Új Szatmár, 1912. november (1. évfolyam, 180-204. szám)

1912-11-01 / 180. szám

2. otöal 1012. november 1 lljMmái A estére: 5. SZ. B „ t 77 A estére: 5. SZ. b ^ 77 A estére: 6. sz. b .. ^ 77 A estére: 7. SZ. b „ ^ » A estére: B „ C „ 8. SZ. Dr. Weisz Sándor Spiegel Ferenc Nagy Lajos őrnagy Pirkler József Novák Lajos Dr. Antal László Dr. Benedek József Kertész Ferenc Losonczy József Halász Mór Dr. Tanódy Márton Emerich Tivadar Lehotzky János Krassó Miksa C. Visky Károly dr. Pirkler Ernő és Földszinti páholyok bal oldalon: Varjú Sándor Dr. Farkas Antal Reitter Lajos Jakó Endre Küszner Albert Jakó Sándor 1. sz. 2. sz. 3. SZ. 6. SZ. 5. SZ. 6. sz. 7. SZ. 8. sz. A estére B 77 C 77 A estére B »7 C » A B estére C 77 A estére B 7» C 77 A estére B 77 C 77 A estére B 77 C 77 A estére B 77 C 77 A estére B 77 C 77 Dr. Kölcsey Ferenc Pethő György Dr. Vajay Károly Nagy Endre Uray Jenő Dr. Keresztszegby L. Horváth Bertalan Dr. Lengyel Alajos Kölcsey Gábor Heinrich Viktor Dr. Wallon Gyula Dr. Heller Gyula Kőrösmezei Antal Dr. Papp Zoltán Paál Endre Kovács Ábrahám Bakó Ignác és Tan- kóczi Gyula Földszinti közép-páholyok: 1. SZ. 2. SZ. 3. SZ. 8. SZ. A estére B 77 C 77 A estére B 77 C 77 A estére B 77 C 77 A estére B 77 C 77 Ifj. Reiter Mór Dr. Ehrenreich Lipót Dr. Nagy Barna Dr. Hantz Jenő Menszáros Zoltán Madarassy László Lengyel János Dr. Damokos Andor és Dr. Galgóczy Árpád cs. Mayer Salamonná Pilhoffer Ida Fuchs Bertalan Emeleti közép-páholyok: 1. sz. 2. SZ. 3. SZ. 6. SZ. S. SZ. 8. sz. A estére B C „ A estére B „ C „ A estére B Mikolay János Trattuer Sámuel 5. gy.-e. tisztikara Dr. Szűcs Sándor Mertz József Dr. Muhy Zsigmond Páskuj Imre Dr. Borgida Lajos Both László Uray Károly Bárány Samu Dr. Lénárd István A estére B „ C „ A es­B ték- Szinügyi bizottság C re A estére: Weisz Sándor B „ Lőwinger József C „ Kolb Mór A estére : Beer Mór 7 52 B „ 12. gy.-e. tisztikara C „ Szilágyi Endrej 8 A estére : Dr. Steinfeld Géza 52 B „ Mérnökök társasága C „ Zsolnay Ármin Emeleti páholyok jobb oldalon: Üres A estére: Üres B „ Bervald Izidor C „ Kun Aladár A estére : Hold J. Ferenc B „ Endrédy Józsefné C „ Kiss Izsó és Torday A estére: Üres B „ Unger Ullmann S C „ Ferenczi János Demkő Sándor A estére : Rab László B „ Melchner József C „ Kádas József A estére : Szatmáry József B „ Dávid Samu C u Pártos Samu 1. sz. 2. sz. 3. sz. 8. SZ. 5. SZ. 6. sz. 7. SZ. és A es­B ték- Dr. Hadady Lajos C re Emeleti páholyok bal-oldalon : 2. SZ. 3. SZ. 8. SZ. 5. SZ. 6. sz. 7. SZ. Üres Üres A estére B 77 C 77 A estére B 77 C 77 A estére B 77 C 77 A estére B 77 C 77 A estére B 77 C 77 Kovács Lajos Dr. Petrich, gyógysz. Göncz^ Mihály Asztalos József Dr. Dasek Bálint Dr. Nagy József Hajdú Károly Uray Dezső Pártos Samu Schwartz Miksa Einhorn Márton Pongrácz Lajos Fürszt Viktor Baranyi Gyula Palády Lajos A szinügyi bizottság, amikor a pá­holybérletek ilyetén törzskönyvezését kimondotta, egyszersmind megbízta Heves Béla színigazgatót azzal is, hogy szi­gorúan ellenőrizze, hogy a törzsköny­vezett bérlők használják-e bérleteiket, mert a bizottság olyan információt nyert, hogy némelyek — bár a maguk nevére váltják ki a páholyt, azt állandóan másnak engedik át s ez által meghiúsítják a szinügyi bizottság azon törekvését, hogy a bérietek beosztásánál a hosszú időn át szerzett jogos igényeket kielégíthesse. Amennyiben o színigazgató ilyen esete­ket bejelent, a bizottság szigorúan fogja alkalmazni a páholybérletekre vonatkozó szabályzat idevonatkozó rendelkezését és az ilyen törzskönyvezett bérlőktől még a szini idény tartama alatt el fogja vonni a bérletet. Tudomásul vette a szinügyi bizott­ság a színigazgatónak azt a bejelentését, hogy némely kisebb családu emberek több támlásszéket — előfordult, hogy 9—10 darabot is — ki akartak bérelni az egész idényre, nyilvánvalóan azzal a célzattal, hogy azt külön-külön kiadva értékesítsék, miért is a színigazgató ezen bérletek kiadását megtagadta. Felhatalmazta a szinügyi bizottság a szinigazgatót, hogy ilyen esetekben, ahol nyilvánvaló, hogy a kibérlés üzleti cél­zattal, továbbadást szándékból történik, a bérlet kiadását megtagadhassa. m s isi kis tagos bir • tok és egy 21 holdas lanka,, lakás, istáié­val együtt azonnali átvételre bérbe­adó, esetleg eladó. — Mindkét in­gatlan a szatmári határban a köves ut mellett van a Szamos hidjától IV. km nyíre fekszik. — Kolb Mór Kossuth Lajos-utca 11. szám alatt. Harc a niSri és az Én népe Siizaft. Tüntetés pl Tisza Isisén elles. — Az „UJ SZATMÁR“ telet'ontudósitása. — Budapest, okt. 31. este 9 óra. Az ország népe azt az ellenszevet, amelylyel gróf Tisza István, a parlament elnöke iránt viseltetik, mindenütt nyilvá­nítja. Mindenütt, ahol csak alkalom van rá s ahol csak lehet, tüntet a népjogok eme tiprója ellen, aki nem átalkodott a nép képviselőit rendőrökkel kivezettetni a magyar törvényhozás házából. Ezt az ország népe sohasem feledi el, mint ahogy nem is feledheti el és épp ezért, ahol csak lehet, minden eszközt s alkalmat megragad, hogy tüntessen a magyar alkotmány megsértője ellen. Csütörtök délben 12 órakor — mint azt az Uj Szatmár fővárosi tádósitója jelenti — gróf Tisza István az Egyetem­utcán keresztül gyalog, egyedül a Feren­ciek tere felé tartott. Az arra járók észrevették Tiszát s tüntetni kezdtek. — Abcug! Levele! Bitang! Gazember! — kiabálták minden oldalról. A hangulat percről-percre fenyege­tőbb lett. Mikor ezt Tisza látta, bemenekült a Kecskeméti-utca egyik házába. A tüntetők a ház elé vonultak s ott tüntettek Tisza ellen. Később rendőrök s detektívek érkeztek s széjjel akarták kergetni a tömeget. A tömeg azonban nem akart széjjeloszlani. Végre azután mégis eltávoztak. Pár perc múlva Tisza kijött a ház­ból s a Kossuth Lajos-utcán a Nemzeti Kaszinó felé tartott. A nép ezt megtudta s csoportokba verődve újra tüntetni kezdtek. — Geszti csavargó! csirkefogó! és más ehhez hasonló kifejezések röpködtek Tisza felé. Egy úri kinézésű embert, aki leg­jobban abcugolt, a detektívek le akartak tartóztatni. A tüntetők az ember pártjára állottak s nem akarták engedni, hogy a detektívek letartóztassák. A detektívek, mikor látták, hogy a hangulat már na­gyon emelkedett, revolvert rántottak elő s azzal kergették szét a tömeget. Ugyanakkor arra jöttek az ellenzéki képviselők s azok közbelépésére kezdett a tüntetés csilapodni. Tisza ekkor bemenekült a Nemzeti Kaszinóba. Közben egy érdekes jelenet játszó­dott le. Lovag Bialoszkurszky detektív oda Gallérok gőzmosása ||«J| gra, fr* 13^231 i Kézimunkák, glacé keztyük, tükörfénnyel hófehérre S cSi bútorok, szőnyegek tisztítása. Gyár-főüzlet: Szatmár, Kossuth L.-u. 10. Felvételi iroda Kazinczy-u. 17. Attila-u. 2. Nagykároly Széchenyi-u. 31. Alapittatott: 1886

Next

/
Oldalképek
Tartalom