Uj Szó, 1950. március (3. évfolyam, 51-77.szám)

1950-03-01 / 51. szám, szerda

1950 március 2 UJSZ0 s meivel szemben nemcsak az 6 köz­vetlen osztály-szolidaritásuk szerinti jelszavuk: varjú a varjúnak szemét ki nem ássa — határozza meg. Egy­úttal háborús célokat is követnek. Nincs szó sem többről, sem keve­sebbről, mint arról, hogy az ameri­kaiak Nyugat-Németországban cél­tudatosan ágyútöltelékeket neveOnek az új revans-háború részére. Megbocsáthatatlan defaitizmus lenne, ha eldobnók a fegyvert és ezt a fejlődést elháríthatatlannak tekln­tenők. Nem. Éppen a Német Demo­kratikus Köztársaság megalapítása ad mindannyiunknak új ösztönzést ahhoz, hogy Nyugat-Németországban folytassuk harcunkat a német em­ber lelkéért. Mert végül is tudnunk kell, hogy a háború kérdése aszerint dől majd el, hová csatlakoznak Nyu­gat-Németország németeinek tízmil­liói. Ostobaság lenne azt gondolni, bogy ezek a tízmilliók a reváns hí­vei, akiket új háborús kalandok vá­gya szállt meg. Nem, egyszerűen az osztályozódás folyamata játszódik ott ma le úgy, mint mindenütt a kapita­lista világban a béke és a háború erői közötti harc folyamata. Nyugat­Németországban természetesen ez a folyamat különösen fájdalmas, külö­nösen nehéz, különösen komplikált, , de eredménye, mint mindenütt má­sutt, csak pozitív lehet. Ezért úgy gondolom, elvtársnők és elvtársak, hogy mindennapi munkánkban te­kintetbe kell vennünk ezt a törvényt és likvidálnunk kell ezt a mi sora­inkban is gyakran fellépő nézetet: a német csak német. Nem igaz ez. Nem minden német egyforma. A háború nem folyt le a nélkül, hogy nyomot ne hagyott volna a német nép gon­dolkodásán. Ott is vannak békeerők és a mi kötelességünk arról gondos­kodni, hogy ezek a békeerők felszín­re kerüljenek. Végezetül, elvtársnők, és elvtársak, nagy győzelme a békemozgalomnak az a tény, hogy Jugoszláviában leleplez­ték Tito klikkjének képében az impe­rialista ügynökségét. Talán hihetetlen­nek látszik, ha azt mondom, hogy si­kernek számít, ha azt látjuk, hogy a Tito-klikknek sikerült Jugoszláviát ideiglenesen elszakítania a béke táborától és átvezetni az im­perialista táborba. Ebben ter­mészetesen nincsen semmi örvendetes. Nagy sikert jelent azanban az, hogy. Tito-klikkjét leleplezték és megmutat­kozott annak igazi arca. Az álcázott, ismeretlen ellenfél veszedelmesebb, mint a leleplezett arcú ellenfél. Mindannyian figyelemmel kísértétek Rajk pőrét Budapesten és Kosztov pőrét Szófiában. Főleg a budapesti Rajk-ügy mutatta meg világosan, mi­lyen feladatot juttattak az imperialis­ták Tito klikkjének és milyen messze­menő terveik voltak. Nemcsak arra igyekeztek, hogy Tito átvigye Jugo­szláviát az imperialista táborba, ha­nem hogy egyidejűleg más népi de­mokratikus álamokat is magával ránt­son. Világosan megmutatkozott ez és nekünk is bizonyítékok vannak már ke­zünkben, hogy nálunk iš folytak Titoék részéről hasonló kísérletek. Tito klikkjének esetével összefüg­gésben Pártunkban még kevéssé és elégtelenül világították meg azokat a mély okokat, amelyek a Tito-klikk ilyen elfajzásához vezettek, hogy az az állam, amelyet a szovjet hadsereg szabadított fel és amelyet látszólag a Kommunista Párt vezetett, egyszeri­ben az árulók, kémek, ügynökök és bűnöző gonosztevők csoportjának ke­zében találta magát. Ennek az elfaj­zásnak és árulásnak két mély okára szeretnék rámutatni. Egyrészt kide­rült, hogy a jugoszláv kormányban a vezető emberek egész sora — csak­nem Tito egész környezete — már ré­gen, fizetett rendőri ügynökök voltak, amit róluk az angliai és amefikai im­perialisták tudtak. Mikor azután ezek az emberek hatalomra jutottak, az an­gol-amerikai imperialisták kihasználták ezt és azt mondták: Vagy tovább is szolgálsz minket és akkor nagy szerepet fogsz játszani, vagy le­leplezünk, mint a Sándor király féle rendőrség vagy a Gestapo ügynökét, vagy mint usztasát, stb Es ez hatott. Ezek az emberek továbbra is szőröstől bőröstől eladták magukat az imperia­listáknak. Ha osztáiyellenségednek az ujjadat nyújtod, megragadja mint az ördög a fejedet és letépi. Ennek a régi besúgó szerepnek, amely szerep Tito klikkjében oly elterjedt volt, rombolt következményei megmutatkoztak a ve­zető emberek további az imperialisták érdekében folytatott munkájában. A második ok, amely az elsővel öszefügg, a Jugoszláv Kommunista Párt pártonbelüli demokráciájának elégtelen kritikájában és önkritikájá­ban rejlett. Icmeretes, hogy hosszú ideig, mikor már a titoisták voCitak hatalmon, a Kommunista Párt tulaj­donképpen illengalitásban volt és tu­lajdonképpen egy gépszerű, elkato­násodatt és elrendőriesedett párt volt. Ebben a pártban nem vitatkoz­tak, nem kritizáltak, nem adtak je­leintéseket, nem számoltak el. Hava­laki magasra emelkedett Tito kegyei­méből vagy az angol-amerikai im­perialisták kegyeiből kifolyólag, sért­hetetlen lett. Ha a jugoszláv pártban kifejlődött volna a kritika és önkri­tika és létezett volna pártonbelüld demokrácia, korán rájöttek volna ezekre az áruló elemekre. Nem hiá­nyoztak jelek, amelyek mutatták, hogy idegen elemekről van szó. De a jugoszláv pártban nem volt senki, aki kritizálta és végül leleplezte vol­na ezeket. A jugoszláv párt vezető­sége olyan társaság volt, amely egy­másért kölcsönösen korlátlanul ké­zeskedett. mivel közös gaztettek fűz­ték őket össze. A szervezet tágjainak egyáltalán nem volt szólásjoguk és így történhetett, hogy a be­súgók, az imperialisták ügynökei és a gonosztevők zavartalanul vezették a pártot és az országot és az impe­rialisták táborába vezették azt. Ezért, elvtársnők és elvtársak — a pártonbelüli demokrácia kérdése, a kritika és önkritika kérdése nem­csak formális dolog, amit ismételge­tünk, amely előtt meghajlunk a for­ma kedvéért és hogy a szokásoknak eleget tegyünk. Éppen a jugoszláv esetből láthatjuk, milyen romboló hatása lehet a pártonbelüli demokrá­cia, a kritika és önkritika hiányának, hogy végül a Párt és az ország ki­mondott árulók és ellenségek kezé­ben találhatja magát. Azonban Jugo­szláviában nem kevésbbé folyik az osztályozódás. Terror uralkodik ott. De éppen ilyen nehéz feltételek mel­lett nevelődnek valóban a bolseviki káderek, úgyhogy a jugoszláv párt és a jugoszláv nép előbb vagy utóbb leszámol az árulók klikkjével. Más népi demokratikus országokban a Ti­to-klik ügynökségeit jelentős részben leleplezték vagy legalább is rámutat­tak igazi arcukra és így megkönnyí­tették további