Uj Szó, 1949. július (2. évfolyam, 69-93.szám)

1949-07-14 / 78. szám, csütörtök

1949 július 7 UJ SZG EGRI VIKTOR: SOVilffKA MÉG MINDIG BÉKÉTLEN István: Jó estét, gazduram! S o v á n k a : Adj Isten! Hogy van az asszony, meg a gyerek? István: Köszönöm a kérdé­sét. Jó egészségben mind a kettő. f S o v á n k a : Örömmel hallom. Hát megtartottad a keresztelőt? István: Meg hát... De mér néz rám olyan görbén? S o v á n k a : Nem nézek én görbén, öcsém ... Csak egy kicsit csudállom, furcsállom a dógot. István: Ugyan mit csudál? Sovánka: Hogy tán az Isten házába is betetted a lábad. István: Oszt mér ne tettem vóna? Sovánka: Régen láttalak ar­ra ... István: Nem kirakat a temp­lom, hogy mutogassam magam benne. Maga meg elül ül, az urak, a zsíros gazdák padjában. Én jól elférek hátul is, ha úgy érzem, hogy beszédem van az egek urával. Sovánka: Ritkán érezheted te azt, Pista ... Pedig bűnösek vagyunk mind, esendő emberek. István : Ejnye, de papos ked­vében van ma, gazduram! Olvas­sa csak gyorsan a fejemre, miféle bűn nyomja a lelkemet? Sovánka: Lassan, öcsém Mindet sorjában. Tehát a pulyá­dat keresztvíz alá tartattad? Ahogy rendes keresztény ember fiához illendő! István: Ügy vót, ahogy mondja. Sovánka: Jól tetted! Leg­alább nem vész el pogányként, ha netán gyengécske vóna. István : Dehogy gyengécs­ke ... Inkább nagyon is eleven ... És akár az apja, úgy örül a szép életnek ... De mér emlegeti any­nyit azt a pogányságot, Sovánka uram ... Meg a templomjárást? Sovánka: Ügy gondúttam, neked meg van az új hited, az új vallásod... és hogy abban a te új hitedben se pap, se keresztelő, de meg templom se kell! István: Ahá, hát ide akart ilyen nagy kerülővel kilyukad­ni... Hogy nekem se pap, se templom nem kell! Sovánka: Az hát, tiszta be­szád! István : Oszt mér nem kel­lene? Sovánka: Mert hát nem hiába jártak itt ma reggel az urak a városból... autóval. István: Urak . . . autóval? Oszt mit akartak? Sovánka: Nézték a templo­mot, soká nézegették ... oszt je­gyezgettek. Az egyik olyan isme­rős formájú volt. Szemüveges, jó képű, jó húshan lévő ... István: Mér nem szólította meg, ha o'yan ismerős formájú vót? Hiszen maga nem ijedős em­ber, gazduram. Sovánka: Nem hittak, hát nem tolakszok. Én mán ilyen va­gyok ... De azért megtudtam, mi járatban vóttak. Gonosz dologban mesterkednek. Cudar istentelen dologban. István: Mifélében, mondja hamar...! Sovánka: Kultúrházat akar­nak csinálni a templomunkból... Csak mereszgesd a szemed, ügy van, ahogy mondom... Á pogány­ság világa jött ránk. Az Isten há­zából mozit, meg színházat esi náinak ... Nem elég a kocsma, meg a fogyasztási szövetkezet nagyterme ... Táncolni, hejehu­jázni a szent helyen, ahol az Ég urát dicsérjük ... István: Megálljon, gazd­uram ... Várjon egy kicsinyég azzal a nagy sirámmal... Azt mondja, hogy jegyezgettek, meg méricsgéltek is tán? Sovánka: Eltanáltad. Coll­stokjuk is vót. Ép hogy a tornyot meg nem mászták. István: Mondok én magának valamit, gazduram. Tudja kik vó­tak azok a városi „urak"? Sovánka: Biztosan elvbará­taid. István: Azok vótak, erre meg maga hibázott rá. Kár, hogy nem elegyedett szóba velük ... De maga inkább a vénasszonyok fe­csegésére hallgatt... Az kedve­sebb a fülinek. Azt szívesebben hallja, hogy „viszik a papunkat", meg azt, hogy „becsukják a templomot és mozi lesz belüle"... így van-e? Sovánka: Ne sértegess te engem, öcsém... Ha megtisztel­lek avval, hogy szóba állok ve­led, hát beszélj illendően. István: Megálljon, gazd­uram ... Ne szaladjon! Dehogy is sértegetem. Inkább az igazságra akarom rávezetni. Sovánka: Az igazságra, te... ugyan mifélére? István: Hát arra. hogy mit akartak itt azok a városiak ... Hogy itt nem lesz templombecsu­kás, de éppen abban „mesterked­tek", hogy ősszel szebb legyen a templomunk ... Hogy mi kell hoz zá, mennyi anyag és pénzse­gély ... mennyiből futná, hogy az a sok háborús seb mind eltűnjön rajta. Sovánka: Bolond vagy te, Pista ... Tisztára elment a sütni­valód ... Ha ilyen városi komisz szió jön, hát nem úgy illik, hogy az egész falu tudjon róla és ké­szüljön rá? István: De Mér kéne ma mindnek úgy lennie, ahogy a régi világban vót! Virágos felköszöntő nagy lakoma és kevés munka. Ne mis egyszer, de sokszor, míg valami rendes dolog tető alá ke rül... Hát nia nincsen se virágos felköszöntő, se zsíros nagyebéd, de annál több és annál gyorsabb munka. Sovánka: Ha úgy vóna, ahogy mondod, legalább a főtisz telendő úrnak ott kellett vóna lennie. Elvégre az ü birodalmáról vót szó. István: Megsúgom magá­nak ... a főtisztelendő úr kint járt nálunk a fődeken, a cséplés nél... Sovánka: Kint nálatok ... ? István: Ott hát. Egész dé­lig... Még segített is vóna, ha engedjük ... így csak megáldotta a munkánkat... oszt délre, mikor hazament, valami vénasszony vagy éppen maga Sovánka uram, elronthatta a szép hangulatát a meséjével... hogy becsukják a templomát... Sovánka: Én nem szól tam... miket gondulsz te ról lam... Azt mondod, hogy meg­áldotta munkátok ... ? István: így vót... mér csu­dálja? Hiszen azelőtt is szóba ele­gyedett a magam fajtájú szegény emberrel. Most is mindig van egy jó szava hozzám ... Sovánka: Hozzád — a kom munistához? István: Hozzám hát. Jó lé­lek, jó pap. Ilyen kéne minden faluba, minden templomba . . . Régtől tudom, hogy jó ember. Azért el is hiszem neki, amit mondott. Sovánka: Oszt miket? István: Azt, hogy jó úton megyén ez a világ... a mi vilá­gunk ... Hogy szép ez a szövetke­zés, a gépállomás, a megsegítés és minden, amit a kormány a dol­gozó ember javára csinál... Még sohase vót úgy, ahogy most van. hogy a szegény embert annyi jó érje... hogy ez a népi demokrá­cia nem üres fecsegése az újság nak, de Igazság... és hogy itt minden a népért van ... Vén em­ber már, de a lelke repes, hogy ezt megérhette... a dolgozó em­ber legyen boldog a fődön is ... Hát ilyesféléket mondogatott. Nem vagyok tanult ember, hogy olyan szépen szóba tudjam önteni, ahogy 6 mondta ... Sovánka: Ejnye, Pista, nem hittem volna rólad, hogy ilyen nagy csacsi vagy. Hogy nem jöt­tél rá a kommunista eszeddel, hogy mindezt csak azért mondta, mert kényszerítették ... István: Kicsoda kénysze rithette ilyesmire...? Sovánka: Hát ti magatok. Tisztára félelemből mondta, hogy megnyerjen titeket... és ne kí­vánjátok, hogy vénségére elhur­colják innen valami sötét töm­löcbe. István: Ejnye, gazduram, ebből az ostobaságból igazán elég vót...! Sovánka: Csak ne tüzelj, öcsém. Ez az igazság! István: ... Hogy én ne érezném, mit diktál a félelem és mi fakad a lélekből, a szív mé­lyéből? Nem, gazduram!... Ne­kem bizony könny szökött a sze­membe ... és én, a „pogány" el­hittem neki a szeretetét... De lá­tom már, nem én, de maga a po­gány... a leggonoszabb fajtájá­ból. Sovánka: Ügy, csak öntsd ki a mérged ... Legalább nem harapod meg alattomban az em­bert ... De azt az egyet még meg mondom neked és a barátaidnak. Azt hiába lesitek, hogy azt a fel­hívást aláírja! István: Oszt mér ne Írná alá, ha meg van győződve az igazságáról. Sovánka: Az igazsághot te tyúkeszű vagy, öcsém. Az igazság az, hogy mink vagyunk a több ség... mink, a hívők és mi nem írjuk alá... erőszakkal pedig nem megyén. István: Már megint erősza kot emlegeti Mérget vehet rá. Sovánka tiram, hogy senki sem jő erőszakkal. Efelől biztos lehet! Sovánka: Ne fogadkozz, öcsém ... Arról a biztosról én többet tudok... Nem mindenki olyan vaksággal ütött és megátal­kodott, mint tik vattok. István: Vakok maguk, A csallóközi Hegyéte földművesei között Hegyéte határában, Dunaszerda­helytöl alig néhány kilométernyire egy ormótlan szeg megállította au­tónkat. Amíg kereket cserélt a gép­kocsivezető, bementem mélyen a föl­dekre, ahol az egyik búzatablát aratták. A kaszák fölé hajló emberek és a nyomukban sürgő marokszedők ér­deklődve hagyták abba a munkát. — Azt hittem már, hogy valami ellenőrző félék, — fo?: adott Holy Já­nos hegyétei zsellérember, miután elmondottam neki, hogy mi járat­ban kerültem ide közibük. Holy János egész családjával, fe­leségével, lányával és János nevü fiával egy Magyarországról áttele­pült mesterember földecskéjének le­sratására szerződött el. ho<*v joy SgSeSflSBSSSK ixoiy János lánya és a hegyétei mezőőr biztosítsa magának és családjának az egész évre szükséges gabona­fejadagot. Kérdésünkre elmeséli életét. Megtudjuk, hogy mindvégig ne­héz harcot folytatott a mindennapi kenyér megszerzéséért. Hol város­ban dolgozott, hol pedig falun, mint részarató vagy mezőgazdasági föld­munkás. Az idei termésre terelődik a szó és Holy János a falusi ember bol­dog mosolyával, őrömmel állapítja meg, hogy hosszú szük esztendők után a természet nagyobb terméssel ajándékozta meg Csallóköz dolgos népét. — Ha már ez a jő termés meg­adatott, minden erőnkkel meg kell fognunk a munka rövidebb végét, hogy időben learathassuk és be­hordhassuk ezeket a szép búzakalá­szokat, hogy az eső — mely eddig is késleltette az aratásokat mifelénk — meg ne háborítsa nehéz mun­kánk eredményét. A beszélgetésre közelebb húzódik hozzánk ifj. Holy János is. Rajta már meglátszik a szocialista világ öntudatosságot ébresztő ~ hatása, mert ez a húsz életévét még alig meghaladó ifjúmunkás büszkén be­szél munkájáról és terveiről. Érdek­lődésünkre ezeket mondja — Szlovenszkó fővárosában dol­gozom. Az Építőüzem nemzeti válla­lat második kerületi osztályának munkása vagyok. Kivettem most törvényes sza^idsáeromat s kijöttem ide apáméknak segíteni. Csalado­mon meí magamon is segítek. Ugyanakkor teljesítem minden dol­arozó mai le°-fontn=iabb kötelesedét: a gabona betakarításának gyors ke­resztülvitelét. A"t akarom, hogv sz ötéves terv első nas-v erőnróhM-> iól és zfikkenésrr^entesen záruljon le. f zabadsá«-om leteltével r>edi<"' v's—a­sieték munkahelyemre és ott fogok dolgozni. A részarató Holv-c.saláddal enryflt* dolgozik a gazda is, aki szintén be­kapcsolódik beszélgetésünkbe: — Monorból jöttem, ahová szü­leim negyven évvel ezelőtt költöznek le s most. a felszabadulás után, hogy a csehszlovák és a magyar kormány módot adtak a szlovákok visr-atelenü'ésére. viaszai" tem szü­lőföldemre. Már közel két esztende­je lakom itt Hegyéte községben és megállapíthatom, hogy a visszatele­pült szlovák nép egyetértésben él a hegyétei magyarokkal. Jóban va­gyunk és megértjük egymást. — Úgy, úgy, igaza van Kraiöirik­nak, — bólogat Holyné, majd hoz­záteszi Ha megbecsüli az egyik a másikát, akkor nem lesz vita, ve­szekedés, pörlekedés. Ha az egyik dolgozó ember megbecsüli a másik dolgát is, úgy elmúlnak majd a vi­szálykodások. Mindnyájan bólogatnak, Holy is, fia is igazolják, hogy Hegyétén a falu dolgozói között nincs viszály. A különböző nemzetiségű lakosság megindult azon az úton, amely el­feledteti az évtizedeken át az élete* és a viszonyokat megmérgező nem zetiségi torzsalkodást. Krajcirik elmondja még, hogy Holyélcat gabonával fogja kifizetni természetesen az őket megillető fej­adag részig. Az azon túl járó bért pénzben fogja arató társainak meg­fizetni. — A szerződést Időben aláirtam — mondja a gazda — és ez lehető­ve teszi számomra, hogy aratótár­saimat gabonával fizethessem ki. A termés jónak Ígérkezik és a kon­tingens teljesítése után marad még majd annyi gobanám, hogy biztosit­hassam azoknak a fejadagját is, akik az aratási és cséplési munkám­ban segítségemre voltak. A szerző­dés biztosít ja, hogy aki az előirt be­szolgáltatási kötelezettségnek eleget tett, az fölöslegével teljesen szaba­don, minden korlátozás nélkül ren­delkezik. Természetes tehát ho'-y én a fölöslecerribő! a Ho'v-eeslád<-,t. seNőtársaimat fogom előnyben ré­szesíteni. Fubrik Géza, harcsabajuszú tipi­kus falusi magyar ember kisér visz­sza az országútra. Fubrik Géza mezőőr és szorgalmas jó polgára népi demokráciánknak. — A határt jártam, s én is meg­láttam az embereket itt dolgozni. Hát gusztust kaptam én is a kaszá­láshoz. — Nagyot ránt a nadrágján, pipáját is kackiásabban teszi szájá­ba, ránk kacsint egy mosolygósat. — Mert én se vagyok még öregem­ber, a munkát meg szeretem. — Az utóbbit,,ho'y dolgos munkásem­ber lehet Fubrik Céra mezőőr, nia­•*i!nk ls mes-álianithattuk, de ősz hajszálai inkább azt bizonvitlák. hoe-y f>7 ötödik ikszét már jócskán túlhaladta. Búcsúzunk, amikor egy kéréssel áll elém. Hátha tudnék' bsios dol­eán se? ;teni. Kérése helytálló és ezért is felkérjük Hegyéte köz­céo- előliárósap-át. hp^v Fubrik Gé­za kérésének minél hamarabb te­tpn e'e^et. mert h'szen teljesítésé­vel a község veTetöeéo'e e"vsrerre két család lakásügyét Intézné el. ^^•oros V^tiHoi* Csehors'**"-MJ haza­tért esal#diá**!flk 1 -nroblérnáia is me"-sz'''""e, ha H^^vi A^ fal háj­ban lévő lakást, amelyet Heg'i csak tessék-lássék colból rendezett he .•••'-•-"•műhelynek, Fubriknak utalnák ki. Beszélgetésünket ezzel be^ejezt'"'k. Közben a gépkocsi vezetője már rendbehozta a hibát s folytathatjuk utunkat további ré'vnk, az aranvosi állami gazdaság felé. (yj) gazduram ... Azt is látom, hogy nem a jónak, a tisztának és be­csületesnek hivója, hanem az ocsút és konkolyt hintő gonosz­nak, a sötétségnek megátalkodott szolgája. Ez az igazság, Sovánka uram!... Na. én megyek, mer ma nagyon megharagított. . Holnap tán inkább meghallgat egy okos szót. Ma nem vót szerencsém. Sovánka: Hát csak eriggy! Az igazságot nem tülled fogom megtanulni, te hétokos! István: Add :g emlegeti az a hét okosságomat, míg egyszer mégis nekem ad majd igazat. Sovánka: Messze vagyunk mi attól, öcsém ... Na, javulj meg! István: Maga is, gazduram! I Á Csehszlovákiai Rádió Bratislava és Kosice adóállomások hullámhosszán i Í minden nap 13*45 órai kezdettel magyar híreket sugároz

Next

/
Oldalképek
Tartalom