Uj Szó, 1950. március (3. évfolyam, 51-77.szám)

1950-03-01 / 51. szám, szerda

Bratislava, 1950 március 1, szerda 2 Kčs III. évfolyam, 51. szám A KSČ Központi Bizottságának határozata A KSČ Központi Bizottsága február 24.—26. tartó ülésén meghallgatta Klement Gottwald elvtárs jelen­tését, egyhangúan elfogadta azt és elhatározta, hogy azok a feladatok, amelyeket a jelentésben Gottwald elvtárs kitűzött, a Párt további munkájának alapvető irányvonalát képezzék. Slánský, Frank és Kopíiy a elvtársak beszámolóit, amelyek Gottwald elvtárs irányvonalát az egye s ágaza­tokban részletezik, szintén jóvá hagyják é s ezeken a szakaszokon a Párt tevékenységének alapjául fognak szolgálni. Tovább és bátrabban előre a szocializmus építése felé hazánkban Klement Gottwald elvtárs beszéde a csehszlovákiai Kommunista Párt Központi Bizottsága 1950 február 24-i ülésén 1950. február 24—26-ig tartott a prágai várban a csehszlovákiai Kommunista Párt Központi Bizottságának ülése. A spanyol-teremben a KB tagjain kívül résztvettek a párt képviselői és felelős funkcionárusai is. Az ülé s résztvevői meleg szeretettel köszöntötték Gottwald elvtársat, aki hatal­mas beszédében részletesen taglalta a nemzetközi helyz etet és értékelte a Párt 1948 óta végzett mun­káját. Kitűzte napjaink legfontosabb feladatait, amelyek végrehajtása nagy léptekkel visz előre ben­nünket a szocializmus felé. Gottwald elvtárs beszédét a Központi Bizottság programmjául fogadt a el és a Párt elnökét lelkes ováťóban részesítette. Gottwald elvtárs beszéde után Slánský elvtárs beszá­molója hangzott el az EFSz fejlődéséről és a Párt falusi munkájáról. Ezután Frank és Kopíiva elvtár­sak beszámolóira került sor, majd vita keletkezett, amel yen 37 szónok vett részt és amely két napig tartott. A vita befejeztével határozatot fogadtak el, majd a Központi Bizottság Kopriva elvtárs jelen­tése alapján, kizárta a Pártból Vilém Nový képviselőt. Z ápotocký elvtárs zárószavaival és az Inter­nacionálé hangjai mellett ért véget vasárnap a nagyfontosságú ülés. Elvtársnők és elvtársak! 1948 történelmi februárja óta ép­pen két. év telt el. E két év alatt nem henyéltünk. Szorgalmasan dolgoz­tunk és nem sikertelenül. Köztársa­ságunkat mint szocialista köztársasá­got akartuk és akarjuk kiépíteni. Akartuk és akarjuk, hogy egész dol­gozó népünk számára a városokban és vidéken is boldog otthonná le­gyen. Tudtuk és tudjuk, hogy ez a törekvésünk jelentős ellenállásba üt­közik nemcsak a hazai reakció, ha­nem külföldi imperialista kenyér­adóiknak őrültségén is. Jcs valóban­Az imperialisták nem szerették köz­társaságunkat 1945 májusától 1948 februárjáig sem. Am 1948 februárjá­tól a mai napig népi demokrata köz­társaságunk a nyugati imperialisták részéről a legádázabb és leggyűlö­letesebb támadások tárgyává lett. Ezeket a támadásokat semmikép­pen sem lehet lekicsinyelni. Ezt nem engedhetjük meg mar azért sem, mert ellenünk fordulnak nemcsak a kapitaCista rádióállomások és sajtó segítségével, ami végre is nem ten­ne semmit, hanem gazdasági és ke­reskedelmi diszkrimináció segítségé­vel is és ami a legfőbb, a hozzánk kiküldött kémek, bujtogatok, "ter­roristák, gyilkosok, tolvajok' és ha­sonló gazemberek segítségével. Az imperialista reakció elOenünk intézett őrült rohamai végre is nem képeznek kivételt. Egyenlő mérték­ben irányulnak a Szovjetunió és más nép] demokrata országok ellen. és magukban a kapitalista