Uj Szó, 1950. február (3. évfolyam, 27-50.szám)

1950-02-01 / 27. szám, szerda

1950 február 1 UiSZO i királylielmeci uiinapló Mielőtt bármit is írnék a ktrályhelmeci járásról, elsősorban be kel) mutatnom Smotzer Mihályt, a járási párttitkárt, akit csak pár hónappal ezelőtt nevezték ki erre a fontos posztra. Okvetlen fontos, hogy érdem' ben és részletesen foglalkozzam ezzel az elvtárssal, mert magatartá­sától függ e járás magyarlakta területének eredményes munkája és ugyancsak ráhárul a magyar dolgozók Öntudatosítáxa és a fejlődő új nemzedék nevelésének helyes irányítása. Óriási feladat ez, rendkívül ta­pintatosnak kell lennie és ugyanakkor erélyes és határozott magatartást tanúsítania, ha valóban becsületesen akarja követni a Kommunista Párt irányvonalát, amelynek az a célja, hogy országunk minden dolgozója nemzetiségre való tekintet nélkül, hü és kitartó építője legyen népi de­mokráciánknak. Eddig még komolyabb panasz nem érkezett hogy a magyar dolgozó nem teljesítette volna azokat a kötelességeket, amelyeket a népi de­mokrácia minden tagjától megkövetel. Kétségtelen, hogy a magyar dolgozó megteszi kötelességét és a baj, sajnos az, hogy éppen csak a kötelességét teljesíti, de nem kezdeményező és az építőmunkában még rom vesz részt azzal a lelkesedésnél, azzal az odaadással, ahogy azt ön­tudatos munkásoktól elvárnánk. Nos én, aki életemben először léptem erre a számomra gzüz terű­letre és mint a téli vihar, pihenés nélkül száguldoztam a behavazott tá­jon e járás falvait, azt hiszem, felfedeztem a bajnak igazi forrását. Az a baj, hogy a magyar munkás, sem munka közben, sem munka után nem dalol. Az a dolgozó, aki nem dalol, aki nem vesz részt a kultúr' munkában, attól nem várhatunk odadást, annak nem támadhatnak lel' kes ötletei. Nézetem szerint tehát Smotzer elvtársnak elsősorban oda kellene hatnia, hogy a magyar dolgozó meg­találja daloló hangját és érezze a szabadságnak azt a felemelő érzé­sét, amit népi demokráciánk minden dolgozójának nyújt. Nem lesz köny­nyü munka, de jóakarattal, hozzáér­téssel és főkép felvilágosító munká­val súrlódások és sérelmek nélluil komoly eredményeket érhetünk el, Mindezzel Smotzer elvtárs tisztá­ban van, értelmes tejdntetében oK fészkel az a megalkuvAs nélkiMÍ ha­tározottság, amely a Párt Irányvo­nalát minden körülmények köjsött szem előtt tartja és fá?mJHatatlanul síkra száll érte. Ezt oajian is tudom, mert amikor elbúcsúztam tőle, a lel­kemre kötötte, hogy tollamat vezes­se az a lelkiismeretesség, amit a Párt az elvtársaitól elvár. Az ő fel­adata az, hogy az építőmunkát elő­re lendítse, ezért állította őt ide a Párt és ő ennek a feladatának ele­get akar tenni. Most, e napokban kezdődik egy tanfolyam két csoport magyar és egy csoport szlovák oktató részére. Ha elegendő jelentkező lesz, akkor ez a tanfolyam állandósulni fog. ő megvan arról győződve, hogy csak­is felvilágosító munka révén telje* sitheti feladatát és érhet el figye­lemreméltó eredményeket mind a magyar, mind a szlovák dolgozónál. Ezért mindent el fog követni, hogy megszervezze a felvilágosító munka hálózatát és hogy a szocializmus ta­na elérje a legkisebb községet és fa­lut Js. A mellette dolgozó elvtársak fá­radhatatlan jóakaratról tesznek ta­núságot. Reggeltől a késő éjféli órá­kig állandóan útban vannak és meg­szakítás nélkül járják a falvakat. Sem fagy, sem vihar nem gátolja őket munkájukban és egyetlen egy­szer sem fordult elő, hogy valame­lyik elvtárs fáradságára vagy kime­rültségére hivatkozott volna. — Ilyen megbízható elvtársak mellett — mondja Smotzer elvtárs _ élvezet dolgozni és nem fér két­ség hozzá, hogy az eredmény nem marad el. Természetesen a munka lendülete megkívánja azt, hogy mun­katársai szük körét egyre bővítse. A tanfolyam ezt a célt szolgálja. Ezért Smotzer elvtárs óva intett attól, hogy beszámolómban tisztán « hibákra hívjam fel a magyar dol­gozók figyelmét, hanem tárgyila­gosan írjak és lássam azt a hatal­mas igyekvést is, amely az építő­munka területén végbemegy. A kri­tikára kétségtelenül szükség van, de csak mértékkel, túlzásokba nem sza­bad esnem. Ezt a lakosság határo­zottan megérdemli, mert mindenütt, ahol megfordult, jóakarattal és megértéssel találkozott. A falvakban egymásután alakulnak meg az Egy­séges Földműves Szövetkezetek és ahol már megalakultak, ott az EFSz állandóan szilárdul és erősödik. Ügy érzem, hibát követnék el, ha nem rajzolnám ľieg pontosan ennek az elvtársnak arcképét, aki éppoly szen. vedélyes becsületességgel őrzi járása lakosságának jó hírnevét, mintahogv a lakosság őrzi az övét. Akivel szoba á'ltam, akár a városbm, akár a falu­ban, mindenki őszinte tisztelettel nyi­latkozott róla Am ettől eltekintve nem kellett több hogy ott tariózkod. jani a titkárságon egy óra hosszat az óriási forgalom közepette, hogy lás­sam az őszinte és meghitt kapcsolatot a titkár és a földművesek között, A gazdák már jönnek ide, mintha haza érkeznének és ü felmerülő prob'ém^l­kat azzal a közvetlenséggel közlik Smotzer elvtárssal, mintha testvérük volna. Ezt' a bizalmat a dolgozók részéről Smotzer elvtárs tök-hetesen megér­demli, mert a legkisebb bajokat, félre­értéseket komolyan hallgatja meg és őszinte türelemmel ellátja őket meg­felelő tanáccsal. Ilyen türelemmel csak azok az elvtársak rendelkeznek, akik* nek szívügye a munkásmozgalom és akik megpróbáltatásokon keresztül sú. lyos tapasztalgtaikka' vertek gyökeret a munkásmozgalomban. Smotzer elvtáis alig 37 esztendős, de már olyan munkásmozgalmi múlt­tal rendelkezik, hogy nyugodtan 60 esztendői lehelne Három gyermek apja, a negyedik útban van, mondja. Miközben legkisebb (ia vidáman a há­tin nyargal és két nagyobb lánykája csöndesen figyeli beszélgetésünket, Smotzer csöndesen megjegyzi, hogy lánykái annyi jártasságot szereztek a partizánmozgalomban, annyit gyalo­goltak, menekültek és éheztek a he­gyek közt, hogy töbnet mesélhetnek róla, mint akármelyik felnőtt. Mecenzéfen sz öletett és már 17 éves koréban szervezett ifjúmunkás volt. Mecenzéfen ugyanis lakott egy Stark nevű elvtárs, aki 1917-ben részt­vett a Nagy Októberi Forradalomban, majd mikor visszajött a Szovjetúnió. ból, aktív harcos* lett a magyar Vö­rös Hadseregnek és ez az elvtárs a magyar kommün után azonnal meg. szervezte Meeenzéfen a Kommunista Partot. Smotzer 1929 ben lépett be a kommunista Ifjúsági mozgalomba és azóta állandóan, megszakítás nélkül harcolt i szocializmusért és kivette részét mindazokban az üldöztetések­ben. amelyekben akkoriban minden ak­tiv elvtársnak része volt. Smotzer elvtár* kitűnő nevelésben részesült, nála a kommunizmus nem­csak meggyőződéssé, hanem vérévé, lelkiismeretévé vált. Kitartó e'szánt­sággal harcolt az Illegalitásban, ami­kor a fasizmus egyre nagyobb tért hódított. E veszélyes munkában nem. csak ő, hanem két bátyja Smotzer Jó­zsef és Pál is kivették részüket. Tisz­teeltreméltó család ez, egységes és megalkuvás nélküli. Ha a munkásmoz­galomról volt szó, áldozattól sosem riadt vissza, amit Pál halála is bizo. nyit, aki a partizánharcokban esett el. József 'bátyját pedig mint partizánt Ravensbrückbe deportálták, ahonnan sikerült hazavergődnie. Smotzer Mihály mosolyogva, némi büszkeséggel jegyzi meg, hogy Me­cenzéfen az apját vörös zász'ókíséret­tel temették el még a háború előtt, A Párt tüntette ki ezzel, mert gyerme. kelt mindenben támogatta, hogy aktí­van résztvegyenek a munkásmozga­lomban, Az egér.z családot erős, el­szakíthatalan s/álak fűzik a szocializ­mushoz. Mihály felesége ugyancsak elvtársnö, férfét habozás nélkül kö­vette mindenüvé gyermekeivel együtt. A LEGNEHEZEBB 1DÖ. Az asztalon ott hevernek előttem az élénkvörös bélyegekkel teleragasztott régi pártkönyvecsKék. E könyvecské­ket úgy őrzi a házaspár, mint becses ereklyéket. Sino.zer elvtárs fiatalságát é& később ér.tt férfikorát a szervezés és a pártiskolázás munkája szövi ke­resztül-kasul. A legnehezebb idő természetesen akkor kezdődött, amikor a fasizmus alatt a Párt teljesen illega itásba vo­nult és a földalatti mozgalmakban folytatta továbl ellenállási és szabo­táló munkáiát A földalatti mozgalom­nak az előkészítése már 193.^-ban mekezdődött es különböző csoportok megkapták vezetőiktől a pontos utasí­tásokat. Ezek a követk"ző években nem egyszer komoly gondot okoztak a helyi fasiszta csendőrségnek. így pl. 1940-—41-ben Mindszentek napján ko­szorút helyetek vörös szalaggal és csillaggal elátva az 1919-ben elesett elvtársak emlékére A község lakói, akik ezen a napon kimentek a temető, be, tanúi voltak annak, hogy a mun­kásmozgalom minden üldöztetés elle­nére elevenen működik A fasiszta csendörök kutatásai meddőek marad­tak, o.y nagyszerűen volt megszervez­ve a munkásifjúság, 19II—42-ben, amikor Tonliauser elvtárs kiszabadult (Havából, Mecenzéfen volt elrejtve mindaddig, amig megtalálták a kap­csolatot a magyar Kommunista Párt­tal. Balog Mária volt az összekötő. Kassáról érkezett es közösen megbe­szélték a további teendőket. A mecen­zéfi elvtársak vo'tak. kik ezután áPan­dóan csempésztek ar újságokat, röp­lapokat, írógépeket és ha szükség volt rá, elvtársakat js csempésztek át a határon. Smotzer elvtárs itt megem­líti, hogy e veszélyes munkáknál ki­tűnt Müller elvtárs, Egy ilyen csempészés- alkalmával, amikor rejtélyes módon azt az utasí­tást kaptak, hogy egy Handara nevű egyént kell átvenniük a határon, vesz­tette el Smotzer több elvtárssal sza­badságát. Smolzernek ez a Handara gyanús volt, mert útközben o'yan kérdéseket tett fel, amelyekre nem ad­hattak feleletet. így pl. hogy mennyi­re készültek fel a felkelésre, van.e fegy­verük már? Ezt a gyanút még fokoz­ta az a tény Is, hogy Smotzer lakásán körülnézett, mint egy detektív és ami­kor felfedezett fyy pár bakjnesot. el­kérte tőle azzal, hogy az árát majd elküldi. Nos, az árat nem küldte el, ellenben másnap rájuk szabadította a csendőr­séget. Smotzerl és Müllert egyszerre fogták el 1943 szent. 21-én Elvitték őket Eperjesre és ott alapos, kegyetlen kínzások után, amit az USB a Gesta- póval karöltve végzett, elitélték őket. 1944 elején Havára kerüllek, ahonnan szeptemberben szabadultak ki és azonnal bekapcsolódtak a partizán harcokba. Fogsága Ideje alatt az asszonya ál­landó támogatásban részesült a Párt részéről, hetenként 150 koronát ka­pott, így tartotta fenn magát gyerme­keivel. Majd amikor a fasiszták őt is üldözni kezdték, gyermekeivel együtt menekült a partizánokhoz. Mecenzefet ők foglalták vissza és megvívták a maguk harcát a hazai fasisztákkal. Smotzer elvtársnak ez a rövid élet­rajza. Itt van előttem az 1944-es hite­les fasiszta ítélet. Levelek, naplójegy­zetek bizonyítják hü és tántoríthatat­lan elvtársi magatartását. Mindehhez csak azt fűzhetem még hozzá, hogy számomra rendkívül meg­tiszteltetés volt, hogy elnyertem Smotzer elvtáis bizaimát és ígérem az Uj Szó nevében, hogy munkáját ér­demben támogatni fogjuk. A járás lakosága feltétlen' bizalommal fordul­jon hozzá, meg vagyunk arról győ­ződve, hogy az épitőmunkával együtt felhangzik majd a dal, a szocialista kultúra hangja is. Szabó Béla. A Brit-Szovjet társaság évi konferenciája Szombotan nyitotta meg Londonban dr. Hewlett Johnson canterbury dé­kán a Brit-Szovjet Társaság évi konferenciáját, Nagy-Briiannla majdnem összes kerületet képviselőinek részvételével. A konferencia, amely két napig tart, szombaton egyhangú határozatot hozott, melyben kijelenti, hogy a- brit nép csak akkor örülhet önállóságának, a békének és a jó életszínvonalának, iia szorosabbra fflzik az SSSR-el a barátságot és ha kibővítik vele a gaz­dasági kapcsolatokat. A határozat töb­bi k között sajnálatát fejezi kl a fö. lőtt, hogy az Egyesült Nemzetek nem fogadták el azt az orosz javaslatot, mely követeli a fegyverkezés korláto­zását és ai öt nagyhatalom hadsere­gének csökkentését egyharmadra. Az orosz javaslat elfogadásával Nagy. Britannia legkevesebb 250 millió fontot takarított volna meg. Továbbá tiltako­zását fejezi ki a szovjet javaslat el­utasítása ellen és követeli az atom­fegyverek megszűntetését s az atom­fegyverek megsemmisítését. A határozat felhívja Nagy-Britannia lakosságát, hogy segítsenek ebben a harcban, amit az SSSR folytat béke­iavaslatainak elfogadására az Egyesült Nemzetek Szövetségében. A szónokok közt voltak Platts Mills képviselő, Beatrice Lehmann színész­nő, Commander Young publicistát és sok szakszervezeti tag, akik beszéd­jeikben klfeitették, hogy a békéért folytatott harc — ameiy ma feladata minden rendes emberiek — Angliá­ban azonos a Szovjetunióval való ba­rátságért folytatott harccal. Óriási tapssal fogadták Tarl fiatal szakszervezeti tag kijelentését, mely szerint Angii? mai uralkodói őt soha­sem kényszeríthetik arra, hogy fegy­vert emeljen az SSSR elkn. A szovjet kormány nevében Jeroíejev nagykö­vetségi tanácsos üdvözölte az értekez­letet s a Francia-Szovjet Társaság ne­vében Poletti titkár. Nagy-Britanniát a lapu konkurrenda veszélye fenyegeti Bolton város polgármestere hétfői beszédében fokozott figye­lemre intette az angol impérium politikusait, a japán veszedelem­mel szemben, amely a brit gyap­jútermékek piacát veszélyezteti. Felhívta a figyelmet arra, hogy az angol iparnak ezt az ágát sú­lyos veszély fenyegeti. A japán konkurreneia főleg a készárú ter­mékeket veszélyezteti, aminek bizonyítéka, hogy a manchesteri gyapjúüzemekben a forgalom 20 százalékkal csökkent. Beszédének befejező részében a polgármester megállapította, hogy az angol gyapjúáru edd'gi piaca elveszett és hogy most módot kell találni arra, hogy az árut a hazai piacon helyezzék el. A belga békevédők nagy győzelme Belgium haladó szervezeteinek nyomására a belga népnevelés­ügyi miniszter a belga békevédők szövetségének elnökét, Browerst, akit mint ismeretes, csak az el­múlt időkben fosztottak meg ta­nítói állásától, mert a békét pro­pagálta, ismét visszahelyezte ál­lásába. A belgiumi békevédők — hangsúlyozza a Drapeau Rouge, a belga Kommunista Párt hivata­los lapja — folytatni fogják meg­indított harcukat, hogy Browerst a népnevelésügyi miniszter ne csak, hogy állásba visszavegye, de ugyanoda helyezze vissza, ahol eddig működött. A német dolgozók meghiúsítják a kémek és szaboterök terveit A német Demokratikus Köztársa­ság kormánya csütörtöki miniszterta­nácsán állambiztonsági minisztérium felállítását határozta el. A Neues Deutschland ezzel kapcso­latban a következőket írja: ,,Az új állambiztonsági minisztérium erős fegyver lesz a Német Demokra­tikus Köztársaság kezében. őrködni fog a demokratikus állam, a dolgozó nép és a békés újjáépítés fe­lett és gondoskodni fog arról, hogy mindazok a reakciós elemek, akik vét­kes terveikkel zavart Igyekeznek kel­teni politikai vagy gazdaság} téren, megkapják méltó büntetésüket. Az utóbbi időben meg kellett állapítanunk, hogy szabotázs-cselekmények, gyújto­gatások, géprongálások fordultak elő ' a termelés frontjának több fontos he­yén. Ezek a jelenségek — noha nem tudták feltartani vagy akár csak meg­lassítani a gazdasági terv hatalmas lendületét — fokozott éberségre kö. teleznek bennünket. Minden szabotázs­cselekmény a dolgozó nép életérdekei ellen irányul A dolgozó nép állást foglal az újiáéoites ellenségei ellen és meg fogja hiúsítani gálád tervüket". Az osztrák pénzegység újabb válsága Rövid két hónappal azután, hogy a sillinget devalválták, az Osztrák Nemzeti Bank megszün­tette az eddig érvényes deviza­rendeleteket és felújította a de­valvációt megelőző eljárást. Az eddig érvényben levő szabályok szerint az exportőr a deviza hasznának 40 százalékát a nemze­ti banknak adta le 1 dollárra 14,40 shilling alapkurzus mellett. A haszon hatvan százalékát meg­tarthatta, azaz eladhatta a t úgy­nevezett prémium-kurzuson, egy dollárt 26 shillinges árfolyamon. A most kiadott rendelet szerint az osztrák nemzeti banknak ezentúl az egész devizahasznot át kell adni, amelyért dc" ^ónként 21.36 shillinget fog a Nemzeti Bank elszámolni. A Nemzeti Bank később az exportőr rendel­kezésére bocsáthatja az átenge­dett devizaösszeg egy hányadát, az összeg magasságát é* kurzusát azonban egyénenként állapítja meg Hasonlóképpen útban van a be­hozatali engedélyek reviziója is. A behozatalra kerülő áruknak több mint a fele eddig középkur" zuson érkezett az ausztriai piac­ra, ezentúl az úgynevezett pré­miu mktirzus alapján fogják szám­lázni. Ez 22 százalékos drágulást jelent. A rendelkezés nem vonat­kozik a népi demokratikus orszá­gokkal fennálló árucsereforga­lomra, mert ezekkel az országok­kal szemben fennálló kurzus alap­ja továbbra is dolláronként a 14.40 shillinges árfolyam marad. A osztr. kormány ezen újabb lé­pésével ismét bizonyságot tett ar­ról, hogy meghajól az amerikai imperialisták és tőkések követelé­sei előtt, az országot biztos kéz­zel vezeti a lejtő felé, a teljes összeomláshoz. A délkoreai szabadságharcosok sikerei A koreai központi hírszolgálat jelentése szerint a délkoreai sza­badságharcosok az utóbbi időben Dél-Colla tartományban élénk csatákat vívtak LŕSzin-Man rendőrségi és katonai alakulatai ellen. Január 19"én nagyobb sza­badságharcos-kötelék támadást intézett Li-Szin"Man hadseregé­nek egyik alakulata és mintegy 2000 emberből álló reakciós ter­rorista csoport ellen. Elkeseredett harcok után az ellenség nagy emberveszteséget szenvedett Észak'Kenszan tartományban a szabadságharcosok a helyi lakos­ság támogatásával sok helyen kitűzték a koreai Népi Demokra­tikus Köztársaság lobogóját. Magyar színmű az NSND színpadán Február harmadikán, pénteken kerül bemutatásra az NSND szín­padán Gergely Sándor szinműve: „Vitézek és hősök". Gergely színmüve a Szovjetúnióban elért nagy sikerek után kerül a brati­slavai Nemzeti Szinház színpadá­ra, ahol 10 év óta nem került be­mutatásra magyar szerző színmü­ve. A „Vitézek és hősök" a ma­gyar dolgozó nép hősi harcának drámája, amelyet a magyar Kom­munista Párt vezetésével folyta­tott, leleplezi a Horthy-uralojn igazi arculatát. Gergely színmüve ellenállásra hívja fel a dolgozó­kat a magyar burzsoázia azon tö­rekvése ellen, amellyel a dolgozó nép elnyomására törekedett. Ger­gely színjátékát Martin Gregor rendezi é s Ctibor Stitnicky for­dításában kerül színpadra, fősze­repeiben Olga Lichardovával, Mi­lada Želenskával ég Ladislav Chjudíkkal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom