Uj Szó, 1950. augusztus (3. évfolyam, 174-200.szám)

1950-08-01 / 174. szám, kedd

III57U 1950 augusztus 1 IáUai találkozás.... Amikor a hegyi villamosvasút megállt a Lomnici csúcs alatt, Sipos Sándor mély lélekzctet vett. A szeme előt t a Magas Tátra csúcsai voltak és köztük is a leghatalmasabb, a Sztálin csúcs. Az erdő és a tündérszép Tátra­lomnic üdvözölte öt, a magyar sztahanovistát. — Ht van hát. megérkezett arr a a helyre, ahol kétheti szabadságát fogja tölteni. Sipos Sándor, a pécsi András-akna élmunkása. Egész éven át meg­feszített erővel dolgozott, hogy teljesítse az ötéves tervnek rá­eső részét. Helyét becsülettel állta meg, a dolgozó nép értékel­te munkáját s úgy döntött, hogy Sipos elvtárs kéthetes pi­henőjét külföndön töltse, a bará­ti, népi demokratikus Csehszlo­vák Köztársaság egyik legszebb üdülőhelyén, a Magas Tátrában. Amikor kiszállt a villamos­ból. lelkében feltörtek a hála és öröm érzései. Évtizedek öt a dol­gozik a pécsi András-aknában. Küzdött a mindennapi kenyér­ért, öle a Horthy-rendszer alatt, a kapitalisták világában az el­ismerés helyett soha még csak egy fikarcnyi jó szót sem ka­pott. Akkor az volt a fontos, hogy mentől többet keressen a tulajdonos, minél többet hará­csolhasson az igazgatósági tag és a munkásembernek jóformán száraz kenyérre sem jutott. l^hh­ben a vörös lobogó alatt előre­törő szovjet katonák hoziták meg SipOs Sándor, a többi bá­nyász, a többi pécsi dolgozó fel­szabadulását. A Vörös Hadsereg katonái hozták meg a magyar dolgozó népnek a szabadságot és azt a lehetőséget, hogy maga vegye kezébe sorsának irányítá­sát. Sipos Sándor e percekben azo­kat a szép napokat pergette le szeme előtt, amelyeket 19JfJt-ben a felszabadulás pillanatában élt át. Az András-akna nyomortól és nélkülözésektől megpróbált munkása ekkor vált emberré és azóta fáradhatatlan lelkesedés­sel dolgozik az új, a szocializ­mus felé haladó Magyar Nép­köztársaság felépítésén. Több, mint ötvenszer köszön­tötte már az újesztendőt, de még soha nem Volt pihenni, üdülni. Most érte öt először a váratlan liir, hogy nem is ott­hon, de külföldön töltheti el szabadságát szlovák és cseh elv­társak között. Igen. Sipos elvtárs már köze­lebb jár a hatvanhoz, mint az ötvenhez. Egy életen át küzdött. Harcolt a kenyérért, hogy éhsé­gét csillapítsa, kényszerből gür­cölt, izzadt a tőkések hasznáért. Elszorult a szíve. Feljajdult ben­ne az elmúlt évtizedek hiábava­ló munkája. Feltört benne mind­az a fájdalom, amit a múltban kellett elszenvednie. De mindent jóvátett a mai élet, amelyben a | munka már nem jelent megaláz- | tatást, hanem dicsőséget és el­ismerést, amely lehetővé tette azt, hogy ö itt pihenhesse ki ma­gát, a külföldi üdülőhelyen, aho­vá még nemrégen Magyaror- . szágról csak a bankárok és ké- I nyes feleségeik járhattak el. Könnybelábadt szemekkel né­zett délfélé, a magyar főváros felé, hogy köszönetet mondjon azoknak, akik öregedő napjait szebbé tették. Az első köszöne­tet innen Tátralomnicról Ráko­si Mátyásnak akarta küldeni. Már az ajkán volt, a szó, hogy elkiáltsa magát: Éljen Rákosi Mátyás, éljen a Párt, él en a Magyar Népköztársaság! De ek­kor valaki megfogta kezét. Erős, határozott kézfogás volt. Munkáskéz fogta jobbját s már hallotta is az idegen szót, ame­lyet a kezét szorongató munkás­testvér hozzá intézett: Nem ér­tette, de tudta, és érezte, hogy a szeretet szavaival szól hozzá a vele szemben álló cseh dolgo­zó. Mondán akart valamit neki válaszul s akkor öntudatlanul hagyta el a száját: Da zdraszt­vujet tovariš Klement Gottwáld! Tudta, hogy amit Rákosi elvtárs neki jelent, azt ielenti ennek a szemben álló kékszemű, barna­hajú, cseh munkástestvérnek Gottwald elvtárs. Sipos Sándor kézszorítása is megkeményedett. Egy"iásiai szemben perceken át kő • ss szemekkel álltak. M nd­kc' i egyre gondoltak, hogy az éle ennyivel szebb és mennyi­vel gtzdigabb, mint évekkel eze 'itt. Éljen, Rákosi elvtárs!, — hagy­ta el a cseh elv ár s a kát aka­dozvi szlávos akcentussal az éltetés_ A két bányász, aki 19Jifi óta folytatja iiösi ó» kemény harcát Földművesküldöttségünk az Uraiban F. Ledvinka, a knezsevi EFSz tag­ja, az Uraiból Moszkvába viszatérve a ČTK moszkvai tudósítójának a kő­vetkezőkben számolt be tapasztala­tairól. Csoportunk a Szovjetúnióban a szverdlovszki kerületet látogatta meg az Uraiban. Látogatásunk során na­gyon jól felszerelt gép- és traktorál­lomásokat láttunk, hibátlanul meg­szervezett agronom szolgálattal. A bazsenovi gép- és traktorállo­másnak, amely vendégül látott ben­nünket, különböző nehéz gazdasági gépeken kívül 64 traktora és 10 vil­lanytraktora van. Ezeket a traktoro­kat munkában láttuk a Tavaszi Ka­lász és a Zarja kolhozok földjein. Nyolc munkaóra alatt egy villany­traktor 4.2 hektárt szánt fel 30—35 cm mélyen. Ezek a traktorok 2, sőt 4 váltásban dolgoznak és a vezető mér­nök kijelentése szerint nem szorul­nak hamarosan javításra. Nagy lel­kesedéssel figyeltük a traktoristák munkáját, Kérdésünkre azt felelték, hogy a traktor kezelői nemcsak a végzett munka minőségi elvégzésére törekednek, hanem a földek hektár­hozamának elérésére is, amelyeken dolgoznak. Minden kolhoz szerződéssel bizto­sítja az összes munkát, amely a föld megművelésével kapcsolatos, beszá­mítva a cséplést is. és a gép- és traktorállomásokkal kötött szerző­désekben megállapítja, a munka mennyiségét és minőségét és az idő­pontokat, amelyekben a munkákat be kell fejezni. A gép- és traktorállomás kezeskedik e szerződések teljesítésé­ről és felel esetleges károkért, ame­lyek hibájukból keletkezhetnek. Hogy a gép- és traktorállomások dolgozóinak érdekeltsége fokozód­jék, az állomás minden munkacso­portja számára bizonyos kolhozok vannak kijelölve, amelyeknek föld­jein az egyes csoportok néhány éven át dolgoznak. A dolgozók kádereit az állomás számára a kolhozok biztosít­ják. Kiképzésük után csoportokba osztják őket, amelyek azoknak a kolhozoknak földjein dolgoznak, ame­lyekről származnak. Ez természete­sen hozzájárul munkájuk további ja­vításához. A gép- és traktorállomás brigád­ja. amely valamely kolhoz földjein állomásozik, hálókocsival, mozgó­konyhával és mozgó gépjavító mű­hellyel rendelkezik. Ami a legjobban meglepett bennünket, a rádióállomás volt, adó- és vevőállomás, amely le­hetővé teszi a brigádok állandó kap­csolatát a központtal és biztosítja az esetleges gyors segítséget. Ez lehető­vé teszi az ellenőrzést is és biztosítja a gépek tökéletes kihasználását. Ezeknek a tapasztalatoknak pél­dául kell szolgálniok a mi állami gépállomásainknak és tráktoristáink­nak és különösen EFSz-einknek, hogy teljesen kihasználják az állami gépállomások segítségét, — mondot­ta végezetül Ledvinka földműves. Kína felszabadító néphadseregének sikerei A kínai felszabadító néphadsereg főparancsnokságának július 26-i je­lentése szerint a Kuomintangisták az elmúlt négy év alatt több mint 8 millió katonát vesztettek. Ez alatt az idő alatt a népfelszabadító hadsereg 8,495.000 négyzet-km, 482 millió 532 ezer ember által lakott területet szabadított fel és 2031 nagy és járási várost. Két tartomány, Tajvan és Tibet 1,102.000 négyzetkilométernyi terü­lettel és 22 nagy és járási várossal és több mint 10 milliónyi lakossal még mindig az ellenséges katonaság kezében vannak. A jelentés részletesen beszámol a és veszteségei felszabadító néphadsereg sikereiről és veszteségeiről az elmúlt négy év alatt, egészen folyó év június végéig. Megállapítja, hogy a felszabadító néphadsereg 1,522.500 katonát vesz­tett. A jelentés továbbá megemlíti, hogy több mint 5 és félmillió kuo­mintangistát elfogtak, 1,717.110 el­esett 633.510 megadta magát, 846.850 kuomintangista fellázadt és átment a felszabadító néphadsereghez és to­vábbi 293.030 kivárta a felszabadító hadsereg érkezését és csatlakozott hozzá. Ez alatt a négy év alatt a Kuomintang hadsereg 1668 magas­rangú tisztjét fogták el vagy megse­Ünnepélyesen kihirdették az ötöd'k nemzetközi Meszt vál eredményeit A karlové vary-i filmfesztiválon Zápotocký miniszterelnök, dr. Gre­gor és E. Erban miniszterek jelenlé­tében vasárnap ünnepélyesen kihir­dették az ötödik nemzetközi filmfesz­tivál eredményeit és a győzteseknek átadták a díjakat. Az ünnepséget dr. Málék, a Csehszlovák Állami Film igazgatója nyitotta meg. Ezután Brousil tanár, a Zeneművészeti Aka­démia rektora a bizottság nevében kihirdette az eredményeket. Az ötödik nemzetközi filmfesztivál nagydíját a „Berlin eleset" című film rendezőjének, Csiaurellinek adta át Zápotocký miniszterelnök. A békedí­jat, amelyet a „Kárhozottak össze­esküvése" című filmnek ítéltek, Ko­latozov rendező kezébe dr. Gregor miniszter és a harmadik győztes film, a „Kubáni kozákok" rendezőjé­nek, Pyrijevovnak pedig Erban mi­niszter adta át. A bizottság elhatározta, hogy még két díjat oszt szét, amelyet Brousil professzor, a bizottság elnöke az „Edződünk" című filmrendező kol­lektíva kiküldöttének, Galuska Miros­lavnak, mint a „Szociális haladásért folyó harc" díját, a másikat a „Sza­badságért folyó harc" díját a „Kína leányai" című filmért Yu-Ming ki­nai kiküldöttnek adott át. Az eredmények kihirdetése után dr. Krasný, a kormányelnökség hivata­lának kiküldötte felolvasta Klement Gottwald köztársasági elnök elhatá­rozását, amellyel a szovjet filmdol­gozóknak az „Üj Csehszlovákia" cí­mű filmért kitüntetést juttat. A köz­társasági elnök a harmadosztályú Fehér Oroszlán rendet A. A. Le­bedevovnak, a szovjet exportfilm meghatalmazottjának adományozta, aki három éven keresztül dolgozott a csehszlovák-szovjet érintkezések ki­mélyítésén a „Csehszlovákia felsza­badítása" és az „Üj Csehszlovákia" című riportfilmek előkészítésével. Ezenkívül a köztársasági elnök még öt szovjet dolgozónak adomá­nyozott kitüntetést s ezeket Zápotoc­ký kormányelnök a szovjet export­film meghatalmazottjának, A. A. Le­bedevovnak és a Szovjetúnió film­ipara minisztere kiküldöttének, Sze­menovnak adott át. Az ünnepség ve­gén Zápotocký kormányelnök beszé­det mondott az V. nemzetközi film­fesztivál jelentőségéről, kifejezésre jutatta szilárd meggyőződését, hogy ez a fesztivál segítségére lesz a film­művészeknek munkájuk további fej­lesztésében új, gyönyörű darabok elő­készítésében és segíteni fogja őket az V. nemzetközi filmfesztivál jelszavá­nak teljesítésében: „A békéért, új emberért, a tökéletes emberiségért!" Az V. nemzetközi filmfesztivál győztesei kihirdetésének ünnepségé­ről a résztvevők felhívást küldtek az egész világ filmipari dolgozóinak és újságíróinak, amelyben hangsúlyoz­ták, hogy a haladószellemü filmipari dolgozók és az újságírók nem akar­ják, hogy a film a támadó erők szol­gálatában álljon, hanem azt kíván­ják, hogy fegyverként szolgáljon a béke megvédésére és a nemzetek kö­zötti barátság megtartására. besítették, elesett, vagy megadta magát. Ami a felszabadító néphadsereget illeti, harcképtelenné tették a felsza­badító néphadsereg 1.312.700 katoná­ját, közülük 13.700-at elfogtak és további 196.100 eltűnt. A Kuomintang foglyok aránya a felszabadító néphadsereg elfogott tagjaihoz 334:1. A harcképtelenek aránya 1:3:1. A felszabadító néphadsereg a négy évig tartó harcok folyamán 54.430 ágyút, 319.958 gépfegyvert, 3,161.912 puskát és pisztolyt, 21.462 aknavetőt 189 repülőgépet, 200 hajót, 622 tan­kot, 389 páncélkocsit, 1017 mozdonyt, 22.012 gépkocsit, 195.475 lovat és öszvért, 507,984.800 puska- és gép­fegyvertöltényt, 5,527.400 ágyulöve­get, 3,635.800 kézigránátott és több. mint 700 tonna robbanóanyagot zsákmányolt. A felszabadító néphadsereg 190 el­lenséges repülőgépet lőtt le. 156 tan­kot és 9 hajót semmisített meg. A jelentés továbbá megemlékezik a Kuomintang csapatok mult évi veszteségeiről. A kuomintangisták több mint 2,379.950 katonát vesztet­tek, ezek közül 1,122.740-et elfogtak, 173.300 elesett, 390.730 megadta ma­gát; 671.150 fellázadt a kuomintang ellen és átment a felszabadító nép­hadsereghez, további 22.030 kivárta a felszabadító hadsereg jövetelét, és csatlakozott hozzá. A felszabadító néphadsereg mult­évi veszteségei a következők: 89.600 katona, akik közül 19.900 elesett a harcokban, 59.200 megsebesült, 3300 fogságba esett és 7200 eltűnt. Az ellenséges katonaság veszteségeinek aránya a felszabadító néphadsereg veszteségeinek arányához 26.5:1. Az ausztriai szövetséges ellenőrző bizottság illése Szombaton tartották Bécsben az ausztriai szövetséges ellenőrző bi­zottság rendes ülését. Az ülésen a német nácista törvényeknek osztrák törvényekkel való helyettesítéséről tárgyaltak. Szviridov tábornok szov­jet kiküldött a vita során kiemelte az osztrák kormány szélsőségesen fo­gyatékos munkáját a hitlerista tör­vényhozás osztrák törvényekkel va­ló pótlása körül. Szviridov tábornok hangsúlyozta, hogy az osztrák szervek hivatalos je­lentései szerint mindmáig Ausztriá­ban még körülbelül 300 nácista tör­vény van érvényben, amelyek közül sokat maga Hitler írt alá. Különösen nagyszámú nácista törvény maradt érvényben a munka szabályozása, a szociális biztosítási, az adó terén, a pénzügyi jogban, az állami közigaz­gatásban, a nők, a rokkantak mun­kalehetőségeivel kapcsolatban stb. A szovjet kiküldótt rámutatott ar. ra, hogy nem jobb a helyzet azok­a többtermelésért, már elérzéke­nyülve ölelget k egymást. Mind­ketten érzik, hogy a felszabadu­lás igazi szabadságot hozott a dolgozóknak, magyarnak, cseh­nek, szlováknak, románnak egy­aránt és mindnyájunkat egybe­kapcsolt egy közös nagy célért folytatott küzdelembe. Egymás mellett harcolva a nagy Szov­jetúnió oldalán folytatják to­vábbra is munkájukat. Mind­egyikük a maga munkahelyén, hogy minden dolgozó elérhesse annak a nagyszerű pillanatnak örömét, amikor a munka nem a kizsákmányolók hasznát, hanem a dolgozó ember életének szeb­bétételét fogj a jelenteni az egész földkerekségen. így kezdődött Sipos Sándor magyarországi sztahanovista üdülése a Magas-Tátrában. N. J. nál a törvényeknél sem, amelyeket az osztrák kormány megváltoztatot­taknak tart. A hitleri törvények teljes megsemmisítése és azoknak osztrák demokratikus törvényekkel való he­lyettesítése helyett, amint azt a szö­vetségi ellenőrzési tanács határozata követeli, az osztrák kormány csak részben változtatta meg néhány ná­cista törvény egyes paragrafusait. Mindez arról tanúskodik, hogy az ossztrák kormány a nácista törvénye­ket nem akarja eltörölni. Ragaszko­dik ezekhez a törvényekhez, tekintet nélkül a szövetségi ellenőrző tanács számos határozatára a hitleri tör­vényeknek osztrák törvényekkel va­ló helyettesítéséről. Az előző kérdésről folyó tárgyalá­sokon a brit képviselők kitértek a határozat jóváhagyása elöl, amely szerint az osztrák kormány köteles a hitleri törvényeket osztrák törvé­nyekkel helyettesíteni és ezzel szá­mos nácista törvény érvényességét támogatták a szövetségi ellenőrző ta­nács közös határozata ellenére. Most a vita után a tények nyomása alatt a brit kiküldött kénytelen volt — ha nem szívesen is — csatlakozni a szövetségi ellenőrzési tanács többi tagjának javaslatához, mely az oszt­rák kormányt köte'ezi az érvényben lévő hitleri törvények osztrák törvé­nyekkel való helyettesítésére. (Folytatás az 1. oldalról.) Napról napra nő a példásan beszolgáltató falvak száma lóhánrást 60 na,p alatt 70 munkaerő- . vei 68.002 Kčs költséggel végezték, idén az aratást 5 nap alatt 68 mun­kaerővel 103.206 Kčs, a hordást 4 nap alatt 44 munkaerővel 61.726 Kčs, a cséplést 10 nap alatt 42 mun­kaerővel 74.460 Kčs, a tarlóhántást pedig 10 nap alatt 30 munkaerővel és 22.279 Kčs költséggel végezték, így a kravany-i földművesek pénz­ben 239.232 Kcs-t takarítottak meg. Kravanyban már felszántották a mezsgyéket és kiszámították, ha min­den mezsgye csak 20 cm széles (ha­bár 40—50 centiméter széles szokott lenni) legkevesebb 35 hektár terüle­tet kapnak. Most csupán 16 tábla, van. A sikerek arra indították a kra­vany-i földműveseket, hogy áttérnek az EFSz harmadik típusára. Az EFSz tagjai a sikerek után, — amelyekről az aratás előtt nem is álmodtak, — még nagyobb határozottsággal fog­tak a közös munkába. Vízvezeték építését is tervezik, az utakat és a patakot szabályozzák, garázsokat építenek és közös istállókat. így el­távolítják a községből ez eddigi nyo­mort. Lám, ilyen élet keletkezett öt év alatt azon a helyen, ahol Hitler bandái csak halált hagytak. Ezek az emberek nagyon jól emlékeznek ar­ra, hogy a felszabadulás után falu­jukban csak egyetlen ép házat talál­tak. Erre emlékezve beszolgáltatási kötelezettségüknek is 125 százalék­ban tesznek eleget. Ujabb lapbetiltások Japánban Tokióból jelentik, hogy a napokban a „külön vizsgálatokat folytató hiva­tal" megbízottai es a rendőrség ház­kutatást tartott a Szinbunka, valamint a Rodo Színbun c. lap szerkesztősé­gében és nyomdájában. A két lapot bizonytalan időre betiltották. Kínában augusztus 1-ón hely­reáll a rendszeres polgári légiforgalom Pekingb-I jelentik: A polgári légi­forgalmi hivatal közölte, hogy augusz­tus 1-én hivatalosan megkezdődik a rendszeres légiforgalom utasok és a posta számára. Három hosszú útvo­nalon indul rendszeres belföldi légi­forgalom. Ujabb négergyMkosságra ké­szül az amerikai .igazság­szolgáltatás" Pekingből jelentik: A polgári légi­Demokratikus Ifjúság Világszövetsé­ge sürgős felhívással fordul a világ valamennyi demokratikus szerveze­téhez, hogy próbálják megmenteni Willie McGhee mississ-ipi néger ifjú életét, akit halálra ítéltek egy fehér nő állítólagos elrablásáért. Az ifjú négert Truman igazságszolgálta­tása villamosszékre ítélte olyan bűnért, amit nem követett el és amelyre semmiféle bizonyítékot nem tudtak előterjeszteni. A tanúvallomások szerint McGhee nem is rabolhatta el a nőt, akit so­hasem l'átott, mert egészen máshol tartózkodott a kérdéses időben. — Megkétszereződött Bécsben a csődök száma. Az Osztrák Hitelvédel­mi Szövetség statisztikája szerint az év első félévében 119 csőd és llö kényszeregyezség fordult elő. Az elő­ző év azonos időszakához képest a csődök és kényszeregyezségek szá­ma kétszeresére emelkedett. Július el­ső hetében egyedül Bécsben 300 ci­pészsegédet bocsátottak el a kis ci­pészmesterek, mert a lakosságnak nincs pénze a javítási költségek kiű­zetésére. — A létfenntartási index Finnor­szágban. Finnország dolgozóinak anyagi nehézségei hónapról hónapra növekednek. Drágulnak a közszükség­leti cikkek, az élelmiszerek, a lakás, a posta és a közlekedés. A létfenntar­tási indexszám júniusban 870-ről 937­re, azaz 67 ponttal emelkedett. — Tüntetések a magas árak ellen. Bajorország különféle helységeiből érkező jelentések szerint a lakcs:-ng újabb tiltakozó tüntetéseket rendez a létfenntartási költségek emelkedési; ellen. Augsburgban és Regensburgban a iNIémet Demokratikus Nőszövetség helyicsoportjai a régi kenyér-, liszt­és tésztaneműek haladéktalan vissza­állítását követelték. A Ruhr-vidéken csütörtökön hatalmas tiltakozó tünte­'sekre kerül a sor a kormány árpo­kája miatt. A Bockingeni Fémmű­'t dolgozói Mühlheim utcáin felvo­ást tartottak, amelyen legalább tízezer ember vett részt. Köln-Ehren­feldben ugyancsak nagyarányú tünte­tő felvonulást rendeztek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom