Uj Szó, 1950. május (3. évfolyam, 99-123.szám)

1950-05-01 / 99. szám, hétfő

MÁJUS t UJSZ0 „Mi is akarunk versenyezni 6 4 A jó eredmény követésre serkent A Munka ünnepét, a békés építést ünnepeljük ma, amikOr dolgozó­ink milliói egész Köztársaságunkban hitükben megerősödve és céltuda­tosan sorakoznak fel hatalmas tüntető felvonulásokon és egységesen hir­detik, hogy a szocializmus erőteljes építésével védhetjük meg a békét, javíthatjuk meg életünket és mutaithatjuk meg a legjobban a nyugati hatalmak dolgozóinak is a helyes utat. Nálunk szabad lett az élet, sza­badon fejthetjük ki erőinket szocialista építő törekvéseink megvalósítá­sára, míg a kapitalizmus országaiban a dolgozók sorozatos sztrájkjai megrendítik a belpolitikai helyzetet és főleg Olasz- é s Franciaország mun­kássága tör bátran előre a kommunista pártok vezetésével a forradalmi úton. Az ipar és a földek dolgozód ná­lunk nagy lelkesedéssel sorakoztak fel dolgozó társadalmunk' élcsapata, a Kommunista Párt mellé és most a megmozdult, öntudatra ébredt dol­gozók soha nem tapasztalt tömegben ünnepük a Munka napját és készü­lődnek a IX. kongresszusra. 747 élmunkás a Poľanában Dolgozóink szooialista építő törek­véseit mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy határtalan lelkese­déssel és kedvvel kapcsolódtak be a szociaľtista munkaversenybe és ve­szik át a szocialista munkamódsze­reket és egyesek több gépnek egy­szerre való kiszolgálásával már a sztahanovista teljesítmények elérésé­re törekszenek. Mi ösztönzi, mi készteti erre ókét? Az, hogy a népi demokrácia szabad teret biztosított szakmatudásuk tel­jes kifejlesztésére és megmutatta minden dolgozónak a haladás egye­dül biztos útiját. így van ez az apátfalusi Poľana textilgyárban is, ahol eddig az alkal­mazottak 60 százaléka kapcsolódott be a szocialista munkaversenybe, akik közül már 747-en élmunkások iettek. Az üzem régi dolgozói a múlt­ban is erősen kivették részüket a munkásmozgalomból. Ezeknek az elvtársaknak köszönhető, hogy most Nagy Júlia az üzemi pártszervezet egyre érté­kesebb tevékenységet fejt ki a szo­cialista munkamódszereknek a gya­korlatba való átvitelében. Állandóan keresik a munka jobb megszervezé- | eének lehetőségeit, heti munkaérte- ; kezleteket tartanak, így ellenőrzik a terv teljesítését, így tárgyalják meg a termelés kérdéseit és szabják meg az elkövetkezendő heti munkatervet. A gyűléseken hozott határozataikat az egyes üzemosztályokon ez év feb­ruár végén megszervezett műhely­pártszervezetek hajtják végre. Ezek • műhelypártszervezetek részletes termelési feladatok szervezői lettek Azonban megállapíthatjuk, hogy ezek a szervezetek még nem dolgoz­nak küldetésük magaslatán. Nincsmég elég gyakorlati tapasztalatuk s ülé­seiken szervezési hiányosságok is előfordulnak. Az oktatóknak sokkal nagyobb gondot kellene fordítaniok e mühelypártszervezetek tagjainak nevelésére. Az egyes osztályok pártszervezetei­nek és a tízes bizalmiaknak nagyobb tevékenységet kell kifejteniök. El kell sajátítaniok a ruganyosságot — mint mondotta Raduska János elv­Krizsán Kata vezet meggyőző munkája eredménye­képpen a IX. pártkongresszusra kötelezettségeket vállalnak Az egyes üzemosztályok dolgozód szocialista szerződéseket írnak alá. Legutóbb a kivarrok kötelezték ma­gukat a terv 10 százalékos emelésére. Április elejétől kezdve ezt már so­kan túl is haladták. Vrazsgyák Kata, Nóta Jolán, Dobi Jolán, Kovács Sa­rolta s még többen már 142 százalé­kot, Kutner Hona 145 százalékot, Fu­tó Ilona 146 százalékot értek el. Krizsán Kata után már közel hú- j szan tértek át az egyszerre négy ,gé- i pen való termelésre. Kovács Mária, í Dudok Borbála, Kugyela Anna s még ' többen négy Roscher-féle gépet szol­gálnak ki 200 százalékos teljesít­ménnyel. Trenka Mária, Trenka Gi­zella, Zsubretovszka Anna már egy­szerre négy Schwabe típusú nehéz­gépen dolgoznak és szintén 200 szá­zalékon felüli teljesítményt érnek el. hogy olajos kezükkel az anyagot is beszennyezték. A tisztítással sok időt veszítettek s a munka félbeszakítása miatt a termelés folyamatosságának megszakítása a minőségi termelésre is rossz hatással volt. A tervező osztály tagjai egy'nyolc­tagú tisztítóbrigád bevezetését aján­lották, amelyet most az üzemi tanon­cok, a vállalati iskola tanulói alkot­nak és egymást hetenként felváltva végzik ezt a munkát s egyúttal a szövőgépek mechanikájával is megis­merkednek, Ezzel elérték azt, hogv a szövőnőknek egy gépnél másfélórai tisztítás helyett most már csak na­ponta 15 percre van szükségük s a megnyert idő alatt évente közel négy és félmillió értékű többtermelést érnek el. Ezenkívül még közel 200 ezer koronás megtakarítást is bizto­sítanak ezáltal évente. Ezzel a módo­sítással sikerült a termelékenységet is emelniök. Az eddigi 107—110 szá­zalékos átlagteljesítmény helyett már 109—114 százalékot érnek el. „S mi ebben elmaradjunk?" A kazánházban eddig csak nézték, hogy miként versenyeztek és vállal­tak kötelezettségeket a termelésben dolgozók. — S mi ebben elmaradjunk? — vetette fel a kérdést Machala elv­társ —, mi látjuk el az üzemet ener­giával. Mi tőlünk is függ a termelés. Mi is akarunk versenyezni! Takaré­koskodhatunk és jobban is dolgoz­hatunk, mint a töbibek teszik. Ezért az egyik váltásban munkacsoportot szerveztünk, amelynek tagjai Pavlik Rudolf, Skvarenina és én lettem. Kötelezettséget vállalunk, hogy a ka­zánt úgy fogjuk takarékosan fűteni, hogy minden gőz felhasználható le­gyen és arra törekszünk, hogy a sze­Trenka Mária társ —, hogy operatíve, gyorsan vé­gezhessék ei feladataikat. Ezenkívül megállapíthatjuk, hogy nem eléggé kielégítő az elvtársak munkája a szakszervezetben sem. Ezeket a hiányosságokat nem azért hoztuk fel, mintha a Porana üzemi pártszervezete nem dolgozna jól. Itt igen is, éppen a pártszervezet a ter­melés egyik főmozgatóereje s a szo­cialista munkaverseny szervezőije. Hogy a pártszervezet tevékenysége jó hatással van a dolgozókra, bizo­nvítja az is, hogy a napokban lezaj­lott kerületi pártkonferencia tiszte­letére az alkalmazottak 96 százaléka nyolc órát dolgozott le és a pártszer­Kónya János, Dankó Pál » Kenicka Erzsébet 150 százalékot ért el s a szövődé 80 százaléka nemrég a kétgépes rendszerre tért át. A fonodában Dankó Pál 138 száza­lékban, Majoros Pál 121 százalékban teljesíti a tervet és Kónya János is a kivarróban dolgozó Misik Helén; nel együtt magasan túlhaladja a nor­mát. A mosóban dolgozó Kovács pe­dig 130 százalékos teljesítménnyel dicsekedhet. A gyapjúraktárban dolgozó Kazá­nyi-munkacsoport tagjai, Felső elv­társ és társai a pártkongresszus tisz­teletére 10 százalékos bércsökkentést kértek s azt a munkát, amit eddig húszan végeztek, most tizenhatan tel­jesítik és rövidesen bevezetik a ter­melést még erőteljesebben előrelen­dítő versenyt, amelyben a szövődé ,'olgozói a szakma legjobbja címének elnyeréséért fejtenek ki majd na­gyobb tevékenységet és kifejlesztik műhelyükben a magasabbfokú szocia­lista versenyt. A szövőnők már nem tisztítják a gépeket A Poľana-gyár tervező osztályának tagjai is kötelezettséget vállaltak a IX. kongresszusra. A nagy textilüze­mek tapasztalatait átvéve akarták az üzem termelékenységét emelni. Ez a törekvésük sikerrel is járt. Főleg a legfontosabb termelési osztályon, a szövődén kellett segíteni. Eddig a gépeket a szövőnők maguk tisztítot­ták minden henger leszövése és a munkaidő elvégzése után, amire na­ponta körülbelül másfél órát kellett fordítaniok. Közben az is megtörtént, Dudok Borbála, Kovács Mária net a legjobban kiégessük, fel­használva minden kalóriáját. Taka­rékoskodni fogunk a (kenőolajjal is és példás tisztaságot tartunk. Fel­hívtuk a második váltásban dolgozó elvtársakat, a kazánház és a gépmű­hely többi dolgozóját is, hogy kapcso­lódjanak be ők is ebbe a versenybe, amivel segítséget nyújtanánk e kö­telezettségünk 100 százalékos telje­sítésére. Erre a felhívásra a többi elvtár­sak is versenybe léptek! Kúrák Jolán az üzem első újítónője Már három éve dolgozik a felvető­ben. Fiatal, midössze csak 18 éves. szülei is egyszerű munkások voltak. Az apja már nem él s az édesanyját most ő tartja el. Túlszerény, csendes természetű leány. Szikora elvtárs­nővel dolgozik együtt s a normát 133 százalékban ' teljesíti. Élmunkásnő lett. Tevékenyen veszj ki részét a CSM munkájából s a munkatársnői közt terjeszti a termelésben nyert ta­pasztalatait, mert jól tudja, hogy a okozott, az éket ilyenkor újból fel­kötözte, de ez a kiesés állandóan is­métlődött Újításra volt szükség s munka közben arra a gondolatra Ju­tott, hogy az éket meg kellene hosz­sízabbítani a tengely hosszúságára, amivel elkerülheti annak gyakori ki­esését. S az újítása sikerült, bevált! ö lett az első újítónő az üzemben s bebizonyította, hogy a munkásnők, akik eddig nem igen törődtek a hi­bák kiküszöbölésével, egy kis gon­dolkodással és jó szaktudásuk teljes felhasznál&s:Vval éritékes újításokat alkothatnak: és elősegíthetik a telje­sítmények fokozását. Krizsán Kata és Trenka Mária követőkre talált Csakis az élmunkásmozgalom tel­jes kifejlesztésével biztosíthatjuk a termelékenység növelését és teljesít­hetjük az első gottwaldi ötéves ter­vet. így volt ez a Poľanában ls, amikor tavaly a könnyű Roscher-féle gépe­ken dolgozó Krizsán Kata szövőnő két, majd négy gépre tért át és rö­videsen követökre is talált. Az utóbbi időben a nehéz gépeken dolgozók sem maradtak el. Trenka Mária két gép helyett szintén négy nehéz, Schwabe-tipusú gépen kezdett dolgozni. A kiváló élmunkásnő is ha­marosan követőre talált Trenka Gi­zella, Zubretovszká és Turcajová személyében. — Tapasztalatunk az — mondja Trenka Gizella elvtársnő, aki mint delegátus vesz részt a KSS IX. kon­gresszusán és 260 százalékban tel­jesíti a tervet —, hogy nem érezünk semilyen fáradtságot, de látjuk azt, hog ymunkánk egyre jobban megy. Megszoktuk a fokozottabb tevékeny­séget. — Az első hetekben munkatársaim körében meg nem értéssel és bizal­matlansággal találkoztunk, mert nem bíztak abban, hogy sikerrel fogjuk kezelni ezeket a gépeket, mert a mű­helyben azt beszélték, hogy egyszerre legfeljebb csak két nehézgépen dol­gozhatunk. Bebizonyítottuk, hogy elbírunk ezzel a négy géppel, sőt még többet is bebizonyítottunk: munkánk rajtuk napról napra jobb, több és vi­dámabb lesz. Nagy Júlia a prágai Várban j Nagy Júlia sodrónő teljesítményét •Bdö-ina-dazoH JÍSoq "mzo^oj BJIXUUB Í legjobb sodrónöjévé vált. Munka köz­ben filmezték is őt, hogy munkamód­j szerét levetítve a többi textilüzemek sodrónői is átvehessék azt. j Nagy Júlia is résztvett a most márciusban tartott prágai nemzetkö­zi nőnapon, ahol Gottwald elvtárs fo­gadta őket a Várban. Figyeljük csak meg, hogy miként mondja el a köz­" *- * . - « x Ä Kúrák Jolán tapasztalatok átadásával J s erősen növelhetjük a termelékenységet. Az elmúlt évben Bratislavában ő is megtekintette az újítók kiállítá­sát. s ekkor fogant meg agyában a gondolat, hogy a munkáját ő is meg­javíthatná. Gondolkodni kezdett, akárcsak a többi öntudatra ébredt munkás s módosítás; lehetőség után kutatott, s így sikerült megfigyelnie, hogy a henger feltevésénél a hajtó­szíj tengelyén lévő ék gyakran ki­esik. Ilyenkor mindig meg kellett ál­lítani a gépet, ami időveszteséget Misik Helén, Kugyela Anna társasági elnökkel való találkozását. — Rövid várakozás után jelentet­ték Gottwald elnök elvtársat és fe­leségét. Kedves mosollyal léptek be a terembe tapsvihar között. Minden­kivel kezet szorított, mindenkihez volt valami mondanivalója Gottwald elnöknek. Persze hozzám is. Haboz­tam, hogy beszéljek, magyarul vagy szlovákul. Végre döntöttem, magya­rul, féltem, hogy szlovákul belezava­rodok. Egyszer csak előttem van az elnök elvtárs és nyújtja a kezét. A szívem a torkomban dobogott és át­adtam neki az apátfalvi textilgyár dolgozóinak szívélyes üdvözletét. Ek­kor ért életem legnagyobb meglepe­tése, Gottwald elnök magyarul vála­szolt. Gottwald elnök köszöni az üd­vözletet és sok szerencsét kíván a to­vábbi munkánkhoz. A köztársasági elnök elvtárs sza­vai kötelezettséget jelentenek szá­mukra. Még jobban és a szocialista munkamódszerek alkalmazásában még fejlettebben kell dolgozniok és kihasználniok minden lehetőséget, minden rejtett erőtartalékot a na­gyobb termelékenység elérésére. A Poľanában szervezett munka folyik és megvan minden lehetőség arra, hogy feladataiknak úttörői módon eleget tehessenek és túl is teljesíthes­sék őket. Petrffci Bálint Május elsejére csehszlovák küldöttség utazik a Szovjetunióba Csütörtök reggel a ruzyni r®» pülőtérről útnak indult a Cseh­szlovákiai Szovjetbarátok Szö* vétségé küldöttségének első cso­portja, amely részt vesz Moszkvá­ban a Vörös-téren az ünnepi má­jusi seregszemlén. A küldöttséget, amelynek második csoportja pén­tek reggel utazik^ a külföldi kul­túr kapcsolatokat ápoló társaság (OKS) országos szövetsége hívta meg a Szovjetunióba. A küldött­ség kb. 3 hétig marad a Szovjet­unióban. Tagjai: Dr. Oldrich John a Nemzetgyűlés elnöke ét a Nemzeti Front Központi Ak­ciós Bizottságának vezértitkára, Jaroslav Kovarik, a vitkovicei vasművek olvasztó élmunkása, Lazík Mária, a trnavai Kovo­smalt nemzeti vállalat élmunkás­nője, Karla Pfeiferová, nemzet­gyűlési képviselőnő, • textil- és bőripari alkalmazottak szövetsé­gének elnöknője, A. Po«pilii, nemzetgyűlési képviselő, a cseh­szlovák néppárt vezértitkára, A* Fiala, nemzetgyűlési képviselő, az osztravai kerület nevében, dr. Fr. Trávnieek, nemzetgyűlési képviselő, a brünni egyetem rek­tora, dr. Ján Nemec, nemzetgyű­lési képviselő, a hradec královei kerület nevében és Jiii Sládek, a Szovjetbarátok csehszlovákiai szöveteégének vezértitkára, A küldöttséget a repülőtéren Aneška Hodinová Spurná, Vác­lav Dávid, dr. D. Polanský, F r* Kômzala és A. Žiak a Nemzet­gyűlés alelnökei, továbbá M. V. Frolov, a prágai szovjet nagykö­vetség kúltűrattaséja, L. Čivrný, a tájékoztatás- é« népművelésügyi miniszter helyettese, dr. J. Krás­ny, az elnöki iroda képviselője, Jozefus igazgató, a csehszlovák Néppárt vezértitkár-helyettesei, és a Szovjetbarátok csehszlová­kiai szövetsége v e zértitk á rsá gá­nak képviselői búcsúztatták. Amerikai hadianyag Nyugat-Németországban Az ADN ügynöksége jelenti, hogy a nyugatnémet kikötőkben gyorsított ütemben készítik elő az amerikai hadianyag kirakását, amelynek szállítását Nyugat-Né­met országba megkezdték. Mivel a német kikötőmunkásiok tömege visszautasította a hadianyag kira­kását, Nyugat-Németország min­den vidékéről a kikötőkibe hívnak nyugatnémet zsoldosokat. Az amerikai hivatalok parancsára a nyugatnémet munkahivatalok, különösen a Ruhr vidéken és Ba­jorországban erre a célra mun­kanélkülieket toboroznak 26 éves korig. A felbérelt sztrájktörőket katonai egyenruhába öltöztetik és felfegyverzik őket. Gyakorol­ják őket „a nehéz terhek" kira­kásában és az amerikai fegyve­rekkel való bánásmódban. Szabad kenyér Bulgáriában Bulgária minisztertanácsa és a bolgár Kommunista Párt közponr ti bizottsága tekintettel a gabona sikeres felvásárlására és arra a megállapításra, hogy az államnak elegendő g ah onatartaléka van, el­rendelték a belkereskedelmi mi­nisztériumnak, hogy legkésőbb ez év április 29-ig a kenyérjutta­tásokon kívül vezesse be a kenyér szabad eladását Szófiában, Pkľv* div ban és Sztálinban és további 35 más városban. Egy kg szabad kenyér árát 25 lévára csökkentet* ték — A Francia Nép Uniója tmilo" ni székházát ismeretlen tettesek felgyújtották. A fasiszta merényi let nagy felháborodást keltett 4 lakosság körében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom