Uj Szó, 1950. május (3. évfolyam, 99-123.szám)

1950-05-01 / 99. szám, hétfő

UJSZÖ MÁJUS í. A HATVANADIK MÁJUS ELSEJE (Folytatás az 1 oldalról) nyói bányából Berezeli István és Varga László bányászok és még további élmunkásaink egész sora Ugyancsak meg kell emlékeznünk ezen a napon kiváló traktoristá­inkról, mint amilyenek Cseh Imre és Szentes András Nemesócsán, Vágsellyén Keszely elvtárs, vagy az ógyallai traktoristák. Az ara­nyosi állami gazdaságban Novák Gyula újító gépész és ugyancsak innen a sok kiváló etető közül például Olajos Péter, Váradi Já­nos, Szép Lajos és Csevár János. Nem utolsó sorban kellene meg­emlékeznünk as egész mezőgaz­dasági életünket átformáló Egy­séges Földműves Szövetkezeteink olyan kiváló szervezőiről és él­harcosairól, mint Furinda elvtárs Nagytőréről, Palágyi János Le­leszről, a vezekényi Egységes Földműves Szövetkezet kiváló szervezőjéről, Sármír Pál tanító­ról, Mészáros Jánosról és Tar Kál­mánról a dunaszerdahelyi trak­torállomáson és a munka sok­százezer névtelen hőséről, akik a munka frontján építik hazánkat erős és megdönthetetlen bástyá­vá a béke harcvonalán. Dicsőség és tisztelet a munka eme hőseinek, a munka legna­gyobb ünnepén, május elsején mert a munkának ezek a hősei büszke katonái annak a dicső hadseregnek, amely a béke har­cát, a szocializmus harcát vívja a nemzetközi munkásmozgalom nagy vezérének és bölcs tanító­mesterének, a békehadsereg első katonájának, Sztálin generalisz­szimusznak zászlaja alatt. Gott­wald és Široký elvtársak vezeté­sével előre a békéért, hazáért és a szocializmusérti Fokozódik a békeakció Bulgáriában Bulgária népe hatalmas lelkesedés­sel csatlakozik a stockholmi felhí­váshoz. Kazanlik városában több mint 70 ezer ember írta alá a stock­holmi békefelhívást. Russéban az aláírások száma már a százezret megközelíti, míg Szófiában, a bolgár fővárosban április 26-ig 250.000-en írták alá a békefelhivást. A Csehszlovák Köztársaság Nagy-Britanniának és Franciaországnak átnyújtotta a békejegyzéket Scelba és pribékjei a má<us elseiei provo­kációkra készülnek Az olasz rendőrség, amint a TASS-iroda jelenti Rómából, szorgalmasan készül újabb pro­vokációkra. A modenai tartó' mányban motorizált rendőrségi csapattestek tartottak nagy gyakorlatot, amelyen nagy szám­ban vették részt a különféle rendőrségi alakulatok. Többek között 200 tank, 500 terepjáró autó és közel 3500 rendőr. Az egész hadgyakorlatot a május el­sejei népellenes támadások lebo* nyolítására rendezték. Dél-Amerikában hajszás indítottak a haladó­szellemű lakosság ellen A TASS iroda jelentése szerint a délamerikai kormányok az utóbbi időben fokozták a hajszát a lakos­ság haladószellemű polgárai ellen, akik az imperialisták háborús uszí­tásait visszautasították. Costarica ál­lam dolgozóinak szövetkezetét felosz­látták. Többszáz munkást elbocsá­tottak az elmúlt hetek során Costa­ricában azzal a megokolással, hogy „kommunista tevékenységet fejt ki". A brazíliai Metropolít városában, ahol a munkások május elsejének megünneplésére készültek, az előké­szítő bizottság hét vezető funkcioná­riusát letartóztatták. Paragueyban a dolgozók ezreit letartóztatták, szám kivetésbe küldték és megfosztották demokratikus jogaiktól. Dr. Adolf Hoffmeister, a párizsi csehszlovák nagykövet, Eduard Herriotnak, a francia nemzetgyű­lés elnökének átnyújtotta a cseh­szlovák nemzetgyűlés által jóvá­hagyott békehatározatot. A cseh­szlovák nagykövet a csehszlovák békehatározat átnyujtásakor hang­súlyozta, hogy ezt a békeokiratot közvetlenül május 9*nek előestéjén adja át, amely napnak ünnepségei ez esztendőben mindenütt az egész világon a béke megvédésének je­gyében fognak lezajlani. Eduaird Herriot, a francia nem­zetgyűlés elnöke ezután közelebb­ről áttanulmányozta a csehszlo­vák békehatározat tartalmát, majd megköszönte a békehatáro' zat átadását. A Csehszlovák Köztársaság nagy­követsége Londonban az angol külügyminisztériumban átnyúj­totta a csehszlovák békehatárc­zatot, azzal a kéréssel, hogy Anglia külügyminisztériuma ezt az át­nyújtott békehatározatot terjesz sze elő a brit parlament mindkét Házának tárgyalás céljából. A békehatározat tartalma, ame­lyet a csehszlovák nagykövetség nyújtott át az angol külügymi­nisztériumnak, ismertté vált az angol és külföldi sajtó előtt is, azon a sajtóértekezleten, amelyet a csehszlovák követség rendezett a béke-emlékirat átadásának napján Londonban. Dr. Kavan nagykövetségi tanácsos a sajtó­értekezleten hangsúlyozta, hogy Csehszlovákiának, amelyre a szégyenteljes müncheni diktátu­mot rákényszerítették, különle­ges joga van arra, hogy minden­kit óvjon az új háború veszélyé­től. Az emberiség t-llen elköve­tett bűntett lenne megengedni, hogy egy kis csoport kizsákmá­nyoló desperádo és nagyiparos érdeke miatt egy új világkatasz­trófa döntsön romba mindent. A Daily Worker a csehszlovák nagykövetség békejegyzékét első helyen közli és vezércikkében megállapítja, hogy minden becsü­letes angol állampolgárnak a csehszlovák jegyzék megjelenése után önmagától meg kellene kér­deznie, hogy valóban minden erejéből küzd-e a béke megvé­déséért. Ksknek a zsebébe ío yik az afrikai bányák haszna Az elmúlt napokban a Daily Worke r leleplezte az egyik legnagyobb pénz­ügyi mach nációt, amely az elmúlt esztendők lorán napvilágra jutott Arról van ugyanis szó, hogy az af­rikai bányáknak haszna, amely eddig a .ondoni City urainak zsebébe folyt, ezentúl az amerikaiakat fogja tjazdagí­,-tani. Az yfrikai bányák ugyanis az amerikai pénzmágnások kezébe ke­rülnek, int nem kis mértékben felhá­borította a 'ondoni City „érdemdús" urait. A hivatalos kölök most kényte­lenek beismerni, hogy a Daily Worker értesü'ései az igazságnak megfelel­nek. A pénzügyminisztériumot nagyon kellemetlenü 1 érintette a Kommunista Párt hivatalos lapjának eleplező cikke és Cripps minisztei kénytelen volt Ígé­retet tenni, hogy ez ügyben a parla­mentben fog nyilatkozni Zűrzavart okozott ez a hír a tőzsdén is és az afrikai bányák részvényei ér­tékük tizenkétszeresére ugrottak. A Daily Worker sota nem látott nagy számban fogyott el és a bankárok, a City feketézői hosszú sorokban álltak sort az újságárusok előtt, hogy a Kommunista Párt hivatalos lapjából értesülést szerezhessenek a súlyos csa­pásról. A kapitalista sajtó Angliában idegesen figyeli az események fejlődé, sét és egyöntetűen rámutat arra, hogy „a dolgot titokban kellett volna tarta­ni". A CIO reakciés vezetőségének bukása A Csehszlovák Távirati Iroda wa­shingtoni jelentése szerint a reakciós jobboldali CIO vezetőség felforgató politikája a most folyó választások során visszafelé sült el Tíz esetben, valahányszor a szakszervezeti mun­kások a választási urnákhoz léptek, mindannyiszor a jobboldali CIO által megbélyegzett szakszervezetek győz­tek. Egyetlen egy esetben sem értek el győzelmet a pótlószervezetek, ame­A köztársasági elnök! iroda válasza a CSEMADOK üdvözlő táviratára A köztársasági elnöki iroda tolmácsolja az Elnök úr köszö­netét az üdvözlő táviratért, amellyel országos konferenc'ájuk­ról felkeresték és további tevékenységükhöz sok sikert kíván. Az elnöki iroda főnöke nevében: Boh. Kvasnička. Az európai kikötök munkásai nem HailamJok az amerikai fegyverszállitmányokat partrarakni Kedden 16.000 antwerpeni ki­kötőmunkás lépett sztrájkba, akik tiltakoznak az amerikai fegyverszállitmányok ellen, part" raeszállításukat a leghatározot­tabban visszautasították. A kikö­tők igazgatósága a kirakást most sztrájktörőkkel igyekszik meg­oldani, akiket az utcákon toboroz a munkára. Ezzel kapcsolatosan kénytelen az amerikai sajtóügy­nökség is beismerni, hogy a ki­kötő igazgatóságának igyekezete hiábavalónak bizonyul, mert a magasabb bérek ígérése ellenére sem tud szakmunkásokat szerez­ni. A rendőrség és a munkásság között összeütközésre került sor, a rendőrség brutális közbelépése számtalan a béke ügyeiért har­coló, sztrájkoló