Uj Szó, 1950. február (3. évfolyam, 27-50.szám)

1950-02-01 / 27. szám, szerda

4 UJSZ0 1950 február f CSEHOV: ALBION Grjabov földbirtokos háza elé ele­gáns hintó gördült. A hintóból a ke­rületi nemesi marsall. Fedor Andre­jics Oktov ugiott ki. Az előszobában álmos lakáj fogadta. — Az uraság itthon van? — kér­dezte a rtiars3Í). — Nincs kérem A nagyságos asz­szony a gyermekekkel együtt kirán­dult. A nagyságos úr pedig az angol nevelőkisasszonnyal horgászik kora reggel óta. Oktov egyideig állt, gondolkozott, aztán lesétált a folyó felé, hogy meg­keresse Grjabovot. Két kilométerre a háztól meg is találta. Lenn ült a me­redek parton — a vendeg nézte, majd megpukkadt mérgéöeri. Grjabov hatalmas, kövér, nagytejü ember volt, csak ült a homokon, ara­biasan maga elé rakva két lábát és horgászott. A kalapja ferdén állt feje­búbján, rózsaszínű pettyes nyakken­dője félrecsúszott. Mellette hórihor­gas, keszeg, langaléta angol nő állt Kidülledt balszeme volt es keskeny, majdnem átlátszó karvalyorra — in­kább horogra hasonlított, mint orra. Fehér batiszt ruhát hordott: csontos sárga válla majd átbökte a batisztot. Derekán, övéből aranyórácska fitye­gett. Az angol nő is horgászott — kettejük körül síri csend. Mozdulatla­nok voltak, mint a folyo, melyen du­góik úsztak. — A halászat szép sport, de foglal­kozásnak keserves. — nevetett Oktov. — Adj Isten, Iván Kuzmics. — A, te vagy? — kérdezte Grjabov úgy a vállán keresztül, mert a világ minden kincséért nem vette volna le szemét a vízről. — Átjöttél? — Amint .átod. Még mindig ezt a marhaságot csinálod? Nem volt ele­ged? — A fenét... Reggel óta pedzi. De mégsem megy. Egy darab halat sem fogtam, akkorát sem, mint a kis­ujjam. Nem ám — sem én, sem ez a madárijesztő itt az oldalamon. Ülünk, ülünk. Már a legszívesebben belevág­nám a botomat a vízbe. — Vágd bele. Gyerünk inkább egy pohárra. — Várj még.. . Lehet, mégis fo­gunk valamit. Estefelé mindig jobban pedzi. Ülök itt, barátom, napkelte óta Olyan unalmas, hogy arra nincs kife­jezés. Az ördög babonázott meg, hogy ehhez a marhasághoz hozzászokjak. Tudom, hogy marhaság, de azért még­is ülök. Ülök, mint egy rabszolga, bá­mulom a vizet, mint egy ökör, kérlek alássan. Menni kéne a kaszálóra, de én csak fogom a halat. Tegnap az ér­sek celebrálta a misét a szomszédban, én pedig ülök itt ezzel a szörnyeteg­gel, ezzel a halpoíával, ezzel a torz­képpel ... — Megőrültél? — kérdezte Oktov és zavartan sandított az angol nő fe­lé. — Itt szidod a hölgyet, a hölgy or­ra előtt? — A fene aki megeszi. Egy büdös szót, egy árva kukkot nem tud oro­szul. Eladhatod, szidhatod, dicsérhe­ted, csúfolhatod — az neki tökmind­egy. Nézd azt az orrát, kérlek! Ettől L E A N Y A az orrmánytól el lehet ájulni. Ülünk itt egész áldott nap — egy mukk sem jön ki belőle. Ali, mint a Bdbel tornya, azt a nagy, rusnya szemét a vízre dülleszti... Az angol nő ásított egyet, új gi­lisztát tett a horogra, bevetette a víz­be. — Nem értem ezt a dolgot magam sem — folytatta Grjibov. — Itt él Oroszországban, nem tudom hány éve, de oroszul egy»betűt sem tanul. Ha mitőlü,nk akármelyik rongyos kis arisztokrata átmtgy Albionba, rögtön megtanul a nyelvükön karattyolni. De ez nem. Megvet minket! Es nézd azt az orrát. — Hadd már abba, kérlek. Kelle­metlen nekem. Mit akarsz ettől a sze­gény aszonytól? — Nem asszonv ez, hanem leány A vőlegényéről álmodozik, kérlek. És micsoda dohos szaga van! Ha rám­mereszti azt a buta szemét, összehúz a görcs, mintha a könyökömet vág­Sikerült egy hétre félretenni mun­kánkat és egy zimankós téli estén felültünk a bratislavai gyorsra, hogy a ROH rekreációs utalvánnyal a zse­bünkben reggel kikössünk Kremni­cán. Amikor a városból felfelé lép­kedtünk a reggeli fagyban, már en­gedni kezdett az utazásban félig meg­fagyott kedélyünk és amikor meglát­tuk telelöhelyünket, vidámra fordult a hangulatunk. Voltatok már Krem­nicán. a ROH üdülőtelepén? Elmond­juk nektek, milyen ott az élet, hogy mindannyiatoknak kedve kerekedjék odajönni. A pénzverdéjéről és nemesfémbá­nyáiról híres régi városkától alig 3 kilométernyire, egy szűk kis katlan­ban 6—7 kisebb-nagyobb faház áll: a ROH „Egészséges nemzedék" nevű üdülőtelepe. Százan pihenhetnek itt egyszerre teljes kényelemben. A ma­gánosságot kedvelők pompás kis egy­ágyas szobákban lakhatnak, a fiatal­ság viszont inkább a 2—3 személyes szobákba tömörül. Belépsz a szobába és cserépkály­hából barátságos meleg ömlik feléd, hogy nyomban elfelejted a kinti hi­deget. Olvasnivalót is kaphatsz, ha nem hoztál magaddal. Körülötted minden tiszta és új. A falon kis táb­lák figyelmeztetnek, hogy mindez a tied, a te pénzedből és munkádból épült, hát úgy vigyázz rá, mint a magadéra. A foh/osón felszerelt hang­szóró zenével ébreszt, majd felhívja figyelmedet, hogy az ebédlőben vár rád a reggeli. Sokáig úgy sem tudsz ellenállni a hangszóró csábító hang­jának, elindulsz az ebédlő felé. Vi­lágos, kedves terembe érkezel, min­den asztalon virág, tiszta, fehér ab­rosz, fehér- kenyér. Erzsike, aki eléd teszi a reggelit, az ebédet és a va­csorát, előzékenyen megkérdezi, váj­tam volna a karfába. Persze ő is sze­retne halat fogni. Nézd, hogy fogja a botot — valóságos istentisztelet neki. Megvet ez kérlek mindenkit? Ali, mint a seprőnyél és azt képzeli, hogy ő a teremtés koronajd! És a neve! Tudod, hogy hívják? Még kimondani sem le­het. Milka Csarlovna Tvájsz-nak hív­ják. Hű — a nyelvem is belebotlik. Az angol nő. mikor nevét hallotta, lassan Grjabov irányába forgatta or­rát és végtelen megvetéssel nézett reá. Grjabovról Oktovra vetette sze­mét — annak is jutott egy porció a lenézésből. — Láttad? — kérdezte Grjabov rö­högve. — Ez a felsőbbrendű ember, látod? Ha nem voinának d gyermekek, nem tartanám ezt a boszorkinyt. Sőt, tiz kilométer közel nem engedném a kastélyhoz. Az orra — mint a saske­selyűé. A dereka —• mint akampós­szeg ... Várj csak! Az enyimet, azt hiszem, pedzi. Grjabov felugrott. kiráiUotta a hor­got a vízből. A zsinór feszült, nem engedett. — Beleakadt valamibe — dörmögte Grjabov. — Biztos egy kőbe — Só­hajtott egyet, ráncigálta a zsinórt, de az nem engedett. Grjabov belesápadt a jon jóllaktál-e és addig hordja az ételt, amíg be nem vallod, hogy már torkig vagy. Ha reggeli és ebéd köz­ben megéheznél, tízórait kapsz, az uzsonna pedig kötelező. Olyan jókat eszel itt, minden olyan jó és szép, mint a legjobb étteremben, csak ép­pen — nem kell megfizetni. Ha síelni akarsz, ennivalót kérsz a tarisznyádba és akár estig kint ma­radhatsz. £s milyen pompás a síterep és milyen remek a hó! Az sem baj, ha felszerelést nem hoztál magaddal, mert itt mindent adnak neked és képzeld el, — ezért sem kell fizetni. Sétálhatsz, ródlizhatsz, napozhatsz, ping-pongozhwtsz, olvashatsz. Te­hetsz-vehetsz, amit akarsz, csak meg ne sértsd a házirendet. Nem kíván sokat, csupán annyit, hogy rendes dolgozó módján viselkedjél. Ezúttal összejöttünk itt vagy hú­szan magyarajkúak. Meglepetve lát­tuk, hogy nagyszerűen megértjük egymást üdülőtársainkkal és a sze­mélyzettel. Az alkalmazottak nagy­része tud magyarul is, örülnek itt­létünknek. Mi, kassaiak itt, Szlová­kia kellős közepén csallóköziekkel és komáromiakkal találkoztunk. Az es­téket elszórakozzuk, ismerkedési és búcsúestet rendezünk. Még egy ma­gyar villámtréfát és egy Petőfi-verset is előadtunk. Magyarul nemtudó üdülőt ár sainknak tolmácsok sebti­ben fordítják a hallottakat és ugyan­úgy a szlovákul nemtudó magyaraj­kúaknák a műsor többi részét. A mű­sorokat mi, kassaiak csináljuk és pompásan szórakozik mindenki. Ked­ves testvéreim és barátaim, fogadja­tok szót nekem és mihelyt tehetitek, gyertek el Kremnicára a szakszerve­zeti üdülőtelepre és akkor majd meg­látjátok, hogy igazat írtam. Kassai Tamás. dühtől. — Be kell menni érte a vízbe — mondta. — Hagyd inkább — Nem lehet, kérlek. Este nagyon jól lehet fogni. Be kell menni éne. Jaj, de nem szeretem ezt. Az angol nőt meg kell fordítani. Még sem vetkőz­hetek le előtte. Eldobta kalapját, leráncigálta nyak­kendőjét. — Miss! He... — fordult az angol nőhöz. — Miss Tvájsz. Zsö vu pri... Hogy a fenébe -mondjam. Hogy a po­ko.ýa mondjam. Oda! Mars! Odamen­ni! Érted már, te hülye? Miss Tvájsz ránézett Grjabovra és megvetése egész fagyát rázúdította. Aztán mormogott valamit orra alatt. — Hogy? Mi? Nem érti? Eriggyen a fenébe, mondom már! Le kell vet­kőznöm, nem érti? Oda menj a bokor mögé. Rángatni kezdte a misset blúza ujjá­nál, megmutatta neki a jázminokat, hogy oda menjen. Aztán feltápászko­dott, maga ment oda a bokorhoz, le is ült, hogy megmutassa a missnek: mit kell csinálni. Az angol nő megrántot­ta a szemöldökét, hadarva elmondott egy félmondatot angoiui és aztán néz­te a horgát. A két földbirtokos puk­kadt. — Először életemben hallottam' a hangját. Mi tűrés-tagadás: szép kis hangja van. Nem érti. Mi a fenét csi­náljak vele? — Hadd! Gyerünk a lakásba, iszunk egyet. — Nem lehet, most nagyon jó fog­ni... Hát mi a mennydörgős rnenköt csináljak vele? Szép- kis dolog! Le kell vetkőznöm előtte. Grjabov levetette kabátját, mellé­nyét, leült a homokba és cipőjét kezd­te gombolni. — Hallod, te Iván Kuzmics — mond­ta a marsall, miközben nagyot röhö­gött markába — ez mégsem járja. Alávalóság, disznóság ez. — Én nem mondtam neki, hogy ne tanuljon meg oroszul. Legalább tanul belőle. Jó példa lesz ez a külföldiek­nek is. Levetette cipőjét, nadrágját, legom­bolta fehérneműjét s egyszerre ott állt pucéran a horgászó miss oldalán. Ok­tov hasát fogta nevettében. Az angol nő meg csak pislogott, rángatta a szemöldökét. Sárga arcán átfutott a gőgös lenézés, a megvetés. — Le kell ülnöm — mondta Grja­bov s csapkodta a fenekét. — Mondd kérlek. Fedor Andrejics, mitől jön a pattanás nyáron az ember mellére? — Ugyan, mássz már be a vízbe, vagy takaródz be valamivel, te ször­nyeteg. — Még ha zavarba jönne ez a bestia — mondta Grjabov. Lebukott nyakig a vízbe. — Nézd, hogy mozog a szem­öldöke. Nem megy el, nem fordul el. Fölötte áll ez a tömegnek ... Ember­nek sem tekint minket, he-he-he-he! Térdig állt a vízbe, kiegyenesedett roppant alakjával és intett a szemével: — Nem Anglia ez neki, kérlek alás­san. Miss Tvájsz gilisztát váltott, ásított, kivette a horgot. Oktov elfordult. Közben Grjabov szuszogva kimászott a vízből, leült a miss mellé és fogta a horgot, szuszogva, mint azelőtt. Chekon 90 éve, hogy Csehov, a nagy orosz hu­manista író született.. Az egész haladó világ nagy szeretettel gondol arra az írózsenire, aki már a maga korában annyira gyűlölte a kapitalizmus rot­hadó világát, aki olyan szenvedélyes álmokat szőtt arról az új világról, amikor győzni fog az igazság éz új hajnal fénye ragyogja be a földet. Csehov neve ezért olyan drága a szovjet nép előtt. Sztálin pedig Cse­hov nevét együtt említette Puskin, Tolsztoj és Gorkij halhatatlan nevé­vel. Csehov a világ egyik legnagyobb novella- és drámaírója. Műveiben a haladó emberiség nemes vágyait, tö­rekvéseit örökített e meg. Valaha rö­vidlátó kritikusok pesszimista író­nak minősítették, de Maxim Gorkij még Csehov életében így írt róla: „Csehov minden új elbeszélése, mé­lyenszántó, értékes és a nekünk szük­séges hangot, a vidámság és az élet­szeretet hangját erősíti." • Csehov művészetének alapmotívu­ma: a harc, az ember felszabadításá­ért — minden ellen, ami csökkenti az emberi méltóságot. Ezért volt Csehov elsősorban szatirikus író, ezért leplezte le kíméletlenül mind­azt, ami ostoba és torz és ami fékez­te a haladást. Csehovnál éppen a tel­jesértékű emberi jellem iránti szere­tet keltett engesztelhetetlen gyűlö­letet az élősdiek és ostobák ellen, akik jelenlétükkel elcsúfítják a föl­det. Csehov a szatirikus — ostorozta mindazt, ami megbotránkoztatta Cse­hovot — a humanistát. A nép kimeríthetetlen alkotó ere­jébe vetett hite tette lehetővé, hogy a fekete reakció legsötétebb éveiben is optimista maradt. Szilárdan hitte, hogy a régi burzsoá-feudális Orosz­ország elpusztult és helyébe egy új, átalakult ország lép. Mint az orosz társadalmi élet alapos ismerője és jószemű megfigyelője, észrevette az első jeleket, a közeledő forradalmi vihar előszelét. Kedvenc hőseivel együtt biztos volt abban, hogy Orosz­ország „hatalmas győzelem előesté­jén" áll és velük együtt álmodozott arról, hogy megéri, maga is résztvesz ebben az új, örömteli életben. Sajnos, nem érte meg az új, öröm­teli életet, 1904-ben meghalt. De ál­mai valóra váltak. A hatalmas győ­zelem bekövetkezett. A győzelmes szocializmus országában a szovjet emberek új, örömteli életet élnek. A nép Lenin és Sztálin pártjának vezetésével győzelmesen építi a kom­munista társadalmat. Csehov élettel teli művei mélyen foglalkoztatják a modern olvasót. Könyvei a művészi forma tökéletes­ségével, lelkességükkel és mély em­beri tartalmukkal indítanak meg. JCteitt it i ctí u telelünk. A. ZÁPOTOCKÝ i ÚJ. HARCOSOK SORAKOZÓJA I. A CSÁSZÁR ORSZÁGÚTJÁN. A tejeskocsi. Ezernyolcszáznyolcvannégyet írtak. Esteledett. Az or­szágúton, amely Prágából, Dejvicén, Sárkán, Generalkán és Horomericén át vezet, szekér döcögött. A két erős, jóltáplált ló, a szekeret fedő szép ponyva és az egész felszerelés elárulta a szekér rendeltetését és tulajdono­sát. A császári nagybirtok tejeskocsija volt ez. Kolcsból, Szlatinából, Zvolenevesből, Brodecből és egyébünnen naponta indultak el ezek a faputtonyokkal megrakott szekerek Prága felé. Tejjel látták el a cseh fővárost. A szekerek már éjféltájban elindultak az uradalomból, hogy reggeli öt órakor Prágában szétosszák szállítmányu­kat a vevők között. Ezek az akkori prágai tejkimérések voltak, amelyek nagyobbrészt a régi kisoldali* és óvárosi magánházak kapualjaiban helyezkedtek el. Miután a tejet szétosztották, a tejesemberek (ahogyan a falusiak e szekerek kocsisait nevezték), prágai csapszékekben telepedtek le, az óvárosi Stuparfvendéglôben, a kis­oldali Üj-vendéglőben és egyebütt. Abrakot adtak a lovaknak, elintézték az ügyes'bajos dolgaikat, amelyek­kel az útjukba eső falvak szatócsai és parasztjai bízták meg őket, összeszedték a tejkimérésekben az üres putto­* Kisoldal (Malá strana) Prágának a Moldva-folyó jobbpartján fekvő régi, történelmi nevezetességű város­része volt. (A ford.) nyokat és délután elindultak hazafelé. Késő este ér­keztek vissza az uradalomba, kicserélték a lovakat, átvették az új szállítmányt, a tejjel telt puttonyokat és éjféltájban ismét elindultak Prága felé. így ment ez, vasárnap kivételével, napról napra. Szundikáltak a bakon, gyakran bebújtak a kocsi belsejébe, a ponyva alá, ahol a szalmán, a puttonyok között oly jól lehetett aludni. Gépkocsik akkor még nem voltak és a jóindulatú, komoly lovak nemcsak az utat ismerték, hanem az összes megállókat is. Nem kellett attól tartarii, hogy balesetet okoznak, vagy elfelejtenek megállni ott, ahol erre szükség volt. De térjünk vissza jármüvünkhöz. A császári nagy­birtok ismert tejeskocsijainak egyike ez. A kocsirúd végén pislákoló kis petróleumlámpa himbálódzik. A szekeret két erős, barna ló vontatja, az egyiknek kis fehér folt van a homlokán. A lovak egyenletes, nehéz léptekkel baktatnak a sáros országúton. Nyomukban, a szekér alatt, kutya üget. Fajtája bizonytalan és pedigré" je nincs. Amolyan egyszerű falusi eb, amelyet Bodrinak vagy Picinek szoktak nevezni. A tejeskocsis a bakon szundikál. Báránybörbundát visel, amely teljesen elfedi a szekér belsejébe vezető nyílást. Ezért nehéz kívülről ellenőrizni, mi van a kocsiban, a ponyva alatt. E pillanat­ban sem lehet megállapítani, hogy az üres tejesputtonyo­kon kívül, mi minden rejtőzik a szekér mélyén. A putto­nyok a tejeskocsi nélkülözhetetlen tartozékai. A fehér ponyva úgy borul, a szekés fölé, mint valami templomi kupola. A szekér jobb oldalán bádogtáblán ez a felírás olvasható: „Csász. és kir. nagybirtok, Szlatina". A tejes­ember tehát nem lehet más, mint a szlatinai Juránek. A barátságtalan novemberi délután fokról-fokra hűvös és ködös estévé sötétedik. A sáros országút reménytelenül kígyózik a távolban. A lovak egyenletes, kimért léptekkel baktatnak. A sze­kér zörög a kavicsokon. Jobboldalt épület tűnik fel. „Vendéglő a Fekete Ökörhöz", — hirdeti nagybüszkén a cégér. A lovak gépiesen letérnek az országútról a fogadó előtti térségre és megállnak. A kutya csaholni kezd. A bakon ülő Juránek felveti lehorgasztott fejét, szétnéz, a kocsi belseje felé fordul, egy darabig keresgél a puttonyok közötti szalmában, kihúz egy csomagot, lassan lemászik a kocsiról és a fogadó felé indul. Az ajtó­nyíláson kiszűrődik a petróleumlámpa fénye. A lovak kelletlenül hunyorognak. — Jó estét! — köszönti Juránek a fogadóst és a csomagot a söntés pultjára teszi. A korcsmáros félre­billenti bársonysipkáját, amelynek tetején selyembojt díszeleg. Ezzel válaszol a köszöntésre, egy pillantást vet a csomagra és megkérdi: — Mennyit hoztál? — Egy forintért vettem! — Hangzik a válasz. A korcsmáros ezüstforintost dob a .söntés pultjára. Ez az ára az egész füzérre való prágai szafaládénak, amelyet a tejesember hozott. — Tisztán? — hangzik most tömören a második kérdés. — Búmmal! — m a tejesember nem kevésbbé tömör válasza. A korcsmáros rumot tölt a gabonapálinkába és a pultra állítja a poharat. — Járka, soká fecsegtek még? — kérdi most valaki a söntés szegletéből, ahol az egyik asztalnál két férfi ül egymással szemben. Juránek lassan odafordul. A pálin­káspoharat kezében tartja. Óvatosan emeli szájához, ne­hogy kicseppenjen belőle valami. A poharat a korcsmá­ros színültik töltötte. Juránek szemügyre részi az asztalnál ülő férfiakat a aztán vontatottan így szól: — No, nézd csak, kit lát itt az ember?! Egészsége­tekre, kupecek! Hátraveti a fejét és a pohár tartalma eltűnik gégé­jében. Elégedetten nyalogatja szájaszélét, mosolyogva hunyorít apró disznószemeivel, kabátja ujjával megtörli nedves bajuszát, a poharat a pultra állítja és az ajtó felé fordulva, odaveti: ^Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom