Új Szatmár, 1912. augusztus (1. évfolyam, 103-127. szám)

1912-08-02 / 104. szám

1912. augusztus 2 5. oldal UjJmtmál Megjelen naponta reggel 5 órakor Főszerkesztő : Felelős szerkesztő : Dr.’TANÓDY ENDRE DÉNES SÁNDOR Előfizetés: HELYBEN: VIDÉKRE: Egész évre . . K 16 — Egész évre . . K 18 — Félévre . . . K 8 — Félévre . . . K 9 — Negyedévre . . K 4’— Negyedévre . . K 4' 50 Egy hónapra . K l-40 Egy hónapra . K 17 0 Egyes szám ára 6 fillér Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZATMÁR, ISKOLA-KÖZ 1. TELEFON 358 npi hírek — Kinevezések. A m. kir. pénzügy- miniszter Pityik György nagybányai bá­nyakapitánysági tisztet főtisztté és Gurszky János segédtisztet tiszté, Kusnyér Károly bányaigazgatósági rajzolót pedig a pécsi bányaigazgatósághoz segédtisztté ne­vezte ki. — Lelkészváltozás. Palágyi István nagybányai ref. segédlelkészt a bereg­szászi ref. egyház presbyteriuma bereg­szászi segédlelkésznek választotta meg s a főgimnáziumban a vallástanitással is megbízta. — Járásorvosi kinevezés. Szatmár vármegye főispánja kinevezte járásorvos­nak az avasujvárosi járásba dr. Somló Nándort. Dr. Somló kiváló képzettségű orvos, aki hosszabb ideig működött a bel­ügyminisztérium közegészségügyi osztá­lyán is. — Titokzatos eset. Csütörtök este az Alsó Szamosparton mellbe lőve talál­tak egy 15—16 évesnek látszó inasgyere­ket. A gyermeket bevitték a betegsegélyző pénztárba, ahol dr. Steinfeld Géza orvos részesítette első segélyben. A gyermeket, akinek nevét még nem tudják, bevitték a Közkórházba. — Gázol a kis vonat. Csütörtök este a Kossuth Lajos-utcában majdnem végzetessé válható szerencsétlenség tör­tént. Kinczler Nándor köztisztasági vállal­kozó kocsival a Kossuth Lajos-utcából az Eötvös-utcába igyekezett. A Kossuth La­jos-utca közepén a kis vasút mozdony- vezetője ráhajtott a sínek mentén haladó kocsira. A kocsi óriási recsegés-ropogás­sal összetört, a kocsis pedig kirepült a kocsiból s súlyos zuzódásokat szenvedett. A szerencsétlenségnél súlyosan megsé­rültek a lovak is. A szerencsétlenség egész okozója a kis vonat mozdonyveze­tője, aki dacára annak, hogy látta a sínek mentén haladó kocsit nem csengetett. Az esetről jelentést tettek a csendőrségen, ahol megindították a nyomozást. — Keresik. Csütörtökön délután az Attila-utcán elveszett egy kis fekete törpe ratler-kutya. Aki behozza az Uj Szatmár szerkesztőségébe illő jutalomba részesül. — Egy jól bevezetett és kiterjesz­tett vevőkörrel biró vas- és füszerüzlet egy közeli városban elköltözködés miatt sürgősen átadó. Értekezhetni és bővebb felvilágosítással szolgálnak Melchner Testvérek, Szatmár. — Szerencsétlenül járt gyermek. Bornstein Ferenc tűzoltó Zoltán nevű fia csütörtökön délután a szőílőben leesett egy gyümölcsfáról. A szerencsétlen gyer­meknek az egyik Iába kitört. A súlyosan sérült gyermeket dr. Fekete Antal és dr. Steinfeld Géza orvosok részesítették első segélyben. A súlyosan sérült gyermeket szülei lakásán ápolják. — Ügyvédi irodámat augusztus hó 1-én a Szatmári Kereskedelmi és Iparbank Deák-téri házának I. emeletére helyezem át. Dr. Ehrenrich Lipót, ügyvéd. — Öngyilkosság. Freund Antal sza- niszlói telepes, kit vállalkozásaiban ért balsiker buskomorrá tett s ki mint csen­des elmezavarodott élt Szaniszlón, beug­rott az udvarán levő nyitott kútba s mi­kor a család tagjai keresésére indultak, a kutban halva találták. Az öngyilkosság minden kétséget kizáró módon igazolva lévén, a hatóság a temetési engedélyt kiadta. — Szandál cipőt nagyobb mennyi­ségben partiéban vettem, olcsón kiárusí­tom. Freund Anschel Zrinyi-u. 3. sz. — Felfüggesztett községi biró. Szat- márvármegye közigazgatási bizottsága Szabó Ádám tunyogi községi bírót állásá­tól törvényszéki jogerős Ítélet alapján fel­függesztette : választási visszaélések miatt. — Megmarta a veszett kutya. Szer­dán délután dr. Streicher Andor batiz-vas- vári tanyáján egy kutya megveszett s egy Drágus Anna nevű 6 éves gyermeket meg­mart. A gyermeket a Pasteuer intézetbe szállították. — A titokzatos doboz. A postaréti temető árkában a kapások egy dobozt találtak egy még alig oszlásnak induló csecsemő hullával. A rendőrség a nyo­mozást megindította és kiderítette, hogy Wagner Juliánná cselédleány julius hó 23-án egy fiúgyermeket szült, kit nagy­apja, Lengyel Sándor, miután a gyermek halva született, egy dobozba tett és elte­metett a temető árkába. A tiszti orvosok a kis hullát felboncolták és megállapítot­ták, hogy a gyermek csakugyan holtan született. FOOTBALL-CÍPŐ kapható Klein I. és Társánál Petili-nlca I. sz. — A fürdés áldozata. Balkán Gyula 15 éves szatmárcsekei iskolás fiú fürdés közben egy kubikgödörbe fulladt. A gyer­mek holttestét csak késő éjjel találták meg. A csendőrség a gondatlan szülők ellen megindította az eljárást. — Értesítem t. vevőimet, hogy szabó­üzletemet a városháza alól ideiglenesen Bocskai-köz 3. szám alatti házamba he­lyeztem át. Barna Mórné. — Betörő napszámos. A mózesfa- lusi csendőrség letartóztatta és beszállí­totta a szatmári királyi ügyészség fog­házába Mois Mihály Mózesfalusi napszá­most, akiről kiderült, hogy betört Czincár Juon és Czincár Vaszil mózesfalusi lako­sok lakásába s onnan több száz korona értékű ruhaneműt ellopott. A napszámos a vizsgálóbíró előtt beismerte tettét. — Értesítés. Szücs-üzletemet f. évi augusztus 1-től a városháza épület alól, Rákóczy-utca, dr. Farkas Jenő ügyvéd házába helyeztem át. — Kérem a n. é. közönség további szives pártfogását. Tisz­telettel Kassay Károly, szűcs. — A tehén áldozata. Árgyelán Györgyné szatmári lakos szerdán egy tehenet vett. Árgyelánné a tehenet csü­törtök reggel megakarta fejni. A tehén azonban, nem tudni mitől, megvadult és ugdalózni kezdett. Az asszony megfogta a tehén szarvát s megakarta fékezni. Vagy öt-hat percig birkózott az asszony a tehénnel, amikor az hirtelen kirántotta szarvát az asszony kezéből s szarvával a szerencsétlen asszony hasát felhasitotta, Árgyelánné belei rögtön kifordultak. A súlyosan sérült asszonyt behozták a köz- kórházba, ahol azután a hasát összevar- ták. Árgyelánné állapota súlyos. — A feleség bűne. Góczi István kökényesdi lakos feljelentést tett a csen­dőrségen felesége Rány Margit ellen, azért mert a távolléte alatt az összes házibutorokat eladta s azután megszökött. A csendőrség a szökevény asszonyt körözi. KÖZPONTI SZÁLLODfl, étterem és kávéház Mátészalkán. leljosen újonnan építve és berendezve. Tatay Pál yeiuJiöIos. szolid és ügyein kiszolgálás. iljtütmí Augusztus elsejével uj előfizetést hirdetünk lapunkra és tisztelettel kérjük azokat a vidéki elő­fizetőinket, kiknek előfizetése e napon lejár, szíveskedjenek az előfizetés diját beküldeni, nehogy a lap küldése fenn­akadást szenvedjen. Sikkasztó körjegyző. — Az Uj Szatmár tudósítása. — Szatmár, aug. 1. Még a múlt év szeptemberében tör­tént, hogy dr. Kepessy László csengeri főszolgabíró rovancsolást tartott Nagy Gyula szamosbobi körjegyzőnél. A főszolgabíró a rovancsolásnál igen érdekes felfedezést tett. Megállapította, hogy a körjegyző kezelésére bízott hiva­talos pénzből több ezer korona hiányzik. A főszolgabíró a rovancsolás ered­ményét közölte Ilosvay Aladár alispánnal, aki rögtön a legszigorúbb vizsgálatot ren­delte el. A vizsgálatot maga az alispán ve­zette. Az alispán megállapította, hogy Nagy Gyula a kezelésére bízott hivatalos pénzt már hossabb idő óta dézsmálja, s több ezer koronát elsikkasztott. Az alispán a körjegyző ellen fegyelmi eljárást indított, majd a vizsgálat befeje­zése után felfüggesztette állásától. A körjegyzőt sikkasztás miatt felje­lentették a szatmári királyi ügyészségen, ahol rögtön megindították a nyomozást. A nyomozás során amnlyet szerdán fejezett be a csendőrség, s amelyről csütörtökön tettek jelentést a szatmári királyi ügyész­ségnek, megállapították, hogy a körjegzző a hivatalos pénzt elmulatta, s elkártyázta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom