Uj Szó, 1950. április (3. évfolyam, 78-98.szám)

1950-04-01 / 78. szám, szombat

1950 április ľ A külügyminisztérium jegyzéke az USA prágai nagykövetségéhez A csehszlovák külügyminisztérium 1 1950 március *30-án két jegyzéket nyújtott át az Egyesült Államok prá­gai nagykövetségének a három cseh­szlovák repülőgép elrepülésével és az Egyesült Államok németországi ka­tonai repülőterén való leszállásával kapcsolatban. Az első jegyzék így hangzik: A három csehszlovák repülőgép­nek, amelyek rendszeres személy­szállítást bonyolítanak le belföldi vonalakon, Brünnből Osztravába, Bratislavából Prágába, átrepülését egy terrorista csoport készítette elő. Az. állami határoknak ez az előre megbeszélt és előkészített átrepülése az érvényben levő csehszlovák bün­tető törvények szerint épúgy, mint valamennyi civilizált állam törvényei szerint büntetendő cselekménynek minősíthető. Az egyik repülőgép legénységéből ketten, Vít Angetter és Kamil Mráz, mindketten a brit katonai repülő­szolgálat volt tagjai, töltött piszto­lyokkal kényszerítették a repülőgép vezetőjét, hogy megváltoztassa a re­pülés irányát. Amidőn a pilóta vo­nakodott követelésüket teljesíteni, erőszakkal eltávolították helyéről és megkötözték. Hasonló módon jártak el a legénység két másik tagjával is Fentnevezettek tehát az érvényes csehszlovák törvények szerint bün­tetendő cselekményeket követtek el, mivel a tett színhelye csehszlovák repülőgép fedélzete volt, ezeket a bűntetteket csehszlovák felségterü­leten követték el. Az Osztrava—Prága közötti vona­lon közlekedő repülőgép legénységé­nek tagjai, Svetlik kapitány és Vik­tor Popelka, a Csehszlovák Légifor­galmi n. v. alkalmazottja, mindket­ten a brit repülőszolgálat volt tag­jai erőszakkal kényszerítették a pi­lótát, hogy megváltoztassa a repülő­gép irányát. Amikor a pilóta hatá­rozottan visszautasította ezt, megkö­tözték és a mükormányzás segítségé­vel a repülés irányát Németország­nak az Egyesült Államok által meg­szállt övezetébe irányították. Azután megkötözték a legénység másik két tagját, a repülőgép mechanikusát és rádiótávirászát. A harmadik repülőgépben, amely Bratislava—Prága útvonalon közle­kedett, a legénység tagjai, Oldrich Dolezsal, Birovoj Smid, Stanislav Sácha és Jan Kralovanský előre meg­beszélt bűntetteket követtek el az utasok életének veszélyeztetésével. A két utóbbi eset is csehszlovák repülőgépek fedélzetén, tehát cseh­sczlovák felségterületen történt. Mivel ezeket a bűntényeket cseh­szlovák repülőgépek fedélzetén kö­vették el, amelyek csehszlovák fel­ségterületet képviselnek, a külügy­minisztérium felszólítja az Egyesült Államok nagykövetségét, hogy Vít Angettert, Kamii Mrázt, Vladimír Svetlíkot, Viktor Popelkát. Oldrich Dolezsalt, Borivoj Smidet, Stanislav Sachat és Ján Kralovanskýt mint közönséges bűnözőket, adják ki a csehszlovák hivataloknak, hogy be­vezethessék ellenük a büntető eljá­rást. • • • A másik jegyzékben, amelyet a Csehszlovák Köztársaság külügymi­nisztériuma 1950 március 30 án adott át az Egyesült Államok prágai nagy­követségének, a következőket tartal­mazza: A külügyminisztérium rámutat, azokra a tényekre, amelyek azt bi­zonyítják, hogy az amerikai hivata­lok nem voltak hajlandók az egész ügyet simán és gyorsan elintézni. A megszállási közigazgatás hivatalai a három csehszlovák repülőgép földre­szállásáról, amelyeknek fedélzetén tudtuk és akaratuk ellenére elhur­colt csehszlovák állampolgárok vol­tak, a csehszlovák főkonzulátust csak 36 órával a repülőgépek megérkezése után értesítették. Az amerikai hivatalok megoko'.