munkást megse­besített, többek között Van den Branden kommunistapárti képvi­selőt is. A rendőrség a sztrájkot úgy akarja megtörni, hogy an­nak 11 vezetőjét letartóztatta. Az antwerpeni dolgozók tiltakozó nyilatkozatot tettek közzé az üggyel kapcsolatosan, amelyben követelik a letartóztatott 11 mun­kásvezető aaonnali szabadlábra helyezését. E tiltakozó jegyzék­ben egyszersmind elítélték a jobboldali szocialista és katolikus szakszervezeti vezetők áruló ténykedését, amellyel a kapita­listák érdekeit szolgálják lyeket a reakciós CIO vezetőségének támogatása mellett alakítottak meg. Azt, hogy Amerikában a haladó szak­szervezetek győzedelmeskednek, e jobboldali frakciókkal szemben, iga­zolják a legutóbbi választások a Ford-üzemekben. A Ford-üzemek üzemi szervezeteibe a sárgák közül csak egyetlen egy jelölt került be és minden többi helyet a haladó jelöl­tek töltöttek be. Az amerikai szak­szervezeti mozgalom történetében először esett meg, hogy a szakszerve­zeti vezetőség alelnökének egy né­ger munkást, Fred Terrelt választot­tak meg. A kommunistaellenes je­löltek az április 16-i Ford-üzemi szakszervezeti választásokon súlyos vereséget szenvedtek. — Az új kínai sajtóügynökség jelentése szerint a Kínai Népköz­társaság felszabadító csapatai Hainau szigetén további sikere­ket értek el és április 24"én el­foglalták Man'Cseou városát. A néphadsereg az északi partokat több mint 200 km szélességben uralja, ez a hatalmas előretörés a negyedik partraszállási akció sikeres eredményét mutatja, ame lyet a néphadsereg Hojhoutol nyugatra három kikötőben haj­tott végre. Lengyelország kilép a FAO-ból Winijewicz washingtoni len­gyel nagykövet ezekben a napok­ban az élelmiszer és mezőgazda­sági szervezet iFAO) központi igazgatójának átadta a lengyel kormány jegyzékét, amelyben ezt írják: „Amidőn a lengyel kor mány ebbe a szervezetbe belé­pett, azt remélte, hogy a szerve­zet a szabályzat szerint fejti ki tevékenységét és hogy ez a tevé­kenység a tagállamok közellátá­sának javítására és életszínvona­lának emelésére irányul majd. A lengyel kormány arra is számí­tott, hogy a FAO bizonyos mér­tékben hozzájárul a lengyel m e­Az USA egyre fokozza katonai kiadásait Az amerikai szenátus költségve­tési albizottsága a hét folyamán ülést tartott amelyen résztvett Johnson, az USA hadügyminisztere és a ve­zérkari testület tagjai. E tanácsko­zás után a költségvetési albizottság javaslatot nyújtott be a szenátushoz, amelyben kérte, hogy a jövő évi költségvetésben a katonai kiadáso­kat további 35 millió dollárral emel­jék. Igy az albizottság által ajánlott összeg, amelyet katonai kiadásokra fog folyósítani az USA a jövő eszten­dőben, 14J61.000.000 dollár*, fog ki­tenni. Ebben az összegben nem fog­laltatik bent az az egymilliárd dol­lár, amelyet az atomenergia kutatá­sára fordítanak. Emelni fogják a ka­tonai repülőgépekre fordítandó ösz­szegeket ennek következtében ha­talmas mértékben fog emelkedni a Consolidated Vultee Aircraft repülő­gépgyár részvénytársaság jövedelme, amelynek volt igazgatója csodálatos­képpen Johnson, az Egyesült Álla­mok mostani hadügyminisztere, aki innen távozott az USA hadügymi­niszteri székébe. zögazdaság újjáépítéséhez. A lengyel kormány azonban sajná­lattal meg kell állapítania, hogy ezeket a feladatokat a FAO nem teljesítette. Az USA kormánya mindjárt kezdetben megakadályoz­ta a közellátási világtanács meg­alakítását, amely hozzájárulhatott volna a FAO szervezetei felada­tainak teljesítéséhez. A FAO ed digi tevékenysége azt bizonyítja, hogy ez a szervezet nem tudott szembehelyezkedni az USA poli­tikájával, amely lehetetlenné te­szi, hogy a FAO mezőgazdasági és közellátási téren valóban nem­zetközi együttműködés központ­jává váljon és amely ezt a szer­vezetet saját imperialista céljai­ra akarja felhasználni. Ezt bizo­nyítja az a tény, hogy 1947-ben megtagadták Lengyelország szá­mára a gabonaszállítást. Lengyel ország csak az SSSR testvéri se­gítségének köszönheti, hogy át­vészelte a nehéz háború utáni dőszakot. Ezek miatt a tények miiatt Lengyelország kilép a FAO szervezetéből," Apró hírek az Új Kínából Napközi otthonok több faluban A falu asszonyai ebben az évben Is résztvesznek a különféle földmun­kákon, ezért mindenfelé gyermek­otthonokat rendeznek be, hogy mun­kájuk közben ne okozzon gondot számukra a gyermekek elhelyezése. A földműves aszonyok a falvakban igen nagy érdeklődést tanúsítanak a gyermekotthonok iránt, mivel belát­ták, hogy ennek számukra igen nagy jelentősége van. Április elsején Pekingben megalakult Kína valamennyi áruhá­zának központi igazgatósága, ami új szakaszt jelent az állami kereske­delem megszervezésében. Ez az igaz­gatóság egyesíti most az állami éa szövetkezeti boltokat minden tarto­mányban, nagyvárosban és számos járási székhelyen, amelynek révén biztosítják az ország városainak és falvainak iparcikkekkel való ellátá­sát. Az autószállítás szervezése Pekingben állami autófuvarozó társaság létesült, amely most elő- ' szőr egyesíti egész Kína autószállí­tását. A társaságnak jelenleg tíz fiókja van Észak-Kínában, amelyek összesen több mint 80C0 kilométer hosszú, 60 autóútból álló hálózatot látnak el. Bár a társaság tevékeny­ségének 50 százalékát az utasszállí­tás teszi ki, jelentős mértékben és fennakadás nélkül folytat teherszál­lítást is a városok és falvak között Az ipari üzemek termelési sikerei Az északkeletkínai kormány ipar­igazgatósága közhírré tette, hogy Mandzsúria legfőbb állami üzeme túlteljesítette 1950 első negyedévének tervét. Túlteljesítették a szénkiter­melési tervet hat százalékkal, a. ben­zingyártásét 12 százalékkal, a vil­lanyhuzal-gyártásét 18 százalékkal, -! a kerékpárokét 11 százalékkal, a ce­ment-gyártásét 48 százalékkal, a pa­pírgyártás tervét 32 százalékkal, a pamutszövet-gyártásét 17 százalék­kal és az autógurni-gyáriáit tervét \ 32 százalékkal. A sakkwlágbataok felültek büflapesti tornájáról Az első kór utolsó, IX fordulójában a négy legjobb játékos találkozott. Boleszlaszky indiai király' védelmet folytatott; e'lenfele Stahlberg mindig megtalálta az egyetlen helyes lépést. Bolesz'avszky fölénye csökkent és a . 26. lépésnél félbehagyták a játékot. Keres szicíliai játékkal kezdett, azonban ellenfelével Bronstejnnal idő szempontjából szorongatott helyzetbe kerültek és Keres a 26. húzásnál , megelégedett döntetlennel. A Szabó-Lilicritha! kettősnél az indiai király-védelem éles játéka Szabót meg. fosztotta egy gyalogjától és Lilienthal­nak mind nagyobb kilátása van a győ­zelemre. Najdorí szicíliai módszerrel nyitott, de elvesztette két gyalogját. Szmysz r lov fölénybe került, a szovjet mester győzelme azonban még nem biztos. Kotov a damagambitban a nem na­gyon ismert argentínai variánst ját­szotta Flohr ellen A 24. húzásig csak­nem minden idejüket kimerítették, ez- .­ért a játszma villámgyorsan folyt to- . vább. Flohr a 40 húzásnál feladta a játszmát. A toina első részének ezidőszerinti sorrendje a következő: Boleszlavszky • (SSSR) 6 pont, Keres (SSSR) 5.5 pont, Bronste'n (SSSR) és Stah'berg (Svéd­ország) 5—5 pont, Kotov (SSSR) 4.5 pont, Najdorf (Argentína) Szmyszlov j (SSSR) és Szabó (Magyarország) 3.5 . pont (1), Lilienthal (SSSR) 3 (1), Flofir (SSSR) 3 pont. — Mozgó orvosi rendelőket lé­tesítenek Ukrajnában. A kolhoz­és szovhozdolgozók, valamint á gép- és traktorállomások sze­mélyzete orvosi kezelésének biz­tosítására az ukrajnai egészség" ügyi minisztérium a mezőgazda­sági munka idejére egészségügyi központokat és mozgó orvosi rendelőket létesített.- A mozgó orvösi rendelők tagjait a Vörös­kereszt Egyesület legfelkészül- ­tebb karából választották ki. A köztársaság számos egészségvé­delmi intézménye szintén kép­zett orvosokat küldött a falvak­ba. Igen sok gyermekotthont és bölcsődét nyitottak. Ezekben mintegy 850.000 gyermek, kerül gondozás és orvosi felügyelet alá.

Next

/
Oldalképek
Tartalom