Új Szatmár, 1912. április (1. évfolyam, 6-29. szám)

1912-04-02 / 6. szám

3. oldal 1912. április 2 üjMmái Az „Uj Szatmár“ telefonja A kormány bemutatkozása A képviselőház ülése - Vita a király lelkiismeretéről Budapest, ápr. 1. Zsuíolt és tömött padsorok és kar­zat előtt nyitotta meg Návay Lajos elnök d. e. fél 11 órakor a képviselőház ülését, mely előtt még a miniszterelnökkel ta­nácskozott. Az elnöki előterjesztések után Angyal József háznagy bevezette az uj de régi kormányt az ülésterembe és a miniszterelnök nyomban kivette zsebéből a királyi kéziratot és felküldötte azt az elnökhöz. Egyik jegyző olvasta fel a ki­rályi kézirat tartalmát, amely a kabinet újra való kinevezését tartalmazza és amelyet az ellenzék folytonos közbeszó­lásokkal zavart. A felolvasás után Khuen miniszter- elnök szólalt fel és kijelentette, hogy a kormány kénytelen volt újból vállalni a megbizást, mert ezzel tartozott a király lelkiismerete megnyugtatásának. Reméli hogy ezen a ponton találkozik a Ház min­den tagjának érzéseivel és kéri a Házat, hogy az uralkodó iránti hódolattal vegyék ezt a tényt tudomásul és békés egyetér­téssel fogjanak hozzá a nemzet java iránti munkálkodáshoz. Kossuth Ferenc szokatlannak tartja, hogy a lemondott kormányt a király ily módon újra kinevezi. Határozati javasla­tot terjeszt be, hogy küldjön ki a Ház egy 21 tagú bizottságot, amely felirati ja­vaslatot terjesszen a képviselőház elé, amelyben a király előtt fejtsék ki a hely­zet helytelenségét és hogy vájjon miként értelmezi a ^király az 1867-ik évi XVIII. törvénycikket. Holló Lajos nem tartja ugyan szük­ségesnek Kossuth Ferenc határozati ja­vaslatát, de azért hozzájárul ahhoz. | Szünet után-- Zichy Aladár a néppárt nevében szól és támadja a Justh-pártot, amely kisajá­tította magának a választói reform ja­vaslatát. A kormány iránt bizalmatlan a rezolució elejtése miatt és igy hozzájárul Kossuth Ferenc határozati javaslatához. Egry Béla a pártonkivüliek nevében fogadja el Kossuth javaslatát.! F WAndrássy Gyula gróf teljes mérték­ben helyesli Khuen eljárását, mert minden magyar ember csak úgy cselekedhetett volna a helyében. Nem formulák kellenek ide, hanem nyilt beszéd. Tréfásan nem lehet elintézni az'ilyen dolgot, a helyzet sokkal komolyabb semhogy tréfálni le­hetne." ______ ___________ Eg ry Béla személyes kérdésben szó­lal fel és kijelenti, hogy nem szokott tré­fálni, mint Andrássy, aki a saját szülött­jét, a rezoluciót ejti el. Zboray Miklós felszólalása után Apponyi Albert gróf kijelenti, hogy a király olyan korban van, amikor a lel­kiismeretével számolnunk kell, mert kö­zel állhat az egész világot foglalkoztató trónváltozás esete. Kijelenti, hogy ha­sonló helyzetben ő sem tudott vulna más­kép cselekedni. Nincs más teendő, mint elfogadni Kossuth Ferenc határozati ja­vaslatát. Batthyányi Tivadar gróf beszélt még. Az ülés lapunk zártakor még folyik • A király dolgozószobájából. Bécs, ápr. 1. A cs. és kir. távirati iroda jelenti: Tegnap reggel néhány lapban oly részle­teket jelentettek és vitattak meg nyil­vánosan Khuen—Héderváry kihallgatásá­ról, amelyek meseszerü következtetése­ket foglaltak magukban, és igy felesleges külön kiemelnünk, hogy azok egyáltalá­ban nem felelnek meg a tényeknek. A mozgalmas politika. Budapest, április ljf A munkapártban tegnap este ismertette Khuen a helyzetet, amit a munkapárt”tu- domásul vett és ténykedését Tisza István is helyesélte. _______ A Justh-párt bár nyilvános értekezle- tet nem tartott, tovább állja rendületlenül a küzdelmet... A K ossuth-párt tegnapi bizalmas 'ta­nácskozásának eredménye a pártvezér mai határozati javaslata. Változások a külügyminiszteri- rumban. m M gjBécs,"április 1 A* ___A király br. Szentgyörgyi Müller Ist­vánt tókiói nagykövetté neveztesd. A lemondott gr.f Eszterházy Pál kül­ügyminiszteri osztályfőnök helyébe gróf Wickenburg neveztetett ki. ^tli« iállf A kecskeméti polgármester betegsége. Kecskemét, ápr. 1. Kada Eleket az ismert nevű irót, Kecskemét polgármesterét tegnap este súlyos természetű szélhüdés érte, úgy hogy állapota válságos. A merénylő Dalba tárgyalésa. Róma, ápr. 1. A király merénylője, Dalba ügyében a törvényszéki tárgyalás április hó 2-án lesz. NE HACW MACA? SCHUSiNCER! MiSIgM , ram vásároltad a vivószereket. Ragályi boltja e tekintetben elis­mert és megbízható szaküzlet :: A főrendiház ülése. Ü |Bupapest, április 1. A főrendiház kedden d. u. 4 órakor ülést tart, melyen az uj kormány bemu­tatkozik. Kormánybiztos Horvátországban Bécs, április 1. A király ma Csuvaj Ede horvát bánt Horvátország kormánybiztosává nevezte ki és igy az április 3-ára kitűzött álta­lános választások elmaradnak, és az or­szág alkotmányonkivüli állapotba he­lyeztetett. TŐZSDÉK. Budapest, 1912. ápr. Értéktőzsde. Osztr. hitel 657-— Magy. hitel 864’— Jelzálogbank 490-— Leszámítoló 549‘— Magyar bank 677-— Rimamurányi 723-— Közúti vasút 796‘— Városi vasút 425'— Salgótarjáni —•— Irányzat mérsékelt. Gabonatőzsde. Búza ápr. 11-40 „ máj. 11-38 „ okt. 964 Rozs ápr. 962 „ okt. 8-68 Tengeri máj. 8.74 „ jul. 8-70 Zab ápr. 966 „ okt. 8.30 Irányzat lanyha. halassza holnapra, HO }ia ma kárpitosmunkákra van szüF­H sége, hanem forduljon bizalommal ■ gyülvészi Péter kárpitoshoz a Bányai-ut 13. szám alá, aki lószőr és féderes matracokat és mindennemű kárpitos munkálatokat a legjobb kivitelben és legjutányo- sabbah készit. Csomagolásokat és szállításokat el­vállal. Levélbeli hívásra vidékre is elmegy. Sk'fXbÄ« Szántó Mór és Társánál, Szatmár kabátokban, férfi, fiú és gyér- Szolid szabott f l Koesis-dolmányöltönyök és I f Szolid szabott mekruhákban ■ ■ ■■= ■■■■ árak bbmm • • szűrök állandóan raktáron • • árakU

Next

/
Oldalképek
Tartalom