ás nélkül elutasították a csehszlovák konzul azon kérelmét, hogy a cseh­szlovák állampolgárok visszatérését közös útlevéllel tegye lehetővé, hol­ott jól tudhatták, hogy ' az utasok belföldi von-lakon nem hordanak magukkal útlevelet. Igv kénytelen volt egyéni útleveleket kiállítani. A külügyminisztérium továbbá ki­fejezi csodálkozását és sajnálkozását azon tény felttt. hogy a bűntény tet­teseit az amerikai biztonsági szervek megérkezésük után nem tartóztatták le, mint ahogy az elvárható lett volna, minden civilizált államban, hanem el­lenkezőleg baráti módon fogadták őket és sokkal jobban bántak velük, mint a gonosztevők áldozataival. Ami az elhurcolt csehszlovák állam­polgárok kihallgatását illeti, a külügy­minisztérium felsorolja azokat a ténye­ket, amelyek a kiha'Igatás törvényel­lenességét igazolják. A csehszlovák polgárokat Németországba akaratuk és tudtuk nélkül hurcolta el gonosztevő módon néhány egyén. Rögtön kijelen­tették, hogy azonnal haza akarnak térni. Tehát nem önkéntesen kerül­tek ebbe a helyzetbe és nem akartak az emerikaiak által megszállott terü­letre lépni, sem azon tartózkodni. Ez­ért nem lett volna szabad őket semmi­féle kihallgatásnak sem alávetni. Az a tény, hogy kihallgatásnak vetették őket alá, jogellenes cselekedete az amerikai szerveknek és hivataloknak. Ami a kihallgatások módját és for­máját illeti, arról a módról, ahogyan az elhurcolt csehszlovák állampolgá­rokkal tárgyaltak és bántak, a külügy­minisztérium ezeket a lényeket sorolja fel: A kivizsgálást nem az amerikai megszálló közigazgatás rendes bizton­sági szervei végezték, hanem a CIC tagjai A kihallgatas folyamán a cseh. szlovák polgárok?) olyan körülmé­nyekről kérdezték ki, amelyeknek se­milyen összefüggése sem volt nem ön. kénles leszállásukkal s a csehszlovák állampolgároknak az Egyesült Államok által megszállt tei ületen való jelenlé­tével. Karol Nejepinskýt, Ján Rezničkát, Leopolt Thuineít és másokat főleg ar­ról faggadták, milyen állást töltenek be a csehszlovák köztársaságban, mi­lyen szakon működnek és milyen mó­don végzki működésüket. Feltették ne. kik a kérdést, akarnaK-e Nemetország, ban maradni mint menekültek s ami­dőn kijelentették, hogy haza akarnak térni, rábeszélték őket, hogy ne tér­jenek vissza. Ami a vizsgálat formáját illeti, rá kell mutatni Václav Ko'.ár esetére. Öt olyan módon hallgatták ki, amilyet utoljára a hírhedt gonosztevő Gesta­ponál láttuk. A kihallgatás alatt fel­emelt karokkal, arccal a falhoz for­dulva kellett állnia. Ennek az volt az oka, hogy Václav Kolár ti'takozott az amerikai szerveknek a csehszlovák ál­lampolgárokkal való bánásmódja ellen. A személyi és vagyoni szabadsá? alapelvének megsértéséről tanúskodik két jellegzetes eset. A. Fiaiának, a nemzetgyűlés képviselőjének többi ira­tával együtt elvették képviselői iga­zolványát is, amelyből kitépték az ösz­szes lapokat és csak az igazolvány bo­ritékát adták neki vissza. A kitépett lapokat azután széttépett állapotban adták neki vissza a többi elvett ho'mi­jával. A másik jellegzetes eset Karol N^je. pinský esete. Nejepinský nem volt hajlandó elhagyni a csehszlovák fel­ségteiületet — nem akart kiszállni a csehszlovák repülőgépből. Jóllehet eh­hez nem volt a legkisebb okuk és fő­s-g ioguk sem, az amerikai szervek Karol IV jepinskýt erőszakkal kihurvol­ták i lepülőgépből. Ennek folyamán mgesebesült a kezén s eltépték kabát­ját. A többi útitársának tiltakozása ellenére elkülönítették őt az utasok csoportjától s jogellenesen és megoko. latlanul megfosztották személyi sza­badságától és fogságban tartották. Ki. hallgatása folyamán; amelyet ismét hallatlan módszerekkel végeztek, sze­mélyi motozásnak vetették alá és el­szedték minden holmiját. Mikor nem volt hajlandó csehszlovákiai működé­sét illető kérdésekre felelni, valamint fog'a'kozásáról és az üzem állapotá­ról, ahol alkalmazod van. felvilágosí­tást adni, megfenyegették őt, hogy táborba küldik, ahol Csehszlovákiából kitelepített németek vannak és olyan parancsnok felügyelete alá he'yezik, aki állítólag szintéri tőlünk kitelepített német. Midőn Nejepinský azt felelte, hogy a kitelepítéssel egyetért és hogy ez a kitelepítés nemcsak összhangban van a megegyezésekkel, hanem egye­nesen a három nagyhatalom potsdami határozata a'apján hajtották végre, a kihallgató szervek újból fenyegetni kezdték. Azután fegyveres őrséggel fogságba vezették. Fogsága alatt a kihallgatásokat még néhányszor meg­ismételték. A fogságból csak a cseh­szlovák főkonzul közbelépésére bo­csátották el, aki személyesen jött érte egészen a fogdába Személyi ho'miját széttúrt állapotban a többi csehsz'ovák állampolgár holmijával együtt adták vissza. A külügyminisztérium a legéleseb­ben tiltakozik egyiészt a csehszlovák állampolgárok joge'lenes kihallgatásá­nak ténye, másrészt a kihallgatások formája és módja 1 ellen. Legélesebben tiltakozik azon rr.ód ellen, ahogyan az Egyesült Államok megszálló hivatalai és szervei a csehsz'ovák állampolgá­rokkal bántak, mert ez sérti az alap­vető emberi jogokat. Ez a bánásmód ellentétes és sérelmes a nemzetközi jog legelemibb szabályaira és túlságo­san élénken emlékeztet a Gestapo tár­gyalási módszereire A külügyminisztérium ezért köve­teli azoknak a végrehajtó szerveknek a megbüntetését, akik az említett s ebben a jegyzékben felsorolt tetteket, állásukkal visszaélve és a csehszlovák állampolgárok kényszerhelyzetét ki­használva elkövettek. - U J SZÖ — Az építSmunkásság segítségével meggyorsul az építési folyamat (Folytatás az 1. oldalról.) te, hogy az építkezési munkatervek összeálításánál számoljanak azzai, hogy ők az üzem teljesítménynormáit általában 11 százalékkal növelik, meri ugyanilyen eredményt értek el az él­munkásműszakban is és kötelezettse­get vállaltak, hogy ezt az eredmény, huzamosan fenntartják. Ezzel az építés terve a sémaszerű szétírással szemben a dolgozók köz­vetlen hozzájárulásával lényegesen megváltozik, rövidül a munkaidő, meggyorsul az egész építkezés folya­mata, megváltozik az építési anya­gok szállításának üteme és a munka, erőszükséglet is csökken. Ha azután az így megalkotott negyedéves mun­katervet szétírják az egyes csopor­tokra, pontosan meg lehet határozni, milyen feladatot