Uj Szó, 1950. január (3. évfolyam, 1-26.szám)

1950-01-01 / 1. szám, újév

­1950 Üjév UJSZ0 SZTÁLIN MÜVEIBŐL Válasz Meskov, Kovaicsuk és más elvtársaknak Leveleiket megkaptam. Ugyaner­ről a tárgyról a legutóbbi honapok folyamán egész sor hasonló levelet kaptam más elvtársaktól is. Elhatá­roztam azonban, hogy éppen az önök leveleire válaszolok, mert önök nyer­sebben vetik fel a kérdéseket s ez­zel elősegítik tisztázásukat. Igaz, hogy önön leveleikben helytelenül oldják meg a felvetett kérdéseket, de ez más dolog — erről alább be­szélünk. Térjünk a tárgyra. 1. A „nemzet" fogalma Az orosz marxistáknak már ré­gen megvan a maguk nemzetelmélete. Eszerint az elmé.et szerint a nemzet az emberek történelmileg kialakult állandó közössége, amely négy fő ismertető jel közössége alapján kelet­kezett, mégpedig: a nyelv közössége, a terület közössége, a gazdasági élet közössége és a nemzeti kultúra jel­legzetes sajátosságai közösségében megnyilvánuló lelki alkat közössége alapján. Tudott dolog, hogy ezt az elméletet pártunkban általánosan el­ismerték. Mint leveleikből látható, önök ezt az elméletet hiányosnak tartják. Ezért a négy ismertető jelhez egy ötö­diket javasolnak hozzáfűzni, éspedig a saját különálló állam létezését. Önök úgy vélekednek, hogy ennek az ötödik ismertetőjelnek fennforgá­sa nélkül nincs és nem is lehetséges nemzet. Azt hiszem, hogy az önök által ja­vasolt megfogalmazás, a „nemzet" fogalmának új, ötödik ismertető j elé­vel — mélységesen téves és sem el­méletileg, sem gyakorlati politikai szempontból nem igazolható. Az önök sémája szerint csak az olyan nemzeteket kellene elismerni nemzeteknek, amelyeknek saját, más államoktól különálló államuk van, ezzel szemben valamennyi elnyomott nemzetet, amelyek nem rendelkeznek önálló állammal, törölni kellene a nemzetek kategóriájából, az elnyo­mott nemzetek harcát a nemzeti el­nyomás ellen, a gyarmati népek har­cát az imperializmus ellen pedig ki kellene küszöbölni a „nemzet; moz­galom", a „nemzeti felszabadító moz­ga.om" fogalmából. Sőt, mi több. Ha elfogadnék az önök sémáját, akkor azt kellene ál­lítanunk, hogy: a) az írek csak az „Ir Szabad Ál­lam" megalakulása után váltak nem­zetté, addig az ideig pedig nem al­kottak nemzetet; b) a norvégek Norvégiának Svéd­országtól való elszakadása előtt nem alkottak nemzetet, hanem csak az elszakadás után váltak nemzetté; c) az ukránok akkor, amikor a cá­ri Oroszországhoz tartoztak, nem al­kottak nemzetet, nemzetté csak az­i'tán váltak, hogy a Központi Rada és Szkoropadszkij hetman alatt el­szakadtak Szovjetoroszországtól, de ismét megszűntek nemzet lenni, ami­kor egyesítették Ukrán Szovjet Köz­társaságukat más Szovjet Köztársa­ságokkal a Szovjet Szocialista Köz­társaságok Szövetségében. Az ilyen példák egész tömegét le­hetné felhozni. Nyilvánvaló, hogy az a séma, amely ily képtelen következtetésekre vezet, nem tekinthető tudományos sémá­nak. Gyakorlati politikai szempontból az önök sémája elkerülhetetlenül a nemzeti, az imperialista elnyomás igazolásához vezet, amelynek hordo­zói egyáltalán nem ismerik el igazi nemzeteknek a saját, különálló nem­zeti állammal nem rendelkező elnyo­mott és nemteljesjogú nemzeteket és azt tartják, hogy ez a körülmény fel­jogosítja őket