Új Szatmár, 1912. június (1. évfolyam, 53-76. szám)

1912-06-01 / 53. szám

\> • A' f \ J 2. Oidai lljMtttm IT912. június 1 azonban mindenesetre azoknak a bajoknak orvoslása áll elől, ame­lyek kártevő, a nemzeti vagyonban taposó voltára az előttük lejátszódó borzalmas események figyelmez­tetnek. * \/ És ha a Szamosnak, Túrnak, Tiszának lerohanó tavaszi árja az idén is pusztítás nélkül hömpölyög végig, a szomszédságban történt szerencsétlenségek kell, hogy a mi folyóink szabályozatlan, túlnyomó részben védetten viszonyaira kell, hogy emlékeztessenek bennünket. Ha idejében nem veszik el ennek a helyzetnek élét: ki tudja, nem kerülhet-e hasonló helyzetbe a me­gyének más, hasonlóan exponált helye ? A védelmet jobb a katasz­trófák előtt sürgetni, ha mindjárt az utóbbiak nagyobb nyomatékot ad­nak is a követelésnek. De minden esetben és minden helyen talán mégsem kell bevárni a szerencsét­lenségeket, aminthogy nem kell minden városnak leégni, hogy a tűzoltóságot szervezzék és rendőr­ségről ott is kell gondoskodni, ahol nincsenek napirenden a gyilkossá­gok és rablások, — de meg van arra az alkalom. Dr. FÁBIÁN LAJOS ügyvédi irodáját Rákéczi- utea 26. szám alatt (Foga- rassy-ház) megnyitotta. = Kénprilefeí kérnek a Mattié dili lakosai. Szatmári kuiíurkép. — Az Uj Szatmár tudósítása — Szatmár, május 31. Rendkívül jellemző Szatmár város kulturállapotára az az egyszerű hangú, de még a közigazgatási bureau-ban is megható kérvény, amelyet a Rekettye dűlőben épült uj városrész negyven la­kója adott be a városi tanácshoz. Szatmár város adófizető polgárainak, akik egy egész uj városrésszel szolgál­ják a város terjeszkedési politikáját, könyörületért kell esedezniük a tanácshoz, hogy segitsen az állapotukon, mentse meg utcájukat a feneketlen sártól, víztől, a szőkébb körű árvizveszedelemtől. Más városban dédelgetik, becézik, ápolják az alakuló városrészeket, előse­gítik a fejlődésüket, kedvet csinálnak a további építkezésekhez, könnyítik a hely­zeteket, nálunk belefojtják szegényeket a saját utcájuk vizébe, sarába. Nem körmönfont, ravasz frázisokkal, nem hatáskeltést célzó bombasztokkal, hanem egyszerű, józan, keresetlen sza­vakban könyörögnek a Rekettye dűlő la­kói, akik elmondják, hogy az utcatorko­latukat feneketlen sár és víz zárja el. Az utca középrészén 50 méter hosszú, 1 méter mélyen viz van, miáltal a telke­ket is viz borítja és a gyermekeiket is a vízbe futás állandó veszedelme fenyegeti. Az utca végső telkei teljesen viz alatt állanak. Ilyenek az állapotok Szatmár város egyik külvárosában! Fitymálva, lenézéssel szoktunk be­szélni például az avási falukról, mint a világ legelmaradottabb községeiről. Nahát szeretnénk mi egy avasi falut látni, azok között is a legutolsót, amelyben megtűr­nek ilyen állapotokot! Kíváncsian várjuk, hogy a város atyai goridoskodása milyen kifogást fog találni a Rekettyedülőbeliek becsületes kérel­mére, mert ahogy mi Szatmár utcáit ös- merjük, a Rekettyedülő egyelőre csak ki­fogásokkal lehet kikövezve, .mivelhogy csupa szegény eínber lakja, városi poten­tát egy sem! ümeribai panama Kalapot 24 óra alatt tisztit a legújabb módszer szerint Somlyai Gyula divatáruháza. A közönség tolla. nyílt lenéi tfajay Károly dr. polgármes­terhez. Igen tisztelt Polgármester Ur! Úgy tudom, a polgármester ur is azon szerencsés halandók közé tartozik, akiket a jó Isten gyermekekkel áldott meg. Polgármester ur továbbá azon isteni áldásban is részesült, hogy gyermekeit szépen fölnevelhette. Méltóztassék tehát megengedni, hogy én és igen sok szat­mári polgár, akiknek szintén vannak gyer­mekeink és akik a jó Istenbe vetett hit bizalmával e gyermekeket szintén fölne­velni szeretnők, ehhez a művelethez a polgármester ur azonnali és halaszthatat­lan intézkedéseit kérjük. Mert e nélkül annak vagyunk kitéve, hogy e szülői örö­mökben nem fogunk részesülhetni. A polgármester urat ugyanis azon­kívül, hogy a gondviselés szép és felnőtt gyermekekkel ajáridékezta meg, — egyébb — az élet kellemességeihez tartozó ja­vakkal is ellátta, például módot adott árrá is, hogy ne hamisított tejet, vajat és ben a szelíd arcú, nyájas hangú tanító ur a tudásnak, a világosságnak az ösvé­nyeit tárta fel meggyőző magyarázataival. . . . Kívül vakkantott a kutya, — Talán csak nem valami.kártévő féreg ? — szólt az ember s a vasvillát felkapta a sarokból: Mikor a pitvarajtóból kilépett a szabadba, kutyája, hűségesen sündörödött foltos csizmájához. Valahonnét, bent a messze erdőség­ből förtelmes vonyitás hallatszott. Talán kóbor farkas ugatott föl a holdvilágra. Gál András körülkerülte a tyukólat. A fehér havon nem talált gyanús nyomot. Benézett az istállóba is. Néhány marok szénát vetett gubaücos szőrű kis lovacs­kája. elé . . . • v' - • •Mikor körültekintett a szabadban, az égen szikráztak a csillagok. Mint fekete birodalomnak óriás őrkatonái; a havas fe­hér mezőből igy merészkedtek ki a meg- ritkitott tölgyfák ... Visszafeküdt vackába a kutya is. Gál András is bement. A pisla mécsvilág­nál tovább beszélgettek. Az asszony kezdte a beszédet: — Az erdész urnák mégis szólhatná keímed! . András biccentett a fejével. Jó ember az erdész ur! Pártolja a szegény, /embert. Ez igaz. S miközben a szülék igy beszélgettek, a Pisti gyerek élszenderedett az enyhelyen. Mosolygott álmában. Azt álmodta : uj csiz­mában,, meleg ruhábap törteti a havat.' A lombtarolt vén fák alatt uj csizmában, meleg ruhában lépked az iskola felé. — . Uh! — álmában megrebbent a gyerek,, mert zördült a bokor az utszélen. — A farkas! .... Szabó „szomszédék“ kis Erzsuskája rémülten kapaszkodott a Pisti uj kabátjába. Bátor gyermek volt a Pisti. Görcsös kis vadkörtefabotja is volt neki. Felemelte a botét. — Ahaha! Összekacagtak a gyere­kek. A zuzmorás bokor mellől barnasjze- mü, karcsú őzikék ugrottak ki. A fényes bómezőn ezűstfehér port vertek föl a ro­hanó őzök. Beteljesedett az álma Vakáncsos Pis­tinek. A szegény szülők nem hiába ko­pogtattak az erdész urnái. A városi ta­nács az erdész előterjesztésére huszonöt ■vakáncsos gyermeket ruházott föl .teljes téli gúnyával és csizmával, aki ruhátlan- sága miatt az iskolába sem járhatott ’föl. Gál Pistiék a meleg' ruhában, az uj csizmában, bőrsrpkájokat nyakig behúzva, hidegtől csípett orcával bár, de vígan törtetnek zugó erdőn át, hávas szárnyú fergetegekkel szemközt az erdei iskolá­hoz, melynek fehérremeszelt szobájából a tudás világossága sugárzik szét a vadon erdő kunyhócskáiban. Meg-megzörren ,■ egy bokor. A. zuzos bokor mögül kiváncsi ő^ike üti fel barna- szeniü, nyúlánk fejét. Ií lár meq i n| p($n 1 szebbnél-szebb uri-divat újdonság Ilii UM! n KfiRDOS-$é!e QIVÜTUDVflRRflN. Kiselejtezett áruk meglepi olcsó árban az elicsarnokban Kazinczy-u. 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom