Új Szatmár, 1912. szeptember (1. évfolyam, 128-152. szám)

1912-09-03 / 129. szám

4. oldal UjJmimm 1912. szeptember 3 — Pályázat. A kereskedő tanonc­iskola bizottsága pályázatot hirdet a szatmárnémeti kereskedő tanonciskolánál betöltendő óraadó tanitói állásokra. Pá­lyázhatnak a helybeli közép, polgári avagy felső kereskedelmi iskolánál mű­ködő rendes tanárok. A tanári oklevéllel felszerelt kérvények f. hó 12-ig nyújtan­dók be Dunay Sándor felső kereskedelmi iskolai igazgatónál. A megválasztás f. évi szeptembertől kezdődő három évre szól. Tiszteletdij heti egy óra után évi 120 K, amelyet havi előleges részletekben a városi közpénztárnál lehet felvenni. A kereskedő tanonciskolái bizottság. — Bodoky Béla öröké. A Bodoky Béla halálával megüresedett kismajtényi körjegyzői állásra pályázatot hirdet Ma- darassy főszolgabiró. A kellően okmányok pályázati kérelmek október hó 16. napjá­nak d. u. 1 órájáig adandók be a főszolga­bíróhoz. A választás Kismajtény község­házánál október hó 26. napján fog meg­történni. Bodoky tudvalevőleg a Szatmár- megyei Községi és Körjegyzők Egyesü­letének is elnöke volt és a jegyzők kö­rében — bár egyelőre még csendben — már megindult az elnök-jelölt keresés is. Az elnöki állásra komoly jelöltekként eddig: Bodoky Gyula börvelyi, Gruber Márton szaniszlói, Barna Benő nagysom- kuti, Komoróczy Jenő győrteleki és Szabó Dezső csanálosi jegyzőt emlegetik. — A kereskedő főnökök figyel­mébe. A kereskedő tanonciskolában az 1912—13. tanévi iskolai beírások szep­tember hó 9—14-én délután 3—5 óráig tartatnak meg a felső kereskedelmi isko­lában. A felvételkor ki kell fizetni az első félévi tandijat, 10 K-t, ezenkívül azon tanoncok, akik első Ízben iratkoz­nak be, 4 K felvételi dijat is fizetnek. Minden tanuló hozza el magával a múlt évi ellenőrző könyvecskéjét, akik pedig tanonciskolába még nem jártak, iskolai, tanoncszerződési és ujraoltási bizonyít­ványaikat is kötelesek bemutatni. Az is­kolába járás kötelezettsége minden ke- reskedőtanoncra és mindaddig kiterjed, amig tanoncviszonya fennáll, amely a kikötött próbaidőre is szól. A felvételre egyáltalán nem, vagy a jelzett határidőn túl jelentkezők, mint mulasztók ellen, az első fokú iparhatóság a törvényes eljá­rást fogja megindítani. Az előadásokat szeptember hó 16-án délután 5 órakor kezdjük, ezt megelőzőleg 4 órakor tartjuk meg a javító vizsgálatokat, amelyre az a tanuló jelentkezhet, aki a múlt tanév végén egy vagy két tárgyból kapott elég­telen osztályzatot. Dunay Sándor igaz­gató. — Országos állatvásárok várme­gyénkben. Szeptember 5-én Jánkon, 9-én Avasfelsőfaluban, 16-án Nagykároly­ban, Sárközön, 17-én Szatmár-Németiben, 19-én Erdődön, Királydarócon, 20-án Csengeren, 23-án Pehérgyarmaton, 30-án Felsőbányán és Mátészalkán. Huszár Aladár könyv- és papirke- reskedése Deák-tér 7. szám alatt a Fogéi házban (volt Halmi házban) van. — Tolvaj napszámos. Nagy János bükktótfalusi napszámos, amig a falusiak a mezőn dolgoztak, kifosztotta Matyisán Péterné bükktótfalusi asszony lakását, amit Matyisánné csak az esti órákban vett észre. Nagyot a csendőrök letar­tóztatták. MIMMHttlII IMIIHIIMIilMlltIHIIIIHIMHMItMtMIMIHIIIM jj Nem bukik meg | II a gyermeke, ha beiratás jj II = előtt bevásárlásait = || 8 Somlyaynál tszteii Deák-tér 10. jj SIllilliMIMMHI IHIHIHHHIIMIIÍIIMIIMHIMIMIM Hlllllill — Bocskay kabaréja. A vidéki kabarédirektorok egyik legnevezetesebb­jének, Bocskay Bélának elsőrendű kabaré- társulata nyolc napig fog vendégszere­pelni Szatmáron. A kabaré-társulat a Pannonia-szálló fényes éttermében mu­tatta be művészetét. A bemutató vasárnap este volt. A nagy éttermet a közönség egészen megtöltötte. Várakozáson felüli a kabaré-társulat, amelynek minden egyes tagja elsőrendű művész. A közönség tet­széssel fogadta az előadást, s egyes sze­replőket, Geiger Imát, Rónai Jucit, Bocs­kay Bélát, Budai nővéreket, Vécseyt, Csillag Szerént valóságos ünneplésben részesítette. A kabaréelőadás legkima­gaslóbb száma a Görlitz Testvérek, ennek a két csodagyereknek a művészete. Nem is csodagyermekek ezek, hanem csudás- gyermekek, akikben már most is oly ma­gas fokon ki van fejlődve a zenei érzék. Egyik a zongorán, a másik pedig xylophonon mutatta be művészetét. Egy-egy számuk után percekig zúgott a taps, s a kis mű­vészeket többször a lámpák elé hívták. A közönség elragadtatással hallgatta a két csudás gyermek játékát, akiknek bő­ven kijutott az ovációból. Bocskay társu­lata ezúttal is bebizonyította elsőrendü- ségét. A kabaréban naponta uj műsor van. IMIIMIiMIMMIMHIIIIHIIIIIKIIIIIIIIIIIMIIIHMI lllltlllll IS LEGJOBB kalapok ::: jj LEGSZEBB nyakkendők jj LEGTARTÓSABB fehér- II neműek és harisnyák jj csakis Somlyaynál Deák-tér ÍO sz. j ISmIHIMIMI lltlItlIIIMtlttlIIMItlIIMIIIIMMMMIMIMMMI — Meglopta a rokonát. Horinkár Demeter kovácssegéd vendégségre ment rokonához Csolta Demeternéhoz, aki szí­vesen látta rég nem látott rokonát. A kedves rokon avval hálálta meg a szives vendéglátást, hogy amig Csoltáné az udvaron foglaloskodott, összeszedett a szobában több értékes holmit s azután megszökött. Horinkárt körözik. — Öngyilkos napszámosasszony. Csutorás Lászlóné batizi napszámos asz- szony vasárnap délután a falu szélén levő kútba ugrott. Mire rátaláltak, meghalt. A csendőrség megállapította, hogy Csuto- rásné életuntságból követte el az öngyil­kosságot. — A leányszöktető tanító. Csen- gerujfaluban a református tanító elcsábí­totta Mezei Erzsébetet, az elcsábított leány anyja tudomást szerzett a tanító becstelenségéről s feljelentette az espe­resnél. Mikor a tanító megtudta, hogy az elcsábított leány anyja feljelentést tett ellene, elment Mezeméhez s könyörögve kérte, vonja vissza a feljelentést, Ez meg is történt. A feljelentés visszavonása után pár napra a tanító megszöktette a leányt. Mezeiné a leányszöktető tanítót feljelentette a csendőrségen. A csendőr­ség a szökevények ellen körözőlevelet adott ki. — ÜGYVÉDI IRODÁMAT Rá- kóczí-u. 32. sz. alatt megnyi­tottam. Dr. SelyebyBéla, ügy­véd. — Szerencsétlenül járt napszámos. Hétfőn délután egy súlyosan sérült em­bert szállítottak be a mentők a közkór­házba. A súlyosan sérült ember Nyilucz András ujmajori lakos. Nyilucznak a bal­lábán elpattant egy ér. A szerencsétlen ember élethalál között lebeg. — Egy jókarban levő teljes fűszer- üzlet berendezés eladó. Értekezhetni lehet Borgida Miklós üzletében, (a bérpalotával szemben levő kőbódéban). '■»■■»«■■■■■aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Dán bőrkabá­tok és gummi- : köpenyegek: mm angol és fran­cia kalap-kü­lönlegességek bán« Londoni„Hima- laya“ átme­neti kabátok Csodaszép nyakken- :: dők :: mm LMI Vadász és gazdász ze­•• \z óXr •• • • IVUIV •• Lánonal Szatmár, Deák-tér 16. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalom