Új Szatmár, 1912. április (1. évfolyam, 6-29. szám)

1912-04-02 / 6. szám

2. oldal 1912. április 2 üjMtttál keserves tudatára fognak ébredni az urak annak, hogy választói jog nélkül nincs újonc, a választói jo­got nem lehet ellevelezni, azt nem engedjük elérzékenykedni. Meglátják, hogy a választói jo­gért — ha kell — megmozdul a nemzet. Az a nemzet, amely nehezeb­ben mozdul ugyan, mint a fürge udvari tányérnyalók és konclesők, de ha egyszer keresztülhatja az ön­tudat, akkor egy tehetetlenül nyüzsgő hangyaboly nevetséges picinységébe sülyed alá az egész fényes bécsi társaság, amely ma az oligarcha uralom legtetején képzeli magát mérhetetlen, elbizakodott gőgjében. A politikai életnek ezen jelen­tős tényezője : a nemzet pedig nem hajlandó további hitelt nyújtani az uraknak, amig választójogi számlá­jukat ki nem egyenlitik. MÉNZ mm darabonként 2 K 40 f.-ért kaphatók : Holló Sándor órás és ékszerésznél. Szatmár, április 1. Kossuthék is felmondták a barát­ságot a Khuen kormánynak és a köte­lező felmondási idő betartása nélkül ott­hagyták Kiment manifesztumostól együtt. Kossuth Ferenc ugyanis cikket irt a „Bu­dapest“ vasárnapi számába, amelyben igen mérsékelt hangon emlékezik meg a vál­tozott viszonyokról. Cikke végén azonban a következőket mondja: „Úgy hallom, hogy a munkapárt he­lyesli a történteket, tehát sem a kor­Lavel már ezalatt haza érkezett. Őrült sebességgel iramodtunk tova. Ah! Milyen soká nyitott kaput a házmester, milyen lassan értünk fel az emeletre! Csen­getésünkre Lavel nyitott ajtót. Arca vad volt, haja borzas, csak bámult ránk, nem is értve, amit beszéltünk, mert egyszerre hadartunk mind a ketten, előretaszitva Lisett-et. Végül megértett s ekkor inkább le­roskadt, mint leült egy székre és örömtől sugárzó arccal dadogta: — Egy szobaleány? . . . Marie? . . *. Maga az! — Persze, hogy én vagyok! Ha kibe­szélni hagy, megmondom! Csak tréfa volt. Lavel most már megismerte. Csak a fejével bólogatott, de beszélni nem tudott. Mintha egy óriási veszélytől szabadult volna. S mikor most sietve távoztunk, hogy mi­előbb a feleségéhez juthasson, az asztalon egy revolver ötlött a szemünkbe. — Odavette, mikor csengettünk — szólt odakünn Clapot — éppen időre ér­keztünk. — Az ő hibája lett volna — makacs­kodott Lisette — miért nem hagyta be­fejezni. Jean Reibrach. mány, sem az nem szándékozik helytállni azon állásfoglalás mellett, amelyben ve­lünk megegyezett. Ez a tény tetmészetesen a mi szá­munkra is nem-létezővé teszi a megegye­zést és ezzel pártunk teljes mérvben visszanyeri további elhatározásának sza­badságát. A pártnak természetesen még nem volt alkalma az uj helyzetet megvitatni és következendő állásfoglalásra nézve határozatot hozni, de azt hiszem, hogy a nemzet jogait teljes erejével meg fogja védelmezni; a munkapárt pedig tegyen, amit neki lelkiismerete sugalt abban a nagy válságban, melynek ez idő szerinti látszólagos megoldása kétségtelenül a legkevésbbé szokásos és parlamentáris.“ A Kossuth-párt értekezletén kimond- dotta, hogy feloldottunk érzi magát minden megállapodás alól, mert a tervezett rezo- lució el nem fogadása már egymagában is sérelem, már pedig a kormány cser­ben hagyta a rezoluciót. E mellett azon­ban tetőzi még a közjogi sérelmet a ki­rályi kézirat kifejezett álláspontja, mely- lyel szemben a párt szabad elhatározási jogánál fogva teljes erővel veszi fel a küzdelmet a parlamentben. INTIM QTTH0NII évtizedek óta a vá­ros közönségének a Károlvl-ház. Kávé­házak nyíltak és záródtak be. a Kárólyi-ház azon­ban megmaradt a polgárság kedves és otthonos találkozó helyé- \\T nj o iy TAíl'ni't' több nek. Kávésát. clbA l/dllil elő­nyös oldaláról ismerik megyeszerte A világ legjobb poudere a híres : „Ideál“ pouder, melyet minden úri nő használ. Főraktár Brünn Sándor gyógyszertárá­ban a „Megváltóhoz“. Szatmár, Deák-tér 15. szám. Szegény emberek bankja. — A szatmári zálogházakról. — Kevesen vagyunk, akik életünkben, ha csak az ifjúkor bohó könnyelmüskö- dései közepette is, reá nem szorultunk volna valaha a szegény emberek bankjára, a zálogházakra. Ám vannak, sajnos, túl­nyomó többségben, akiknek a zálogház állandó segítőjük, akik a nehéz megélhe­tési viszonyok között, nagyon gyakran kénytelenek igénybe venni a zálogházat, hogy a hónap, vagy a hét vége felé, a bér­fizetés közeledtével, anyagi viszonyaikban támadt folytonossági hiányokat a zálog­házi intézmény igénybevételével tüntetik el. Annyi kétségtelen, hogy vidéki vá­rosokban a zálogházat csak a legsze­gényebb sorsú egyének veszik igénybe és azok, akik védelem nélkül kénytelenek tűrni azt a kamat zsarolást, mit velük szemben a zálogházak kíméletlenül el­követnek. Az erre vonatkozó törvények értelmében, a zálogházi kamat mérvét, szabályrendeletileg a város autómon jo­gából kifolyólag szabályozhatja. Őszintén bevalljuk, hogy az erre vonatkozó városi határozatokat nem ismerjük. De ismerjük a helybeli egyik zálogház kamatszámitási rendszerét és abból bemutatunk néhány példát. Kezünkben van egy zálog-jegy,melyre 1912 márc. 9-én 4 kor. 10 fii. kamat nyujtatott és amelyre julius 1-éig 1 kor. 10 fillér kamat vonattatott. Ez mostoha testvérek között is megfelel 112 napra 20'V0 kamatnak. Egy másik zálogcédula 42 kor. 30 fillérről szól. A kölcsön adatott 1912, február hó 11-én és pedig junius hó 10-ig. Kamat 2 kor. 30 fillér. Ez is becsületesen megfelel a jóravaló 20% kamatnak. Mindez azonban még nem is olyan nagy sérelem. Amikor szolid vidéki ban­kok arra vannak utalva, hogy 12—14%-ra adjanak pénzt és még igy se adhatnak akkor a szegény emberek bankjában még valósággal dúl a humánus érzés, hogy csak 20%-ot vesznek, mert hiszen attól a megszorult embertől, aki a zálogházba megy 10—20 korona kölcsönért, valóban töb­bet is lenyúzhatnának. Az igazságtalanság és a zsarolás ott kezdődik, hogy ha va­laki a lejárat előtt kiváltja zálogtárgyát, egyetlenegy fillér kamatvisszatéritést nem kap. Pedig a zálogtárgyak nagy része csak pillanatnyi vagy időleges szükség okából kerül a zálogházba, a legtöbb a következő héten, vagy a következő hó elsején kiváltásra kerül és az előre ön- kényüleg, a zálogházas által tetszés sze­rinti időre levont kamatból egy fillért sem kap vissza. A legutóbbi időben a zálogházak ezen általános visszaélésével szemben valaki pert indított és a kir. Kúria erre vonatkozólag döntvényt ho­zott és kötelezte a zálogháztulajdonost a jogtalanul visszatartott kamat megtéríté­sére. De hát melyik szegény embernek van kedve és pénze ahhoz, hogy peres­kedjen, mikor az a célja, hogy hozzájus­son a zálogházba adott holmijához és nem az, hogy esetleg hónapokig várjon a kü­lönböző bírságok igazságtevésére. S igy azután a zálogháztulajdonosok vígan élik a világukat, az osztrák-magyar bank ka­matlába nem érdekli őket, mert ennek a nagy hatalmas banknak, sohasem lesz módjában az, hogy prima kölcsönöket 20 százalék kamat mellett helyezhessen ki és még vagy 20 százalékot keressen az időközben kiváltott értékek előre besze­dett kamatain. A törvénytudó uraknak kel­lene módot és paragrafust találni avagy hogy ettől a szabadon folyó és vígan garázdálkodó uzsorától megszabadítsák a szegény népet, amelynek úgyis elég keserves, ha ezekre a kis nyuzdákra szo­rul reá. Mi ébren tartjuk ezt a kérdést a kisembereknek ezt a kifosztását és mindenesetre e sorokkal figyelmeztetni akarunk mindenkit, hogy a kir. Kúria döntése alapján a kamatvisszatéritéshez joguk van és azt követeljék is a zálog­házaktól. Prince. ELITE KfiVÉHÁZ Elsőrendű szórakozó Tulajdonos : hely. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■. , Ma és minden este J0ZSGI. elsőrangú cigányzene Minden vevő érdeke, hogy cipőszükségletét MQSKOUITS cipőgyár r.-t. fióküzle- :: tében szerezze be. :: Szatmár, Deák-tér 7. :: Talpra vésett szabott ár!

Next

/
Oldalképek
Tartalom