országokban mijidcia. haladás.. AUeö i Ez nem más, mint egy nagy világ­küzdelem. Küzdelem a maradiság és a haladás erői, küzdelem a háború és a béke erői között. És mivel Csehszlovákia is felelős szerepet ját­szik ebben a küzdelemben, ezért jó lesz, ha a csehszlovákiai Kommunis­ta Párt Központi Bizottságának mai ülésén megvilágítjuk ennek a prob­lémának néhány fontos oldalát. I. Néhány nemzetközi kérdés; a békéért folyó harc és a mi feladataink Már megállapítottam, hogy a vilá­gon a háború és a béke erői közt folyik a küzdelem, szóval harc a bé­kéért. A tájékozatlan polgár tialán felvethetné a kérdést: hogy lehet az, hog nem egész öt évvel a második világháború befejezése után vannak olyan őrültek, akik egy új világ­katasztrófa gondolatával játszanak? Igen, ezek közül az emberek közül néhányan talán őrültek is (lásd az elhunyt Forestalt), de a háború ösz­szes kezdeményezői főleg kapitalis­ták, imperialisták. Az egész világon minden becsületes ember előtt fel­merül a kérdés: visszatartható-e a háborús gyújtogatok gonosztevő ke­ze, el lehet-e hárítani a háborút, meg lehet-e védeni és szilárdítani a bé­két? Igen, lehetséges! Ebben van a nagy világbékemozgalom értelme és célja. Voltak idők, amikor — mint ahogy azt Lenin mondotta — a háborúkat titokzatossággal és legendákkal szőt­ték körül. Ugy tűntették fel, mint a villám és a mennydörgés rlemi ere­jét. A háború vslódi indítékai, okai és céljai felől tudatlanságban hagy­ták a tájékozatlan lakosságot. Csak igen kevesen ismerték ki magukat a különféle harcoló felek nagyvonalú elhomályosító hadműveleteiben. Ezért igen fontos feladat, idejében lerán­tani az álarcot a háborús uszítók ar­cáról, megmutatni igazi háborús cél­jaikat és napról napra leleplezni gya­lázatos ármánykodásaikat. A mellett igen fontos, hogy mindezt idejében átlássák és megismerjék nemcsak egyes emberek, nemcsak ezren és nemcsak milliók, hanem az emberek száz-és százmilliói az egész világon. A világbékemozgaLomnak ez egyik feladata. Az imperialisták előszeretettel há­borúskodnak, hogyha gyengébb fél­lel van dolguk. Ez számukra kevésb­bé kockázatos. Ha azonban erősebb ellenféllel van dolguk, akkor inkább lehet velük beszélni. Ebből rendkí­vüli fontosságú dolog következik: mint szemünk világát, úgy kell őriz­nünk és folytonosan megszilárdíta­nunk a békeszerető országok egysé­gét, élükön a nagy Szovjetunióval, megszilárdítani az egységüket, az erejüket és a hatalmukat. A világ­békemozgalomnak ez egyik további feladata. Nem véletlen, hogy a békemozga­lom magukban a kapitalista orszá­gokban hatalmasan fejlődik. Világo­san látszik, hogy ezeknek az orszá­goknak dolgozói a legkisebb kedvet sem mutatnak arra, hogy uraik újra háborús vágóhídra hajtsák. Minél inkább tudatára ébrednek az impe­rialisták saját dolgozóik növekvő el­lenállásának a háborús előkészületek­kel szemben, minél ingatagabb lesz saját hátországuk, annál inkább megnövekszenek a háború elhárítá­sára és a béke megtartására a kilá­tások. Ezért a békéért folyó harc fo­kozása a kapitalista országokban a világbékemozgalom egyik további feladata. Az imperialista háború előkészüle­tének aktíve szolgálatába szegődik a különböző szociláldemokrä! áknak, trockistáknak, tjtóí sovinisztáknak, reakciós emigránsoknak, a magas egyházi papságnak, stb. tarka keve­réke. Az imperialisták felosztották maguk közt e feladatokat, hogy min­denki saját hatáskörének keretén belül különböző eszközökkel és kü­lönböző jelszavak alatt dolgozza meg a tömegeket, egy célra — az impe­rialista háborúra. Ezek az imperialista ügynökök mocskos munkájukat igen ravaszul és furfangos módon végzik. Szavaik­kal „ugyancsak a béke mellett fog­lalnak állást", ám a kommunizmus, a Szovjetúnió és a népi demokráciák országai elleni uszításukkal végül is a háborús uszítók kimutatják arcu­latukat. Leplezni ezt a tömegek előtt, elszigetelni őket az emberektől, ez is egyike a világbékemozgalom felada­tainak. Látjátok tehát, hogy a világbéke­mozgalom jel«ntőségét nem lehet eléggé felbecsülni. Pálunknak, a Nem­zeti Front más pártjainak, a többi szervezeteknek — tehát egyszerűen szólva az egész megújhodott Nemzeti Hogy megértsük az imperiaOisták háborús uszításának őrült módszerét, kissé vissza kell térnünk a múltba. Ismeretes, hogy a háborús uszítók élén az amerikai és angol imperia­listák állanak és köztük is' elsők az amerikai imperialisták. A béke tá­bora élén a Szovjetúnió áll és körü­lötte felzárkóznak a népi demokrá­ciák országai. Hogy magyarázzuk e két tábor közt most fennálló ellenté­tet? Hiszen a Szovjetúnió még nem egész öt évvel ezelőtt Angliával és Amerikával szövetségben háborút folytatott Hitler Németországa, a fa­siszta Olaszország és a militarista Japán elCen. Igen, ez így volt. Azon­ban mi játszódott le ez előtt a há­ború előtt? És mi játszódott le a há­Arcvonalnak aktívabban kellene résztvennie a világbékemozgalom­ban. Éspedig nem formálisan, nem­csak úgy, „hogy az mondvacsinált legyen". Igen sok dolog van, amit az általános érvényű dolgokon kívül meg kell mondanunk polgárainknak a békemozgalomra vonatkozólag. Igy pl. az imperialisták politikájáról Nyugat-Németországban. Vagy pedig arról, hogyan szervezik meg az im­perialisták nálunk a katonai és a gazdasági kémkedést, ami bizonyára nem tesz bizonyságot békeszeretetük­ről. Vagy pedig arról, hogyan szegőd­tek teljesen reakciós emigránsaink és azok hazaj ügynökei a köztársaság elleni háborús előkészületek szolgá­latába. Vagy pedig arróll, hogy a ma­gas katolikus főpapság hogyan szer­vezi meg a suttogó propagandát pl.: „Szűz Mária megjelenéséről", aki ál­lítólag egy tankon állt, amerikai lo­bogóval integetett és amerikai kato­nákkal volt körülvéve. .És így to­vább. ború lefolyása alatt a háttérben? Nem kell visszamennünk a tizen­négy államnak a születő nagy orosz szocialista forradalom elleni háborús beavatkozásának idejére sem. Elegen­dő, ha visszaem'ékezzünk a nyugati imperialisták politikájára, Hitler hata­lomrajutása alkalmával, amelynek élén 'akkor Nagy-Britannia állt. Történelmi­leg be van bizonyítva, hogy a nyugati államoknak akkor lehetőségük volt ar­ra, hogy Hitlert ne engedjék fiatalom­ra jutni, vagy pedig, hogy a hatalom­ból eltávolítsák. Ha ők nem cseleked­tek így, azt azért tették, hogy Hitler rendőrként lépjen fel a világ mun­kásmozgalma ellen, ám főleg és leg­inkább azért, hogy ő játssza a faltörő "kos szerepét a Szovjetúnió el'en. Ám­bár Hitler az 1933—1938-as évek fo­lyamán, egyik csapást a másik után mérte a nyugati kapitalistákra — ép­pen úgy, mint más helyeken Mussolini és a Mikádó tették — mégis újra és újra reményt nyújtott nekik arra, hogy végülis megindul keletre a Szov. jetúnió ellen. És a nyugati imperialisták ezért fi­zetni akartak és fizettek, igaz, idegen számlára. Így áldozták fel Ausztriát 1938 februárjában és az ezt követő feszült, ségben. 1938 szeptemberében bekövet­kezett nemzetünk legborzalmasabb tragédiája: München. München és köz­vetlen következményeinek története, 1939 március 15, túlságosan ismert, semhogy részletezni kelljen. Véssük ezt csak emlékezetünkbe és adjuk át gyermekeinknek és unokáinknak, hogy München véres váltságdíj volt, ame­lyet a nyugati imperialisták országunk és népünk számlájára fizettek ki Hit­lernek azért, hogy Hitler minél előbb la Szovjetúnióra vesse magát. Azonban az imperialista cselszövé­nyek nem értek véget 1939 március 15-vel. A Szovjetúnió a nyugati hatal­maknak azt javasolta, hogy kössenek közös védelmi egyezményt a hitleri agresszió tnegfékezésére. A közvéle­mény nyomása alatt a müncheni po­litikusok Párizsban és Londonban kényszerültek valamihez kezdeni. Nem vethették el már eleve a szovjet ja­vaslatot és úgy mutatták, mintha ked­vükre volna róla tárgyalni. Sőt Moszk. vába külön küldöttséget küldtek ki a tárgyalásokra. Am már maga ennek a küldöttségnek az összetétele bizalmat­lanságot keltett. Ugyanis igen ke­véssé illetékes és tekintélyes emberek­ből állott ahhoz, hogy ilyen fontos ügyben tárgyalhasson. Hamarosan ki­tűnt az igazság, hogy a küldöttségnek ilyen összetétele nem véletjen, hanem tudatos. A küldöttségnek egyszerűen húznia kellett volna a tárgyalást és semmiféle pozitív eredményhez el nem jutnia. Ezt teljes mértékben bebizonyú totta a küldöttség hosszú, néhány hé­tig tartó moszkvai tartózkodása. A müncheni politikusok a Szovjetuniót olyan helyzetbe akarták hozni, hogy az egyedül, mások segítsége nélkül viselje a támadó háborús nyomásának teljes súlyát, míg mások valahol szél­csendben főzzék meg leveskéjüket és várnák, amíg a megtámadott fél, el­vérzik. vEzért szakadt meg az akkori moszkvai tárgyalás és a nyugati im-< perialisták Hitlernek újra tudomására adták, hogy a Szovjetúnió ellen szabad keze van. Világos, hogy a Szovjetúniónak ma. ga és az egész világ munkásmozgalma iránti kötelessége volt, hogy ezt az alattomos műveletet keresztülhúzza. Ezért a Szovjetúnió a nyugati álla­mokkal való szövetségi blokk megala­kítására irányuló hiábavaló kísérletek után ideiglenes megnemtámadási meg­egyezést kötött a hitlerista Németor­szággal és ezzel időt nyert a nagy honvédelmi háborúra való előkészüle­tekre, amikor Hitler a megegyezést megszegi. Ez meg is történt és a hit­lerista Németországnak a Szovjetúnió­toi a nagy Honvédelmi Háborúban szenvedett veresége meggyőző bizo­nyítéka annak, hogy a Szovjetúnió ak­kor helyesen járt el. Azonban ezzel sem érnek véget a nyugati imperialisták szovjetellenes cselszövései. A hiUerista Németor­ország és Franciaország—Anglia közti hadiállapot első hónapjaiban a nyugati imperialisták minden lehetőjL felhasználtak arra, hogy ne a hiUe­rista Németország ellen harcoljanak, hanem hogy a Szovjetúnió ellen uszítsanak. Ez a korszak csúcspont­ját a szővjet-finn kampány idején érte el és a dolog odafejlődött, hogy már szállitóhajók álltak készenlét­ben, amelyeknek a „szövetséges" ka­tonaságot kellett volna szállítaniok a finn frontra a Szovjetúnió ellen. Es amikor a Szovjetúnió és a nyu­gati hatalmak együtt harcoltak a hitlerista Németország ellen, talán legalább akkor már végetértek-e a szovjetellenes cselszövések ? Nem, akkor sem! Mindenki előtt ismeretes, az úgynevezett második front törté­nete. A Szovjetúnió számtalan seb­ből vérzett. A német fegyveres erők

Next

/
Oldalképek
Tartalom