ezeknek a nemzetek­nek elnyomására. Arról már nem is beszélek, hogy az önök sémája a mi Szovjet Köz­társaságaink burzsoá nacionalistái­nak igazolására vezet, akik azt bizo­nyítgatják, hogy a szovjet nemzetek megszűntek nemzetszámba menni az­után, hogy egyesítették saját nemze­ti Szovjet Köztársaságaikat a Szov­jet Szocialista Köztársaságok Szövet­séffében. így állunk az orosz marxista nem­zetelmélet „kiegészítésének" és „ki­javításának" kérdésével Nincs más hátra: el kell ismerni, hosv az orosz marxista nemzetelmé­let az egyedül helyes elmélet. 2. A nemzetek keletkezése és fejlődése Egyik legkomolyabb tévedésük ab­ban rejlik, hogy egy kalap alá von­nak minden manapság létező nemze­tet és nem látják a közöttük fenn­forgó elvi különbséget. Különféle nemzetek vannak a vi­lágon, Vannak olyan nemzetek, ame­lyek a felfelé ívelő kapitalizmus kor­szakában fejlődtek ki, amikor a bur­zsoázia, összetörve a feudalizmust és a feudális szétforgácsoltságot, egye­sítette és egybeforrasztotta a nem­zetet. Ezek az úgynevezett „modern" nemzetek. Önök azt állítják, hogy nemzetek már a kapitalizmus előtt is keletkez­tek és léteztek. De hogyan keletkez­hettek és létezhettek nemzetek a ka­pitalizmus előtt, a feudalizmus ide­jén, amikor az országok egyes önálló fejedelemségekre voltak szétforgá­csolva, amelyek nemcsak hogy nem voltak nemzeti kötelékekkel egymás­hoz fűzve, hanem határozottan ta­gadták az ily kötelékek szükségessé­gét. Az önök téves állításai ellenére — a kapitalizmus előtti időszakban nemzetek nem voltak és nem is le­hettek, mert nem voltak még nemzeti piacok, nem voltak sem gazdasági, sem kulturális nemzeti központok, tehát nem voltak meg azok a ténye­zők, amelyek felszámolják valamely nép gazdasági szétforgácsoltságát s ennek a nemzetnek addig elkülönült részeit egyetlen nemzeti egészben vonják össze. Persze, a nemzet elemei — a nyelv, a terület, a kulturális közösség, Stb. — nem az égből hullottak, hanem lassanként jöttek létre, még a ka­pitalizmus előtti időszakban. De ezek az elemek kezdeti állapotban voltak, s a legjobb esetben csak potenciát, lehetőséget képviseltek olyan érte­lemben, hogy a jövőben, bizonyos kedvező körülmények fennforgása esetén, a nemzet kialakulásához ve­zethettek. A potencia csak a felfelé ívelő kapitalizmus időszakában vál­tozott át valósággá, amikor már volt nemzeti piac, amikor már voltak gazdasági és kulturális központok. Ezzel kapcsolatban meg kell emlí­tenünk Lenin pompás szavait a nem­zetek keletkezésének kérdéséről, amelyeket „Kik azok a „népbarátok" és hogyan hadakoznak a szociálde­mokraták ellen?" című brosűrájában írt le. A národnyik Mihajlovszkijja-1 vitatkozva, aki a nemzeti kötelékek és a nemzeti egység keletkezését a nemzetiségi kötelékek fejlődéséből vezetj le, Lenin a következőket mondja: „Tehát a nemzeti kötelékek folytatásai és általánosításai a nemzetiségi kötelékeknek! Mihaj­lovszkij úr nyilvánvalóan abból a gyermekmeséből veszi társada­lomtörténeti elgondolásait, ame­lyet a gimnazistáknak tanítanak. A társadalom története — e sze­rint az iskolás tudomány szerint — abban áll, hogy kezdetben volt a család, minden társadalom sejt­je, aztán — úgymond — a család törzzsé, a törzs pedig állammá terebélyesedett. Az, hogy