Új Szatmár, 1912. szeptember (1. évfolyam, 128-152. szám)

1912-09-03 / 129. szám

1912. szeptember 3 líjJmMi 5. oldal — Verekedő legények. Hurzsa Va- szil és Bucse György komorzáni legények vasárnap délután a falu korcsmájában összeverekedtek. Hurzsa úgy elverte Bucse Györgyöt, hogy az halálos sérülé­sekkel fekszik a lakásán. Hurzsát a ko­morzáni csendőrök letartóztatták és be­szállították a helybeli ügyészség fog­házába. — Amerikai borbélyüzlet Szatmá­ron Felhívjuk a közönség szives figyel­mét a Szécbenyi-utcai (Urai-féle ház) amerikai borbélyüzletre, melynek meglepő újdonsága, hogy arc és fejmasszirozást villamos utón eszközl. Rendkívül érde­kesek az amerikai beretváló székek. Egyébként a lapunk mai számában meg­jelent hirdetés részletesebben informálja a közönséget. — Fiatal bűnös. A szinérváraljai csendőrség letartóztatta Nájsli Erzsébet 15 éves felsőbányái cselédleányt, aki szolgálatadó gazdájától, Irinyi Sándortól 400 koronát ellopott. A leánynál megtalál­ták az ellopott pénzt s beszállították a szatmári kir. ügyészség fogházába. — HASZNÁLT TANKÖNYVEK leg­nagyobb választékban, legol­csóbban WEISZ ZOLTÁNNÁL (Gut- mann—palota.) — Uj paplanos műhely. Batthá- nyi-utca 10. sz. alatt e szakba vágó leg­modernebb készülékkel berendezett mű­helyt nyitottam, ahol paplanokat, matrá- cokat, plümókat, úgymint teljes ágyfel­szereléseket a legizlésesebb és legjobb kivitelben készítek. Kívánatra a megren­delt munkát háznál is elkészítem. Sző- nyegszegzést vállalok. Jó munkát és ju­tányos árakat biztosítva kérem a n. é. közönség becses pártfogását. Grtinfeld Mihály müipari paplanos. — Figyelmeztetés. Hivatkozzon e lap hirdetésére és 5% kedvezményben részesül Kardos uridivát üzletében. — Eladó teljesen uj féderes kihordó kocsi alkalmas mészárosnak, péknek esetleg víz vagy tejkihordásra. Lukácsovitsnál. — Egy csinos üzleti berendezés, mindenre alkalmas, sürgősen eladó nagyon olcsó árban, átköltözés miatt. — Gyermektelen házaspár takarí­tás ellenében lakást nyerhet. Cim a kia­dóhivatalban. — Tim, szappan nélküli borotváló-viz megérkezett Balogh Dezső fodrászüz­letébe. Ita Henrik .. Pless Uilmos és Borsalino.. Raiapujdonságok meg­érkeztek Somlyaynál. UjMtmm Szeptember 1-ével uj előfizetést hirdetünk lapunkra és tisztelettel kérjük azokat a vidéki elő­fizetőinket, kiknek előfizet íse e napon lejár, szíveskedjenek az előfizetés diját beküldeni, nehogy a lap küldése fenn­akadást szenvedjen. 50 százalék megtakarítás, ha házilag készítjük likőreinket, melyek jóval kel­lemesebb izüek a gyárilag készülteknél. Mindenféle Ízben kaphatók, is üvegecske ára 60 fillér. Főrak­tár: Brünn Sándor gyógyszertárában a „Meg- — váltóhoz“ Szatmár Deák-tér 15. szám — Szegény, de becsületes emberek sok^pénzt kereshetnek az „Uj Szatmár“ utcai árusításával. ;S Zongora órákat ad ! felső zeneiskolai növendék Zrínyi-j utca 9. szám. mOZI-HIREK Lord Seymour, a forradalmár. Epizód az 1830. júliusi párisi forradalom napjaiból. Seymour lord a legérdekesebb alakja volt e korszaknak. Nagy vagyona lehe­tővé tette, hogy eredeti és különc termé­szetének megfelelően éljen. Egy alkalommal a Café Anglaisból váló távozásakor megpillantja az őt állan­dóan körülvevő koldussereg táborában Japues-ot és nővérét, két árvát, kik a legnagyobb nyomorban tengették életüket. A lord ezúttal azt a tréfát eszelte ki, hogy a nép közé szórt pénzt előzőleg felmelegitteti és Jaques-ot arra akarta kényszeríteni, hogy egy ilyen pénzdara­bot a fogaival emeljen fel a földről. A szerencsétlen a nyomor hatása alatt már- már megteszi, midőn hirtelen büszkén visszautasítja és a lord arcába vágja alá- valóságát. A lord örömmel meglepetten kiált fel: „Végre egy ember!“ Midőn a forradalom kitört Párisban, a lord megunva különcködéseit elhatá­rozza, hogy a nép ügyéért fog harcolni. Itt ismét találkozik barátjaival, Mariéval és Japueskal. Velük együtt látogatja a gyűléseket és társul a forradalmárokkal, csakhamar a forradalom lelke lett. Bele­szeret Mariéba, de a forradalom véget vet a kedves idillnek. Hősiesen hal meg a barrikádon és boldog, hogy vérét öntheti barátai diadaláért. A szenzációs filmet tegnap este mu­tatta be a közönség nagy érdeklődése mellett az Uj Szatmár mozgó fény kép szín­ház több humoros és természetes felvé­tellel együtt. Az érdekfeszitő mozikép még csak ma este lesz műsoron. () Az olimpiai versenyek. A nem­rég lefolyt olimpiai versenyekről, amelye­ket az egész világ feszült érdeklődése kisért, eddig csak a hetilapok fényképein láttunk megörökítve egyes jeleneteket, amelyekből távolról sem tudtunk tájéko­zódást szerezni a versenyek érdekes és izgalmas lefolyásáról. A filmgyárak közül egyedül a Pathé Fréres párisi cégnek volt joga a versenyen felvételeket eszközölni- Az Uj Szatmár mozi, amely kizárólagosan Páthé filmekkel dolgozik, már szerdán megkezdi az olimpiai játékoknak mozgó­képekben való bemutatását. Szerdán és csütörtökön kerül bemutatóra az első, 105 méteres film és minden két napban successive folytatódik az olimpiai játékok teljes lefolyásnak ösmertetése. ( ) Zsákos Eszter a moziban. A rossz gyermekek réme, a nagybatyus Zsákos Eszter, aki a gyermekszobák legendái szerint mindennap éhgyomorra elfogyaszt egy-egy rakoncátlan gyermeket, naponta megjelenik az Uj Szatmár mozi vetitő vásznán. A közönség nagy derültséggel fogadja Zsákos Eszter megjelenését, a gyermekek pedig szepegve fogadják meg, hogy nem lesznek többet rosszak, csak Zsákos Eszter le ne lépjen a vetitő-vá- szonról és el ne vigye őket. Hz Uj Szatmár mozi Biradóba amelyet naponta ezer példányban ingyen osztogatnak, HIRDETÉSEKET rendkívül olcsón felvesz a mozi igazgatósága, Eötvös-utca 2. szám. ( ) Zigomár II. az Urániában. A nagyhirü Zigomár-kép megy kedden és szerdán az Urániában. Az óriási áldoza­tokkal megszerzett több mint egy órás film igazán meg is érdemli azt a nagy érdeklődést, ami mindenütt fogadja útjá­ban. A nagy zsiványhajsza mind más és más helyen játszik az egész világban. A műsor többi száma megmarad változatla­nul elsőrangúnak. „A nővér becsületéért“ nagy társadalmi dráma, „Poliasz ebédje“ kacagtató, „Nankét felesége hogy szereti‘\ humoros. Még az amerikai Ügyességű „Ideális konyha“ és „Gyorsaság nem bo­szorkányság“ elsőrendű mozi-trükkök. A több mint 2 órás record-müsor este 6 órakor kezdődik és folytatólagosan bár­mely időben be lehet menni. (UjMtttá) mozgófénykép színház Eötvös-u. 2, szóm alatt. Buffet! Ruhatár! Elektromos ventilláció! Szeptember 2. és 3-án hétfőn és kedden az előadások MŰSORA: % Eredeti Pathé színezések. Viharos éjszaka. Jelenetek az arabok életéből. Utazás Lauterbrunntól Mürzenig a függő vasúton. SZÜNET A három szultána. Lord Seymour a forradalmár — 2 részben. Belépni bármikor lehet. Kedvezményes jegy füzet: 15 drb. páliolyjegy 10 K, 15 drb. fenntartott hely 8 K, 15 drb első hely 6 K Helyárak s Páholy ülés 1 kor., fenntartott hely 80 f. I. hely 60 f., II. hely 40 fillér. Rz »Uj Szatmár« sporlhirei Vasárnapi eredmények. Sz. I. V. E. és D. Ny. S. C. I. Eredmény 4:0 (3:0) A Debreceni Nyomdász Sportclub nem régen alakult, de mindamellett ügyes csapatával állott szemben vasárnap dél­után a Sz. T. V. E. kitűnő klasszisu csa­pata s amint a fennti goolarányszám mutatja, elég eredményesen. Prima tempóval játszott mindvégig

Next

/
Oldalképek
Tartalom