Új Szatmár, 1912. június (1. évfolyam, 53-76. szám)

1912-06-01 / 53. szám

1812. június 1 3. oldal UjMmm túrót tálaljanak az asztalára, hanem mind­ezen ízletes dolgokat „házilag“ szervíroz­zák. Szóval a polgármester urnák finom bivaly tehenészete is van. Eddig a dolog a mi megelégedésünkre is szolgál, — hi­szen egy ilyen szép, bérpalotás, csatorna- és vízvezeték — reményteljes nagy vá­ros polgármesterének illik is egy-két ko­romfekete, imponáló tőgyü, művészi szarv- elhajlásu bivaly! Még az is stilszerü, ha ezek a bivalyok nem afféle szelíd, türel­mes jószágok (mint pl. egynémely városi bizottsági tag) hanem szilaj és tüzes álla­tok, melyeket valósággal szelídíteni kell a „tej-leadás“ időpontjáig. Ámde ott kez­dődik a baj, hogy a bivaly ő nagyságát naponkint és abban a délutáni órában, amikor mi, békés polgárok, kis gyerme­keinkkel sétálni indulunk, — hajtják vé­gig a főtéren és a legforgalmasabb utcá­kon. Bivaly ő nagysága pedig rejtelmes bömböléssel fixirozza jobbra és balra a sétáló közönséget, legjobban persze a vi- ritós piros ruháju és kalapos gyermeke­ket, akik dermedt ijedséggel várják a tá­madást és nem óhajtanak piccadori vagy matadori babérokat aratni. Nos hát — igen tisztelt Polgármester Ur! — mi úgy tudjuk, hogy ilyet általá­ban nem szabad a városban cselekedni és ha nem: úgy a polgármester urnák sem! Sőt, ha szabad volna: a polgármes­ter urnák akkor sem, mert nyilvánvaló, hogy komoly szerencsétlenség származ- hatik belőle. A héten például, — az ezen levél írójának három kis gyermekét a színház előtt valósággal célba vette már a pol­gármester ur harcias vadállatja és csak többednek szives közreműködésével si­került a bivalyka figyelmét eltéríteni a dologtól, miközben a három gyermek édes anyját az ájulás fogta el. Hát, mélyen tisztelt Polgármester Ur! Van szerencsém bejelenteni, hogy ha ne­kem még egyszer lesz szerencsém az Ön bivalyához szemtől-szembe, a revolve­remmel fogok védekezni, ami ugyan Mad­ridban „fi donce,“ de Szatmáron nem lesz az és legfölebb Önt éri az a kár, hogy az ujabbi nagy vásárig nem iszik bivaly­tejet ! Polgártársi tisztelettel: Egy családapa. A képviselőház ülése. Budapest, május 31. Az ülés negyed tizenegy órakor kez­dődött. Gróf Tisza István elnökölt, aki egy-két perc alatt megtette elnöki beje­lentéseit, amelyek után a Ház rátért a véderőjavaslat tárgyalásának folytatá­sára. Az elsó szónok Sümegi Vilmos volt, aki beszédében felölelte az aktuális poli­tika minden nagy kérdését. A munkapárt is érdeklődéssel hallgatta fejtegetéseit, a melyeket csak itt-ott szakított meg egy közbeszólás. A munkapárt politikusainak bűne — mondotta Sümegi — hogy a had­sereg magyar része még most se ma­gyar. Aztán a haditengerészet uj hajóiról szólt, mikor a jobboldalról, Auffenbergre célozva kiáltozni kezdték: — Móric, Móric! — Ha önöktől függne — kiáltotta Sü­megi — önök most még a, hadihajókat is Móricnak keresztelnék. Én Kossuth La­josról nevezném el. — Hiszen ön Kossuth-szakállt is vi­sel ! — jegyezte meg Vermes Zoltán. — Igen, én Kossuth-szakállt viselek — felelte Sümegi — önnek pedig módjá­ban van Ferenc József-szakállt viselni. Sümegi beszédét a szélsőbaloldal megéljenezte és megtapsolta. Utána nagyed tizenkét órakor a Kos- suth-párti Horváth Mihály beszélt, aki a militarizmus tultengését veszedelmes je­lenségnek tartja. A munkapárti képviselők választási programbeszédeiből bizonyítja, hogy az uj többség a katonai téren is nemzeti engedményeket követelt és ígért, első sorban a kilences bizottság program­jának a végrehajtását. De erre semmi re­mény, legkevésbbé arra, hogy a magyar címert és zászlót megvalósítsák. Székely Ferenc igazságügyminiszter a fejét rázza. Horváth Mihály: Az igazságügymi­niszter úgy tiltakozik, de tartok tőle, hogy a magyar címerből és zászlóból mégse lesz semmi! Székely Ferenz igazságügyminiszter: Vállalom érte a felelősséget! Az ülés végén Horváth Mihály Kos- suth-párti és Bikády Antal Justh-párti képviselők beszéltek még. Horváth a tisztek magyarosításáról és a hadsereg közegészségügyéről mon­dott tartalmas beszédet. Bikády Antal a hadsereg szerveze­téről beszélt. Beszédében kifejtette, hogy a had­seregből minden magyar vonatkozású dolog ki van űzve: a nyelv, a címer, a zászló, az eszme. Sőt a magyar történel­met is meghamisitottan tanítják. Tisza István a szónokot rendreuta- sitja, mire az ellenzék nagy zajban tör ki Tisza basáskodása ellen. Az ülés egy negyed 3 órakor ért véget. Az egyesült ellenzék tanácskozása. Budapest, május 31. Az egyesült ellenzéki pártok kikül­döttjeinek tanácskozása délután fél 2 óra­kor ért véget. Az ellenzéki pártokban nagy a lelkesedés, mert biztosra veszik, hogy sikeriil-e a kormánnyal a békét megkötniök. Nyíltan hirdetik, hogy majd a kor­mány sem zárkózik el a béke elől. A béke megkötése ellen Tisza István gróf erősen agitál. Tisza tábora az utóbbi napokban csökkent. Ma már nagyon keve­sen osztják Tisza véleményét. Az ellenzék vezetőemberei pénteken aképviselőház folyosóján az újságírók előtt kijelentették, hogy a készek a legmesszebb­menő engedményeket megadni. Az enged­ményeket csak az esetben adják azonban meg, ha a kormány megfelelő magatartást tanúsít az ellenzékkel szemben. Az esetben, ha a kormány tovább is folytatja az ellenzékkel a kegyetlen játé­kot, úgy készek a legvégsőre és harcol­nak ameddig csak lehet. Hazug hirek a kibontako­zásiről. Budapest, május 31. A péntek reggel megjelenő lapok hosszú cikkekben foglalkoztak az ellen­zék kibontakozási tervével és az ellenzék tanácskozásával. Az ellenzéki képviselők péntek dél­előtt a képviselőházban kijelentették, hogy a reggeli lapok hírei nem felelnek meg a valóságnak. Egész más a kibontakozási terv és más volt a tanácskozás tárgya is. Mi lesz szombaton ? Budapest, máj. 31. A képviselők nagy érdeklődéssel te­kintenek a szombati képviselőházi ülés elé. Szombaton Kossuth Ferenc fog be­szélni. Beszédében kérni fogja, hogy a Házat napolják el három napra. Állítólag Kossuth a Ház elnapolási ügyében már tárgyalt Lukács László mi­niszterelnökkel. A miniszterelnök hajlandó teljesíteni Kossuth kérését és a Házat három napra elnapolni. Tisza azonban nem akar az elnapolásba belemenni. Letartóztatott pénzhamisítók. Zlaták, május 31. A horvát rendőrség letartóztatott egy Herczeg nevű embert, akiről kiderült, hogy hamispénzt hozott forgalomba. A rendőrség azt hiszi, hogy Herceg személyében egy messze szétágazó pénz­hamisító banda fejét tartóztatta le. fEyy pénztárnsknc jó írással lelaclelik íiSzántó mór és Sársáná! Szatmáron. '» TŐZSDÉK. Budapest, május 31. Értéktőzsde. Magy. hitel 835'50 Osztr. hitel 639-50 Jelzálogbank 464-— Leszámítoló 540"— Hazai 302"— Magyar bank 635-— Rimamurányi 766'— Közúti vasút 76150 Városi vasút 411 — Salgótarjáni 765-— Koronajáradék 89-25 A déli tőzsde kedvezőtlenül indult. Gabonatőzsde. Búza ápr. __*­» máj.---*--­„ okt. 11-61 Rozs ápr.---‘--­„ okt. 9-71 Tengeri jul. 8-96 „ aug. 903 Zab ápr.--•--­„ okt. 9-20 Az árfolyamok megdrágultak. raouiaus pouukai napilap Megjelen naponta reggel 5 órakor Főszerkesztő: Dr. TANÓDY ENDRE Felelős szerkesztő : DÉNES SÁNDOR Előfizetés: HELYBENJ: Egész évre . . K 12 — Félévre . . .K 6— Negyedévre . . K 3-— Egy hónapra . K 1 — VIDÉKRE: Egész é re . . K 16 — Félévre . . K 8.— Negyedévre . . K 4 — Egy hónapra . K 1.50 Egyes szám ára 4 túlér Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZATMÁR, ISKOLA-KÖZ 1. TELEFON 358

Next

/
Oldalképek
Tartalom