Mihaj­lovszkij úr fontoskodó képpel ezt a gyerekes badarságot szajkózza, — minden egyébtől eltekintve — csak arról tanúskodik, hogy a leg­halványabb sejtelme sincs akár csak az orosz történelem meneté­ről. Ha az ősi orosz földdel kap­csolatban még lehetett beszélni nemzetiségi szervezetről, kétség­telen, hogy a középkorban, a moszkvai állam korszakában, ezek a nemzetiségi kötelékek már nem voltak meg, vagyis az állam egyáltalán nem nemzetiségi szö­vetségeken, hanem területi kap­csolatokon alapult: a földesurak és a kolostorok különböző helyek­ről parasztokat szedtek össze, és az ilymódon alakult közösségek tisztán területi szervezeteket al­kottak. De nemzeti kötelékekről a szó tulajdonképpeni értelmében az akkori időben aligha lehetett szó: az állam egyes „földekre", sőt részben fejedelemségekre hul­lott szét, amelyek egykori önkor­mányzatuk élő nyomait, közigaz­gatásuk sajátosságait, néha saját csapataikat (az egyes bojárok sa­ját csapataikkal vonultak hadba), saját vámhatáraikat stb. megőriz­ték. Csak az orosz történelem új­korát (körülbelül a XVII. század­tól) jellemzi e területek, földek és fejedelemségek tényleges ösz­szeolvadása egy egésszé. Ezt az egybeolvadást, tisztelt Mi­hajlovszkij úr, nem a nemzetiségi kötelékek idézték elő, sőt még a folytatásuk és általánosításuk sem: a csere megerősödése az egyes területek közt, a fokozato­san fejlődő áruforgalom, a kicsiny helyi piacok összoroszországi piaccá összpontosulása idézte elő. Minthogy ennek a folyamatnak vezetői és urai a kapitalista ke­reskedők voltak, a nemzeti köte­lékek megteremtése nem volt egyeb, mint a polgári kötelékek megteremtése." így állunk az úgynevezett „mo­dern" nemzetek keletkezésével. Ebben az időszakban az ilyen nem­zetek fő vezető erő: a burzsoázia és nacionalista pártjai voltak és jelen­leg is azok. A nemzeten belüli osz­tálybéke a „nemzet egysége" kedvé­ért, a saját nemzet területének ki­terjesztése idegen nemzeti terület meghódítása útján; az idegen nem­zetekkel szemben megnyilvánuló bi­zalmatlanság és gyűlölet; a nemzeti kisebbségek elnyomása: egységfront az imperializmussal — ilyen ezeknek a nemzeteknek eszmei és társadalom­politikai cók-mókja. Az ilyen nemzetiket burzsoá nem­zeteknek kell minősíteni. Ilyenek például a francia, az angol, az olasz, az északamerikai és más, ezekhez h?sonló nemzetek. Ugyanilyen bur­zsoá nemzetek voltak az orosz, az ukrán, a tatár, az örmény, a grúz és más nemzetek Oroszországban, mielőtt országunkban a proletariátus diktatúrája, a szovjet rend létrejött. Érthető, hogy az ilyen nemzetek sorsa egybekapcsolódik a kapitaliz­mus sorsával, hogy a kapitalizmus bukásával esviitt az ilyen nemzetek­nek is el kell tünniök a színről. Pontosan ilyen burzsoá nemzetek­re gondol Sztálin „Marxizmus és nemzeti kérdés" c. brosűrájában, amikor azt mondja, hogv „a nemze'. nem egyszerűen történelmi kategó­ria. hanem egv meghatározott kor­szak, .a felfelé ívelő kapitalizmus korszakának kategóriája". ho?v „a nemzeti mozgalom lé r v egében bur­zsoá mozgalom és sorsa természet­szerűleg a burz-oázia sorsához van kötve", hogy „a nemzeti mozgalom véeleg csak a burzsoázia bukásával szünhetik meg", hogv „csak a szo­cializmus birodalmában valósítható meg a teljes béke". így állunk a burzsoá nemzetek ügyével. De vannak a világon más nemze­tek is. Ezek — az új, szovjet nemze­tek, amelyek a régi burzsoá nemze­tek alapján azután fejlődtek és ala­kultak ki, hogy Oroszországban meg­döntötték a kapitalizmust, felszámol­ták a burzsoáziát és nacionalista pártjait és megteremtették a szovjet rendet. A munkásosztály és nemzetközi pártja az az erő, amely ezeket az új nemzeteket egybekapcsolja és vezeti. A munkásosztály és a dolgozó pa­rasztság szövetsége a nemzeten be­lül a kapitalizmus maradványainak felszámolása és a győzelmes szocia­lista építés érdekében; a nemzeti el­nyomás maradványainak megsemmi­sítése a nemzetek és nemzeti kisebb­ségek egyenjogúsága és szabad fej­lődése érdekében, a nacionalizmus maradványainak megsemmisítése, a népek közötti igaz barátság lét­rehozása és a nemzetköziség valóra­váltása érdekében, egységfront vala­mennyi elnyomott .és nemteljes jogú nemzettel a hódító politika és a hó­dítóháborúk, az imperializmus elle­ni harcban — ilyen ezeknek a nemze­teknek szellemi és társadalom-poli­tikai arculata. Az ilyen nemzeteket szocialista nemzeteknek kell minősíteni. Ezek az új nemzetek a régi, bur­zsoá nemzetek alapján a kapitaliz­mus felszámolásának eredményekép­pen — a szocializmus szellemében végbement gyökeres átalakulásuk útján keletkeztek és fejlődtek. Senki sem tagadhatja, hogy a Szovjet Szö­vetség jelenlegi szocialista nemzetei — az orosz, az ukrán, a belorussz, a tatár, a baskír, az üzbek, a kazáh, az azerbajdzsán, a grúz, az örmény és más nemzetek — mind osztályösz­szetételíiket és szellemi arculatukat, mind pedig társadalmi és politikai érdekeiket és törekvéseiket tekintve, gyökeresen különböznek a régi Orosz­ország megfelelő régi, burzsoá nem­zeteitől. A történelem a nemzetek ilyen két típusát ismeri. Önök nem értenek egyet azzal, hogy a nemzetek sorsát — a szóban­forgó esetben a régi, burzsoá nem­zetek sorsát — egybekapcsolják a kapitalizmus sorsával Önök nem ér­tenek egyet azzal a tétellel, hogy a kapitalizmus felszámolásával együtt a régi, burzsoá nemzetek is felszá­molják. Hát mivel kapcsoljuk egybe tulajdonképpen ezeknek a nemzetek­nek sorsát, ha nem a kapitalizmus sorsával? Vájjon olyan nehéz meg­érteni, hogy a kapitalizmus eltűné­sével az általa létrehozott burzsoá nemzeteknek is el kell tünniök? Vagy talán azt hiszik, hogy a régi, burzsoá nemzetek a szovjet rendben, a proletariátus diktatúrája alatt is fennállhatnak és fejlődhetnék? Még mit nem ... Önök attól tartanak, hogy a kapi­talizmus idején fennálló nemzetek felszámolása egyet jelent általában mindenfajta nemzet felszámolásával. Miért? Milyen alapon? Vagy talán önök tényleg nem tudják, hogy a burzsoá nemzeteken kívül más nem­zetek, szocialista nemzetek is van­nak, amelyek sokkal egvbcforrot- ab­bak és életrevalóbbak, mint bárme­lyik burzsoá nemzet? Éppen ott hibáznak önök, hogy nem látnak más nemzeteket, mint bur­zsoá nemzeteket következésképpen szem elől tévesztették azt az egész korszakot, amelynek folyamán a Szovjet Szövetségben a régi, burzsoá nemzetek romjain a szocialista nem­zetek alakultak ki. Éppen arról van szó, hogy a bur­zsoá nemzetek felszámolása nem ál­talában a nemzetek felszámolásét, hanem mindössze a burzsoá nemzetek felszámolását jelenti. A régi burzsoá nemzetek romjain új, szocialista nem­zetek keletkeznek és fejlődnek ki, amelyek sokkal egybeforrottabbak, mint bármelyik burzsoá nemzet, mert hiszen mentesek a burzsoá neiiizete­! ket emésztő kibékíthetetlen osztály­ellentétektől és sokkal inkább ölelik i fel az egész népet, mint bármelyik burzsoá nemzet. 3. A nemzetek és a nemzeti nyelvek jövője ' Önök komoly hibát követnek el, amikor egyenlőségi jelet tesznek a szocializmus egy országban aratott győzelmének időszaka és a szocializ­mus világméretekben aratott győzel­mének időszaka közé és azt állítják, hogy a nemzeti különbségek és a nemzeti nyelvek eitünése, a nemze­tek egybeolvadása és közös nyelv ki­alakulása nemcsak a szocializmus világméretekben aratott győzelme,, hanem annak egy országban aratott győzelme esetén is lehetséges ós szükségszerű. Itt önök különböző dolgokat kevernek össze: „a nemzeti elnyomás megszüntetését" „a nem zeü különbségek felszámolásával", „a nemzeti állami válaszfalak meg­szüntetését" a ,nemzetek elhalásá­val", a „nemzetek egybeolvadásá­val". Hangsúlyoznom kell, hogy marxis­táknak semmiesetre sem szabad eze­ket a különnemü fogalmakat össze­keverni. Nálunk, a mi országunkban már régen megszűnt a nemzeti el­nyomás, de ebből egyáltalán nem következik az, hogy a nemzeti kü­lönbségek eltűntek s országunk nem­zetei megszűntek. Nálunk, a mi or­szágunkban már régen megszűntek a nemzeti állami válaszfalak, a ha­tárőrséggel és a vámhivatalokkal együtt, de ebből egyáltalán nem kö­vetkezik az, hogy a nemzetek már egybeolvadtak és a nemzeti nyelvek eltűntek, hogy ezeket a nyelveket valamiféle, minden nemzetünknél közös nyelv helyettesítette. Önök nincsenek megelégedve a Ke­leti Népek Kommunista Egyetemén tartott beszédemmel (1925), melyben tagadom annak a tételnek helyessé­gét, hogy a szocializmusnak egy országban — például a mi or­szágunkban aratott győzelme esetén a nemzeti nyelvek elhalnak, a nem­zetek egybeolvadnak, s a nemzeti nvelvek helyét egy közös nyelv fog­lalja el. Önök úgy vélekednek, hogy ez e kijelentésem ellentmond Lenin is­mert tételének, mely szerint a szo­cializmus célja nem csupán az. hogy az emberiség kis államokra aprózó­dása és mindenfajta nemzeti elkülö­nülés megszűnjék, nem csupán az, hogy a nemzetek közelebb kerüljenek egymáshoz, hanem az is, hogy egy­beolvadjanak. Önök továbbá úgy vélekednek, hogv kijelentésem egy másik lenini tételnek is ellentmond, amely szerint a szocializmus világméretek­ben aratott győzelme esetén a nem­zeti különbségek és a nemzeti nyel­vek kezdenek elhalni, hogy az ilyen győzelem után a nemzeti nyelveket egy közös nyelv kezdi felváltani. Ez, elvtársak, teljesen helytelen. Ez mélységes tévedés. Fentebb már mondottam, hogy marxistának nem szabad összekever­nie és egy kalap alá vonnia olyan különnemű jelenségeket, mint „a szocializmus egy országban aratott győzelme" és „a szocializmus világ­méretekben aratott győzelme". Nem szabad elfelejteni, hogy ezek a kü­lönnemű jelenségek két teljesen kü­lönböző korszakot tükröznek vissza, amelyek nemcsak időbelileg (ami nagyon fontos), hanem egész lénye­Tűket tekintve különböznek egymás­tól. A nemzeti bizalmatlanságot, a nem­zeti elkülönülést, a nemzeti ellensé­geskedést, a nemzeti összeütközése­ket természetesen nem holmi „vele­született" nemzeti . gyűlölködés su­gallja és tartja fenn, hanem az im­perializmusnak az a törekvése, hogy idegen nemzeteket leigázzon, illető­leg ezeknek a nemzeteknek félelme a nemzeti leigázás veszélyétől. Két­ségtelen, hogy amíg világimperializ­mus lesz, meglesz ez a törekvés és ez a félelem is, következésképpen az országok óriási többségében meglesz a nemzet; bizalmatlanság is, a nem­zeti elkülönülés is, a nemzeti ellen­ségeskedés is. meglesznek a nemzeti összeütközések is. Lehet-e azt állí­tani, hogy a szocializmus győzelme és az imperialzmus felszámolása egy országban az imperializmus és a nemzeti elnyomás felszámolását je­lenti az országok többségében? Vilá­gos, hogv nem lehet. Ebből azonban az következik, hogv a szocializmus győzelme egy országban, annak el­lenére, hogy komolyan meggyeng'ti a világimperializmust, nem teremti meg és nem is teremtheti meg azo­kat a feltételeket, amelvek szüksé­gesek ahhoz, hogy a világ nemzetei és nemzeti nyelvei egybeolvadjanak. A szocializmus világméretekben aratott győzelmének időszaka m'n­denekelőtt éppen abban különbözik a szocializmus egy erszágában ara­tott győzelmének Időszakától, hogy valamennyi országban felszá­molja. megszünteti mind az idegen nemzetek leigázására irányuló törek­vést, mind pedig a félelmet a nem­zeti leigázás veszélyétől, gyökeresen kiírtja a nemzeti bizalmatlanságot és a nemzetig ellenségeskedést, egy­séges, szocialista világgazdaságba egyesíti a nemzeteiket s ilymódon megteremti azokat a reális feltéte­leket, amelyek valamennyi nemzet fokozatos egybeolvadásához szüksé­gesek. Ez a gyökeres különbség e két idő­szak közt. Ebből azonban az következik, hogy amennyiben ezt a két különböző időszakot összekeverjük és egy ka­lap alá vonjuk — megbocsáthatatlan hibát követünk el. Vegyük a Keleti Népek Kommunista Egyetemén tar­tott beszédemet. Ebben a következő­ket mondom: „Azt mondják (például Kaut­sky), hogy a szocializmus idősza­kában egy egységes, az egész em­beriségre kiterjedő nyelvet fog­nak teremteni, s valamennyi többi nyelv elhal. Én nem igen hiszek ennek a mindent átfogó egységes nyelvnek e'.mé\etében. Legalábbis a tapasztalat nem az ilyen• elmélet mellett, hanem el­lene szól. Mindeddig úgy történt, hogy a szocialista forradalom nem csökkentette, hanem növelte a nyelvek számát, mert a szocialista forradalom, amikor felrázza az emberiség legmélyebb rétegeit és a politika színterére taszítja őket, új életre ébreszt egész sor olyan új nemzetiséget, amelyeket koráb­ban nem ismertek vagv csak ke­véssé ismertek. Ki hitte volna, hogy a régi cári Oroszországban legalább ötven nemzet és nemzeti csoport van? Az Októberi Forra­dalom azonban, azáltal, hogy a régi láncokat széjjeltépte s a fe­ledésbe merült nrnek és népcso­portok egész sorát előtérbe tolta, úi élethez és új fejlődéshez segí­tette őket". Ebből az idézetből látható, hogy én beszédemben az olyan típir-iú em­berek ellen léptem fel, mint Kaut­sky, aki mindig dilettáns volt a nem­zeti kérdésben és az is maradt, aki nem érti meg, hogy miként fejlőd­nek a nemzetek s akinek fogalma sincs a nemzetek kolosszális ereiű szívósságáról, aki lehetségesnek-tart-

Next

/
Oldalképek
Tartalom