Új Szó 1949. (Hetilap, 2. évfolyam 1-17. szám)

1949-03-19 / 12. szám

8. UJSZ0 1949 március 19. N*pil?p lesz, U J SZO! Örömmel közöljük, hogy a kö­zeli hetekben, naponta találkozik majd az IJ j Szó hasábjaival a magyar dolgozó. Az egyre nö­vekvő érdeklődés és az egyre szaporodó előfizetők száma edďg is bebizonyították a magyar dol­gozók ragaszkodását az Üj Szó­hoz és ezért hisszük, hogy mai bejelentésünkkel kivétel nélkül osztatlan örömöt okozunk a dol­gozó magyar olvasóknak. Az Cj Szó a közeljövőben nemcsak he­tedként, hanem napilapként jele­nik meg a magyar dolgozó ottho­nában. Híranyagunkat kibővítjük, a magyar dolgozó pontos tájékoz­tatást kap majd a belföldi és kül­földi eseményekről, az élelmiszer és textilanyag fontos elosztásáról. Rovatanyagunkkal ugyancsak szolgálni akarjuk a magyar dol­gozók érdekeit, a jogi-rovat mel­lett bevezetjük a mezőgazdasági tanácsadót, a kultúr-rovatban a művészet és irodalom legújabb termékeit méltatjuk, de a sport legfrissebb eseményeit is ponto­san közöljük a hét különböző napjain. Ezért is ajánlatos, hogy a magyar olvasó komoly figye­lemmel kísérje majd lapunk min­den számát, nehogy tájékozatlan maradjon az őt érintő fontos ese­ményekről. Mi, a magunk részé­ről minden igyekezettel azon le­szünk, hogy m'ndennapi mun­kánkkal a magyar dolgozó érde­keit szolgáljuk és reméljük, hogy komoly törekvésünk osztatlan ra­gaszkodással és megértéssel talál­kozik a csehszlovákiai magyar dolgozóknál. rjABB 15 PONTOT TETTEK SZABADDÁ TEXTIL­ES CJPÖBEVÁSÁRLÁSRA Az ipar- és kereskedelemügyi megbízotti hivatal hivatalosan köz­li: 1949 márc'us 16"tól az ipar- és kereskedelemügyi megbízotti hiva­tal textil- és cipővásárlásra a 26-tól 40 számig terjedő pontokat bevá­sárlásra szabaddá tette. Az illeté­kes hivatal rendelete az összes ki­adott textiljegyekre vonatkozik. Gyárban ját tam ; nemrégen látogatóban, ahol ép- ' pen gyűlés folyt. A gyűlés ' után barátságos beszélgetés ala- ' kult ki közöttünk és többek ! között szóbakerült a könyvek, az olvasás, a művelődés szükségessége és fontossága. Szerettem volna meg­tudni, milyen tárgyú könyveket ol­vasnak a munkások és mit szeretné­nek leginkább olvasni. így beszél­getés közben egy munkáslány egy regénycímet említett és közölte, hogy szívesen olvasná még attól az írótól, mert abban a könyvben egy textilgyári munkásnőről ír igen szépen és megértően. Bizony, be­vallom, nem tudtam neki megmon­dani, ki a szerzője annak a regény­nek. Nagyon elszégyeltem magam akkor és resteltem, hogy a mun­kásnőnek nem tudtam kielégítő fe­leletet adni. Eszembe jutottak Lenin szavai: „Még sokat kell tanulnunk, ha a munkások közé megyünk mun­kásokkal beszélni.** Mert íme, mint a könyvek ismerője érkeztem, a szocialista irodalmat akartam a munkássággal megismertetni és nem tudtam egy fontos műről, amely komolyan lekötötte egy mun­káslány érdeklődését. Magamban el­tűnődtem, mennyire szégyelné ma­gát ez a munkáslány, ha munkája közben történetesen kiderülne, hogy nem rendelkezik a szükséges isme­retekkel. Nos, őszintén megmondom, elvtársnő, hogy az említett könyv­ről semmit sem tudok £s hogy ez­úttal én, aki benneteket tanítani akartam, azzal a tapasztalattal ér­kezem haza, hogy még nekem kell 'sokat tanulnom és még többet tud­nom, ha közétek akarok menni hir­detni a szocializmust. • • Vidor István. Megindul a magyar ifjúság beszervezése Népi köztársaságunk az ötéves terv alapján gyorsított ütemben halad a szocialista társadalmi rend felé. Ez a fejlődés lehetővé teszi, hogy a magyar ifjúság is bekapcsolódjék ebbe a folyamatba, mely az összes békeszerető nemzetek jobb boldogu­lását segíti elő. Ennek az irányelvnek alapján köz­társaságunk kormánya a múlt évi egyik őszi ülésén hozta meg jelentős döntését a csehszlovákiai dolgozó magyarság egyenjogúsítása tekinteté­ben. i Ezen az alapon most a magyar if" j júságnak is megadatott azon lehető­| ség, hogy a Szlovák Ifjúsági Szövet­: ségen (Sväz slovenskej mládeže, rö" | viden: SSM) belül szervezkedjék és nyelvének szabad használata mellett mindazon művelődési és egyéb mun­kát végezzen, mint a szlovák ifjú­ság. Felhívjuk szervezkedésre a ma­gyar ifjúságot, amely oly módon tör­tén'k, hogy belépnek a már létező SSM helyi csoportokba. Ahol ilyen csoport nincs, ott új csoportot léte* A bratislavai állami kórház nem felel mag a modern követelményeknek A Megbízottak Testületének utolsó ülésén többek között a bratislavai új klinika felállításával is foglal­koztak. Bratislava állami kórházát ugyanis a mult század 70-es évei­ben építették, úgyhogy ma a hala­dó orvostudomány követelményei­nek nem felel meg többé. A régi kórház a város 11 különböző he­lyein van szétforgácsolódva és mind­ez kedvezőtlenül befolyásolja a kór­ház gazdasági helyzetét és egészség­ügyi szolgá'atát. Például az egész­ségügyi autóknak, amelyek vizsgá­latra szállítják a betegeket egyik klinikából a másikba, ezért havonta 16 ezer kilométert kell megtenniök. A Megbízottak Testülete első felada­tául tűzte ki februárban az új kli­nikák felállítását. A tervbevett kli­nikai kórháznak, amelyet a Lafran­coni mellett állítanak fel, 1610 be­tegágya lesz, ezenkívül 300 ágy tu­berkulotikus betegek számára és 200 pedig a fertőzött pácienseknek. Az építkezés előkészítő munkálatai 1950­ben kezdődnek meg és 1951-ben az épület már teljesen kifejlődik. Az e'ső ötéves tervben 285 millió ko­rona költséggel biztosították a mo­dern kórházak építését és a máso­d k ötéves tervben a munkálatokat teljes egészében befejezik. Lafranco­n n úgyszólván egy klinikai város építését vették tervbe, amelynek 800 helyisége lesz. A gyógyvárost két út köti majd össze Bratislava központ­jával. Az egyik út a nagy alagúton keresztül a Duna mellett halad, a másik a prágai úton keresztül (volt Lamači-út) vezet majd Bratislava i legmodernebb klinikai kórházához. Nafta és benzin a qazefáknak... A gazdák részére szükséges benzin k'szolgáltatását az ásványi olajokra és hajtó anyagokra vonatkozó hirdet­mény szabályozza. Benzin utalványo­kat minden földműves kaphat az ONV gazda-szakosztályától. Utal­ványt a benzinhajtású traktorokon kívül minden gép részére adnak. Az e traktorokhoz szükséges benzin­mennyiséget ugyanis mindenki meg­vásárolhatja a szabad piacon is. Egy liter ára 60 Kčs. Na'tát és petróleumot az erre a hajtóanyagra járó gépek után kap­hatják a gazdaságok. Az évi szükséglet magángazdaság vsgy magánkézben lévő vállalat ré­szére 20 1. nafta vagy 22 1. petró­leum 1 ha szántóföldre és 10 1. nafta vagy 11 1. petróleum másfajta ta­lajra. Gépekkel rendelkező földmű­ves szövetkezetek és általános föld­műves szövetkezetek évente 40 1. naftát vagy 44 liter petróleumot kaphatnak 1 ha szántó területre és 10 1. naftát vagy 11 L petróleumot más terű 1 etekre. A nafta és petróleum ára literen­kint 9.60 Kčs. 1 sítenek. Az új csoport létesítéséről ki kell értesíteni a helyi hatóságot és az SSM járási titkárságát. Ott, ahol szlovák és magyar ifjú­ság van, együttesen vesznek részt a közös munkában egy közös választ­mány vezetése alatt. Ezekben a tár­gyalási nyelve szlovák és magyar. Szükséges politikai, kultúrális, szakmai előadások, szemináriumok és tanfolyamok együttes szlovák és magyar nyelven való megszervezése, valamint közös kultúresték, társas összejövetelek és mulatságok rende­zése, hogy a szlovák és magyar if­júság közötti esetleges súrlódásokat teljesen kiküszöböljek és hogy az együvétartozás tudata minél mélyebb gyökeret eresszen mindkét ifjúság­nál. A magyar ifjúság az SSM keretén belül önállóan színelőadásokat, mű­soros kultúrestéket rendezhet sza­valókórusokkal, dalokkal egybeköt­ve. Hogy a szlovák és magyar ifjú­ság közötti együttműködés példás legyen, ajánlatos, hogy a szlovák kultúrestéken a magyar ifjúság ma­gyar számokkal közreműködjön és fordítva. Ez a módszer is kitűnő le­hetőséget nyújt az értékes együtt­munkálkodásra. A magyar ifjúságnak annál 's in­kább meg kell gyorsítani a szervező munkát, mivel 1949 április 23-án tartják meg Prágában a csehszlová­kiai ifjúság találkozóját, amelyen már a magyar ifjúság is képviselve lesz. Ezen a találkozón alakul meg a Csehszlovákiai Ifjúsági Szövetség, mely magába foglalja Csehszlovák'a összifjúsárát, tekintet nélkül a nem­zetiségi hovátartozásra. Száraz József. NAGY ROBBANÁS ISZTAMBULBAN Istanbul — Szerdán éjjel Isztanbul központi részében egy lőszergyárban nagy robbanás történt. A gyár épületei te jesen elpusztultak. A robbaná? meg­rázta az egész városit és környékét. A veszteségekről még nem ad lak ki hiva­talos közleményt. Tájékozott «zcm^lvelc 300-ra beosülik a halottak számát. A löszergyárhan történt robbanás két ki­lométer körzetben súlyos károkat oko­zott A robbanás színhelyén még min­d'g tart a tüz és egy lőszerraktár felé terjed. SMé g egy évtoidu }ó Valahogy igen gazdagok napjaink évfordulókban! A sok szép és nemes hagyományban gazdag évforduló között hiba volna megfeledkezni egyről, amely mint a kakukfióka az idegen fészekben, úgy üt el a többi­től . Tíz éve annak, hogy a németé bevonu'tak Prágába. Hitler — „a szép Dolfi" — fej lett fasiszta ízlésről tett tanusác mikor legsürgősebb és legfontosab i teendője az volt, hogy a maga móc! ián eltehénkedett a Hradsinon c cseh királyok ősi fészkében, mely­hez a cseh nemzet legjobb hagyó mányai és féltő gyöngédsége fűző dik. Azzal kezdte hát, hogy véri; sértette épp azt a nemzetet, meV nek lojalitását oly,nagyon szerel: volna később elnyerni. — A füre reknek hivatalból kijáró isteni Í ga'Aat elfelejtette a fülébe súgni, hogy amilyen az adjon-isten, olyat a fogadj-isten. Fasiszta éleslátása oly tökélyre emelkedett, hogy észr­sem vette az orra alá tartott öklö­ket, melyekkel a prágaiak fogadtál az SS-faképű osztagait. Mi láttuk, én és a pajtásom, No­vák Jaroslav, minket Párizsban én a hír, de nagyon-nagyon otthon vol­tunk, mikor a francia lapok hasŕi jairól a világtőke „lelkiismerete" felé meredtek a cseh öklök. Ez a „lelkiismeret" néma volt. Annál tisztábban hallottuk egii másik lel­kiismeret hangját. Hallottunk a Dóm kávéház terraszán egy tisztes francia polgárt sírni a szégyentől, ört álltunk a csehszlovák kolónia székházában kitett vaskos könyv mellett, amely a tiltakozók aláírá­sainak tízezreivel telt meg naponta, szerb, horvát és más nemzetiségű diá­írásai és beh sokat közülük a düh és szégyen könnyei mázoltak szét. — Csapatostól jöttek a francia, szerb, horvát és más nemzetű diá­kok, hogy a csehszlovák légiók di­cső arrasi harcát megörökítő fest­ményre mutatva felajánlják magu­kat, mondván: „Mi is részt kérünk a ti szabadságharcotokból." (Tán Jaroslav kis szőke kedvesében is a lelkiismeret mozdult meg, mert az­nap este — szűkös frankjai dacára — gyenge csirkével vendégelt meg minket és anvás gyengédséggel si­mogatta a fejünket) Mi láttuk a fe'emelt öklöket, csak azt láttuk, egész ökölerdőt, csak Hitler nem látta őket! Tévedtünk, — én és Jaroslav — mikor a bevonulást megelőző fe­szült napokban úgy okoskodtunk, hogy „ezt Hitler mégsem merésze­li— Hát merészelte! — Gs mégis 5 tévedett és nem mi! Mert aki utoljára téved, az téved i legjobban. —ist— — A tanoncok műszaki kiképzése eddig nagyon elavult alaoon történt és már nem felel meg a megválto­zott helyzetnek. A mai körülmények a dobozó ifjúság kiképzésének új jogi alapra való helyezését követelik, hogy így a csehországi viszonyok egyezzenek a szlovenszkóival, ahol a tanonckiképzés mostanáig iüari alapon történt. A szociális gondozás minisztériuma ezért törvén vt készí­tett elő a dolgozó ifjúság kérdésé­ről, melyet a kormány valószínűleg március közepén tárgyal le. A tör­vény a tanoncok gazdaságos kikép­zését tartja szem előtt és átmeneti intézkedés történik addig, amíg álla­munk végleg áttér a szocialista for­mákra. A törvény által a tanszakok­ban elrendelt alapvető változás az, hogy az eddigi 2—4 évig tartó meg­szakítás nélküli tanoncidőt részekre osztja. A törvény szerint az egyes szakmákban a tanítás ideje megrö­vidül és a spectalizálás folytán a ta­nonc gyorsaban kapcsolódhat be a termelésbe. A törvény a tehetséges egyéneknek lehetővé akarja tenni, hogy rövidebb idő alatt tanulhassa­nak ki, mint ahogy azt az eddigi szabályok előírták. Amerikai tengerészek tiltakoznak A „Journal of Commerce" írja, hogy az amerikai tengerészek köte­léke és a hajótulajdonosok szerve zete az amerikai külügyminisztéri­umban tiltakozni akar Clay tábor­nok terve ellen, mely a potsdami egyezményben a német hajózásra és hajógyártásra vonatkozó korlátozá sokat megszűntetné. — 30.000 traktort gyártanak Cseh­szlovák" áhan az ötéves terv alatt. A mezőgazdasági termelés gépesítés* 1 egy'k feltétele annak, hogv a mező. g°zdaság sikeresen teljesíthesse az ötéves tervben megszabott feladatait » Hogy a gépesítési terv e része tel­jesüljön, mely szerint az 1953-as év­ben egy-egy traktorra 125 hektár­terület esik, 30.000 traktort kell gyártani a hozzátartozó gépekkel és szerszámokkal együtt. Az ötéves terv szerint háromfajta traktort gyárta­nak különböző teljesítőképességgel A 45—60 lóerős traktor nehéz mezei munkára való lesz. A másik két faj­ta, a 25—35 lóerős középfajta és a 15 lóerős könnyüfajta folyó mezei munkára való lesz. A könnyüfajta főképp a zöldség- vagy komlóterme­lésben és hasonló munkában fog be­válni. A csehszlovák tervezők igye­keznek oly mezőgazdasági traktort előállítani, mely tökéletesen megfe­lel a művelési ágaknak. Az ötéves terv mezőgazdasági gépgyártásában figyelmet érdemelnek az újfajta cséplőgépek, különösen a „poloauto­mat", óránkénti 8—10 métermázsás teljesítménnyel, melynek kiszolgálá- j sához elegenrő egy munkás és a 18 métermázsa óránkénti teljesítményt elérő cséplőgép, melyhez szintén a legkevesebb kiszolgáló erő kell. — Édes Lilikém. rettenetcsen sze­retlek s ha észrevennem, hogy meg­csalsz ... — Légy nyugodt, Jóska, nem fo­god észie^euni — Április 10-tői nyári időszámí­tás. A belügyminiszter indítványára a kormány jóváhagyta erre az évre is a nyári időszámításról szóló ren­deletet. A nyári időszámítás április 10 -én, középe.irópai időszámítás sze­rint 2 órakor kezdődik és október 2"án, nyári időszámítás szerinti 3 órakor ér véget. Lapunk mai számához új előfizetőinknek póstabefize­tői (csekk-) lapot mellékel­tünk. Szíveskedjenek kitöl­tésénél nevűk előtt — a címke jobb oldalán találha­tó — előfizetői számukat feltüntetn' (pl. 18.975 U). A szám az előfizető száma, az „U" ríj Szó-t jelent Amennyiben előfizetőnk tévedésből ugyanazt a lapot több példányban, vagy hibás címen kapná, a reklamáció­hoz (úgy a helyes mint a hi­bás) címkét mellékelje. Címváltozás esetén kérjük az eddigi cím beküldését és az új cím olvasható közlé­sét (helyes, hivatalos új köz­ségnév és utolsó pósta). Kérjük továbbá lapunk meg­rendelőit, hogy a póstabe* fizetői lapot (vagy posta­utalványt) semmiesetre se használják megrendelésre, hanem csak kizárólag az elő­fizetési díj kiegyenlítésére. A kiadóhivatal. Rlpavia Portállá elsőrendű amerikai alany, szőlővessző lO.OOOt drb. eladó. Geró István, szőlötelepe, Nitra-Zobor. 156. ELHALASZTOTTÁK AZ ATLANTI EGYFZMfiNY SZÖVEGÉN FK NÝILV ÁNOSSÁGRAITOZ' S' T Londoni jelentés szerint illetékes k"r"'k valósz'nünek tartják, hogy az Északatlanti Egyezmény szövegének nyiváno r ságra 1 ozását a jövö hét végére halasztják az újabb ellenté­tek miatt. 5ZPRKI57TÍÍ ÜZENETEK Csák Mária. Košice, Legutóbb bekül­dött versei közű] az egyiket vagy má­sikat alkalom adtán köz ">lm fogjuk. Cikkét női rovatunk vezető-'ének adtuk át. „Bizony". Hasonló jót máskor is küldhet. Üdvözöljük. Lévai S. Dezső. Job ba; ké:ünk. Amit eddig küldött, gyen­gécske. Kovács István. Sajógömör. Ha sírnak c. versére legközelebb ?or kerül. Vörös István. RHavská Sobota. Már­cius 15. c. verse megkésve érkezett. A többiről a jövö héten. Körös.v Károly, Levice. Költeménye nem közölhető. L. J. Gbelce. Ez még gyenge, de hisszük, hogy kapuimk öntől majd jobbat. Pró­bálkozzék egyszer pré ával R. P. M. Me«e a boldogságról c. írása kedves, de nem lapuinkba való Ep-riesy Péter, Trenčn J Ivényem c. verséből hiányzik az a tömör, komoly kifejezésmód és meggyőző erő ami a verset értékes költeményé avatia Gyakoro'ja az írást és később jelen kezzék újra. Varsa Ist­ván, Veľké Kapušany. A fenti üzenet önnek is szó 1. Baldarf Riza, Ű«tí nad Labem. Köszönjük Wolker — fordítá­sait. Van érzéke a műfordításhoz, de verse és prózája átdolgozásra szorul. Küld őn legközelebb tövidebb Wo'ker­fordí'ást. M. N. Poprad. Beküldött pró­zájához: higyje el, nem elég a natura­lista való?ágiátás. Költői tehetség k.ll hozzá, nemcsak okoskodás, képzeleg nemcsak mesHeve>nítö orő c nemcsak átlagos íráskészség, de stílus. Mind­megannyi ténvező amely k'<el csak ak­kor r^dpIk^H-tün.k, ha bölecőnkben homlokon csókol bennünket a múzsa...

Next

/
Oldalképek
Tartalom