Uj Szó, 1950. augusztus (3. évfolyam, 174-200.szám)

1950-08-01 / 174. szám, kedd

Vil áfa; proletár jai egyesüljetek! A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR DOLGOZÓK LAPJA Braiislava, 1950 augusztus 1, kedd 2 Kčs III. évfolyam, 174. szám Napról napra nő a példásan beszolgáltató falvak száma * A dunaszerdahelyi járásban a cséplést augusztus 10-e körül befejezik. Ezalatt a gabonabeszolgáltatás egyenesen a cséplőgéptől folyamatban van. Soki földműves túlteljesíti beszolgálta tási kötelezettségét. így például Bor­bély János eperjesi középföldműves az előírt 6 mázsa búza helyett 10 má­zsát és 5 mázsa rozsot adott be. Anda János kisparaszt a beszolgáltatási kötelezettségét búzában 100 kg-mal, rozsban pedig 320 kg-mal haladta fe­lül. Síkabony községből azonban nem a legjobb hírek érkeznek. így pél­dául panasz van Viederman gépészre. Az a gabona, amelyet ő csépel, nem tiszta. Mikor a Földműves Raktárszövetkezet alkalmazottai felhívták, hogy tisztítsa ki a rostákat és hogy így biztosítsa a minőségi cséplést, azt felelte, hogy „Egy liter slivovicáért minden órában kitisztítja a gé­pet." Az ilyen viselkedés nemcsak elítélésre méltó, hanem büntetést is ér­demel. A községek száma, amelyek lelki­ismeretesen teljesítik és túlteljesítik beszolgáltatási kötelezettségeiket, napról napra növekszik. Ezek közé a községek közé besorolhatjuk Polny Kesov és Štefanovičova községeket a nyitrai járásban. Ezekben a községekben beszolgál­tatási kötelezettségének minden föld­műves eleget tett. Annak ellenére, hogy a szárazság károkat okozott a termésben, Polny Kesov több mint két vagon gabonát, főleg búzát adott be a terven felül. A „becsület és szé­gyen tábláján" pár nappal ezelőtt még szerepeltek az olyan földműve­sek nevei, akik beszolgáltatási fel­adataikat nem teljesítették, ma azon­ban a tábla „szégyen" feléről eltűn­tek a nevek és helyükbe azok a pél­dás földművesek kerültek, akik be­szolgáltatási kötelezettségeiket túl­haladták. Kovácsik József a terven felül 6 mázsa. Stefanovics János 6, Bagonya Pál 5, Rodní Kálmán 5, Rácz Mihály 5, Csicsó József 3, Vin­ci Arrna 3.3 és Fancsó József 3.5 mázsát adott le. Több mint 28 szekér érkezett a Raktárszövetkezet gabona­tárába, megrakya tervenfelüli szép, tiszta gobonávai. Popagyák képvise­lő, aki az ünnepségen az élelmezés­ügyi megbízottat helyettesítette, pél­daként állította a Polny Kesov és Štefaničovo községek földműveseit, akik így bizonyságot tettek Köztár­saságunk iránti szeretetükről és be­kapcsolódnak abba a nagy családba, amely szocializmust épít és békét véd. % Hasonlóképpen Dolné Lelovice (eperjesi járás) földművesei is ma­nifesztációsan tettek eleget beszol­gáltatási kötelezettségüknek. A köz­ségi tervet 115 százalékra teljesítet­ték. Budcséről (Zólyom mellett) szin­tén azt jelentik, hogy a földművesek beszolgáltatási kötelezettségüket jú­lius 27-ig 100 százalékra teljesítették. A községet ez alkalommal gyönyö­rűen feldíszítették és a helyi EFSz átvette a vándorzászlót az aratási, cséplési és gabonabeszolgáltatási munkálatok példás végrehajtásáért. A bánovcei járásban, ahol a gabo­nafelvásárlást csak a mostani napok­ban kezdték el, a gabonabeszolgálta­tásban szintén szép eredmények mu­tatkoznak. így például Grnyó Mihály, dezserivi földműves, aki 3 hektá­ron gazdálkodik, a kontingensen fe­lül 3 mázsát és Pavlicska Antal szin­tén 3 mázsát adott le. A šišovei EFSz elnöke, Simuncsik beszolgáltatási kötelezettségén felül több mint 10.4 mázsa gabonát szolgáltatott be. A gálszécsi járásban az aratás al<rft 7 új EFSz keletkezett A gálszécsi járás kis- és középpa­rasztjai vasárnap nagy napra vir­radtak. Bacskov községben ugyanis megrendezték a Köztársaság máso­dik aratási ünnepségét. A bacskovi EFSz a j'árás legpéldásabb EFSz-ei közé tartozik. Ezt a büszke címet a kravany-i földművesek is viselik. A kravany-i földművesek méltányolják azokat a sikereket, amelyet szom­szédaik, a bacskovi kis- és középpa­rasztok értek el az idei aratásban, a. kulákokkal folytatott harcban. Kra­vany és Bacskov földművesei így együtt örültek Bacskov községben. Már kora reggeltől érkeztek a fal­vak földművesei, az ifjúság és a szomszéd kerületek küldöttségei. A bratislavai és kassai vendégekkel, dr. Púll elvtárssal, a Megbízottak Testülete elnökével és pénzügyi megbízottal Soltész élelmezésügyi megbízottal, Hudik elvtárssal, a Ke­rületi Nemzeti Bizottság elnökével több, mint ezer földműves érkezett Bacskov községbe, hogy megünne­peljék ezt a nagy napot, Ez más aratási ünnepség volt, mint a múltban. Az ünnepség az aratás örömteljes befejezésién kívül még le­hetővé tette a kis- és középparasz­toknak', a szövetkezeti tagoknak és a nemtagoknak is azt, hogy közös értekezleten, amelyet Sečovce község­ben tartottak a délelőtti órákban, kicseréljék a közös aratási és csép­lési munkákban szerzett tapasztala­taikat é s megbeszéljék a további kö­zös munkát, A kravany-i csépiési és aratási munkálatok eredményei A kravany-i EFSz tagjai, látván a közös munkával és a gépek segítsé­gével elért sikereket, elhatározták, hogy áttérnek az EFSz második tí­pus'ára. Ha összehasonlítjuk a tava­lyi és az ezéví munka eredményeit, meglepő eredményeket látunk. Amíg tavaly az aratást 21 nap alatt 216 munkaerővel 196.260 Kčs, a behor­dást 14 nap alatt 73 munkaerővel 98.311 Kčs, a cséplést 60 nap alatt 15 munkaerővel 140.740 Kčs, a tar­(Folytatás a 2. oldalon.) Német-csehszlovák békemanifesztáció Plauenben Vasárnap a Német Demokratikus Köztársaságban Plauenben nagy ba­ráti és békemanifesztációt tartottak a német és csehszlovák szakszervezeti tagok. A békemanifesztáeión résztvett egy nyugat-németországi szakszerve­zeti küldöttség is. Vasárnap korán reggel Karlové Varyból Cheben át Plauenbe utazott a karlovévary-i kerület üzemeinek 460 legjobb szakszervezeti tagja. A küldöttséget Anton Procházka, a kar­lovévary-i kerületi szakszervezeti ta­nács titkára vezette. Az autóbuszokat, amelyeken a küldöttség utazott, zászlókkal, virágokkal és cseh-némeí nyelvű békejelszav^kkal díszítették. Plauen városát ebből az alkalomból ünnepélyesen feldíszítették csehszlo­vák és német zászlókkal és cseh és németnyelvű békejelszavakkal. Szá­mos felírat hirdette: „Soha többé Li­dicét!" A csehszlovák küldöttséget ? lakosság nagy lelkesedéssel üdvözöl­te. A nagy békegyú'lésen több mint 30.000 vogtlandi dolgozó manifesztálta együtt a csehszlovákiai és nyugat németországi küldöttségekkel azt a szilárd elhatározását, hogy megerősí­ti a német és a csehszlovák nép kö zötti baráti kapcsolatokat és minden erejüket a béke biztosítására fordít­ják. A gyűlés résztvevőinek viharos egyetértése mellett Herbert Warnke, a íizabad német szakszervezetek elnö­ke a következőket jelentette ki beszé­dében: „Mindnyájunkat, akik itt össze­gyültünk, csehszlovák barátainkkal egy nagy gondolat vezet: békét és barátságot akarunk a két nemzet kö­zö ti" A szónok azután megemlékezett Lidice elpusztításáról a hitlerista hordák által és azt mondotta: „E szörnyű gaztet­tek ellenére a csehszlovák szakszerve­zeti tagok Plauenbe érkeztek, mert az ötéves építő munka után bizalmuk van a Német Demokratikus Köztársa­sághoz, a dolgozókhoz és a Köztársa­ság szakszervezeteihez. H. Warnke azután a gyűlésen résztvevők nagy helyeslése mellett kijelentette: „Ked­ves csehszlovákiai barátaink! Soha­sem fogtok csalódni belénk helyezett bizalmatokban. Sohasem engedjük meg, hogy ismét azok jussanak hata­lomra, akik bennünket két háborúba sodortak. Sohasem szabad már többé háborúnak lennie népeink között." A csehszlovák szakszervezti tagok üdvözleteit a német dolgozóknak Jo­zel Kolský, az URO titkára tolmácsol­ta. Biztosította a német dolgozókat, hogy a csehszlovák szakszervezeti ta­gok tárpogafni fogják az imperializ­mus elleni harcukat. A szovjetúnió lehetővé tette a cseh­szlovák és német népnek, hogy olyan államot alakítsanak, amelyben a dolgozók döntenek. A Német De­mokratikus Köztársaságban építenek. Itt leszámoltak a fasisztákkal és a junkerek hatalmát megtörték, itt nincsenek munkanélküliek. Ez azt bi­zonyítja, hogy a Német Demokratikus Köztársaság felsorakozott azon álla­mok frontján, amelyek a békére és az emberiség boldog jövőjének megte­remtésére törekednek. A nyugat-né­metországi küldöttség képviselője ki­jelentette, hogy a plaueni békemani­fesztáció megerősíti a nyugat-német­országi dolgozó népet az egységes Németországért folytatott harcában: „Németország nyugati részében — mondotta továbbá a nyugat-német ki­küldött — az amerikai szuronyok vé­delme alatt a fasiszták ismét hatalom­ra jutottak. Most megint háborúra uszítanak a Szovjetúnió és a népi de­mokráciák ellen. Beszédének befejező részében kijelentette, hogy Nyugat­Németország dolgozó népe minden erejével harcolni fog e fasiszta ele­mek ellen és kifejezte azt a meggyő­ződését, hogy az imperializmus elleni harc erednlénye a proletár interna­cionalizmus győzelme lesz. A gyűlésről üdvözlő táviratokat küldtek Klement Gottwaldnak, a Cseh­szlovák Köztársaság elnökének és Wilhelm Piecknek, a Német Demokra­tikus Köztársaság elnökének. fiz Egyesűit Nemzetek Szövetségének! Mi, a csehszlovákiai magyar nem­zetiségű érettségizettek pedagógiai tanfolyamának hallgatói a Bratislavá­ban 1950. évi július 28-án megtartott békemanifesztác'óról tiltakozásunkat küldjük az ENSz-hez. Elítéljük az amerikai imperialisták gálád orvtámadását, a békésen építő koreai nép ellen, elítéljük, mert újabb pusztulásba akarják taszítani az em­beriséget. A béke megvédése köteles­sége minden józan embernek, ezért követeljük az imperialista csapatok azonnali visszavonását. El a kezekkel Koreától! Vesszenek a háborús gyújtogatok! A TANFOLYAM HALLGATÓI. — A koreai nép igazságos harcot vív hazájának egységéért! A kato­nai beavatkozás beszüntetését követeljük! — így a felirat, melyet fogság­ba került amerikai katonák Fenjanban megtartott manifesztáeiójukon körülhordoztak. y yEI a kezekkei SCoreátóS!" Csehszlovákia magyarajkú dolgozó népének újabb tiltakozó határozatai Mi, a magyarnyelvű pedagógiai tanfolyam hallgatói, kik mindnyájan földműves és munkáscsaládból szár­mazunk, ezúton hozzuk köztudomás­ra azon határozati javaslatunkat, mely szerint mélységesen elítéljük az amerikai imperialisták gálád táma­dását a szabadságszerető kínai és koreai nép ellen. A háborús uszítók tevékenységére fokozott éberséggel és munkakész­séggel válaszolunk. Minden igyekeze­tünkkel azon leszünk, hogy megsem­misítsük az amerikai tőkések azon törekvését, hogy Európát hadszíntér­ré vagy félgyarmattá alakítsák át. Határozottan követeljük az ameri­kai csapatok azonnali kivonását Ko­reából és a kínai szigetekről. ígérjük, minden erőnkkel fogunk harcolni a háborús uszítók ellen. Kö­veteljük az ENSz-töl, hogy ne az amerikai pénzeszsákot, hanem a né­pek igazságát támogassa. Minden tiszteletünk a koreai népé, mely bebizonyította, hogy vannak a világon nagyobb értékek a pénznél és szabadon akarják hazájukban építeni nemzetük reménységét, a szo­cializmust. ígérjük, hogy mi új szocialista nemzedéket fogunk nevelni, amely a békéért vívott harcban megállja a helyét, hazáját szebbé, boldogabbá téve a Szovjetúnió által mutatott úton halad a szocializmus felé. Éljen és erősödjék a világbéke frontja! Éljen a világ munkásosztályának szeretett nagy vezére, Sztálin elv­társ! A magyarnyelvű pedagógiai tanfolyam hallgatói és előadói. A A Csehszlovákiai Magyar Dolgo­zók Kultúregyesületének párkányi helyicsoportja rendkívüli ülést tar­tott, melyen a következő határozatot hozta: 1. A CSEMADOK helyicsoportjá­nak tagsága teljes szolidaritást fejez ki a szabadságáért harcoló koreai néppel és elítéli az amerikai impe­rialisták intervencióját Koreában. 2. Követeljük, hogy az Egyesült Nemzetek Szövetsége Biztonsági Ta­nácsának törvényeelenes intézkedése értelmében Koreába rendelt interven­ciós hadsereg" azonnali visszavonását. 3. A világbéke megteremtése érde­kében követeljük, hogy a Biztonsági Tanács összes tagjainak részvételével állítsa meg a vérontást Koreában. 4. Tiltakozásunkat fejezzük ki a Biztonsági Tanács határozata ellen és követeljük, hogy a Béke Védőinek Világbizottsága stockholmi határoza­tának értelmében hozza meg dönté­seit a nagy cél, a béke érdekében. A CSEMADOK párkányi helyicsoportja. A CSEMADOK somorjai helyicso­portjának tiltakozó nyilatkozata: Mi, 250 somorjai magyar delgozó kultúrtárs, a legerétyesebben tiltako­zunk az Koreai Népköztársaság or­vul való megtámadása és az amerikai intervenció ellen. Meg vagyunk győ­ződve, hogy a koreai nép, amely sza­badságáért harcol, győzni fog. Az Egyesült Nemzetek szervezetének ezt a harcot támogatnia kell. Ezért kérjük, sőt követeljük az amerikai intervenció azonnali beszün­tetését, az amerikai csapatok vissza­vonását és az igazságos béke hely­reállítását, illetve szabad választások megtartását Dél-Koreában és a két egymástól elszakított, de lélekben egy Köztársaság egyesítését. Igazságunk tudatában kérjük: El a kezekkel Koreától! A CSEMADOK somorjai helyiszervezete. A CSEMADOK zemnéi kultúrcso­portja is tiltakozik. A Csehszlovákiai Magyar Dolgo­zók Kultúregyesülete zemnéi helyi­csoportja rendkívüli ülésen határoza­tot fogadott el, melyben egyhangú­lag elítéli a Korea elleni barbár fegy­veres támadást, amely a népek sza­badságát és a világbékét fenyegeti. Követeljük a terrorbombázás meg­szüntetését védtelen nők és gyerme­kek ellen, továbbá az amerikai had­sereg azonnali kivonását a békesze­rető koreai nép földjéről. Békét követelünk a dolgozók mil­liói számára! Éljen a világbéke! A CSEMADOK zemnéi csoportja. A A CSEMADOK losonci helyiszer­vezete folyó hó 28-án tiltakozó gyű­lést tartott, amelyen elítélte az ame­rikai mperialisták orvtámadását a békeszerető koreai nép ellen. Tudatában vagyunk annak, hogy Korea népe nem akar háborút. A há­borút az Egyesült Államok burzsoái és csatlósai akarják. Ezért szerveze­tünk csatlakozik a világbékét óhajtó millióinak táborához. Követeljük az I amerikai csapatok visszavonását Ko­i reából. A koreai nép sorsa fölött dön­teni csak magának a koreai népnek van joga. Mi, szabad népek hazájában S együttérzünk a koreai néppel. Ezt ! munkánk fokozásával bizonyítjuk. Azt üzenjük a koreai hős népnek, tartson ki, mert az igazság győzni fog a zsarnokság felett A CSEMADOK losonci helyicsoportja. A CSEMADOK gemeri helyioso­portjának határozata: „Még emlékezünk a háborúra és az utána kővetkező nehéz időkre. Hamis békepróféták máris új hábo­rút kezdtek a szabad amberiség ellen. Mi már nem akarunk több háborút, nem akarunk vért látni, Csatlako­zunk a béketáborhoz és követeljük a koreai háború azonnali beszünteté­sét A CSEMADOK gemeri helyicsoportja. A dolgozó nép egészségéért Egészségügyi konferencia Bratisiavában Vasárnap, az esti órákban ért véget a bratislavai kerület egész­ségügyi dolgozóinak első értekezle­te. A három napig tartó tárgyalá­son szakorvosok és más egészség­ügyi dolgozók előadásai hangzottak el. A konferenciát élmunkáskikül­döttek, kórházak és más szociális intézmények alkalmazottai köszön­tötték Az előadások után éjfélig­tartó vita volt, ami nemcsak az előadások színvonaláról, hanem a küldöttek és a résztvevők érdeklő­déséről is tanúskodik. A záróbeszé­det Klima Klára dr., a Szlovák Kommunista Párt Központi Bizott­ságának kiküldötte tartotta, aki a bratislavai kerület egészségügyi dolgozói első konferenciájának le­folyását és eredményeit méltatta. Kórházainkban — mondotta, még nem fordítanak elég nagy gondot a szociális tényezőkre. Megemlítette a továbbiakban a szovjet katona­ság és a polgári lakosság egészség­ügyének szoros összetartozását, amint azt a nagy Honvédő Háború is bebizonyította. A káder-kérdés­sel foglalkozva hangsúlyozta, hogy orvosaink erkölcse a szocialista ember erkölcse legyen. Bírálatában rámutatott arra, hogy a Kerületi Nemzeti Bizottság és a Járási Nemzeti Bizottság nem fordít elég nagy gondot az egészségügyi kér­désekre. A konferenciáról üdvözlő távira­tokat küldtek Klement Gottwald köztársasági elnöknek, Záp'otocký kormányelnöknek Plojhár egész­ségügyi m niszternek és tiltakozó táviratot az imperialisták koreai agressziója ellen Široký külügy­njszter címére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom