Új Szatmár, 1912. november (1. évfolyam, 180-204. szám)

1912-11-01 / 180. szám

radikális politikai napilap visszaitasitott Ma a képviselőház formális ülésre ült össze, hogy az újabb delegációra szóló királyi meghivót publikálja. Sem­mi egyéb tárgya nem volt az ülés­nek s mégis ese­ményszámba megy annak le­folyása, miután a kormány s il­letve a házelnök intézkedése fotytán ismét viszont­láthatta Budapest kiváncsi népe a már rendszerré vált fegyveres kordont a törvényhozás háza előtt annak a feladatnak teljesitésére, hogy a Ház üléseiről törvénytelenül kitiltott ellenzéki képviselőket meg­akadályozza az ülésen való meg­jelenésben. Tehát újra a hírhedt erőszakot vette igénybe Tisza gróf hogy a királyi meghívó kihirdet­hető s az ülés megtartható legyen. Az ülés lefolyását illetőleg tele­fonrovatunkra utalunk, amelyből megtudható, hogy a szövetkezett ellenzék megkísérelte törvényes kötelességét teljesíteni, de a fegy­veres erő ebben ismét megakadá­lyozta s miután az erőszak ellen tiltakozott, ott hagyta a szintért, hadd végezze el a magára maradt munkapárti többség kis játékát. Hogy ez igy fog történni, min­denki tudta a miniszterelnöknek megtett békeajánlata után huszon­négy órával, amikor ugyanis ki­tűnt, hogy az a békeajánlat csak amolyan színes szappan-buborék volt, amelynek élete a nagyon gyorsan bekövetkező szétpukka- dásáig tart s azok is, akik már- már reménykedni kezdtek, hogy az áldatlan politikai helyzet, ami 1, évi. 180. sz. Síatmér-Mémetl 1912 november 1 Péntek főleg a mai válságos külpolitikai viszonyok között nágyon is első­rangú kérdés, a kialakulás stádiu­mába érkezik, amely után rövide­sen bekövetkezik az óhajtott béke, — még azok is letettek annak re­ményéről, hogy a többség és kor­mány a békét komolyan akarnák, miután a kormányelnök a béke létrejöttét a maga távozása árán az ő „vállalt feladatának“ befejezé­séhez kötötte, melyre gróf And- rássy Gyula jogosan jegyezte meg, hogy itt nem komoly békeakcióról van szó, hanem csak azon szük­ségre, hogy hivatkozni lehessen egy megtett békeajánlatra. Ily körülmények között termé­szetesen békéről beszélni tovább nem lehetett s a szövetkezett el­lenzék egyértelműen visszautasí­totta a kétszínű ajánlatot s a de­legációk üléseire szóló meghívó­levelet felbontatlanul küldték vissza a munkapártnak s ezek után most már hallani sem akarnak arról, hogy a házszabályok revíziójára kiküldendő bizottságba megbízot­takat nevezzenek meg. így állván a dolgok, ezzel nyilvánvalóvá lett, hogy az ellen­zéknek nem marad egyéb hátra, mint egyelőre tovább folytatni a megkezdett harcot a jogrend és az alkotmányosság helyreállítása ér­dekében, amig végre is küzdelme a kívánt sikert meghozza. Teljesen bizonyosak lehetünk afelől, hogy a magára maradó munkapárt szűk családi körben, az ellenzéktől nem zavartatva ha­tározni fog az ország dolgai felett s a házszabályok revízióját is ke­resztül fogja hajtani s a törvény­telenül alkotott lex-Vadász helyett egy újabb törvénytelen lex-Vadászt fog alkotni, amely a bécsi hírfor­rások szerint végleges lesz. Úgy látszik, hogy a házszabály revíziója jelenti a „vállalt feladat­nak“ véghatárát, amely után, mivel a mór megtette kötelességét, a mór mehet. Tisza gróf házelnök s a kormányelnök is — ha úgy igaz — elhagyják helyeiket, hogy a béke létrejöttét tovább ne akadályozzák. Az ország a béke létrejöttének pillanatát lélekzetvisszafojtva várja, de ezt csak a jogrenden és alkot­mányon ejtett sérelmek teljes or­voslásával kívánja elérni s amig ez a helyzet be nem következik, nem fog megszűnni a népgyülése- ken egyre tiltakozni az erőszak és alkotmánysérelmek ellen. Bizonyitvány! A Brünn Sándor gyógyszerész által for­galomba hozott „Ideái“ poudert megvizsgál­tam és abban semmiféle az arcbőrre ártalmas anyagot nem találtam. ­budapesti kir. törv. hites vegyész. — Dr. Szóbél Sózseí Kili béreltek páholyt ? Tilos a páholyokat albérbe adni! — Az UJ SZATMÁR tudósítása. — Szatmár, okt. 31. A színházi szezon páholybérletei körül lefolyt tülekedések véget értek. A páholyok — ami iránt külömben aggá­lyaink sem voltak — mind egy szálig el­keltek és páholy kevés maradt üresen, de bérelni kívánó sok maradt páholy nélkül. A szinügyi bizottság felülvizsgálta a színigazgató által felvett jelentkezéseket és a szabályrendeletben biztosított jogai­nál fogva a következőképpen osztotta be a következő színházi szezon páholybér­leteit. Földszinti páholyok jobb oldalon : A es­1. sz. B ték- Dr. Papolczy Gyula C re 2. SZ. A es­B ték- Papp Ilona C re A estére : Teutelbaum Hermann 3. SZ. és Medgyesi Ferenc B „ Róth Lajos C „ Dr. Erdélyi Miksa 99 Uj Szatmár“ női kalapraktár Károlyi­közben. Ára 6 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom