Uj Szó, 1950. február (3. évfolyam, 27-50.szám)

1950-02-01 / 27. szám, szerda

Február 1, szerda. A nap kél f 7 óra 35 perckor* nyugszik 16 f 52 perckor. A róm. kat. és a ; protestáns naptár szerint Ignác ? napjq, van. I Várható időjárás: Az ég felhő- j sebb fesz. Fűjeg a nyugati én az i északi tájakon havazni fog. A t hideg c'ry előre lényegesen nem ! mérséklődik tovább. Megkezdődött a hideg és a meleg levegő közötti küzdelem. , Emiatt az Alpok és a Kárpátok • környékén felhősebb lett az ég '• havazás indult meg. A nagy hideg | lényegesen mérséklődött. Tearnap ? csak a hóborította területeken ] mara'lt a hőmérséklet — 5 fok alatt. ] A TASS-iroda sportszerkesztö­je heti beszámolójában olvastuk, hogy a meleg éghajlatú déli te­rületek kivételével a Szovjetúnió valamennyi részében napról nap­ra több síversenyt, valamint ho­Ifimérkőzést rendeznek. Minszk­ben slváltóversenyt bonyolítottak le, amelyen több mint nyolcvan csapat vett részt. A szovjet falvakban többezer sakkozó vesz részt az Oroszorszá­gi Szocialista Szovjet Köztársa­ság kolhozdolgozólnak második sakkversenyén. Például a krasz­norlarszki kerület kolhozdolgozói­nak versenyében több mint há­romezerötszáz sakkozó Indult. A legkiválóbb szovjet sakkozók lá­togatnak el a kolhozokba, ahol előadásokat tartanak és gyakor­lati támogatásban részesítik a he­lyi sakkszervezeteket. — Mezőgazdasági gépek vásárlásai hlohoveci körzetben. Mezögazdasá-I mk gépesítésének meggyorsítása,! falvakban a munkateljesítmények! Íveléséhez vezet, valamint bitosítjal mezőgazdasági termékek emelke­isét. Ilyen meggondolások alapján hlohoveci körzetben meggyorsítot­k a mezőgazdasági gépek felvásár­sát a falusi gazdagoktól. Az utób­időben 18 traktort, 18 ekét és 8 bo­mát vásároltak össze. — Baleset elleni védelem hete a ilparban. A faipari alkalmazottak :akszervezetének központi bízottsá­i elhatározta, hogy február első itét baleset elleni védelem hetének 'iívánítják. Az akcióban résztvesz­3k az összes ROH üzemi szerveze­k és baleset elleni komissziók, ciknek együttesen a faipari üze­ekben olyan intézkedéseket kell nniök, hogy a balesetek száma a ^kisebbre csökkenjen. — Nové Mesto n/Váhomon meg­'itották az állami gyermekotthont. inuár 29-én, vasárnap nyitották eg Nové Mesto n/Váhomon az új j 'ami gyermekotthont, melyben 30 | va iskolásgyermeket helyeznek el. ! új gyermekotthon megnyitása abb bizonyítéka az ifjúságról való indoskodásnak. Eddig Szlovákia rületén 39 állami gyermekotthon llködik. Egy uj gyógy iszap, az ugyne i­vesetfc tereklit alkalmazásárt tf' számai he Zelinszki szovjet o 1 r vas. Ez a gyégyítág nemcsak b 0 lyetrtesíthet más iszapféléket, hű­nem felül is múlja azok hatás- jki. Különösen a nőgyógyászati ku>te ­lésben bizonyult sikeresnek, mé<p ' pedig diatermiával kombináltan, -k kezelés az esetek túlnyomó több­ségében a fájdalom gyors nw |f ; ' szünéséhez vezet. A tereklitrisľ a pl csökkenti a vérnyomást és e7 & 1 idősebb korban, érelmeszesejJU « esetén is alkalmazható. Lapunk szerkesztője bútorozott ;zobát ke es azonnalra, lehetőleg 8 belvárosban. Ajánlatok a kiadóhi­vatalba küldtndők. T. 9fi3 Az oráni kikötőmunkások ntam rakják be a VíefsanÉa kMft — Üj szovjet könyvtárak 1949­sn. A szovjet szakszervezetek mult évben 2150 új könyvtárat ntottak meg, amely 500 könyv­rral több, mint a tervek előír­k. Ezeket a könyvtárakat kul" rházakban, klubokban, gyárak­in, üzemekben és hivatalokban ndezik be. Ezeknek a könyvtá" knak a berendezésére mult év­in több mint hetvenkétmillió ibélt adtak ki. kozásképpen a gyárban folyó, hadi­anyaggyártás ellen Az országszerte folyó bél ^hj djivat során sok újabb városi tan..*^ siúPt síkra határozatban az atorr il<| _{jrver betiltása mellett Ezek között va i péi­dául Bayeux, a Creuse meg' fd 'Val­lauris és az Lsare megyei Foi tfe íinte. Győzelemmel végződött az t ngtarsi Be^oneau kábelgyár 4000 do ijj ozo|já­nak három nap óta tartó sztr; iji ja. A dolgozók, miután az igazgatósa f% je­lentékeny béremelés meg If/'i iá ra kényszerítették, elnatározták, hc if y i.s­mét munkába állnak SSVÁWVIZ. — Bányászszerencs éi líöiaég Franciaországban. Tizim három szénbányász meghalt és ifai isi at gázmérgezéssel kórházba . s;'.ál lí­tottak a csütörtöki bányg | -a bba­nás következtében. A rc l b ftliás egy széntömb lerobban {!"'.? píror történt. A szerencsétlenség, •^dó­za tai közül öt lengyel és e£y .ä.pa­nyolszármazású, a többié jfe tr.an­ciák. irOGTIT-UDIT 1950 február I

Next

/
Oldalképek
Tartalom