Uj Szó, 1950. február (3. évfolyam, 27-50.szám)

1950-02-01 / 27. szám, szerda

A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR DOLGOZÓK LAPJA Bratislava, 1950 február 1, szerda 2 Kčs III. évfolyam, 27. szám ELSŐ ÉLMUNKÁSKÖNYVECSKÉK A DANUBIUS-GYÁRBA N (P-i) Szombaton este a bratislavai Danubius-gyár éttermében ün­nepélyes keretek között átadták az első élmunkáskönyveket és pénzbeli jutalmakat a szocialista munkaverseny győzteseinek. Közel negyven pénzjutalomban részesült dolgozó közül kilenc munkást élmunkásköny­vecskével tüntettek ki. A szocialista m unka versen v a Danubius-gyárban erősen kimélyült a mult év utolsó negyedében. Az üzemi pártszervezet támogatásával sikerült a gyár dolgozóinak 25 százalékát bevonni a szo­cialista munkaversenybe. Az itteni élmunkások és m unka versenyzők így lehetővé tették a munka termelékenységének az 1948. évvel szemben 1949-ben 12.5 százalékkal való növelését. Most mindnyájan karöltve küzdenek, hogy a termelékenysége ť még jobban fokozzák, hogy a IiSS IX. kongresszusára a munka versenyzők számát 40 százalékra emeljék. Dolgozóinknak a szocialista jövőbe vetett hite s a náluk állandóan mé­lyülő munkásöntudat teszi lehetővé azt, hogy a szocialista munkaverse­nyek fokozatos kiterjesztésével a termelékenységet a legmagasabb fok­Balázs Erzsébet ra emeljük. A szocialista munka har­cosai, az élmunkások egész társa­dalmunk legbecsültebb tagjai, akik a legtevékenyebben veszik ki részü­ket nemzetgazdaságunk újjáépítésé­ből és annak további fejlesztéséből. Ezeket a dolgozókat népi kormány­zatunk becsüli és előnyben részesíti. Egyes dolgozók eddig a szocialista munkaversenyekben a pénz, illetve más tárgyi jutalmak elnyeréséért fejtettek ki nagyobb tevékenységet, aminek egészségtelen erkölcsi hatá­sa volt. A szocialista munkaversenyeknek más a célja. Erős akaratú, öntuda­tos dolgozókat akarunk általuk kine­velni s az élmunkáskönyvecskék ki­adásával reméljük, hogy már ebben az évben az élmunkások új típusa fejlődik kl, akik a legnagyobb ki­tüntetésnek tekintik majd az élmun­káskönyvecske megszerzését, mely­nek tulajdonában az illető dolgozók számtalan előnyben részesülnek. Ez a könyvecske dolgozóink munkájá­nak általános megbecsülését jeleiéi. KILENC ÉLMUNKÁS­KÖNYVECSKE A Danubius-gyárban most osztot­ták ki az első élmunkáskönyvecské­ket. A dolgozók feladata már nagyobb lett. Puha normákról szilárdabbakra, középprogresszív normákra tértek át. Az 1949. évi tervet 114.9 százalék­ban teljesítették. Nem félnek a szá­zalékoktól s ha most nehezebbek is lettek feladataik, igy is sikerült túl­hal adniok a kitűzött terveket. Az ipar- és kereskedelemügyi meg­bízott nevében a jutalmak kiosztása előtt Blahušiak mérnök mondott beszédet, melyben az élmunkásmoz­galom és az élmunkáskönyvecskék nagy jelentőségével foglalkozott. Az üzem igazgatója, Dolenský elvtárs azt hangsúlyozta beszédiben, hogy amilyen a munkához való viszo­nyunk, olyan lesz az életünk is. Ed­dig a tervek teljesítése egyes él­munkások nagyobb teljesítményétől függött, de a jövőben már azt akar­juk elérni, hogy dolgozóink túlnyomó része élmunkás legyen, hogy kollek­tív, közös e-öfeszítéssel tegyünk ele­get mindnyájan az ötéves terv fel­adatainak. Majd Adamková elvtársnő a SOR képviseletében rámutatott arra, hogy az élmunkáskönyvecskékkel kitünte­tett kilenc dolgozó közül nyolc mun­kásnő. Mindegyiknek családja van s a gyárban mégis magas teljesít­ményt tudnak felmutatni, mert arra törekszenek, hogy a termelékenység fokozásával gyermekeiknek s^ebb éle­tet biztosíthassanak. Az élmunkáskönyvecskével a kö­vetkező dolgozókat tüntették ki: Prelovská Helén, Prelovská Gizella, Kozina János, Balázs Erzsébet, Ko­vacič Anna, Prutkay Franciska, Mol­nár Erzsébet, Énekes Mária és Ur­hofer Erzsébet. Motorkerékpár jutalomban pedig Kozina Jánost (114%), Hanzel Má­riát (129%) és Ivánka Sándor újítót részesítették. A kitüntetettek nevében Kozina János mondott köszönetet, aki töb­bek között így nyilatkozott: — Nem azért mondok köszönetet, hogy élmunkáskönyvet kaptam, ha­nem, hogy az üzemi bizottság, az üzemi párt- és szakszervezet oly be­csületesen gondoskodik a szocialista múnkaverseňyék kiterjesztéséről, ígérem, mint párttagjelölt, az él­munkások nevében, hogy ezekután arra fogunk mindnyájan törekedni, hogy munkatársaink is úgy dolgoz­hassanak, mint mi. Ennek érdekében megtanítjuk őket az élmunkási mód­szerek elsajátítására. A kiváló élmunkások és élmunkás­nök ezentúl az üzemi hangszórón ke­resztül gyakrabban intéznek beszé­det dolgozó társaikhoz. Üj munka­metódusukat fogják velük ismertet­ni, hogy a munka termelékenységé­Prelovsky Gizella ért folyó harc átvételét ezen az úton is megkönnyítsék a többi dolgozó számára. KÖTELEZETTSÉGEK A KSS IX. KONGRESSZUSÁRA A Danubius-gyár dolgozói a ter­melékenység fokozásának érdekében s a KSS IX. Kongresszusának tisz­teletére újabb kötelezettségeket vál­lalnak. Az előfonodában dolgozó Var­ga Helén például normáját 108 szá­zalékra emeli s egyúttal versenyre hívta Kiss Irént. De vannak itt új munkaerők is. akik betanításához legalább egy év szükséges. Varga Paula három hónapja dolgozik az üzemben, teljesítménye most csak 60 százalék. Pártunk 'kongresszusá­nak tiszteletére arra kötelezi magát, hogy a betanulási időt megrövidíti és már májusig teljesítményét száz százalékra emeli, a hulladékot pe­dig 0.2 százalékra csökkenti s egy­úttal ö is versenyre hívja az ugyan­csak tanuló munkástársnőjét, Šafa­rová Jozefint. A fonodában dolgozó Balázs Erzsébet élmunkásnó a sze­mélyes meggyőzés erejével újabb hat munkásnőt von be a szocialista munkaversenybe, megtanítja őket az élmunkási munkamódszerre. Kova­čič Anna élmunkásnő 115 százalék­ról 120 százalékra emeli normáját s egyúttal ő is még négy munkatárs­Urhofer Erzsébet nőjének a szocialista munkaverneiijr­be való bevonására kötelesbe mag&t. Sok-sok ilyen egyéni kötelezettség' van még itt az üzemben. Bizonyítja az is, hogy dolgozóink becsületesen állnak helyt ä munka nagy harcá­ban s mint itt a Danubius-gyári tex­tilmunkások több áru termelésére törekszenek, hogy minél előbb beve­vezethessük mi is a teljes szabad­piacot s hogy életszinvonalunk foko­zatos emelését tegyék lehetővé. Az üzem maga a következő köte­lezettségekre vállalkozott a KSS IX. Kongresszusára: A munka termelé­kenységét 10 százalékkal, 106 szá­zalékról 116 százalékra, a munka­versenyzők számát pedig 25 száza­lékról 40 százalékra emelik. Az újí­tók mozgalmát is kiszélesítik s pár­tunk májusi kongresszusának tisz­teletére 10 újítási javaslatot ter­jesztenek be 120.000 korona megta­karítással. Továbbá kötelezik magu­kat, hogy a minőségi áru gyártása érdekében élmunkási műszakot tar­tanak, melynek révén az áruk minő­ségét 8 százalékkal emelik, a hulla­dékot pedig 10 százalékkal s a mun­kából való elmaradást pedig a leg­minimálisabbra csökkentik. Az üze­mi pártszervezet munkájának javí­tása érdekében kötelezik magukat, hogy 12 elvtársat pártiskoláztatásra küldenek ki. A munka harc és becsület. Erő­seknek kell lennünk a feladatok tel­jesítésében, mert az ötéves terv célkitűzéseinek csak így tehetünk eleget. Ki kell szélesítenünk min­den üzemben a szocialista munka­versenyeket s minél több kötelezett­séget kell vállalnunk, mint teszik ezt a bratislavai Danubius-gyár dolgo­zói, hogy az élmunkási munkamód­szerek átvételével növeljük az él­munkások nagy táborát, mert egye­dül ők a szebb jövő becsületes ki­építésének legjobb biztosítékai. Lapbetiltások Argentínában Buenos Airesből jelentik, hogy az ottani úgynevezett argentina­ellenességet vizsgáló bizottság betiltotta a „Viktória" című ha­ladószellemű lapot. Ezzel egyide­jűleg ugyancsak elkobozták „Los Andes" cimű haladóSiZellemü na­pilap több példányszámát és to­vábbi három lapot. E fasiszta po­litikai vizsgálóbizottság intézke­désére az országban eddig már 70 haladószellemű lapot tiltottak be rövid idő alatt. Felhívás a magyar színjátszókhoz! A Szlovákiai Egységes Földműves Szövetség, mint már azt jelentettük, a szlovákiai magyarajka lakosság részér e magyar­nyelvű falu járó színházat szervez. A megszervezés alatt álló magyar falujáró színház tehet­séges színjátszókat keres. Feltételek: 1. PolitiBaí megbízhatóság, 2. csehszlovák állampolgárság, 3. a magyar nyelv tökéletes és a szlovák nyelv ismerete. A jelentkezéseket a faliijáró színtársulat vizsgabizottságá­nak kell beküldeni, amelynek címe: Riaditeľstvo Dedinského Divadla, Bratislava, Križková ul. 7. Minden egyes jelentkezőt a falujáró színtársulat igazgató­sága idejében fog értesíteni, a színivizsga pontos idejéről. A je­lentkezők készüljenek erre< egy saját maguk által választott jelenettel és szavazattal. A Béke Védii hatalmas snasüesztádéfén efhsngidt magn^ileteáset Horák postaügyi megbízott, a Bé­ke Védői szlovák bizottságának al­elnöke beszédébe ntöbbek között a következőket mondotta: „A tizenkilencedik század folya­mán a kereszténység az isteni király­ság után való alkotó törekvésében megerősítette a nemzetközi békét. Nyugaton azonban pogány ideák ter­jedtek el és kerítették hatalmunkba a világot a raszizmus és fasizmus formájában. Ez csak a keresztényi szellem kialvásával történhetett. Er­ről világos bizonyságot tesz a hábo­rús propaganda világuralmi ideáival, amelyeket gyakran keresztény jel­szavakba burkoltak. Azonban az iga­zi keresztényektől nem indulhat ki egymás kölcsönös megsemmisítésére felhívás, mert a keresztényeknek a földön sem gazdagságot, sem mások feletti uralmat nem szabad keresni. A béke megvalósítására a keresz­ténységnek nincs szüksége előzetes végtelen hódító háborúkra, arra csak azoknak van szükségük, akikben a gazdagság utáni vágy kioltotta a sze­reted tüzét és aikk elvakultságukban nem látnak más utat a boldogság el­éréséhez ezen a világon, mint azt, amely a lakosság fölöslegének ki­pusztításához vezetne. Ebben a vi­lágnézetben, az új háborús uszítók világnézetében a kereszténység nyo­mát sem lehet találni és ha néha ta­karják is keresztény frázisok, ame­lyek a kultúra, az emberi szabadság ás fogok megvédéséről szólnak, az csak azért vara, hogy álcázzák po­góiwsáfíwiiet a hívó tömegek előtt. Hogrsfea bármilyen veszedelem kő­az emberek rendszerint kö­zeledjek egymáshoz, hogy testvérie­sen, kéz a kézben ellenállhassanak. A háború a mi korunkban általános veszedelmet jelent a zemberiségre. Ezért fenyegető veszedelme csodá­latraméltóan összehozza az embere­ket, a világ gyilkosaival szemben való ellenállásra. A történelemben ez még nem for­dult elő. Az új háború uszítóinak tevékenységével szemben áll a béke híveinek még hatalmasabb és erö­sebb tevékenysége. Meg lehetünk győződve arról, hogy a háború sö­tét erői megsemmisülnek." Ezután a bratislavai kerület béke­konferenciáját a Danubius-gyár él­munkásnője, Balázs elvtársnő kö­szöntötte, aki tolmácsolta az összes alkalmazottak üdvözletét a konfe­renciának: — Nagy figyelemmel követjük a llegújabb eseményeket, főleg azon­ban az Olaszországban, Modénában lejátszódó eseményeket. Amíg nálunk ez év január 28-án üzemünkben a munkásoknak jó teljesítményeikért élmunkáskönyveket és jutalmakat adtak át, azalatt Modénában a dol­gozók közé lőttek. Ez a különbség a mi dolgozóink és a kapitalista orszá­gok dolgozóinak sorsa között. Ezért békében akarunk építeni és minden­kit támogatunk, aki a békét építi. Munkánkkal, magasabb munkatelje­sítményünkkel megszilárdítjuk Köz­társaságunkat. Nem akarunk terrort, hane mszabadságot, jogot a munkára és szocializmust. A kis- és a középföldmüvesek ne­vében E. Nejedlý földműves köszön­tötte a konferenciát és biztosította a jelenlévőket, hogy a földművesek is békét akarnak és úgy akarják ki­építeni a jólétet. Ezután a Živena, a Szlovákiai Asz­szonyok. Szövetsége nevében annak elnöknője, Bachrata képviselőnő szólt a jelenlévőkhöz. Rámutatott arra, hogy nagy feladatok előtt ál­lunk a békéért folytatott harcban és így folytatta: „A nyugati imperia­listák minden eszközzel igyekeznek építömunkánkat zavarni. Jólfizetett ügynökeik segítségével igyekeznek a népi demokrata országokban a Szovjetúnióról szóló gyalázatos, ha­mis hazugságokat terjeszteni, hogy minket fölfalhassanak, rabszolga­sorsba dönthessenek, ha a rágalom terjesztőinek hitelt adnánk. A szlo­vákiai asszonyok azonban nagyon jól tudják, hogy sohasem hálálhat­"ják meg eléggé felszabadítónknak, a Szovjetúniónak mindazt, amit fel­szabadításunkért áldozott és azt a tevékeny nagy segítséget, amelyet a szárazság idején és a Csehszlovák Népi Demokrata Köztársaság kiépí­tésében nyújtott nekünk. Nagyon jól tudjuk, mit jelent a Szovjetúnió ne­künk, anyáknak, mint a béke leg­hatalmasabb támasza és annak meg­tartásának és tartós biztosításának legnagyobb harcosa. Még szorgalma­sabban fogjuk megszilárdítani és kiterjeszteni szervezetileg a Béke Védőinek mozgalmát és ebbe a mozgalomba a lakosság egyre újabb és újabb rétegeit fogjuk bevonni, hogy országos mozgalommá, váljék és ebből a szervező munkából az asszonyoknak, az anyáknak kell a legnagyobb osztályrészt kiveniök. Dehet apátplébános, a Duna melletti Ivánkáról, a következő szavakkal üd­vözölte a konferenciát: „Ha ki akarjuk küszöbölni a háborúkat, akkor első­sorban ki kell küszöbölnünk a hábo­rúk okait és ez: a kizsákmányolás és a szociális igazságtalanság. Ezért minden törekvésünk a szocializmusra kell irányulnia, amely biztosítja a nemzet számára a nyugalmat és a bé­két. Tudjuk, hogy minden becsületes ember és az egész világ dolgozó népe a béke mellett áll. Mi is, a keresztény egyházak ielkészei mindannyian a béke mellett állunk. És iia most élünkön a béke leghatalmasabb védőjével, a Szovjetúnióvat mink is mindent meg­teszünk a béke védelme érdekében, hisszük, hogy sikerül biztosítanunk a békét. Segítsen minket arra az Isten. A trnavaí Kovosmalt nemzeti vál­lalat alkalmazottai nevében Hejtmánek éjmunkásnő biztosította a jelenlévőket, hogy munkájuk termelékenységének emelésével igyekeznek biztosítani a békét itthon és az egész világon. Ez­után a békeértekezletet a Dinamy.t­Nobel-üzem alkalmazottai nevében Prachár István köszöntette és a ČSM nevében annak alelnöknője Chut'ková képviselőnő számolt be az ifjúsági szervezet 'munkájáról és megígérte, hogy teljes mértékben bekapcsolódnak Köztársaságunk és az egész világ bé­ketörekvésébe. Ezekután további köszöntők hang­zottak el, amelyek mind ugyanazt jut­tatták kifejezésre: békét " akarunk és megvédjük a békét. Titoék az albán határon provokálnak A Tito-provokatőrök egy cso­portja január 8-án este 20 óra tájban kísérletet tett, hogy ille­gális úton átlépje az albán határt. Két órával e provokatív tett előtt az albán határőrség a jugo­szláv oldal felől motorzúgást hal­lott. Este 20 óratájt az albán ha­tárőrség figyelmes lett arra, hogy az albán területre felfegyverzett emberek szűrődnek be. A sötét este miatt nem tudták megkülön­böztetni, hogy katonáik vagy civi­lek-e azok. Ezek a csoportok al­bán területre hatoltak be külön­böző irányban. Valamivel későb­ben fegyvertüzet nyitottak az al­bán határőrség ellen 5 különböző irányból. Az albán határőrség ugyancsak tüzelni kezdett és kényszerítette a provokátorokét, hogy visszavonuljanak jugoszláv területre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom