Új Szatmár, 1912. november (1. évfolyam, 180-204. szám)

1912-11-01 / 180. szám

1912. november 1 lljMtttái 3. oldal ment gróf Zichy Aladárhoz és igy rimán- kodott: — Kegyelmes uram, tegyen valamit. Én már nem bírom a dolgot. Több hónap óta kisérem a kegyelmes urat s már, mint láthatja, egészen lesoványodtam. Két óra tájban Tisza elhagyta a Nemzeti Kaszinót s a Károly-köruton át a lakása felé tartott. A nép azonban ismét észrevette. — Abcug! Le vele! Fel kell huzni a gázlámpára ! Bitang! Csirkefogó ! — kia­báltak rá. Tisza folytonos abcugolások között ért a Dob-utcához. Itt a tüntetők egy kofától elvették a körtét és azzal meg­dobálták Tiszát. Később záptojás, krumpli és más ehhez hasonló tárgyak röpködtek Tisza felé, folytonos szitkozódások kö­zepette. Eközben megérkeztek a rendőrök. Széjjel akarták kergetni a tömeget. A tömeg azonban ellentáll, nem akar menni. A rendőrök fenyegetőznek. Ez sem hasz­nál. Mindenütt nyomon követik Tiszát. Tisza most a Csengeri-utca felé igyekszik. Itt azonban már olyan fenye­getővé vált a hangulat, hogy kénytelen volt a 27. számú házba bemenekülni. A tüntetők követni akarták, a rend­őrök azonban feltartóztatták őket, mire azok eltávoztak. Tiszának ma egy másik kalandja is akadt. Amikor kijött a képviselőházból, két orvostanhallgató halkan megabcugolta. Jóformán még el sem hangzott az orvostanhallgatók ajkáról az utolsó szó, amikor Pavlik hirtelen ott termett és bekísérte őket a rendőrségre, ahonnan azután igazolás után szabadon bocsátot­ták őket. PÉNZT PAZAROL mindenféle gyenge szerkezetű villany- égőre, holott tudnia kell, hogy Ultin: 283. Egyedüli raktár llsMül, HüiDint modem csiliitl u/m I spÓT mmimm is Em­il Hiú iliiü I Hl OAUMÁNÁi. SZATMÁR, Deák tér 7. i Szerelési munkákat gyorsan és pontosan vállalok jutányos költségvetés szerint. Arcképes igazolványokba! ........ fényképeket gyorsan és jól ■■■—-- ■ E! S 6? S? I rilijr Hollós! utóda Htiba LslNIIl = Szatmár, Deák-tér 9., a volt Lengyel Márton ház ln’rtííeitóc Értesítem a n. é. közönséget 1_jI hogy Pázsit-utca 7. sz. alati szabómiihelyemet megnyitottam, hol a leg­divatosabb és legolcsóbb féríirubákat készítem a legjutányosabb árban. — A nagyérdemű közöusé - becses pártfogását kéri IVÁN PÁL, férfi-szabi' -- Szatmár, Pázsit-utca 7. szám. . ­II Vígszínház müoészei az Uj Szatmár moziban. Egy csók története. Életkép 2 felvonásban. — Irta: Garvay Nándor. Előadják: a Vígszínház művészei. Főszereplők: Mikolay báró .... Csortos Gyula A bárónő .... Mészáros Giza Alfréd ......................Tanay Frigyes Fe ri bácsi..................Vendrey Ferenc Sz obalány..................Csáky Irén Ko ldusasszony . . . Kürthy Sári Inas...........................Szatmáry Ferenc Történik Budapesten. Két barát (Vendrey és Tanay) láto­gatóban van egy fiatal házaspárnál (Mé­száros és Csortos). Az egyik (Tanay) egy önfeledt pillanatban észrevétlenül meg­csókolja az asszonykát, aki erre a kö­vetkező szavakkal fordul férjéhez : Ezaz ur távozni óhajt. A szerelmes ifjú vissza­utasítását megérti, de távozása közben sikerül neki a szobaleányt megveszte­getni, aki megígéri, hogy bevezeti őt úrnője hálószobájába. A fiatal férj a klubba távozik, de útközben észreveszi, hogy otthon felejtette pénztárcáját s ez­ért visszafordul. Legnagyobb megdöbbe­nésére együtt találja feleségét barátjával s a nagy felindulástól ájultan esik össze. Az asszony ekkor telefonál férje másik barátjának, (Vendrey) aki csakhamar meg­jelenvén úgy rendezi a dolgokat, hogy a férj amikor ájulásából magához tér, azt higyje, hogy az egész kaland csak egy rossz álom volt s igy a dolog a legna­gyobb rendbe jött. Garvay Nándornak ez a kitűnő élet­képe szombaton kerül bemutatóra az Uj Szatmár moziban. Mellette műsoron lesz még Takács Sándornak, a lezuhant magyar aviatikusnak temetése és több humoros felvétel. Hz 113 iZrciütiR telefonja A háború. TŐZSDÉK. Szófia, okt. 31., este 9 óra. A bolgárok Lüle Burgast elfoglalták. A törökök fegyvereiket elhányva mene­kültek. Szófia, okt. 31., este 9 óra. A bolgárok győzelme teljes. A tö­rökök mindenfelé nagy vereséget szen­vedtek. Becs, okt. 31., este 9 óra. A török nagykövetség táviratot kapott, amelyben megcáfolják a törökök vereségéről szóló hireket. Konstantinápoly, okt. 31., este 9 óra. A porta hajlandó a békére. II sajtó üldözése ellen. Budapest, okt. 31. este 9 óra. A Budapesti Újságírók Egyesülete holnap ülést tart, amelyen tiltakozni fog­nak a sajtó üldözése ellen. Meggyilkolt korcsmáros. Budapest okt. 31., este 9 óra, Bőd János Ipar-utcai korcsmárost egy ismeretlen ember két késszurással megölte. A gyilkost a főváros összes rend­őrsége üldözi. II képvisefőház ülése. Budapest, október 31. d. u. 2 óra. A képviselőház ma délelőtt 10 óra­kor gróf Tisza István elnöklésével ülést tartott, amelyen körülbelül 115—120 mun­kapárti képviselő gyűlt egybe, ott voltak a kormány tagjai is Lukács László el­nökkel az élükön. Gróf Tisza István az ülés megnyi­tása után bejelentette, hogy a miniszter- elnök királyi kéziratot küldött át. Vermes Zoltán jegyző felolvasta a királyi kéziratot. A királyi-kéziratokat csendben hall­gatták meg. Lukács László miniszterelnök állott fel ezuián és előterjesztette a képviselő- házi őrség felállításáról szóló törvény- javaslatot. Következett a jegyzőkönyv hitelesí­tése, amely után az ülés véget ért. Budapest, október 31. Értéktőzsde. Magy. hitel 772 25 Osztr. hitel 595-50 Koronajáradék 84­Jelzálogbank 406-25 Leszámítoló 500"— Hazai 280'— Magyar bank 521"— Rimamurányi 71175 Salgótarjáni 696-— Közúti vasút 632 — Városi vasút 36325 Gabonatőzsde. 1913. áprilisi búza 11-87 1913. áprilisi rozs 1052 1913. áprilisi zab 11-36 1913. májusi tengeri 8-09 Készáru: öttel olcsóbb. D& SZŰCS SÁNDOR ügyvédi irodáját és lakását VerbőczI- utca 6. szám alá (a törvényszéki pa­lota háta mögé) helyezte át. ---­KÖ ZPONTI SZÁLLÓDI, étterem és kávéiiáz Mátészalkán. Teljeson újonnan építve és Derendezve. Tatay Pál vendéglős, szolid és lioyelmcs Kiszolgálás. ««««• aagaaaapaaare-aBBBaaaeaaaeaBaaBaaaBBBBaaaaaai ROMÍN JIMS SS épület- és mübédogos jjf. Mily üÉti. FI Elvállal épület és műbádogos munkái vala- Q Q mint csatornák készítését és azok festéséiig E3 □QIIIE3E10E3130000QIDE1E1E] ü novemberi lakásváltoztatások alkalmával kérjük előfizetőinket, hagy velünk úgy aj, mint régi lakásuk címét idejében közölni szíveskedjenek, hogy a lapot uj lakásukra fennakadás nélkül exponálhassuk,

Next

/
Oldalképek
Tartalom