Uj Szó, 1950. szeptember (3. évfolyam, 201-226.szám)

1950-09-01 / 201. szám, péntek

Ili SiM 1950 szeptember 1 As SsKP Kerületi Pártnapja as építésben elért sikerek ssemléje Küszöbön állanak a bratislavai kerület kommunistáinak és dolgo­zóinak örömteljes napjai, — az SzKP Kerületi Pártnapjai, amelye­ket ez év szeptember 2-án és 3-án tartanak és amelyek mint a múlt­ban, az idén is szülöpártunk, az SzKP vezetése alatt elélt sikerek és győzelmek áttekintései lesznek. Dolgozóink a gyárakban, a földe­ken és a hivatalokban napról-napra újrahozzájárulnak munkájuk becsü­letes elvégzésével a szocializmus épí­téséhez Örömteljes jövőt készítenek és megszilárdítják a béke táborát. Az SzKP Kerületi Pártnapjai dolgo­zó népünknek alkalmat ad arra hogy méltányolja az edd gi örömtel­jes sikereket és aztán új munka­kedvvel, még határozottabban és gyorsabban haladhasson a megkez­dett úton a szocializmus útján. A Kerületi Pártnapokra a dolgo­zók, élmunkások, földművesek és az ifjúság százezrei jönnek, hogy kö­zösen örüljenek a közös munkával elért eredményeknek, és hogy bebi­zonyítsák azt hogy képesek a to­vábbi feladatok teljesítésére, az el­lentervezési akció s keres befejezé­sére, a normák szilárdítására az őszi földmunkák jó előkészítésére, a közös vetési terv kidolgozására stb. A IX. pártkongresszus által kitűzött feladatok teljesítése a legjobb mód, amellyel bebizonyíthatjuk odaadá­sunkat és szeretetünket, szülőpár­türk az SzKP iránt, amelynek az eddig, elért eredményeinket köszön­hetjük. Ezek lesznek dolgozó né­pünk odaadásának legjobb bizonyí­tékai. A Kerületi Pártnapok alkalmával rendezett ünnepséget? a Duna jobb­oldalán, Petŕžajkán fognak lefolyni. Itt a földműveseknek kiállítást ren­deznek, amelyen meggyőződhetnek arról, melyik a helyes út a mező­gazdasági termelésben. Ezenkívül a Kerületi Pártnapok kultúr-szórakoztató bizottsága film­bemutatót, ének- ,és táncszámokkal gazdag műsort rendez. A legkisebb Polgárainkról js gondoskodik az elő­készítő bizottság az úgynevezett gyermeksarok berendezésével. Fris­sítő italokról és ételekről ugyan­csak gondoskodnak. Figyelemre méltó az ez alkalommal rendezendő sorsjegy-akció, amelynek folyamán k'osztásra kerül 700 értékes dij többek között egy Jávva motorbicik­li, bútorberendezés, két Manet mo­torbicikli, rádió, könyvtár stb Ezek után bátran állíthatjuk, hogy az SzKP Kerületi Napjai a bratislava' kerület dolgozóinak nagy békemanifesztáciőja, alaposan elő van készítve. KÖ OSZOMOW1 I Magyar tanítási nyelvű iskolák Bratíslavában A ÍKD Sokolovotan (Folytatás az 1. oldalról) rá őket tökéletesebb szocialista mun­kamódszerek átvételére. Az ellentervezés előtt CKD Soko­lovoban is a termelésben időveszte­ségek mutatkoztak, a gépek és a munkaerők nem voltak eléggé gaz­daságosan kihasználva. Ezt most az ellentervezés alatt teljesen kiküszö­bölik. Csak néhány példát említünk fel, amelyek bizonyságul szolgálnak arra, hogy ebben az üzemben való­ban jól értelmezték az ellentervezést s hogy a munkamenet megjavításá­val, észszerüsítések alkalmazásával teszik lehetővé a termelékenység emelését, a dolgozóknak az új, szi­lárd normák megdöntését és nagyobt kereset biztosítását. ftizek osztályvezető állandóan a dolgozók között van és kérdezi tőlük: „Tudod-e a teljesítményedet emelni? Hogyan segíthetnék neked?" „Azt nem tudom, — mondják töb­ben, — de szívesen emelném a telje­sítményemet." — ide figyeljetek, — itt 15 kis esz­tergapadon dolgoztok, — magyarázta a mester munkatársainak, — ha adok ide egy munkást, aki idejében előké­szíti a nyersanyagot, a szerszámokat, hogy nektek ne kelljen a géptől el­mozdulni. időt veszíteni, ez milyen hatással volna a munkátokra? — Próbáljuk ki! — lelkesedtek a munkások. És a mester javaslata bev?lt. A ter­melés és a munkások keresete 30 szá­zl'-kkal növekedett. Ŕizek mester ezután a nehézgépe­ket esztergálókhoz ment, ahol, mint a tapasztalat mutatja, a marókések ha­mar törtek, nem bírták ki hosszú ideig a munkát. Mit csináljon? S egy­szerre eszébe jutott, hogy a plzen. Škoda üzemben újtípusú speciális Widia késeket használnak, melyek sokkal tar­tósabbak, mint az övék. Ö is készítte­tett ilyen késeket, s már azokkal 's dolgoznak. Ebben a műhelyben a tel­jesítmény általínosan 20 százalékkal emelkedett, a dtlgozók pedig 10 szá­zalékos normaszilárd'tást kértek. — Én és a munkás egyek vagyunk, — mondja a mester, — kölcsönösen segítsük egymást és együtt dctgo­zunk. A marósoknál új munkaerőre volt szüs.'g Honnan vegyenek, amikor egy műhely sem engedhet át szak­munkást. A politikai felvilágosító fnunkához folyamodtak és a női mun­kaerők meggyőzéséhez kezdtek. Mi­ért ne végezhetnének a nők is köny­nyebb marós munkát? — vetették fel a kérdést, — amikor azt minden ne­hézség nélkül elvégezhetik Proškova elvtársnö lett az első női marós, ak 1 lassan már élmunkási teljesítményt ér el a fogaskerekek marásában. Berka Vladimír lakatos élmunkás már négyszer kért 6 százalékos átlag­ban normaszilárdítást Munkakörének 80 százalékát már szilárd normák alanián végzi. Az elv nem az, hogy agyondolgozzam magam, hanem, hogy jobb munka­módszer alkalmazásával könnyítsék munkámon. Minden műhelyben fel kell kutatni a munkát hátráltató nehézségeket és azok kiküszöbölésével kell továbbra is folytatnunk elkezdett nagy harcun­kat a termelékenység felemeléséért, — mondja Berka elvtárs. Az egyik műhelyben eddig két ma­rós nyolc gépen dolgozott. Most az ellentervezéskor négyen kötelezettsé­get vállaltak, hogy egyszerre ellátják mind a nyolc gépet. A csoport egyik tagja csak a munkát készíti elő, mlg a három többi, ki kettőn, ki pedig há­rom gépen dolgozik egyszerre. Né­gyen most elérik ugyanazt a teljesít­ményt, amit azelőtt heten és egyúttal még 10 százalékos normaszilárdítást is kértek. Benes Ferenc lakatos élmunkás, aki mint pártonkívüli győződött meg az ellentervezés nagy jelentőségéről, ed­dig a nagyméretű alaplemezek fúrásá­nál kisegítővel dolgozott. Most úgy észszerűsítette munkáját, hogy azt kisegítő nélkül is elvégezheti. Azelőtt óránként megkeresett 19—20 koro­nát, most 30—50 százalékkal emelke­dett a keresete. Belátta, hogy jobb munkamódszerével nála is normalazu­lás volt észlelhető és ezért azonnal 12 százalékos normaszilárdítást is kért. Az irányszámokat a ČKD Sokolovo­ban is elfogadják a dolgozók és újabb felajánlásokkal, normaszilár­dításokkal és a teljesítmények növelé­sével biztosítják a jövő évi felemelt tervfeladatok teljesítését, de egyúttal kérik a termelési menet megjavítását is, — és fokozottabb feladatokat fo­gadnak el, ami abban nyilvánul meg, hogy egyre több azoknak a dolgozók­nak a száma, akik egyszerre több gé­pet látnak el. A irányszámok kihirdetése után a dolgozók megismerték a jövő évi fo­kozottabb termelési feladatokat. Min­den műhelyben a dolgozókkal a gépnél külön-külön tárgyalnak ezekről a fel­adatokról, megkérdezik tőlük, hogy el­fogadják-e ezeket és hogy mit aján­lanak a felemelt terv folyamatos tel­jesítésében felmerülő nehézségek le­küzdésére? Az elért eredményeket és tapasztalatokat a rövidesen sorrakerü­lő műhely-gyűléseiken értékelik. A dolgozók most újabb példás kötele­zettségeket vállalnak, hogy ezáltal fe­jezzék ki nagy országépnő akarásu­kat. Egyúttal pedig rámutatnak a fo­gyatékosságokra is, mint például sok­szor előfordult, hogy tervező hivata­'uk nem eléggé érthető módon állítja össze a tervrajzokat, ami aztán a mű­helyekben ezek olvasásakor, nagy idővesztességet okoz. Ajánljuk, hogy a tervkészítők bizonyos időt töltsenek a műhelyekben, hogy maguk lássák, mire van szüksége a munkásoknak P. B. Megjött a behívóm. Nagy meg­lepetés volt számomr a és igen nagy öröm, mert már vártam. De én két behívót vártam, az egyiket a ka. tonaságtól, a másikat.. Igen, a másikat az iskolából. Talán fur­csán hangzik, hogy én a katona­köteles ember iskolába készülök. Magam is csodálkozom ezen, szin­te magamnak is hihetetlen. Az évek egymás után elrohanták és ': 'zc-'i már igen-igen régen tártam iskolába. A négy középiskola után apámhoz kerültem, a gazdaságban dolgoztam. A szegény paraszt éle­tének minden mozzanatát átél'em. ' i re rűség tö tötte el a szíve, met, amikor kis darabka íekete j földünkön apámmal ketten kora ' • (ajna. tó I-n apszállatig izzadtunk s verítékünkkel öntöztük a szikkadt, repedezett rögöket. Szerettem a munkát, mindig szerettem dolgoz­ni, de ez az állati robotolás Kiszív­ta minden életkedvemet, Gyakran tört fel az ajkamon a. kérdés: — Hát meddig lesz még PZ így? Talán örökké, örökké ez a sors lesz az osztályrészem? f Valami édes borzongás fogott el, amikor falunkba pöfögve, ne. hézkesen begördült az i't.ió traktor. Mint a villám úgy cikázik r Lt agya­mon a gondolat, hogy itt - sepít­ség, z a zakatoló masina, ez a ked­ves csodagép, amelytől annyira féltik a többi falusi emberek De még sem volt részem abban, hogy j munkámat a géo könnyítse, n gép | segítsen nekem Nem, a dolog j egész máskép történt. Íj ám f ugyanolyan nehézkes gondolkodó, i sú parasztember volt, »r>mt falunk t legtöbbje és nyakaian egyre s^.k { hajtogatta: f — Én magam is el fulOm végez­ni a munkát . Abban sohasem volt hiba. Ki merné mond.mi, hogy nem jól dolgoztam? Még az öregapám is egyedid mű- i velte ezt a fcis i arab földet! Az i én földemen biz nem igen fog ? gumikerék gördülni,.. ! Ezen aztán össze ie zörrentünk : az öreggel. Kiadta az utamat, hegy hátha nekem tetszik a traktor, ak- | kor menjek a traktor&llomásra. El j is indultam, útközben azonban ta. T lálkoztam falunk szlovák iskola- i igazgatójával. J — Te Jancsi, nem. volna kedved t tanítani? ? — Nekem, hiszen én nem va­gyok tanító nem végeztem én sem miféle felsőbb iskolát. — Nem kell ahhoz felsőiskola. Tudod, megnyílik nálunk a ma. gyar osztály és igen nagy a gon­dom. hogy kit állítsak oda, aki megfelelne a követelményeknek­Hát rád gondoltam. f — Hát én megfelelnék? — Meg hát, hiszen te érted a vi- j íág folyását... j Igy kerültem aztán újra isko'á. i ba, öt hónapot tanítottam, de bi- j zO'.y igen sokat kellett nekem is i tanulni. Nem volt az olyan köny- { nyú. Délelőtt tanítottam, délután j pedic: másnapra készültem elő. De •mindig az motoszkált K f P jp.m ben, i hogi, ez a munka is meghozz % a t gyümölcsét. 1 Amikor az iskolaév befejező- ' dött és láttam az eredményeket, ; szinte táncoltam örömömbe,i El- t jött a szünidő és én elkerültem i politikai tanfolyamra. Most már j biztos voltam abban, hogy tovább J fogok tvdni tanulni, hogy belólr-m ! is „igazi tanító" lesz• Jelentkez- í tem azonnal a dunaszerdcj-rtyi f népfőiskolába. Egy nap azonban j igen nagy meglepetés ért. A tan- t folyamon kihirdették, hogy mrv. ; denki, aki sikeresen elvégzi ezt a j tanfolyamot, jelentkezhet a J:eda- j róc/ia? gimnázium negyedik o sz- f tályába. Természetesen a felvé- = teV vizsgák előzték meg. Azt fii. • szem. hogy ezektől a vizsgáktól • jobban féltem, mint Kiss Endre a j második osztályban, amik nr ki-' h •• tam ót fet.drji:0 A Er""ar<> j számoltam a napok a.' és végül el- • érkezett augusztus "S?-ike a vizs- | ga navia. j — Felvettek! Igaz ez' Igen, j igaz. Megint iskolás lettem Ami- í ko r atra g°nodolok, hogy h°lnan- ] után, szeptember első napján ár . lépem a pedagógiai gimnázium | kapuját, szorongás fog el. mint j amikor első elemibe mentem. De | mégis, ez az érzés valahogy egé- j szen más. Az örömhöz, c rettegés- • hez a hála mély érzete fűződik, • összeforr ez?kkcl az érzésekkel és j túlszárnyalja őket- Szeretném oda. j kiáltani mindenkinek: köszönöm i nektek munkások, köszönöm ne- J ked Párt, i M. J. a bratislavai pedagógia | gimnázium tanulója. ! A kerületi Nemzeti Bizottság uta­sította a bratislavai Tanfelügyelői Hivatalokat és Nemzeti Iskolai igaz­gatóságokat, hogy a megnyitandó bratislavai magyar ' tanítási nyelvű Nemzeti Iskolába szeptembei 1—4-ig utólagos beiratkozásokat tar­tanak. A gyermekek és szüleik je­lentkezzenek szeptember 1-én annál a Nemzeti Iskolánál, ahol beiratkoz­tak. A gyermekek innen tanítót fel­ügyelettel átmennek a megnyitandó Nemzeti Iskolába, amelynek osztá­lyai egyelőre a Kaliné&k-utcai Nem­zeti Iskola épületében leíZnek Amennyiben a beiratkozás eredménye lehetővé teszi, az iskolaügyi hatósá­gok tervbe vették esetleges további bratislavai magyar tanítási nyelvű Nemzeti Iskolák felállítását. A magyar tanítási nyelvű helybeli középiskolába a beiratkozás­sok szeptember 1—3-án 8—12-ig és szeptember 4-én 8—10 óráig lesznek azon középiskolák igazgatóságainál, amelyekbe a gyermekek eddig jár­tak, illetőleg az első osztályosoknál a lakóhelyhez legközelebb eső középis­kolánál. A bratislavai magyar taní­tási nyelvű középiskolákra vonatko­zó iskolahatósági döntés a beiratá­sok eredményétől függ. A Biztonság Tanács íz USi fömm ffegyveres behatolásénak ügyét tárgyal a Maiik e vtárs nagy eieütőségű beszéde A Biztonsági Tanács augusztus 29-i ülésének előzetes napirendjén a koreai kérdés és a Kínai Népköztársa­ság kormányának az USA formózai fegyveres betörése elleni tiltakozása szerepelt. Miután Malik, a Szovjetúnió képvi­selője, a Biztonsági Tanács elnöke ki­hirdette az előzetes napirendet, Austin, az Egyesült Államok képviselője kért szót. Austin a napirendnek azzal a pontjával foglalkozva, amely a kö­vetkezőképpen hangzik: „A Kínai Népköztársaság központi népi kormá­nyénak nyilatkozata az Amerikai Egye­sült Államok kormányának kínai te­rületre történt fegyveres behatolásá­val és az Egyesült Nemzetek szerve­zete alkotmányának megszegésével kapcsolatban. megkérdezte, emel-e Malik elnök kifogást, ha ennek a na­pirendi pontnak megszövegezését a következő szövegezéssel cserélik fel: „Panasz a formózai kérdéssel kap­csolatban." Malik válaszában kijelentette, hogy az előzetes napirendet a kínai népi kormány kívánságának megfelelően állították össze. Malik elvtárs ezután mint a Szovjetúnió képviselője szólalt (el és hangsúlyozta, hogy a Kínai Népköztársaság kormánya egyenesen megvádolta az Egyesült Államokat, hogy fegyveresen behatolt Kína terü­letére és intézkedéseket kért a Bizton­sági Tanácstól, hogy az Egyesült Ál­lamok vonja ki fegyveres erőit Tajvan szigetéről, amelyet az Egyesült Álla­mok továbbra is Formózának nevez. A kínai népi kormány távirata rámu­tat arra, hogy miután az USA hadi­tengerészeti erővel megszállta Taj­vant, megszegte az alapokmány e rendelkfzéseit, ezért a Biztonsági Ta­nácsnak meg kell vitatnia ezt a vá­dat. hangoztatta Malik. A szovjetúnió küldöttsége szerint ezt a napirendi pontot abban a for­mában kell megszövegezni, amilyen­ben azt a Kínai Népköztársaság elő­terjesztette. A továbbiakban Malik elnök azt ja­vasolta, hogy a Biztonsági Tanács ha­ladéktalanul hagyja jóvá a Kínai Nép­köztársaság számára küldendő meg­hívást. Austin ellenezte Malik javasla­tát. Malik elnöki minőségében meg­magyarázta, hogy amikor a Szovjet­únió javaslatot tett, hogy hívják meg a kínai népi kormány képviselőit, nem sérte te meg az ügyrendi szabályokat. Rámutatott arra, hogy igazságtalanság volna, ha ugyanúgy megsértenék azt az elvet, hogy meghívják a viszály­ban résztvevő mindkét felet, mint­ahogy megsértették Korea esetében. Malik ezután azt javasolta, hogy a Biztonsági Tanács tagjai szavazással döntsenek arról a kérdésről, támo­gatja-e a Tanács az elnök határozatát. Ót szavazatot adtak le ellene és pedig az Egyesült Államok, a Kuomintang, Kuba, Norvégia és Ecuador részéről; a Szovjetúnió és Jugoszlávia mellette szavazott, négyen tartózkodtak a sza­vazástól: Franciaország, India, Anglia és Egyiptom. Malik ezután kijelentette, hogy ha­tározata érvényben marad, mert az elnöki határozat hatályonkívül helye­zéséhez hét ellenszavazatra van szük­ség. Ezért a Szovjetúnió javaslatát szavazásra teszi fel. A javaslat mel­lett négy szavazatot adtak le, négyen ellene voltak és hárman tartózkodtak a szavazástól. A javaslat tehát nem ment keresztül, a Szovjetunió azon­ban fenntartja magának a jogot, hogy a kínai népi kormány megbízottjának meghívásáról újból javaslatot terjesz­szen elő, amikor a tajvani kérdést fog­ják megvitatni. Ezzel a Biztonsági Ta­nács ülése végetért. A következő ülést augusztus 31-én tartják. Andrej Alexaetärovics Zstaov — a íiagy Sztálin M tanítványa és hiľKrctfrsa Két évvel ezelőtt, augusztus 31­én halt meg Andrej AlexandroVics Zsdanov, a Bolsevik Párt és szovjet állam kiváló építője, a nemzetközi munkásmozgalom kiváló dolgozója és a kommunizmus harcosa. A. A. Zsdanov korai halála nagy veszte­séget jelentett a szovjet népnek és az egész haladó emberiségnek. A. A. Zsdanov dicső életutat járt meg. Először agitátor és az alap­szervezetek propagátora volt, :lle­gális pártcsoportokat szervezett a cári Oroszországban, majd az SzK(b)P Központi Bizottsága p 0­litbürojának titkára es tagja lett és a nemzetközi munkásmozgalom egyik vezető tényezője volt Zsda­nov élete és tevékenysége lelkes példája a Bolsevik Párt, a nép szol­gálatának, a kommunizmus hatal­mas müve iránti odaadó szereteté­nek. A. A. Zsdanov már ifjú éveiben belépett a forradalmi mozgalomba, pártdolgozó lett, forradalmár. A cárizmus megdöntése után A. A Zsdanov fáradhatatlanul építi a pártszervezeteket az Urálon, kérlel­hetetlenül lép fel a mensevikek el­len, a munkásokat, földműveseket és katonákat megnyeri a bolsevik programmnak és megszervezi a dol­gozókat a szovjetek uralmáért foly­tatott harcra. 1924—1934- g A. A. Zsdanov a gorkovszki vidéken vezeti a párt­munkát. 1934—1944-ig Zsdanov a leningrádi pártszervezet élén áll. Leningrádban szélesen kifejlődött Zsdanov nagyszerű boseviki szerve­ző tehetsége és kitűnt mint kiváló politika; vezető, aki mesteri módon egyesítette a hatalmas gyakorlati tevékenységet a marx -lenini teória kérdéseinek mély értelmezésével. Az SzK(b)P XVIII kongresszusa előtt megválasztják az SzK(b)P Közpon­ti Bizottsága pol;tbüro:'ának tagjá­vá. A nagy Honvédő Háború évei­beii áldozatkészen teljesíti a nagy feladatot, Leningrád védelmét. A háború után a békés szocialista épí­tés éveiben A. A. Zsdanov miit ki­váló marxista teoretikus behatóan elemzi a leninizmus időszerű kérdé­seit. Pompás beszámolói a szocia­1 sta kultúra, a filozófia és a nem­zetközi munkásmozgalom kérdései­ről Lenin-Sztálin pártja kincseshá­zának nagy értékeivé váltak. A Zsdanov halála után eltelt két év alatt a béke, demokrácia és szo­cializmus táborának erői megnöve­kedtek és megerősödtek. Az emberi­ség történelme folyamán most elő­ször jött létre a béke híveinek meg­szervezett arcvonala, amelyet a Szovjetúnió vezet. A bratislavai pedagógiai gimná­zium igazgatósága közli az összes már felvett növendékekkel, hogy a tanév szeptember l-én kezdődik. Az internátusi elhelyezés mind a fiú-, mind a leánynövendékek ré­szére biztosítva van A beköltözés az internátusba augusztus 31-én megy végbe. Az igazgatóság nyomaté­kosan figyelmezteti a diákságot, hogy csak a felvett növendékek utazzanak Bratislavába, a többi je­lentkezőnek a felvételi vizsga ide­jét az igazgatóság tudomására hozza. A Bratislavai Magyar Pedagógiai Gimnázium Igazgatósága. Fenti hírünkbe tegnap sajnálatos hiba csúszott be. A pedagógiai gimná­ziumban a tanév nem szeptember hó 21-én, hanem már szeptember elfeején kezdődik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom