Új Szatmár, 1912. szeptember (1. évfolyam, 128-152. szám)

1912-09-03 / 129. szám

6. ofidal 1912. szeptember 3 UjMtttm a Sz. T. V. E. s különösen a fedezetsor produkált bravúros játékot. Vajnay és Mikula oly meglepő ügyességgel és kitartó tempóval játszottak mindvégig, hogy egy-egy hatalmas rúgásuk után orkánszerü éljenzéssel jutalmazta a szép számú és előkelő publikum őket, ami után nyugodtan állíthatjuk, hogy ez a két játékos és a most távozó Runyay fővárosi csapatokban is tudnának érvé­nyesülni. A csatársorban Váradi mellett jól bevált Göby is. Debreceni részről a kis, fiatal kapus tűnt ki legjobban. Valódi angol footballok, mindenféle sport-cikkek, vívó felszerelések. Exi Teieion 29s. Ragályinál. Meghívás. H magyar Bank résznénytirsaság f. évi szeptember 15-én d. e. 9 órakor Szatmárnémetiben Hám János-utca 1. szám alatti üzlethelyiségében rendkiDiiii közgyűlést tart, melyre a részvényesek ezennel meghivatnak. Tárgysorozat: 1. Közgyűlési elnök választása. 2. Jegyzőkönyvi hitelesítők kiren­delése. 3. Az igazgatóság jelentése a Szat­mári Bankegyesület és Áru r. t.-gal való egyesülés tárgyában; az e felett való ha­tározathozatal. Az igazgatóság jelentése az üzlet- helyiségben a hivatalos órák alatt bár­mely részvényes által megtekinthető. Kelt Szatmárit, 1912. évi szeptember hó 2-án. Az Igazgatóság. Meghívás. A Magyar Bank r.-t. és a Szatmári Bank­egyesület és Arii r.-t. egyesüléséből keletkező „Magyar Bankegyesliiet r.-t.“ alakuló közgyűlését Szatmárnémetiben a Magyar Bank r.-t. helyiségében Hám János-utca 1. sz. alatt folyó évi szeptember hó 15-én d. e. 10 órakor fogja megtartani, melyre az egyesülő mindkét r.-t. részvé­nyesei ezen az utón meghivatnak. Elintézendő tárgyak: 1. A közgyűlés vezetésére elnök vá­lasztás. 2. Két jegyzőkönyvi hitelesítő vá­lasztása. 3. Annak megállapítása, hogy a két r.-t. egyesülése közgyűlési határozatokkal szabályszerű módon kimondatott-e. 4. Az alaptőkének megállapítása, a két intézet részéről történt felajánlásával annak biztosítása. 5. Az Egyesült r.-t-ok alapszabályai­nak megállapítása. 6. Az egyesült r.-t-ok meg, vagy meg- nem alakulása feletti határozat. 7. Az igazgatósági tagok és a felügyelőbizottság megválasztása. 8. Az alapítók, illetve a régi két r.-t igazgatóság részére a K. T. 152. §-a ér­telmében a fölmentvény megadása. Kelt Szatmárit, 1912. szeptember hó 2-án. A Magyarbank r.-t és a Szatmári Bankegyesület és Áru r.-t igazgatósága. Meghívó. II Szatmárnémsti-i Pincéregylet folyó hó 9-én éjjel 1 órakor az Elite kávéházban rendkiDűli közgyűlést tart, melyre ez utón hivja meg a a tagurakat. Pongrácz Lajos, Márkus Zoltán, alelnök. elnök. Tárgy: A legutóbb tartott választmányi gyű­lések határozatainak jóváhagyása. Meghívás. f. évi szeptember hó 15-én d. e. 9 órakor Szatmárnémetiben (Antal- féle ház) az intézet üzlethelyisé­gében rendftiuűii közgyűlést tart, melyre a részvényesek ezennel meghivatnak. Tárgysorozat: 1. Közgyűlési elnök választása. 2. Jegyzőkönyvi hitelesítők kiren­delése. 3. Az igazgatóság jelentése az Áru­osztály feloszlatásáról és a Magyarbank r. t.-gal való egyesülés tárgyában; az e felett való határozathozatal. Az igazgatóság jelentése az üzlet- helyiségben a hivatalos órák alatt bár­mely részvényes által megtekintendő. Kelt Szatmárit, 1912. évi szeptember hó 2-án. Az Igazgatóság. ROMÁN KÍNOS épület- és mftbádogos Bf. Miiig palota. f~»l Elvállal épület és műbádogos munkát vala- [■] Q mint csatornák készítését és azok festését is SCHERUNG ¥ ¥ fényképészeti műterme a PANNÓNIA udvarán, (földszint) □ Kényelmes kocsibejárat. Telefon 375. □ I LEGJOBB FUJ KALAPOK jj ■■ ■# á legújabb nyúlszőr kalap | Kardosnál, a sziia&ai szíri». l 81 Kardosnál, zemben | I l|||| Hl i Hi lim !: i illlHi I ||i' M|: ni nnl n ii;| !il|1.: |n| j 111!i Ilii 1111M1 i m!In!ijj11i 111li 111 1111111 ]11111111111111111[11111111111[I íj1111'j Ilii || BORSRIiIIlO KRbRPOK RflGH VHWiSZTÉKBRR gj |f Pichler legújabb kalapftülönlegességek KardOSnál, a színházzal számtan. w il KOrdOSHál, zemben :: | 1 llllilllllllilllllllllllllllllllllllllii jlllllllllllllllllllllllllllilllli Habig kalapok egyedüli raktára Tartós és olcsó kalapot csak Kardosnál, a színházzal szemben. | j KSÍSlöSHái "" ^ I'

Next

/
Oldalképek
Tartalom