leleplezésüket. A „nagyvonalú" tervet, mely szerint a titoisták a népi demokratikus orszá­go kegész sorát át akarták vonni az imperialisták oldalára, most már csődbe kerültnek tekinthetjük. Ma tudjuk, kihez van szerencsénk Belg­rádban és ez a békemozgalom nagy sikere. Két évvel ezelőtt ezt még nem tudtuk és ezt az áruló bandát elv­társaknak tekintettük, bár már ak­kor is imperialista ügynökök voltak. Mivel ma már ismerjük őket, sokkal kevesebb kárt okozhatnak nekünk, mint azelőtt, amikor még bíztunk bennük. Ezért joggal számíthatjuk a Tito-klikk leleplezését úgy, minit egyik nagy nyereségünket a háború elleni és békéért folyó harcban. És ezzel, elvtársak, befejezem, be­számolómnak azt a részét, amelyben a nemzetközi kérdésekkel foglalko­zom. E kérdésekkel szélesebb me­derben kellett foglalkoznom. Ma sokkalta távolabb kell a világba és a határon túlra néznünk. A világ­ban a béke érdekében folyik és ter­jed a harc. Jelentésemben rámutat­tam azokra az erőkre, amelyek a bé­ke meleltt állnak és azokra az erők­re, amelyek a háború mellett van­nak. Anélkül, hogy ámítanók ma­gunkat, úgy mutatkozik, hogy a bé­ke erői nőnek és hogy ennek követ­keztében a békét meg lehet védeni. Azt mondják, hogy egy osztály sem, főként a kormányon lévő osztály nem követ el öngyükosságot. Ügy, gondolom, hogy némely amerikai urak hátán végigfut a hideg, ha szá­mításba vesznek mindent, ha meg­fontolják, mi mindent kockáztatná­nak a háborúval és mibe kerülne ez nekik. Mérlegeljük csak, mit jelent a franciaországi és olaszországi bé­kemozgalom. Mindnyájan átéltük a kapitalista korszakot, ismerjük a rendőrterrort és tudjuk, mi mindent kell véghezvinnünk, hogy a béke­mozgalmat így kiterjeszthessük. Erejéről tanúskodnak a nagy sztráj­kok, amelyek többek közt arra irá­nyulnak,* hogy ne rakják ki a hábo­rús anyagot, amely Amerikából ér­kezik. Ilyen tetteket nem lehet meg­valósítani egyes egyedekkel, hanem csak hatalmas mozgalom segítségé­vel. Es éppen ezért, elvtársak, ha résen kell is lennünk, ha meg is kell erősítenünk és aktivizálnunk részvé­telünket a béke érdekében folytatott harcban, egyszersmind nyugodtak le­hetünk és nyugodtan építhetjük köz­társaságunkat és a szocializmust. Egy tényleges háború, bármely kapi­talista ország indítsa is meg azt a Szovjetúnió és a népi demokratikus országok ellen,' a támadóra olyan hatalmas kockázattal járna, amely matematikailag az öngyilkossággal egyenlő. S tekintettel arra, hogy az osztályok öngyilkosságot nem kö­vetnek el, bizonyosak lehetünk ben­ne, hogy a békét megmentjük. Mi a béke megőrzéséért foly­tatott harchoz főleg azzal járulunk hozzá, hogy nálunk a szocializmust építjük, saját hazánk földjén lelep­lezünk mindent, ami még a háborús uszítást segíti, vagy a háborúra va­ló készülődést támogatja, hogy to­vább fogjuk leleplezni a reakciót. Építeni a szocializmust, megsemmi­síteni és széttörni, elszigetelni a re­akciót, megmutatni az embereknek szennyes arculatát, az a mi hozzá­járulásunk a béke fenntartásához. II. A Párt főirányelvének teljesítése a belpolitikában és a további teendők Elvtársnők és elvtársak! Belpolitikánk néhány fontos kér­désére térek most rá. Belpoltiikánk számára az irányvonalat pártunk IX. kongresszusa adta meg. Ez hazánk­ban a szocializmus építésének l'ö­irányvonala. A gazdasági, politikai és belpolitikai természetű egyes 'fel­adatokat, amelyek e főirányvonal teljesítésével függnek össze és áll­nak előttünk, a kongresszus az is­mert tíz pontjában tűzte ki. Pontról pontra fogunk haladni és rámutatok arra, hogy miben és mennyire tel­jesítettük a kongresszus határoza­tát és hogy milyen tenndök várnak ránk ebben vagy abban a szektor­ban az elmúlt idő eredményeinek fi­gyelembevételével és az újon szer­zett tapasztalatok alapján. « Az első pont, ahogy tudjátok, igy hangzott: Nemzetgazdaságunk min­den szektorában teljesítenünk kell és be kell töltenünk az ötéves gazdasági tervet és pedig nemcsak mennyiségi, de minőségi tekintetben is. Ami az ötéves terv teljesítésének mennyiségi kérdését illeti, úgy vé­lem, hogy a kongresszus által kitű­zött feladatokat, egészben sikeresen teljesitettük. Az ötéves terv első évé­nek eredményeit részletesen ismer­tettük az állami tervhivatal külön jelentésében. Azt kívánom csak a hangsúlyozni, hogy az 1949. évben köztársaságunk egész ipari termelése az 1947-es álla­pothoz viszonyítva 27.9 százalékkal emelkedett. Két év leforgása alatt te­hát ipari termelésünk több mint egy­negyedévvel emelkedett és túlléptük már a háborúelőtti színvonalat. A mun­ka termelékenysége az iparban ugyan­csak emelkedett, összehasonlítva a há­borúelőtti idővel. Ha a munka terme­lékenységét 1937. évben 100-nak vesz­szük, akkor 1947-ben az index 89 volt és 1949-ben már 103.2, úgy, hogy 1937-től a munka termelékenysége ipa­runkban egészben 3.2 százalékkal emelkedett és 1947-hez viszonyítva 16 százalékkal emelkedett. Sikert jelenthetünk abban a szakban is, amely a IX. kongresszus ideje alatt jelentősen elmaradott volt, mégpedig az építészetben. Itt az 1947. évhez vi­szonyítva a termelés 54 százalékkal emelkedett. A teheráaruforgalom 91.2 százalék­kal emelkedett a háborúelőtti sxínvo­nalhoz viszonyítva 1947. évben és 116.6 százalékkal 1949-ben. A sze­mélyszállítás az 1947-es 132.4 száza­lékról 1949. évben 159.5 százalékra emelkedett. Tehát, ami a mennyiséget illeti, az ötéves terv első évének feltételeit tel­jesítettük és sikerült kiküszöbölnünk az építészeti iparban mutatkozó gyen­ge pontokat is, úgy, hogy az ötéves terv második esztendejében egészben véve kedvező helyzettel indultunk. Elvtársnők és elvtársak, igaz, más oldalról nem lehetünk ennyire megelé­gedettek még, mégpedig a 'terv minő­ségi teljesítését illetően. Az ötéves terv első évének egészen kimagasló mennyiségi teljesítésének nem szabad minkén megszéd, tenie, mert mint az 1950. év januári eredmények mutatják, a tervet e hónapban nem teljesítettük egészen 100 százalékban sem. A terv teljesítéséhez, a termelés ja­vításához a legutóbbi időben a IX. kongresszussal kapcsolatban és a párt­kongresszus után jelentősen hozzájá­rult a kifejlődő verseny- és élmun­kásmozgalom. Elkerülhetetlen, hogy ezt a moz­galmat tovább fejlesszük és mélyít­sük, hogy valóban tömegmozgalom­má váljék, hogy abba bekapcsolód­janak a műszaki káderek is. Erről még részletesebben fogunk beszélni. Szeretném azonban felhívni a figyel­met arra, hogy a szocialista verseny szorgalmazásánál, a normák megszi­lárdításánála munkásoknak egyide­jűleg meg kell adni a határozott ki­látást arra, hogy becsületes és jó munkával többet kereshetnek. Is­merjük tapasztalatból, mennyi rossz vért szült az a tény, hogy az egyik üzemben úgynevezett lágy normák vannak, amelyeknél különösebb meg­erőltetés nélkül magasabb kerese­tekhez jutnak, mialatt más oldalon, más üzemekben, ahol szilárd normák vannak, alacsonyabb a kereset vagy legjobb esetben ugyanolyan. Ebben az irányban rendet kell teremtenünk. Nem állhatunk a munkátsok elé a normaszigorítás és a szocialista ver­seny kérdésével tekintet nélkül a munkásság személyei érdekére. Vi­lágosan meg kell magyaráznunk, hogy mentől többet fog termelni a mun­kás, annál többet lehet neki fizetni és annál többet fog tudni vásárolni. Másfelől meg kell magyaráz­ni azt is, hogy természetesen nem fordíthatjuk a fokozott termelékeny­ség növekedését 100 százalékban egyénileg a munkásokra magasabb bér formájában. A munkás ebből csak egy részt kaphat meg, míg a másik részt fel kell halmozni, hazánk felépítésére kell fordítani. Egyszó­val: összhangba kell itt hozni az egész érdekét az egyesek egyéni ér­dekével. A munkások természetesen a leghaladóbbszellemű, a legöntnda­tosabb osztály. De hiba lenne a dol­gokat úgy képzelnünk, hogy nincse­nek személyes érdekeik. Igenis, van­nak. És a jó gazdának feladata, hogy ezt a személyes érdeket, azaz a na­gyobb kereset utáni érdeket, a jobb mynka, az összesség érdekében ki­fejtett jobb munka ösztönzőjévé te­gye. Továbbá jobban meg kell szervezni az eddiginél a munkaversenynél, az élmunkásmozgalomnál az üzemek munkáját, a versenybe be kell kap­csolni a műszaki kádereket, a mes­tereket, az adminisztratív tisztviselő­ket, akik közvetlen összefüggésben állnak a termeléssel, szükséges, hogy anyagi érdekük fűződjék a munka eredményéhez, hogy csoportjaik és műhelyük munkáját jól megszervez­zék, gondoskodjanak az anyagkész­letről, a félgyártmányok beszerzésé­ről, készáruk továbbításáról stb. Min­denegyes gyár egy igen összetett gé­pezet, ahol egyik kerék a másikba fogódzik, ahol jó szervezéssel sok min­dent lehet elérni, ahol azonban a munkahely rossz megszervezése, az anyag- és szerszámbeszerzés rossz megszervezése fékezi vagy, teljesen értéktelenné teszi az egyes élmunká­sok vagy versenyben álló munkások szorgalmát. Egészben véve haladást állapítha­tunk meg utolsó kongresszusunk óta az élmunkásmozgalomban és a szo­cialista verseny megszervezésében. Sok tapasztalatot szereztünk ez irányban, felfedtünk sok eddig nem ismert és rejtett tartalékot; ez irány­ban kell továbbhaladnunk, el kell érnünk azt, hogy az adott erőkkel, az adott gépekkel, az adott erőfor­rásokkal, valamint az adott nyers­anyagokkal többet termeljünk, mint eddig. És ezt az esetek túlnyomó többségében el lehet érni. Az egész élmunkásmozgalmat és a szocialista versenyek mozgalmát nem szűken véve, egyénileg, mint egyesek ügyét kell felfogni, hanem mint az üzem egész menetének szervezeti kérdését. A másik dolog, amelyre rá akarok mutatni, a IX. kongresszus által ki­tűzött első ponttal kapcsolatosan, iparunknak gyors újjászervezése, át­építése és átorientálódása. Már a kétéves tervben és még in­kább az ötéves terv során tudatosan a legnagyobb nyomatékot nehézipa­runk fej'üesztésére helyeztük. De ez­zel egyidejűleg továbbfejlesztettük a könnyűipart is, főleg a bőr- éš tex­tilipart. Tudjuk azonban, hogy ennek az iparnak a teljesítőképessége tel­jes kihasználás mellett túlhaladja belső piacunk lehetőségeit, ugyancsak tudjuk, hogy a nyersanyagok túlnyo­mó többségét éppen ez ipar számá­ra külföldről kell behoznunk, főleg kapitalista országokból, ahol a nyers­anyagért dollárral vagy angol font­tal kell fizetnünk. Ez vonatkozik a könnyűipar más ágazataira is. Nekünk azzal kell számolnunk, hogy a kapitalista világban a gazda­sági válság terjedni fog, hogy az ilyen áruk kelendőségé a kapitalista országokban egyre nehezebb lesz és az áruk utáni kereslet a népi de­mokratikus országokban ugyancsak bizonyos nehézségekbe fog ütközni, mert ezek az országok sajátmaguk kívánnak majd cipőt, textilt, gyár­tani. Éppen ezért ki kell számíta­nunk, mire van szükségünk a saját­magunk számára, hogy saját népün­ket rendesen ellássuk ruhaanyaggal és lábbelivel, mit kell ennek érdeké­ben behozunk, milyen teljesítménnyel kell ennek érdekében dolgoznunk és gondoskodnunk kell, hogy más esz­közökkel megkeressük a rávalót. Elsősorban nehéziparunkat kell fej­lesztenünk, általában az iparnak azt az ágát, amelyben a legkevesebb idegenből behozott nyersanyag van, azt az ipart, melynek gyártmányai­ban a kereslet a legbiztosabbnak ígérkezik. Eddig főleg a termelés emelését terveztük, nem vettük figyelembe a felvásárlás lehetőségét. Itt szüksé­ges, hogy gyorsabban átorientáljuk egész ipari termelésünket, mint ed­dig történt. Nyersanyagainkat sok­kal inkább ki kell használnunk, mint a múltban tettük, fokozottabban kell takarékoskodnunk a nyersanya­gokkal, amelyeket behozunk. Ipa­runkat elsősorban arra és oly dol­gok termelésére kell irányítanunk, amelyekben hosszú ideig tartós ke­resletünk lesz, ez annyit jelent, hogy elsősorban a nehézipar és a nehéz gépipar termékeinek gyártását kell célunkul kitűzni. Világosan megmutatkozott, hol vannak a gyönge pontjaink. A terv­hivatal, az iparügyi minisztérium és a vezérigazgatóságok dolga, hogy terveinket változtatni és szélesbíte­ni tudjuk, elsősorban nehéziparun­kat, amelyhez aránylag kevés kül­földi nyersanyagra van szükségünk és hosszantartó kereslet mutatkozik irányában. Fel kell fednünk — és részben már fel is fedtünk — a nehéz ipar és főleg a nehéz rgépipar nagy tartalékait. Elsősorban és fő­ként az ipar ezen ágaiba kell- be­ruházásokat eszközölnünk. Csak ak­kor leszünk ellenállóak a válsággal szemben. Hisz külkereskedelmünk nagyobbik felét kapitalista államok­kal folytatjuk. Túlnyomólag dollár­ért hozunk be nyersanayagokat és ha textilünket és lábbeliinket visz­szük piacra, kinevetnek bennünket és azt mondják, hogy ez felesleges áru. Egyszóval ezeket a kérdéseket az ötéves terv második évének tel­jesítésével kapcsolatosan újból át kell vizsgálnunk s a szerzett tapasz­talatok szerint eljárnunk. E pontnak taglalását lezárhatjuk azzal a meg­állapítással, hogy a kongresszus ál­tal megállapított feladat első pont­ját, azaz az ötéves terv első eszten­dejét egészében teljesítettük, hogy bizonyos mértékben emeltük a mun­ka termelékenységét, hogy új rej­tett tartalékokat fedtünk fel, de hogy ezek ma már nem elégségesek. A legújabb tapasztalataink fényében az ötéves terv második esztendejé­nek tervteljesítésénél fel kell vet­nünk iparunk gyors átállítása vég­rehajtásának kérdését, hogy a kapi­talista külföldtől a lehető legna­gyobb mértékben függetlenek le­gyünk. * A kongresszus határozatának má­sodik pontja ezt mondja: A kibőví­tett és olcsóbbá tett termeléssel ja­vítani lehet a lakosság élelmiszerrel és a szükséges iparcikkekkel való ellátását. Amikor ezt a határozatot írtuk és a IX. kongresszuson elfogadtuk, már megvoltak első tapasztalataink az úgy­nevezett élelmiszer-, textil, és cipősza­badpiacról. A IX. kongresszus óta követkeeztesen haladtunk tovább ezen az úton. Az áruk további és további sorát tettük szabaddá és a szabaddá tett árucikkek árát állandóan csökken­tettük. Ügy vélem, hogy az anyagi lehetőségeket szem előtt tartva a kong­resszus határozatának e részét teljes mértákben megvalósítottuk. Nincsen ok arra, hogy e tekintetben bármit is változtassunk. Azt akarjuk, hogy la­kosságunknak megadjuk a lehetősé­get, hogy rendes lábbeliben, rendes ru­házatban járjon és rendesen élelmez­ze magát. Helyes gazdálkodással, jó termeléssel oda fogunk hatni, hogy a jövőbentovábbi „pontokat" szüntet­hessünk meg és hogy egyszer majd ettől a háborús örökségtől teljesen megszabaduljunk. Ami a lábbelit illeti, ez már bekövetkezett. Kivéve a bőr­ből készül lábbeliket, a cipőáru telje­sen szabad. E tekintetben semilyen különleges árumegrohanás nem volt és nincs is. A kongresszus határozata teljes mértékben jónak bizonyult, megvaló­sítottuk azt, következetesen tovább fogjuk megvalósítani, hogy teljes mér­tékben felszámoljuk a háborús gazda­ság maradványait. Hogy mikor jön ez létre, mely árucikkeknél vagy élelmi­szercikkeknél fog ez hamarabb vagy később bekövetkezni, ezt esetről eset­re meg kell fontolni. ' Emberek, akik külföldről érkeznek és nem/voltak itt már több mint egy esztendeje, vagy másfél esztendeje, igazolják, hogy nálunk szemmel lát­ható a közellátási helyzet javulása. Ez annyit jelent, hogy a kongresz­szus határozata jónak bizonyult, hogy azt sikeresen teljesítettük és fogjuk is tovább teljesíteni. A kongresszus határozatának har­madik pontja azt mondja, hogy tovább kell fejlesztenünk és megerősítenünk nemzetgazdaságunk köz- és szocialista szektorát, korlátozni és kirekeszteni a kapitalista egyedeket. Miként teljesí­tettük a kongresszusi határozatnak ezt a részét és e tekintetben mit ér­tünk el? Gazdaságunk egyes szekto­rainak osztályfelépítésére hozok fel egy-két példát. Az adatok 1949. év végére vonatkoznak, vagy a forgalom­ból vagy a termelésből vannak véve s ez annyit jelent, hogy itt a kapacitás az iránymutató. Ami az ipart illeti, itt a szocialista szektorban a szövetke­zesített, a kommunális, a nemzeti vál­lalatokhoz kapcsolt, vagy más közület által szervezett iparokat értjük. Szocialista Kapitalista Kis­szektor szektor termelés Ipar, beleértve élelmezés • . Kisipar • . . • • Építészet , . i Szállítás • t i • • 98 % 14.3% 94.3% 95.5%. 58.3% 5.5% —% 26.9% 0.2% 4.5Ü%

Next

/
Oldalképek
Tartalom