milyen idő alatt és hány emberrel lehet elvégezni. Ami­kor az egyes csoportok részletterve megvan, akkor a csoportvezetők részvételével össze lehet állítani az egyes munkahelyekre vonatkozó ter­veket a legsürgősebb munkákra. A munkásság részvétele erős mozgósító hatással van Ez természetes is, hiszen mindenki előtt konkréten áll a feladat, felbe­csülheti teljesítményét és látja azt is, hogy mennyit keres. Ez okokból sok helyen elégségesnek tartják, ha a munkásság érdeklődé­sét megnyerik a terv összeállításá­nál, mint például ezt Tapolcsányban csinálják. lényegében helyesen cse­lekedtek, azonban munkájuknak az volt az alapvető hiánya, hogy a ter­melés; tervet séma szerint, papíron, a munkásság közvetlen részvétele nélkül állították össze így például a negyedévi terv letárgyalásában nem vettek részt a munkások éš így a terv csupán azokkal a lehetőségek­kel számolt, amelyeket maga az üzemvezetőség becsült fel. Nem is kerülhetett sor a helyes üzemterv összeállítására, mert hiszen nem volt, aki erre kezdeményezést nyújtott volna. Sok tény mutat arra is, hogy a műszaki vezetők és a tervezők még nem fogták fel teljesen a terv közös előkészítésének jelentőségét és fe­leslegesnek tartják ezt, mert szerin­tük bonyolulttá teszi a munkafolya­matot. például a Felsőnyitrán a ví­zierőmű építkezésénél szintén kidol­gozták a negyedévi tervet anélkül, hogy tárgyaltak i olna a munkás­sággal. ők a munkásság részvételé­vel csak a • tárgyi feladatoknak az egyes munkaszakaszokra szóló szét­bontásánál számoltak, mégpedig úgy, hogy minden munkaszakasz meg­kapja a maga negyedévi tárgyi fel­adatát, amely egyensúlyban van a munkaerő, gép- és anyagszükséglet­tel. Hogy mennyivel lehet majd rö­vidíteni az egyes munkák időtarta­mát, az csak magánál a munkánál mutatkozik meg. Természetes, hogy ez hatással lesz az egész tervre. Teljesítmények, amelyekkel senki sem számol Miután az építkezés negyedévi ter­ve az üzemi irányszámok szerint iga­zodik, nem számol ezeknek emelésé­vel, bár az egyes csoportok jelentős túlteljesítményeket érnek el. így pl. Zámbó Lajos 24 tagú kubikos-cso­portja földkiásásnál 8 óra alatt 13 köbméteres teljesítményt is elért fe­jenként, amivel az üzem teljesít­mény-irányszámát 4 teljes köbméter­rel túlhaladták. Miután az üzemve­zetőség ezzel a teljesítménnyel nem számolt, ezeket a teljesítményeket nem kíséri figyelemmel, nem fogja fel, nem értékeli, egyszerűen nincs róla áttekintése és nem is propagálja, így azután éppen ezen az építkezé­sen nem is beszélhetünk a szocialis­ta munkaverseny kiterjesztéséről. Március 17-ig csupán két szocialista szerződéssel dicsekedhetnek, amely a munkásság 5 százalékát sem fog­lalja magába. Ebben a tekintetben igen sok pótolnivalójuk van, ha azt akarják, hogy a második negyedév­ben jó eredményeket érjenek el. A Francia KP szainamegyei szervezetének üzenete Sztálin elvtárshoz: „Rendületlenül szolgáljuk a kommunizmus ügyét..." A Francia Kommunista Párt szaj­namegyei sze'vezete értekezletén rész. vevő küldöttek a következő üdvözlő üzenetet küldtek Sztálin elvtársnak: „Boldogan és büszkén közöljük Ön­nel, hogy az imperialista háború el­len folytatott harcunk jelszava: „A francia nép soha nem fog háborút viselni a Szovjetúnió ellen" a nép mind szélesebb rétegeiben terjed el. Kötelezzük magunkat, hogy a szov­jet-ellenes háborúra szánt fegyve. rek gyártása és szállítása ellen ví­vott küzdelmünket a végső sikerig folytatjuk. Híven a proletár nemzet. közlséghez, amelynek ön minden nap példáját nyújtja a szabadságért harcoló népek küzdelmének megse­gítésével, mi is töretlenül folytatjuk harcunkat a vietnami imperialista há­ború megszüntetése érdekében. Ren­dületlenül szolgáljuk a kommunizmus ügyét, amelynek Ön az első harcosa és feltétel nélküli ragaszkodásunkat tolmácsoljuk önnek. Megismételjük azt a jókívánságot, amelyet a pá. rizsi munkások százezrei küldtek ön­nek 70. születésnapja alkalmából: Hosszú életet és jó egészséget, ked. ves Sztálin elvtárs!" Megjelent a Szakszervezeti Közlöny első száma Csehszlovákia magyar dolgozói­hoz új lap érkezik ma, a Szakszer vezeti Közlöny, amelynek hivatá­sa az, hogy a szakszervezeti mun" kássággal ismertesse a termelés minden problémáját, hogy a ma­gyar munkásság tömegeit aktivi­zálja a szakszervezeti mozgalom d Wml népköztársaság a Szovfetűnió segítségével épít! új á népgazdaságát Március végén Moszkvában egyez­ményeket írtak alá két szovjet-kínai vállalat — egy olajtársaság és egy színesfémtársaság — alakításáról. Mind a két társaság paritásos ala­pon alakult és céljuk, hogy segítsék a kínai nemzeti ipar fejlődését, va­lamint a Szovjetúnió és a Kínai Nép­köztársaság közötti gazdasági együtt, működés megszilárdítását. Az olajtársaság feladata, hogy felkutassa és feltárja az olaj- és gázlelőhelyeket Szinkiang tarto­mányban, kiaknázza és feldolgozza termékeiket. A színesfém társaság ugyancsak Szinkiang tartományban felkutatja és kiaknázza a színesfém­kincseket. Mindkét társaság terme­lését egyenlő arányban osztják fel a Szovjetúnió és Kína között. Mindkét fél egyenlő arányban vi­seli a kiadásokat és egyenlő arány­ban részesül a jövedelemből. Az egyezményeket 30 évre kötötték. A tárgyalások — hangsúlyozza az egyezményekről kiadott hivatalos je­lentés — a teljes, kölcsönös megér, tés baráti szellemében folytak le. Az egyezményeket szovjet részről Vi­sinszkij külügyminiszter, a Kínai Népköztársaság részéről Van-Csia­Sziang, moszkvai kínai nagykövet írták alá. A Szojetúnió segítségével, a szov­jet tapasztalatokra támaszkodva a felszabadult kínai nép hatalmas len­dülettel, hősi munkával építi újjá országa gazdaságát. Kai-Lan bányái­ban — az ország legnagyobb bánya­csoportjának egyikében a szénter. melés 24 százalékkal múlja felül a felszabadítás előtti eredményeket. 1948-hoz viszonyítva az acéltermelés e vidéken megháromszorozódott. Közép- és Dél-Kínában gyors ütem­ben folyik a vas, acél és színesfémek termelése, a textil-, olaj-, malom-, papír-, cukor-, dohány-, kerámia., bőr- és szőrmeipar helyerállítása. Az újjáépítési sikerek egyik nagy haj. tóereje a szocialista munkaverseny, amely a kínai munkásság mind szé­lesebb rétegeit ragadja magával. A mandzsúriai Antung papírgyárat például a Kuomintang-hordák ro­mokban hagyták maguk után. Ma a gyár mult évi tervét 23 százalékkal túltejlesítette. Kína parasztsága a kormány se­gítségével gyors ütemben hozza helyre az ország mezőgazdaságát. A sokat szenvedett északkínai terüle. t.ek mezőgazdaságának helyreállítá­sát 1951-re tervezik, de sok jel mu­tat arra, hogy a kormány befekteté­sei következtében számos helyen még ebben az évben elérik a kitü. zött célt. Közép- és Dél-Kínában — mintegy 140 millió ember lakta te­rületen — elkezdték a földreform megvalósítását. Előreláthatólag már ebben az évben növekedni fog a gyapot-, a tea., a kender-, a dohány-, a cukornád- és a selyemtermelés. A népi kormány nagyszabású in­tézkedéseket tesz, hogy biztosítsa a lakosság olcsó és bőséges élelmiszer­ellátását. Pekinget az ország élelme, zési központjává teszik. Innen irá­nyítják a gabonát azokra a helyek­re, ahol hiány mutatkozik. A pekin­gi tapasztalatok alapján szervezik meg az újonnan felszabadított déli területek élelmiszerellátását is. A kormány felhívására a néphad­sereg katonái is résztvesznek a gaz. dasági építőmunkában és már eddig is kitűnő eredményeket értek el ezen a téren. Délnyugat-Kínában a csapatok egy része országutakat javít, Szecsuan­ban segítenek a folyami gátak épí­tésében. Kansienben a hadsereg egyik alakulata megjavított egy gá­tat, amely 600 ezer hektárnyi termő, föld öntözéséhez szükséges. Észak­Santungban a hadsereg egységei többezer holdon már befejezték a ta­vaszi vetést. A lendületes munka eredménye­képpen emelkedik a népi Kína lakói­nak életszínvonala is. Pekingben no. vember óta 200 állami áruház nyílt és ebben a hónapban további kétszáz nyílik meg. Az állami áruházakban a piaci árnál 7—8 százalékkal olcsób­ban vásárolhat a város lakossága. terén és terjessze a munk va­ló új viszony értelmét és ivő* ségét. Mint a Közlöny vezércikké* ben mondja, „hivatását akkor fogja betölteni, ha a tömegek közé beviszi a Párt politikáját, ideológiai kérdésekben felvilágo­sítást ad, ha fejleszti, serkenti a szocialista munkaversenyt és az élmunkásmozgalmat." A dolgozókat a Szákszervezeti Közlöny megismerteti a helyes bérpolitikával és a szakszervezeti mozgalom többi feladataival. A Szakszervezetek a gazdalkodás is­kolái, a szocialista embertípus nevelésének eszközei. A lap a Szakszervezeti Mozgalom harcosa lesz városainkban és falvainkban és terjeszteni fogja a népi de­mokrácia igazságos szociálpoliti­káját. Különös örömmel üdvözöljük ezt a második magyar hetilapot Csehszlovákiában, mert igen je" lentőg szerepet tölt majd be. Dol­gozóinktól érkező levelek százai bizonyítják azt, hogy a Szakszer­vezeti Közlönyt a városok és falvak dolgozói mennyire várják. Az első számban Zupka elvtárs, a SOR elnöke írt cikket a lap je­lentőségéről és Stern Viola, a lap felelős szerkesztője, ismerteti a dolgozókkal a Szakszervezeti Köz­löny céljait. A továbbiakban is­meretterjesztő cikkek vannak, a szakszervezeti üzemi választások előkészítéséről és közlik a Szak­szervezetek Központi Tanácsának felhívását. A lap nagyon helyesen szem* léltetően mutatja be az olvasók­nak, hogyan folyik a szakszerve*' zeti és termelési agitáció a szov­jet üzemekben. Bemutatja az él" munkásokat és számot ad a dol­gozókat érintő fontos rendeletek­ről és közleményekről. A Szakszervezeti Közlönyt a Práca kiadóvállalat adja ki Stern Viola felelős szerkesztésé­ben. Mint hetilap jelenik meg, előfizetése egy évre 80, fél évre 40 Kčs. A szerkesztőség címe: Bratislava, ul. Národného povsta* nia 4/c.

Next

/
Oldalképek
Tartalom