Uj Szó, 1950. január (3. évfolyam, 1-26.szám)

1950-01-01 / 1. szám, újév

Bratislava, 1950. Üjév. 3 Kčs in. évfolyam, 1. szám. Sorozatos győzelmek gazdasági életünk arcvonalán JőS végzett munka tudatával indulunk az ötéves terv masnik éviié Végetért az 1949-es esztendő, a gottwaldi ötéves terv első éve. Ezzel az esztendővel kezdődött meg a tör­ténelemben a gottwaldi ötéves tervek korszaka, amely gazdaságunkat kifej­leszti és szocialista gazdasággá építi át. Ennek az esztendőnek igen nagy jelentősége volt egész Köztársasá­gunk gazdasági fejlődésére, de főleg küiönös jelentőséggel bírt Szlovákiá­ban, annak iparosítása terén. Szlová­kia iparosításának kezdeményezője Gottwald köztársasági elnök volt és legelső legnagyobb úttörője Široký elvtárs, a KSS elnöke. Az iparosítás soha nem látott lendülettel indult meg. A kapitalista rendszerek a múlt­ban nem tudták ezt megvalósítani és amit azok nem tudtak létrehozni, azt a mi népi demokratikus rendszerünk valósítja meg. Napról napra új gyá­rak emelkednek, tíz és tízezer ember nyer itt alkalmazást, akik a múltban munkanélküliek voltaK. A mezőgazda­sági alkalmazottak közül azok, akiket ez az ág csak részben foglalkozott, vagy pedig elégtelen mértéKben hasz­nál ki, ma lehetőséget találnak, hogy iparunkban megfelelő jó alkalmazás­hoz jussanak. Ily módon ezek az em­berek egyre magasabb és jobb élet­színvonal elilfultételeit teremtik meg maguknak. Ma már nincs ná'unk munkanélküli, hiszen a mi rendszerünk, a mi Köztársaságunk alkotmányában biztosítja minden csehszlovák polgár számára a rendes alKalmazást. Az iparosítás üteme — mint ahogy azt Široký elvtárs a Központi Bizott­ság ülésén mondonlta — a munka­erők sokkal nagyobb szükségletét te­remti meg, mint amennyit a sarjadék kielégíthet. 1949-ben, hála az egyre növekvő termelésnek és nem kis mér­tékben a szocialista nagykereskedő és kiskeresKedő-hálózat kiépítéséneik, érezhető változás állott be a lakosság közellátása terén is, mind az élelme­zés, mind a fogyasztási cikkekkel való eilátás terén. Igen nagy lépést jelen­tett előre a közellátás terén a ke­nyér. felszabadítása és itt külön ki kell hangsúlyozni, hogy a kenyér ára a felszabadítás után is megmaradt a ré­gi, nem változott, tehát 5.— Kčs, mint a kötött gazdálkodás idején volt. Az árak érezhető leszállításával igen nagy eredményeidet értünk el a sza­badpiacon is az élelmicikKek, a textil­es a iábbeli dolgában. Ezeknek a nagy sikereknek az elő­feltétele a dicső februári győzelem volt. Ez' tette nekünk lehetővé, hogy ipari termelésünkben a szocialista szektort 97 százalékra terjesszük ki. Ez tette lehetővé, hogy kereskedel­münKből kiküszöböljük az élősködő kapitalista eiemeket és elzárjuk a fe­ketézők jövedelem forrásait, akiknek a keze alatt a kitermelt értékek, áru­cikkek legnagyobb része eltűnt és ilymódon nem Került el azokhoz, akik azokat kitermelték A szabad piac és kereskedelem kiszé'esítésével és azzal, hogy az árakat folytonosan csökkent­jük Pártunk fő irányvonalának máso­dik pontját valósítjuk meg, mint azt a KSČ IX. Kongresszusán tíz pontjá­ban Gottwald elvtárs, Köztársaságunk elnöke kitűzte, amely így szól: „A mi politiiíánk a jövőben az lesz, hogy a lehetőség szerint egyre több és több árut szabadítsunk fel és a szabad pia­con az árakat csökkentsük". Ezeket a szép eredményeket és nagy sikereket csak azért érhettünk ei, mert a munkások és a munkásnők ez­rei és tízezrei folyton a szemük előtt tartották PártunK fő irányvonalának első pontját. A bá^abar Az egész folyamán a munkaerők krónikus hiánya akadályozta a terme­lés kifejlődését, mégpedig mind a handlovai barnaszénbányában, mind a különböző ércbányákban. Csaids a tö­megesen kifejlődött és a tömegek ügyévé vált szocialista munkaverseny­nek és az élmunkásmozgalomnak volt köszönhető, hogy a vasércbányák nemcsak részben, hanem az idetartozó bányaüzemek összeségig állandóan teljesítette és túllépte a tervet. Az élmunkásmozgalom 1949-ben a vasérc­bányákban olyan élmankásokat adott nekünk, mint Oguriska Mihály, aki a Párt IX. kongresszusának tiszteletére normáját 216 " százalékra teljesítette, de meg kell említenünk a rozsnyói Gtidasz elvtársat és a zseleznyiky-i Alberti elvtársat is. Azonban ők csak az élenjárók az élmunkásmozgalom­ban és föl sem tudnák sorolni azt a sok nevet, akik e'avulhatatian érde­meket szereztek a szocialista haza felépítésében. A handlovai szénbányáit ez év no­vemberében a terv legmagasabb eddi­gi százalékát mutatták fel és a leg­nagyobb napi teljesítményt, amit 1943 óta egyáltalában elértek. Ez a napi teljesítmény Gottwald elvtárs szüle­tésnapján volt. De általában az élmun­kásműszakok Handlován no­vemberben bebizonyították, hogy a munkaerők érezhető hiánya ellenére a szocialista mnuka­versennye! és az élmunkásmozgalom­,mal meg lehet mozgatni a dolgozók kezdeményezését a terv érdekében. Handiova évi méretben nem teljesítet­te. a tervet, azonban mégis az év utol­só hónapjaiban megteremtette az ösz­szes feltételeket arra, hogy a máso­dik év sokkal jobb eredményeket hoz­zon és je'entős segítséget nyújtson ipari termelésünknek. Az erSművek Mint tudjuk, már a második szak­szervezeti kongresszuson, december 14-én jelentették az ötéves terv első évének teljesítését a villamos erők kitermelésében. A vízierőművek a ter­vet 132 százalékban, a gőzerőmíívek 77.5 százalékban és a naftahajtású művek 115 százalékban teljesítették. Az erőművek területi igazgatóságá­nak adatai szerint a gőz- és nafta erőművek gyenge teljesítménye nem okoz semmiféle hiányt és a vízi erő-' művek magasabb tejesitménye nem jelent semmiféle várat'an sikert. Az 1949-es év a vízierőművek számára rendkívül kedvező volt, ezt a hidro­centrálék teljes mértékben kihasznál­ták, ezzel megkönnyítették a gőz. és naftaerőmüvekre háruló termelési ter­henet és jelentős mennyiségű szenet takarítottak meg Hogy állunk a kohóknál? A kohók az ipari ágazat legnagyobb büszkeségei, mert az év minden hó­napjában rendszeresen kitettek ma­gukért. Magasan és állandóan túllépték a tervet, sőt néhány hónapban csúcs­eredményt értek el. Ez a siker annál nagyobb és értékesebb, mert a kohá­szat tervének rendes és állandó telje­sítése és túllépése az ércfeldolgozó ipar, főleg a nehézgépipar termelésé­nek legfontosabb feltétele. Az ércfeldolgozó ipar 1949-ből főleg azokat a sikereket és eredményeket kell feljegyezni, ame­lyeket a szocialista munkaverseny és az élmunkásmozga'om kiszélesítése terén értünk el. Ebben az iparágban az éímunkásmozgalorr igen sok úttö­rője került élre, pl. Lazik elvtársnő, Zatĺkaj elvtárs és sokan mások a trna­vai Kovosmaltbói, Smolik elvtárs­nő és Chromá elvtársnő a myjavai Povstrojból, igen sok élmunkás a po­važskábystricai K'ement Gottwald ne­vét viselő üzemből, a dubnicei üzem­ből és egyéb üzemekből. Az ércfeldolgozó iparban egyrészt a terv legkülönbözőbb és nem egyforma teljesítésével találkozunk, ami többek között abban is megnyilvánul, hogy míg az első öt hónapban emelkedő irányt mutattak a terv teljesítésében, a nyári hónapok folyamán mélyen 100 (Folytatás a 2. oldaloiü BOLDOG ÉS BÉKÉS ÚJESZTENDŐT MAJOR ISTVÁN Csehszlovákia dolgozói a jól vég­zett munka tudatában búcsúznak az ötéves terv első esztendejétől, az 1949-es évtől. Meghányják-vetik a mult év tapasztalatait a termelő­munka terén és okulva a tapasztala­tokon, új munkakedvvel, a tavalyinál még nagyobb lendülettel viszik előre a szocialista építés ügyét. A mult év folyamán végzett be­csületes munka megteremtette a ma­ga gyümölcsét. A munkás- és pa­raszttömegek s az értelmiségiek ál­dozatos munkája nyomán szemmel láthatólag emelkedik a dolgozó tö­megek életszínvonala. Ma már több élelmicikk szabadon vásárolható és egyes ipari termékekhez is könnyeb­ben jut hozzá a fogyasztó, mint te­szem azt, pár hónappal ezelőtt. A kétkedők és ingadozók közül sokan, akik még nem régen hitetle­nül csóválgatták a fejüket, ma már hitetlen Tamásokból hívőkké, az öt­éves terv aktív végrehajtóivá lettek. Belátták, hogy munkatermelékenysé­günk fokozása, új és hatékonyabb munkamódszerek meghonosítása s a technika legújabb vívmányainak igénybevétele nélkülözhetetlen előfel­tétele szocialista iparunk és mező­gazdaságunk fejlődésének. Egyre mélyebb gyökeret ver bennük az a meggyőződés, hogy csak a termelt javak mennyiségenek növekedése te­szi lehetővé az életszínvonal, a foko­zódó jólét állandó emelését. Ennek az egyszerű igazságnak a felismerése sarkalta azokat a lelkes és áldozat­kész élmunkásokat, akik nem egy­szer erejük megfeszítésével keresték és meg is találták azokat a szocia­lista munkaformákat, melyeknek se­gítségével megsokszorozták szokásos munkateljesítményüket, hogy aztán kevesebb erőfeszítéssel többet ter­meljenek. Az ó- és az újév határ­mesgyéjén hálás köszönettel és sze­retettel üdvözli egész Csehszlovákia dolgozó népe az új társadalmi rend buzgó úttörőit, a szocalista ipar és mezőgazdaság élmunkásait. Hiba volna azt hinni, hogy túl vá­gjunk már a munka nehezén. Az új­év semmivel sem lesz könnyebb, mint volt a mult év. „Az 1949-es év Szlo­vákia gazdasági újjáépítése szem­pontjából nem a legnehezebb eszten­dő. Az építkezési beruházások pro­gramja Szlovákiában az ötéves terv következő évei során még nagyobb és felelősségteljesebb feladatokat ró ránk", — mondotta Široký elvtárs a szlovákiai Kommunista Párt közpon­ti bizottságának mult év november 10-1 ülésén. Majd kihangsúlyozta, hogy az ipari építési befektetések az 1950/51. esztendőben lesznek a leg­nagyobbak, míg a későbbi években főleg a mezőgazdasági építkezésekre. valamint a közlekedési és lakásépí­tési beruházásokra kerül a -ior. Különös jelentőséggel bír ax újév­ben megoldandó feladatokkal kap­csolatosan a szlovákiai Kommunista Párt 1950 májusában megtartandó kongresszusa. Már a kongresszus előkészületei is a lázas munka jegyé­ben folynak. Ki kell mélyítenünk pártunk falusi munkáját, intenziveb­ben kell szerveznünk az Egységes Földműves Szövetkezeteket, emelni kell a mezőgazdasági munka terme­lékenységét traktorok és más mező­gazdasági gépek alaposabb kihaszná­lásával, tervgazdálkodást kell beve­zetnünk a falvakon is, nemcsak az ipari üzemekben, meg kell erősíte­nünk a közigazgatás helyi szerveit és fel kell emelnünk a pártmunka politikai és szervezeti színvonalát. Világos tehát, hogy amikor a szlo­vákiai Kommunista Párt elnöke, Ši­roký elvtárs kinhangsúlyozta az ipa­ri, építkezési befektetések fontossá­gát az ötéves terv legközelebbi évei­ben, ezzel párhuzamosan kiemeli a falusi munka, a mezőgazdaság fej­lődésének jelentőségét ls, melynek lépést kell tartania az ipari termelés szocialista fejlődésével, vagy leg­alább is nyomon kell azt követnie. Ahhoz természetesen, hogy az ipa­ri építkezések fokozódó tempójában fennakadás ne álljon be s ha azt akarjuk, hogy Szlovákia iparosítása ne legyen üres jelszó csupán, egyre több munkaerőre van szükség a bá­nyászatban, a fémiparban, de az épí­tőiparban is. Falusi dolgozóink első­rendű érdeke, hogy megértsék ennek a kérdésnek a fontosságát. Meg kell érteniök, hogy Szlovákia iparosításán nak s a szocialista társadalmi ipai megteremtésének egyik elkerülhetet­len előfeltétele új és egyre szélesebb­körű munkáskáderek, szakképzett munkaerők kinevelése, melyek a mo­dern technika eszközeit nemcsak bá­bámulni tudják, hanem kezelni is. Micsoda lehetőségek nyílnak az ön­tudatos fiatal falusi dolgozók előtt, akik megértik szocialista korunk hí­vó szavát s messzebb mernek nézni szegényes viskójuk düledező sövé­nyénél. Micsoda lelkesedéssel kapcso­lódhatnak bele az ipari üzemek dol­gozóinak szocialista versenyébe, az­zal a boldog tudattal, hogy önmaguk és népük számára termelnek, hogy ezer alkalmuk van lerázni magukról az elmaradottság kölöncét b kultúr* emberekké fejlődhetnek. A szovjet nép óriási sikereit a spe­cialista ipar és mezőgazdaság fejlő­dése terén ma már az osztályellenség sem tagadhatja. Túlságosan szemmel látható a szocialista termelés fölénye a tőkés termelés felett. De a Szov­jetunió dolgozói sohasem érték volna

Next

/
Oldalképek
Tartalom