Uj Szó, 1950. március (3. évfolyam, 51-77.szám)

1950-03-01 / 51. szám, szerda

UJSZÖ $950 jnSreŕus 1 Hagy többségét tartotta vissza és kötötte le. Angliának és Amerikának lehetőséget adott arra, hogy a bábo­rú további folytatására alaposan fel­készüljenek. És amikor ez minden emberi számitás szerint megtörtént, ^Szovjetúnió nyugaton egy máso­dik rront megnyitását követelte. Ezt nemcsak a borzalmasan szen­vedő szovjet nép érdkeében követel­te, hanem minden ország becsületes és szenvedő emberének érdekében, akiknek "mindnyájuknak érdekében állt a háború lehető leggyorsabb be­b§fejezése. A Szovjetúnió érvei és az összes országok népeinek hangja olyan súlyt jelentett, hogy a nyugati nagy­hatalmak képviselői kötelezték ma­gukat, hogy Dizonyos határidőn be­lül megnyitják nyugaton a második frontot. Először KöteleztéK magukat és nem tettek semmit. Azután má­sodszor kötelezték magukat és újra nem tettek semmit. Csak aztán, mi­kor már a további tétlenség elvisel­hetetlen volt, szervezték meg a „má­sodik frontot" Észak-Afriában és Olaszországban. Ez olyan „második front" volt, hogy a szovjet-német frontról egyetlen egy német hadosz­tályt sem vont el. Miért szervezték a nyugati urak Észak-Afrikában a második frontpótlót, egy igazi má­sik nyugati front helyett? A háború Után ez is kiderült. Remélték, hogy délről hamarabb eljutnak a Balkánra és Közép-Európába, mint a szovjet hadsereg és ezzel biztosítják ezeket a területeket a kapitalimus számára. Azonkívül nagyon kedvükre volt az ls, hogy a Szovjetúnió viselte tovább­ra is a háború fősúlyát a hitlerista Németországgal szemben. Azt gon­dolták, ahogy azt mondani szokás, hogy más vére nem a mienkböl fo­lyik. Természetesen az idegen vérrel való spekuláció nem sikerült. Olasz­országban az előrenyomulás távolról sem felelt meg Churchill rózsás el­képzeléseinek és ámikor később a nyugati nagyhatalmak megalakítot­ták a második frontot nyugaton, számunkra már 5 perc múlva 12 volt;. A szovjet hadsereg nemcsak Lengyelországot és a Balkánt sza­badította fel, hanem Közép-Európa jelentős részét is, beleszámítva Csehszlovákiát, zászlai a hitlerista Reichskanzlei felett is lobogtak Berlinben és lovai Németországban a Labeböl itták a vizet. Akár így, akár úgy, a churchillista aztratégák bizonyosra várták, hogy a második világháború végén a tár­gyalóasztal mellett elvérzett, meg­gyengült, tehetetlen Szovjetúnióval jönnek össze. Ez az első. Másodszor azt várták, hogy a Szovjetúnió által felszabadított országok visszatérnek a kapitalizmushoz és az imperializ­mus ölébe. Sem ez, sem az nem tör­tént meg. Ellenkezőleg. A népi de­mokráciák családjába az utóbbi idő­ben olyan óriás lépett be, mint ami­lyen a népi demokratikus Kina. És a Szovjetúnió maga gyógyítja sike­keresen azokat a sebeket, amelye­ket a háború ütött rajta és erősödik minden nappal, a szó legszorosabb értelmében egyre hatalmasabbá vá­lik. » Az imperialisták a Szovjetúniót és • népi demokráciákat minden halá­los bűnnel vádolják. A valóságban a Szovjetúnió nem követett el sem­mi mást, mint azt, hogy a második világháborúból sokkal erősebben ke­rült ki, mint bármikor azelőtt volt. S a népi demokráciák országai az imperialisták szemében már azzal is bűnt követtek el, hogy egyáltalán megszülettek. Istentelen gyalázatosság az, ha az Imperialisták a Szovjetúniót valami­féle imperialista törekvésekkel vagy tettekkel vádolják. A Szovjetúnió a nagy Honvédelmi Háborúba a hitleri erőszak leverésének és a náci meg­szállás alatt szenvedő népek felsza­badításának jelszavával indult. Ugyanakkor Sztálin generalisszi­musz tulajdon szavai szerint ezeknek a nemzeteknek meg kellett hagyni a jogot, hogy a felszabadulás után saját akaratuk szerint és saját el­gondolásuk szerint rendezzék belső viszonyaikat. Ez meg is történt min­den nemzetnél, amelyeket a szovjet hadsereg szabadított fel. Csak egy gyógyíthatatlan tökfilkó vélekedhetik komolyan úgy, hogy ezek a nemzetek, amelyek egyetlen nemzedék alatt két vérfürdőn men­tek át, kívánták a háború előtti vi­szonyokba való egyszerű visszaté­rést. Annál kevésbbé kívánhatták ezt, minél inkább világosabbá vált előttük a háború előtti és a háborús években a régi uralkodó osztályok rothadtsága, árulása és tehetetlensé­ge, és minél több árulást szenvedtek el a nyugati imperialistáktól is. Csak egyre volt szükség: hogy ezeket a nemzeteket senki se akadályozza meg és pedig erőszakkal ne akadályozza meg abban, hogy a társadalom bel­sejében e drágán megfizetett tapasz­talatnak megfelelő változásokat hajt­sanak végre. És ebben a Szovjetunió Igazin nem akadályozta meg a fel­szabadított nemzeteket. így jöttek létre az említett területeken a régi burzsoá, vagy burzsoá-félfeudalista típusú államok helyett az új népi demokrata típusú államok. E mellett az új népi demokratikus rendszerek oly messzire mentek a tü­relemben, hogy nem tértek ki eleve a burzsoázia bizonyos képviselőivel való együttműködés elől. Azonban mit ér­tek meg — itt ilyen, amott pedig amolyan formában? Megérték és meg­élték azt, hogy a burzsoázia képviselői a népi demokráciák kormányaiban a fennálló rendszer aláásására egyesül­tek a kapitalizmus megújításának cé'.­jábói. Hogy emellett mindig és min­denütt az imperialisták pénzére, se­gítségére és parancsára támaszkodtak, azt már csak úgy mellékesen emlí ; tem. Azonban ki akarna szemrehányást fenti a Szovjetúniónak azért, hogy mi­ért nem vett részt ezekben a reakciós imperialista összeesküvésekben a né­pi demokráciák ellen és ki akarná sze. műkre vetni a népi demokratikus or­szágok nemzeteinek azt, hogy nem hajtották fejüket önként a kapitalista igába és nem álltak a nyugati impe­rialisták szolgálatába, hogy azok a legközelebbi alkalommal új München­nek sorozatát készítsék elő számukra? Ebben rejlik a kérdés egész lényege. És elegendő így feltenni a kérdést, hogy egész meztelenségében kitűnjék az imperialistáknak a Szovjetúnió és a népi demokráciák ellen intézett vád­jainak hamissága. Különben maga a köztársaságunk élő és mondhatnám klasszikus példa. Tagadhatatlan, Uogy a februári össze­esküvés tervezői azelőtt teljes szabad­ságot élveztek, hiszen a kormányban és a közélet vezető helyein ültek. Ál­talánosan ismeretes, hogy az akkori reakciósok a kormányban két évvel ez. előtt megkíséreltek egy reakciós pucs­csot. Ügyszintén ismeretes, hogy ezt a nyugati imperialistákkal való egyet­értésben és azok parancsára tették. Egyáltalán nem titok, hogy a sikeres reakciós puccs végcélja a kapitaliz­mus felújítása volt a csehszlovák köz­társaságban. Hogy a reakciós puccs megszervezői a kapitalista csehszlovák köztársaságot szőröstől-bőröstül elad­ták volna a nyugati imperialistáknak, az már a reakciós puccskísérlet jelie­géből következik és hogy ennek az útnak a végén új München állt, azt minden gondolkodó ember kiszámít­hatja a tíz ujján. Nos, a mi népünk a februári puccs­szervezők ceakciós kísérletét meghiú­sította. MiiWenkí, aki ezeket a napo­kat itt élte át, bizonyságot tehet róla, hogy ez demokiatikus, alkotmányos és parlamentáris úton történt. Mindenki, aki itt volt, bebizonyítva, hogy a Szovjetúnió a februá-i napok lefplyá­sába semilyen módon nem nyúlt belé. Es mégis az imperialisták és azok ösz. szes harsonásai már két éve mint őrültek ordítanak ellenünk és Velünk kapcsolatban a Szovjetúnió ellen. Ha 1948 februárjában fejünket a tiló alá hajtottuk volna és a hatalmat meg a vagybnokat is visszaadtuk volna a München előtti uraknak, akkor talán dicsérnének bennünket nyugatról. Mi azonban nem tartunk igényt ilyen di­cséretre. Ak! már inkább eltűrjük, az összes i lista hangszórók hisz­térikus vis ,t és haladunk a ma­gunk útján ,ább. Tudjuk mit aka­runk és jó idegeink vannak... De térjünk vissza a szovjetellenes és a népi demokráciaellenes uszítá­sok szélesebb nemzetközi összefüggé­seihez. Amikor az imperialisták im­perialista törekvésekkel vádolják a Szovjetúniót és a népi demokrácia országait, világos, hogy a: „Magam után ítéllek meg téged" közmondás szerint járnak el. És valóban: az utolsó világháború befejezése óta az egész történelem az imperialista ki­hívásoknak folytonos láncolata és beavatkozásoknak azon országok bel­ső ügyeibe, amelyek népe békében és szabadságban kíván élni. Mindenekelőtt mindenütt, ahová az amerikai vagy az angol katona lépett, megújult a kapitalizmus. Egyik igát a másikkal cserélték el. Azt gondoljátok talán, hogy például Franciaország népe a német meg­szállók uralmának lerázása után visz­sza akart térni a harmadik köztársa­ság rezsimjéhez, München és a ka­pituláció embereinek rendszeréhez? Nem! Hiszitek-e, hogy talán Olaszor­szág nemzete és népe vissza akart térni a fasiszta uralom megdöntése utlán olyan viszonyok közé, amelyek­ben tömegesen lövöldöznek a mun­kások közé? Üjra csak nem! Mert hiszen rögtön a háború végeztével ezekben és más országokban nem hiányoztak azok a népi megnyilat­kozások, amelyek követelték, hogy ne csak a megszállókkal számoljanak el, hanem a „saját" árulóikkal is. Azonban újra csak az új megszállók voltak azok, akik ezeket a népi meg­nyilatkozásokat elnyomták és az ő hátuk mögött újra szétterpeszkedtek a hazai árulók. És ott, ahol ez nem ment „kesz­tyűs kézzel", véghezvitték brutáli­san, nyílt erőszakkal, egyenesen ka­tonai közbelépéssel. Vegyünk csak két példft. amelyek a világ külön­bôžô réz?e:n történtek Egyik volt Európában a kis Gö­rögország. amelyben azonban egy nagy hős nemzet lakik. Ott a felsza­badulás után burzsoáziájuk rothadt­sága, korrupciója és árulása folytán hasonlóképpen kezdtek kialakulni a viszonyok, mint más népi demokrata országokbai A City és a Wall Street híres „be nem avatkózói" azonban nem voltak restek és a görög nép _ellen katonai beavatkozást kezdtek, amelynek lábra kellett állítania a roskadozó görög monarchiát és a csődbe jutó görög kapitalistákat. A második példa a Távolkeleten játszódott le a nagy ós éppen olyan hősi Kínában. Amit Csang-Kai-Sek képviselt generálisainak és erőszakos rablóinak bandájával, — végered­ményben ugyanazt vallják ma az ő, imperialista védelmezői. Az árulás és a korhadtság, a züllöttség és a tehetségtelenség első példája volt ez, amelynek a kínai néppel' csupán any­nyi közössége volt, hogy a nyakán ültek. És az amerikai „demokraták" mégis Csang-Kai-Sek oldalára álltak a kínai nép ellen. Hatmilliárd dol­lárt ajándékoztak az amerikai im­perialisták Csang-Kai-Seknek csak azért, hogy Kínában fenntartsák a kapitalizmust és az imperialista po­zíciókat. Amellett Csang-Kai-Sek ke­nyéradói maguk látták és tudták, hogy ez a kalandor csupán a kínai nép elleni folytonos háborúval tudja magáit fenntartani. Hogy végül is Csang-Kai-Sek és imperialista urai elvesztették a háborút, az bizony nem az ő érdemük. Hogy mennyi emberi vért lehetett volna megtaka­rítani, milyen anyagi és kulturális értékeket menthettek volna meg, ha az amerikai imperialisták valójában nem avatkoztak volna be a kínai ügyekbe és ráhagyták volna a kínai nép akaratára, hogy a saját orszá­gában, a maga módján intézze ügyeit. íme, az imperialista katonai be­avatkozás két példáját láthatjátok itt, amely rákényszerítette a nem­zetekre az urak gyűlölt rendszerét, az imperialista befolyás fenntartását és kiterjesztését. Hasonló eset volt és van természetesen szép számmal, még ezen kívül is. Teljesen légbőlkapott az amerikai imperialisták azon állítása is, hogy a Szovjetúnió és a népi demokrati­kus országok háborúra készülődnek. Tény az, hogy a háborús hisztériát éppen az amerikai imperialisták ápolják országaikban és igyekeznek azt terjeszteni mindenütt, ahol be­folyásuk van. Ezzel szemben tény az, hogy a Szovjetúnió és a népi demo­kratikus országok nemzetei elsősor­ban békés építésre gondolnak és amennyiben háborúról beszélnek, azt csupán a háború elleni és a békéért folyó harccal kapcsolatban teszik, amelyet közösen folytatnak az ösz­szcs békeszerető erőkkel, magukban a kapitalista országokban is. A való­ság az, hogy nem a Szovjetúnió és a népi demokrata országok, hanem az üniperialisták, élükön az Amerikai Egyesült Államokkal, tenyésztik Nyugat-Németországban és Japánban a régi támadó rendszerek hordozóit, táplálva bennük a reváns reményét. Nem kétséges, hogy az amerikai im­perialisták és nem a Szovjetúnió és a népi demokrata országok terjesz­tették ki az egész világra minden­féle háborús támaszpontjaik sűrű hálózatát. Olyan háborús támasz­pontokét, amelyekről a katonai aka­démia első évfolyamának legutolsó diákja is megmondja nektek, hogy ezek nem a védekezést, hanem a tá­madást szolgáló támaszpontok. Is­meretes, hogy nem a Szovjetúnió és a népi demokrata államok voltak azok, amelyek „tervek" és szerződé­sek rendszerével összebogoztak kü­lönféle országokat, aminek egyetlen célja volt és célja ma is, hogy az Egyesült Államokból EL gazdasági vál­ságot kiszállítsa, valamint a háború előkészítése is, főleg a szomorú em­lékezetű „ágyútöltelék" szállítása te­kintetében. Az sem titok, hogy a „hi­deg háború" kifejezést nem Moszk­vában, hanem New-Yorkban találták ki. És végezetül mindenki tudja, hol kezdtek atombombával kongatni és hol szövögették az új „villámháború" fantazmogóriáját. Ez ismét csak nem a Szovjetunióban és a népi demo­krata államokban, hanem az impe­rialista Amerikában történt. És végül, mikor a Wall Street „nagy stratégái" megtudták, hogy az atombomba nem titok és hogy, mint minden dolog­nak, két vége van, ki tett fel újabb, de már nagyon is kopott lemezt, ez­úttal a hydrogénbómba témájára? Ez ismét nem a Szovjetúnióban tör­tént, hanem Amerikában. És ezeknek a példáknak a felsorolását t ct Szés szerint folytathatnók. Elegendő azon­ban ennyi is ahhoz, hogy világos le­gyen, hogy az imperialisták szeret­nék az imperialista háború előkészü­leteiben való bűneiket másokra ken ni. Megkérdezhetitek, hogy tulajdon képpen mi céljuk van az amerikai im­perialistáknak ezekkel a háborús elő­készületekkel Egy mondattal meg le­het azt mondani Cé'juk: az amenk.ii imperializmus világuralmának megva­lósítása. A német és japán imperia'iz­mus leverésével az imperialista teriefz. kedés két oszlopát megsemmisítették.; Hitler a világuralomnak ez a véres igénylője eltűnt a süllyesztőben, a Miká. dó az amerikaiak kegyelméből ezideig még tartja magát, de akarva-nem­akarva meg ke.l elégednie egyelőre a „saját" nemzete fölötti uralommal. En­nek a két nagyhatalomnak a kiselejte­zésével és bennük a kapitalista rend­nek a fenntartásával, imperialista szemszögből ítélve úgynevezett lég­üres tér keletkezett. És itt „ugrott be" a legerősebb imperialista nagyhatalom, az amerikai imperializmus. Amerika urai nem akarnak se többet, se keve­sebbet, mint Hitler örökébe lépni. In­kább többet,/ mint kevesebbet, mert valóban az amerikai imperialisták ha­talmi terveik körülölelik az egész földgömbön s odáig mennek, miről Hit­ler eredetileg nem is álmodott. Elmondtuk már, hogy a német és japán terjeszkedő rendszer kise'ejtezé­sével megbillent az imperia­lista „erőegyensúl y". Ez ugyan alapvető eleme a háború utáni imperialista vonatkozásoknak, de még nem minden. Az utolsó háború következtében Franciaország és Ang­lia imperialista pozicíóia is megren­dült és a résekbe, amelyek a Francia és Brit birodalomban támadtak, vadul és nem sikertelenül furakszik be az amerikai imperializmus. Ez egy kissé ismét Hitlert, a Mikádót és Musolinit idézi emlékezetünkbe, az ő látszólagos konjunktúrájuk idején. Ezek a — bo­csánat a kifejezésért. — matadorok is, minden támadó lépésüket a Komintern, a Szovjetúnió elleni és egyéb hasonló harci lármával leplezgették. Valójában azoban lépésről lépésre foglalták el im­perialista konkurrenseik állásait, míg végül is egyenesen háborúban talál­ták magukat velük szemben. A törté­nelem természetesen soha pontosan meg nem ismétlődik Ezért hiba len­ne, ha arra fogadnánk, hogy ebben az esetben is pontosan ismétlődik majd. Világosnak mutatkozik azonban az, hogy az amerikai imperializmus foko­zatosan mind nagyobb befolyást nyer a ve'ük „szövetkezett" kapitalista álla­mok belpolitikájában, másodsorban vi­lágos az, hogy fokozatosan, de kitar­tóan kiszorítja imperialista konkurren­seinek befolyását azokból az országok, ból, amelyekben azelőtt egyeduralmat élveztek; harmadsorban világos az, hogy mindenütt, ahol komoly imperia­lista mozga'om üti fel a fejét, kényte. len „közbelépni" az amerikai imperia­lizmus, hogy megkísérelje elnyomni ezeket a felszabadító mozgalmakat. Ebből kifolyólag az amerikai impéria, lizmus a reakció fővilág csendőrének a szerepét vállalta. Az amerikai Egyesűit Államok ma minden bizonnyá! a legerősebb kapita­lista' állam. Tudjukc hogy sokat elbír. De kétségbe vonjuk, hogy a végén el­bírják-e a szerepet, amelyet átvettek a világon. Ez azonban már nem a mi gondunk, hanem az övék. Mi és velünk az egész világ népei­nek százmilliói' jelenleg azzal törő­dünk, hogy megakadá'yozzuk a há­borút és megmentsük, megszilárdítsuk a békét. Anélkül, hogy az öncsalás hi­bájába esnénk, elmondhatjuk, hogy ennek az igyekezetnek a mérlege ez idő szerint reménytkeltő és örömteli. Vegyük az országokat, amelyeknek rendszerei és kormányai békét akar­nak és új háború ellen harcolnak. Ez elsősorban a Szovjetúnió. Elmondtuk már, hogy az utolsó háború minden véráldczata ellenére hogy megnöve­kedett és megerősödött a Szovjet­únió. Miről volt szó alapjában véve? Lényegében arról volt szó, hogy igazságosan likvidálják tizennégy állam a Szovjetúnió megalakulása utáni első években történt imperia­lista intervenciójának következmé­nyeit és részben likvidálják a cári uralom gaz módon elvesztett orosz­japán háborújának következményeit is. Vegyétek a térképet és hasonlít­sátok össze. A Kurili szigetektől és Sachalintól egészen Kaliningrádig, az Északi Jegestengertöl a Himalá­ja hegyláncolatáig Közép-Ázsiában, északtól délig, vagy kelettől nyuga­tig 16 szovjet köztársaság és az önkormányzattal rendelkező köztár­saságok és kerületek százai élnek ma együtt szabad szövetségben. Mindezek az emberek nem akarják, semmiféle körülmények között sem akarják rhegkóstolni az imperialista uralom „gyönyöreit". És szükség esetén megakadályozzák ezt éppen úgy, ahogy a megszállás idején vé­dekeztek a hitleri és a japán ag­reszió ellen. Ezenfelül a Szovjetúnió megmutatta technikai ügyességét is a védekezésben, nemcsak az elmúlt háború idején, hanem minden más lehető esetben is. A Szovjetfúnió az atomenergiát ezideg békés célokra használta fel, országának újjáépíté­sére. Ki vonhatja azonban kétségbe, hogy szükség esetén ezt az energiát — és riérňesak ezt — a támadó elhá­rítására is felhasználhatja? Vegyünk további országokat, ame­lyek földajzilag körülveszik a Szov­jetuniót. Ki nem emlékszik az úgy­nevezett biztonsági övezetre? Mi volt ez? Ez, — a tizennégy állam elvesztett intervenciója után — kí­sérlet volt különböző imperialista csatlósok részéről „védelmi övezetet" ragasztani a Szovjetúnió köré, mint egy ugródeszkát a Szovjetúnió elleni támadások minden fajtája számára. Meg kell említenünk, hogy ennek az úgynevezett „védelmi övezetnek" a láncolatába tartozott a mi München előtti köztársaságunk is, amire ak­kori urai nem szívesen emlékeznek. Mindenesetre ez az „övezet" ledőlt és lakosai kénytelenek voltak eltűrni Hitler megszálló uralmát mindaddig, míg a szovjet hadsereg fél nem sza­badította őket. Ezért ma a Balti­tengertől a Fekete-tengerig húzódik a népi demokrata államok övezete, amelyek nem ellenséges, hanem szö­vetségi viszonyban vannak a Szov­jetúnióval és ezáltal a béke táborá­val. E mellett ezeknek a népi de­mokrata köztársaságoknak az ereje sem hanyatlik, hanem növekszik. Rendkívül ösztönző és örvendetes üzenet volt a béke minden barátja számára a kínai népi demokratikus köztársaság végleges győzelméről szóló hír. (Taps.) A Kínai Népi De­mokrata Köztársaság harcainak fő­részese Kína Kommunista Pártja volt, élén elnökével, Mao-Ce-Tung­gal. (Nagy taps.) Ezeknek a har­coknak a története — hősi éposz, amely még költői és irodalmi fel­dolgozásra vár. Én magam szemé­lyesen ismerem a kínai népet, amely évtizedes — gondoljátok csak meg — évtizedes harcokat élt át. É3 mondhatom nektek, — ahogyan azt általában mondják — aranyos em­berek. Aranyos emberek, akiktől so­kat kell tanulnunk és akikhez ha­sonlókat a Szovjetunión kívül nem egykönnyen találtok. És most kép­zeljétek el, hogy a népi demokrata köztársaság győzedelmeskedik egész Kína területén csekélyszámú sziget és Tibet néhány kerülete kivételével. Már ez olyan hatalmas erő, amely­nek végül is semmi sem áll ellen, ha olyan kipróbált vezér vezeti, mint Kína Kommunista Pártja. Megemlékeztünk már arról, mi mindent tettek az amerikai imperia­listák, hogy megmentsék Csank-Kai­Sek uralmát és ezáltal saját uralmu­kat is. Végül is mindez nem segí­tett. Mit tehetnek még ezek után? Nem becsüljük le lehetőségeiket és képességeikei, de végeredményben világosnak és kétségtelennek látszik nekünk, hogy Mao-Ce-Tung Kínája a vüág békefrontjának alkotórésze. És ez már jelent valamit: ha 450 vagy 500 millió ember erre, vagy arra az oldalra-tfordul, attól nagyon sok függ a világon. És ha ehhez hozzászámít­játok a szövetségi szerződéseket és a Szovjetúniónak a népi demokrati­kus Kína; Köztársasággal kötött egyéb egyezményeit, akkor; az erők­nek ez az eltolódása a világon még nyilvánvalóbb. Növekszik . a gyarmati és félgyar­mati nemzetek ellenállási harca is. A félgyarmati és gyarmati nemzetek harcának jelentőségére a nagyvárosi proletariátus felszabadító harcában már Lenin is rámutatott az imperia­lizmusról szóló klasszikus munkái­ban. Amerika külügyminisztériumá­nak tompafejű hivatalnokai ezeknek a mozgalmaknak az ősokát a „Kom­munista lázításban" látják. Ez ter­mészetesen csupán bürokratikus be­gyepesedettség. A valóságban a gyar­mati és félgyarmati nemzetek száz­milliós tömegerőinek megmozdulása ez, amelyek előbb vagy utóbb nagy előzőjük — a népi demokratikus Kí­na útjára lépnek. (Taps.) Ha csak egyeseket akarunk felsorolni, akkor ezek: Vietnam, Burma, Indonézia, Malájföld. India és Pakisztán impe­rialista rendszeréért sem tenném tűzbe a kezemet. A világ béketáborának nagy győ­zelme a Német Demokratikus Köz­társaság megalapítása. (Nagy taps.) Mi, Csehszlovákia, tudjuk talán leg­jobban, mit jelent Németország szomszédsága. És ezért annál inkább értékeljük mindazoknak a nagy ér­demeit, akik a Német Demokratikus Köztársaság megalapításában közre­működtek. Láttuk és hallottuk, hogy a Német Demokrata Köztársaság képviselői nemcsak elismerik Cseh­szlovákiának, mint önálló államnak a létezését, de egyidejűleg kétségte­lenül állandó jellegűnek nyilvánítják a németek kitelepítését köztársasá­gunkból. A Német Demokrata Köztársaság berendezése ugyan nagy dolog, de csak egyik szakasza a német ember lel­kéért folyó harcnak Ha, mint nem­zet és állam nyugodtan nézhetjük a beisň fejiftdést és belső újjászületést, amely a Német Demokrata népköz­társaság német népében végbemegy, akkor egyidejűleg aggodalommal kell eltelnünk amiatt, amit a nyugati im­perialisták és elsősorban az amerikai imperialisták véghez visznek Nyugat­Németországban. Nem kétséges, hogy a nyugati imperialisták politikáját Nyugat-Németország kapitalista ele-

Next

/
Oldalképek
Tartalom