Uj Szó, 1950. január (3. évfolyam, 1-26.szám)

1950-01-01 / 1. szám, újév

U3SIÚ el ezeket a sikereket, ha a szovjet kormánynak s a Szovjetunió dicső bolsevik pártjának célkitűzései nem találtak volna megértésre a falu dol­gozói között, ha a íalunak az év nagy részé ben parlagon heverő mun­kaerői nem áramlottak volna az ipa­ri üzemek felé. Ennek a feladatnak a sikeres megoldásától függ népi de­mokratikus köztársaságunkban is, teljesítjtik-e idején és milyen mér­tékben teljesítjük az ötéves terv 1ÜÖ0-C3 szakaszára eső részét. Eddigi tapasztalataink azt bizo­nyítják, hogy meg fogunk birkózni mindazon feladatokkal, melyek az új­évben várnak ránk. De hogy meg­birkózhassunk velük, ahhoz nyuga­lom kell és béke. Építeni a szocializ­must csak úgy lehet, ha éberek és könyörtelenek tudunk lenni az osz­tályellenséggel szemben, ha eltávolí­tunk minden akadályt, mely eltorla­szolja a szocializmus felé vezető utat. A béke 6s nyugalom biztosítá- I Bára össze kell fogni a „jóakaratú f embereknek" — a rosszakaratú em­berek, a szabotálok, a rémhírterjesz­tők, a haladás és szocializmus ellesnégei, a háborús gyújtogatok ellen. Azok ellen, akikben izzik a burzsoá-nacionalizmus, a sovi­nizmus, a faji gyűlölet zsarát­noka. Azok ellen, akik nem tudják, vagy nem akarják megérteni, hogy a mult után pontot kell tenni, hogy a szocializmus, a társadalmi jólét, a haladás, a világbéke érdeke megkö­veteli a dolgozók összefogását, a nemzetközi szolidaritás alapján. Bár­mely oldalról nyilvánul Is meg a burzsoá-naclonalizmus, mindenképpen ' elítélendő s harcolni kell ellene szí­vósan és lankadatlanul. A szlovákiai munkásmozgalom tör­ténete bizonyítja, hogy az első köz­társaság idején a csehszlovákiai ma­gyar dolgozók döntő többsége men­tes volt ettől a burzsoá-métalytől. ' Csak a legritkább esetben fordult • elő, hogy egyik-másik öntudatlan' munkás kifejezést adott soviniszta érzelmeinek. Ott, ahol együtt dolgo­zott a magyar és szlovák munkás, j mindenütt a legteljesebb egyetértés, a proletár nemzetköziség szelleme uralkodott köztük. Egy ellenséget j ismert a szlovák és magyar dolgozó: I a munkásnyúzó tőkést és annak ci­vil- vagy egyenruhás hajcsárjait. A proletár internacionalizmusnak ez a régi osztályharcos tradíciója kell, hogy példaképpen lebegjen ma minden öntudatos magyar és szlovák dolgozó előtt. Letér a lenini-sztálini nemzetiségi politika útjáról és feltét­lenül a burzsoá-nacionalizmus pos­ványára téved, aki a proletár nem­zetköziség ellensége, aki szem elől téveszti a lenini-sztálini nemzetiségi politika irányelveit. Csehszlovákia cseh, szlovák és magyar nemzetiségű polgárai meg­megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel tekintenek arra a nagy férfiúra, akinek világos és ért­hető útmutatásai a nemzetiségi po­litika terén testvérekként forraszt­ják össze a világ összes öntudatos dolgozóit, bármily nyelven beszélje­nek. bármily nemzethez vagy fajhoz tartozzanak is. Sztálin neve: a "ha­ladás. Sztálin neve: a szocializmus. Sztálin neve: a béke. Mi lenne ma már Európa országaival és népeivel, ha nem lenne a nagy Lenin és Sztá­lin alkotta Szovjetúnió? „Az imperialisták már régen egy­másnak estek volna mondotta Sztálin elvtárs a második világhábo­rú kitörése előtt —, ha nem létezné­nek kommunista pártok, amelyek erélyes harcot folytatnak az imperia­lista háborúk ellen, ha nem létezne a Szovjetúnió, amelynek békés poli­tikája súlyos kölöncként húzza le az az új háború gyujtogatóinak lábát, ha nem félnének attól, hogy meg­gyengítik egymá«,t és ezzel meg­könnyítik az imperialista front új áttörését." Ezt Sztálin jóval a második világ­háború kitörése előtt mondta. De sza­vai ma is helytállók. Ha nom lenne itt a világbéke bástyája, a Szovjet­únió. ha nem félnének a nyugati im­perialisták és háborús uszítók a Szov­jetúnió mérhetetlen erejétől s ha a világ ezen leghatalmasabb államának élén nem álina a jelenkor legna­gyobb államférfia és hadvezére, a nagy Sztálin, talán már füstölgő rom­halmazzá tették volna Európát. Hit­ler világuralmi rögeszméjének ame­rikai örökösei bizonyára minden lel­kiismeretfurdalás nélkül megtennék ezt is, ha ez imperialista céljaiknak megfelelne. A világbéke bevehetetlen bástyájá­ra, a Szovjetunióra támaszkodva s bízva, a békeszerető népek nagy ba­rátjának, Sztálin generalisszimusz­nak támogatásában; bízva saját erőnkben és áldozatkészségünkben, Kommunista Pártunkban és szeretett köztársasági elnökünkben, Gottvvald elvtársban, a jobb jövőbe vetett ren­díthetetlen hittel kívánunk egymás­nak BOLDOG ÉS BÉKÉS ÜJESZ­TENDŐT! Az ötéves terv második évélse indulunk A kitűzött időhatár előtt kezdte meg működését legmodernebb gép­gyártó üzemünk első műhelye. Ott, ahol másfél évvel ezelőtt még pusz­ta legelők voltak, ma már a gyár épületei emelkednek, amelyek közül a legelsők már gyártmányaikat, áru­cikksiket is piacra bocsátották. Vé­gül megindult igen gyors ütemben és nagy léptekkel a legnagyobb víz­dizzasztónk kiépítése, amely évek során nem tudott felmutatni lénye­ges haladást. Legfontosabb vasútvo­nalunk építése igazán soha n?m lá­nek az alkalmazottak számára. Ezek a lakások a legmodernebbül vannak berendezve, egészségesek, tágasak és tiszták. Tovább fejlődik és kiszélese­dik a szakiskolák hálózata, amely tömegméretben emeli dolgozóink szakképzettségét. A lehető leggyorsabban be akar­juk fejezni a tervbevett gyárak fel­építését, továbbá azokat az energe­tikai müveket, vasútvonalakat, ame­lyeket már megkezdtünlc és egyide­jűleg megkezdjük azoknak az épüle­a magánszükséglet kielégítésére, M végzett munka tudatával inMnk az ötéves terv másaik éűM (Folytatás az 1. oldalról) százalék alatt teljesítik a tervet, míg az őszi hónapokban újra emelkedő Irányt mutatnak. Másrészt meg kell állapítani, mint ahogy azt megállapí­totta Široký elvtárs a KSS Központi Bizottságának utolsó ülésén, hogy a munka termelékenysége terén bizo­nyos csökkenés észlelhető. A mi ösz­szes iparágainkra, de fő'.eg az ércfel­dolgozó iparra vonatkoznak Široký elvtárs szavai, amelyek a KSS Köz­ponti Bizottságának novemberi ülésén hangzottak el, hogy „az üzemekben nem kisérik figyelemmel, milyen hatással van a szocialista munkaverseny az egyes csoportokra és az élmunkások teljesítménye az egész üzem eredmé­nyeire és nem is tettek semmiféle in­tézkedést, hogy a szocialista verse­nyek és az éimunkásság eredményei megmutatkozzanak az egész üzemek teljesítményeiben". Široký elvtárs eme szavai bizonyá­ra értékes oktatásul fognak szo'gálnf az ércfeldolgozó ipar elvtársai számá­ra az ötéves terv második évébe való belépés pillanatában. Keramika! ipar A terv igen magas teljesítését mu­tatják a keramikai iparban elért szá­zalékszámok is. Azonban az elmúlt év folyamán a terv mennyiségű magas teljesítése mel'ett nem vették _ teljesen figyelembe a terme'ési minőségi olda­lait. Tanúi voltunk annak, hogy pl. küszöböiésének, mégsem csökkent, sőt fedezetlen maradt a speciális téglák, az üreges téglák stb. szükség été. Ami a cementet illeti, szintén zavaróing hatottak a terv teljesítésénél előállt egyenlőtlenségek; pedig a cement nagy és széles befektetési program. bár számos téglagyár eleget ' tett a i munk egyik legfontosabb építkezési termelési és az eladási nehézségek ki- I anyagát képezi. Textilipar Az 1949-es év folyamán mindenek­előtt abban ért el a textilipar nagy si­kereket, hogy do'gozóink igen széles rétégéit nyerte meg a szocialista mun­kaverseny és az élmunkásmozgalom szamára. Ezek az élmunkások és él­muskásnők — és igazán azt 'ehet mon­dani, hogv a textiliparban főleg az élmunkásriők — jelentős, nagy érde­meket szereztek a terv rendszeres tel­jesítésében sőt túlteljesítésében. A. V. l. Leninről elnevezett rybárpo'ei üzem­ben T Gumclová. a trencséni V. Širo­ký "•-••nben A. Bpniáková, a brntis'a­väi r. nubius-iizemben A. Balázsová és több számos élmunkás és élmunkás­nő neve ismert nemcsak a textilipar­bar, hanem másutt is, mint a maga­sabb mnukaformák úttörőinek a neve. Az összes elvtársak és elvtársnők az ötéves terv második évében a tex­tiliparban ki kell, hogy kerüljék azokat a hibákat és hiányosságokat, amelyek az 1949-es évben előfordultak. Szé'es­' körű mozgalmat kell indítaniok a tex­tiltermékek és árucikkek minőségé­nek megjavítására, a selejt csökken­tésére, fő'eg azért, mert a textilipar számára a nversanyag legnagyobb ré­szét külföldről kell behoznunk. Az éhezésben elért eredmények Hogyha ez az elmúlt év tervgaz­dálkodásunk terén általában sikert és szép eredményeket hozott, különösen örümteli javu.ást jelentett egyik leg fontosabb iparágunkban, az építészet­ben. Ezen a téren igen nagy változás állt be az előző évvel összehasonlítva. Ha'iár az egész évi program száz és sz'z"i!'lió korona értékkel több mun­kri ie'cntett, mint az 1948-as évi, ne -pk. hogy teljesítve van, hanem még túl is teljesítettük. A csehszlo­vák építkezési vállalatok 500 mill. ko­rona értékkel többet építettek fel, mint amennyit a terv szerint teljesíteniök kellett volna és az ipari építkezésekről a vállalat már december elején az egész évi feladator teljesítését jelen­tette: Az építkezésünkben beállt javulás megmutatkozott az új épületek felépiv tésének gyorsabb ütemében és a már megkezdett épület egységek befejezé­sében, amelyeket már haszná'ni lehet, mivel gyors iramban elkészültek. Több mint húszezer lakásegység ké­szült ei és számos gyárépület. Az új vasútvonalak építése gyorsított ütem­ben nagy lépésekkel ha'adt előre és új energetikai forrásokat, vilanytele­peket, gázgyárakat helyezhettünk ez évben üzembe. tott ütemben indult meg: néhány hónap alatt 48 kilométer hosszú vasújromalat,építettek ki — a Barát­ság vasútvonalán 68 lrilcmsternyi sínt naktelk le, egy negyedmillió köb­méter földet ástak ki és 400 ezer köbméternyi föld-költést készítettek. Az ifjúság áldozatkészsége létre­hozta az Ifjúság Vasútvonalát, amely hatalmas bizonyságot tett arról, hogy tudatosította elhivatottságát és aktí­ve bekapcsolódott a szocialista éle­tünk kiépítéséinek nagy munkájába. Ha ma nálunk minden dolgozónak biztosítva van a munka és az alkal­mazás, ezt annak köszönhetj ük, hogy Szlovákia iparának kiépítése terv­szerűen nagy lendülettel megindult. A kétéves terv kezdete óta az ipai fejlődése folytán évente húszezer új munkaalkalom nyílt meg a dolgo­zók számára. Az ipar fejlődésével fokozatosan növekedik a nemzetgaz­dasági bevétel is és pedig évente kö­rülbelül 15 százalékkal, úgy hogy ennek következtében a lakosság élet­színvonala is egyre javul és egyre magasabb fokot ér el. Az ipari ter­melés folyamán előállított árucikkek eladási értéke minden esztendőben 2—3 milliárd koronával nagyobb és ez lehetővé teszi, hogy a belföldi piacot is egyre nagyobb és nagyobb mértékben lássuk el fogyasztási cik­kekkel. Iparunk új termékeinek se­gítségével egyre modernebbé tesz­szük a mezőgazdaságot is és ezzel és a gépesítéssel emeljük a mező­gazdasági termelést, ami igen nagy mértékben hozzájárul a mezőgazda­ság hozamának emeléséhez és ezzel a lakosság ellátásának javításához. Az ipar kiépítésével egyidöben új modern lakóház-kolóniák is létesül­teknek a felépítését a szocialista és mert a lakosság igénye ezen a téren egyre növekszik. Ezért az építészetnek az 1950-es esztendőben kulcshelyzete van és Igen nagy jelentősége. Termelési fel­adataink összehasonlítva az elmúlt esztendővel — pénzösszegben kife­jezve — néhány milliárddal, össze­sen 20—25 százalékkai magasabbak. Azonban az alkalmazottak számának nagyobb kiterjesztésére, tekintettel az általános munkaerőhiányra, nem lehet számítani. Csupán 4—7 ezer új munkaerő besorozását remélhetjük az építészetben. Ám még mindig igen jelentős belső tartalékerö van és használható fel az építészeti ter­melésben. Feltételezzük, hogy az épí­tészet termelékenysége a jövő esz­tendőben éppen úgy fog emelkedni, mint ebben az esztendőben, tehát mintegy 15—20 százalékkal. A terv szétírása a legkisebb idő­beosztási szakaszokra és az egyes munkacsatákra, a kollektív szerző­dések megkötése egyrészt az alkal­mazottalt és az építészet vezetői kö­zött, másrészt pedig az építészeti Üzem és az építők között, a terve­zők és a szállítók között, tovább a szocialista munkaverseny teljes ki­fejlődése az alkalmazottak között és új munkamódszerek bevezetése: az építészet magas termelékenységének a motorjai, mint ahogy azt az ez­idei tapasztalatok is megmutatták. Ám az építészettől a mi gazdasá­gi érdekeink nemcsak az előirány­zott terminusok megrövidítését vár­ják, hanem az építkezési költségek csökkentését, tehát az építmények olcsóbbodását is. Minél gyorsabb és olcsóbb lesz az építészet terén a termelés, annál ha­marább és annál inkább lehet meg­valósítani a szociális, egészségügy; és kulturális befektetés nagy terveit. Teljesíteni és sikeresen végrehajtani az ötéves tervet Azok az eredmények, amelyeket az ötéves terv teljesítésében ez év no­vember végéig dértünk, arról tese­nek tanúságot, hogy ezt a pontot is teljesítettük. Ai üzemek százai vál­laltak kötelezettségeket a II. Össz­szakszervezeti Kongresszusra, hogy annak megkezdéséig teljesítik az öt­éves terv első évét és kötelezettsé­Bányászat energetika kohászat ércfeldolgozó ipar vegyészet az üveggyártás építkezési anyagok és keramika papírgyártás faipar a textil- és ruhaipar a bőr- és gumiipar a filmipar gükneK eleget is tettek. Es több száz és száz üzem teljesítette az 1949-es évre e'ső gazdasági tervrészt már ez év december hónapjára. Az egyes termelési ágak és szekto­rok szerint az 1949-es év tervének a teljesítése a statisztikai adatok alap­ján az első, második és harmadik ne­gyedévben a következő: Negyedév: I. II. III. I.—III % % % % 101 102 98 100 98 105 102 102 121 106 115 113 102 101 92 99 108 105 102 105 109 115 91 105 122 117 110 113 103 97 101 100 101 103 111 104 108 104 120 109 103 103 105 104 60 180 100 113 105 105 107 105 1950 Űjér Az 1950-es évet teljesen ki akarjuk használni ipari termeié" sünk további fejlesztésére. Az új üzemek felállításán kívül az ipa­ri termelést gazdagítani akarjuk az eddigi termelő üzemek, válla" latok berendezésének korszerűsí­tésével és észszerűsítésével, a gépberendezés jobb kihasználásá­val, az alkalmazottak szocialista versenyének kiterjesztésével és az újítómozgalom javaslatainak figyelembevételével és a gyakor­latba való bevonásával. Ilymó" don feladatunkul tűztük ki, hogy a termelőképességet 10—12 szá­zalékkal emelni fogjuk, hogy a lehető legtöbb új értéket termel­jük új országunk gazdasági ki­építése számára és köztársasá­gunk dolgozóinak életszínvonalát ilymódon egyre inkább emeljük. Az iparban a terv teljesítése az elmúlt esztendő folyamán a szlo­vák dolgozókról igen szép tükör­képet mutat. Különösen figye­lemreméltóak azok az eredmé­nyek, amelyeket a KSČ IX. kon­gresszusa alkalmából megindított kampányban értek el dolgozónk és aztán újra a második össz" szakszervezeti kongresszus alkal­mával felállított munkafronton. A kampány és a munkafront hó" napjai a munkatermelékenység jelentősebb és nagyobb növeke­dését mutatják, mint az egész évi átlag, amely az 1948~as évvel ösz­szehasonlítva csak 2 százalékkal növekedett. E tapasztalatok alap­ján a jövő esztendőben teljesen fel kell használni és érvényesíte­ni a munka magasabb formáit, mint pl. az élmimkásműszako­kat, a szocialista szerződéseket, amelyek a termelékenység eme­lésének hathatós eszközei. A jövő esztendő az ötéves terv döntő esztendeje lesz és természetesen élmunkás-évnek kell lennie. Az egyes iparágakban az alkal­mazottak figyelme a különleges feladatok felé irányul; a bányá­szatban főleg a szénbányászatra, amely, azt mondhatjuk; hogy „táplálja" az ipar összes többi ágait. Itt biztosítani kell a terv teljesítését, a munka termelé­kenységét az aránytalan abszencia és fluktuáció kiküszöbölésével. A dolgozók a fémfeldolgozó iparban szem előtt fogják tartani kül­földi kivitelünk kötelezettségeit és a befektetési értékeknek és áruk termelésének szükségszerin" ti emelését. A kohászatban a ter­melés további emeléséről van szó, a textil", a fafeldolgozó ipar­ban a nyersanyag kihasználásá­nak javításáról, stb. Gazdasági fejlődésünk biztosi" tásában nagy rész esik a vasuta­sokra és a vasúti szállításnál dol­gozó alkalmazottakra. Az elmúlt esztendőben le tudták győzni az akadályokat és teljesíteni tudták a rájuk háruló feladatokat. Az összes szolgálati helyeken, műhe­lyekben a szocialista munkaver­seny teljes kifejlesztésével képe­sek lesznek eddigi teljesítményei­ket és a szép eredményeket meg­tartani a jövő esztendőben is, sőt még nagyobb sikereket is el fog" nak tudni érni, ha mindezt még nagyobb mértékben szem előtt tartják a folyamatos szállítás biz­tosításában a jövő esztendőben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom