Új Szatmár, 1912. március (1. évfolyam, 1-5. szám)

1912-03-27 / 1. szám

1912. március 27 3. oldal üjMmm hazából a himnuszon és szózaton kívül. Oly természetes az, hogy egy polgári magyar városban minden más politikai irány csak úgy tola- kodhatik be, ha demokratának tet­teti magát, mintahogy Szatmáron is a kormánypárti reakció minden alkalommal polgárinak mondja ma­gát, hogy félrevezesse és természe­tes elveikből kifossza Szatmár pol­gárságát. Bízunk benne és reméljük, hogy mától kezdve ez nehezebben fog menni. Szatmár, 1912. márc. 22. Szatmári munkásmozgalmak és a hatósági intézkedések. A tőke és munka egymás közötti harcából eddig nem nagyon sok jutott ki Szatmárnak. Nálunk önállóan harcol a tőke és teljesen külön­állóan a munka. Nagyon ritka eset, hogy a kettő egymással jöjjön összeütközésbe. Sőt elmondhatjuk, hogy a nagyobb hul­lámokat mindig a százezresek — mert milliomosunk vajmi kevés van — moz­golódása, a százezrek megsokszorozá­sára irányuló zajos törekvések verik fel, ennek hullámai, illetve árhullámai hömpölyögnek a pénzpiacon, amig a mun­kásosztály létfentartási küzdelme sze­rényen megmarad a kenyérpiacon. Bá­mulatos dolog azonban, hogy a hatóság még sohasem igyekezett még törvénye­sen sem elnyomni azokat a sokszor jogtalan törekvéseket, melyek a száz­ezrek vagyoni előbbrejutását nem mindig válogatós eszközökkel célozzák, de nyom­ban megnyilatkozik a rosszindulata, ha a munkásosztály, a legjobban ráfanyalodott társadalmi rend igyekszik javítani a hely­zetén. Az utóbbi napokban az asztalos­munkások és munkaadóik között élesedett ki annyira az ellentét, hogy a munkások jónak látták helyzetüket — az egyöntetű járás és könnyebb mozgolódás céljából — nyilvános gyűlésen megbeszélni. Szó­val élni akartak azzal a legelemibb jog­gal, mely őket a fennálló jogrend és tör­vények értelmében megilleti. Vasárnap reggelre gyűlést hívtak tehát össze az Ősbudavárhoz címzett kávéházba. Mint­hogy a gyűlés hatósági engedélyhez van kötve, a munkások beadták eziránti ké­relmüket az illetékes hatósághoz: a fő­kapitányhoz. A főkapitány pedig egy rövid határozatban betiltotta a gyűlést azzal az indokolással, hogy a „folyamodók nem igazolták, hogy a kávéház át van en- qedve részükre“. A betiltás nem meglepő, legkevésbbé lepte meg a „folyamodókat.“ A szűk látókörű vidéken ez egy kapta­fára megy. A munkás ne gyülekezzék. Azzal pedig nem számol az előrelátás, hogy az ilyen indokolatlan és láthatóan erőltetett betiltás még jobban elmérgesiti a helyzetet és nem válik előnyére a munkaadóknak sem, akiknek nem az a fontos, hogy a munkások gyülekeznek-e vagy nem, hanem a bébés megoldás. Szóval a betiltás nem is olyan meg­lepő. De az indokolás, — az már meglepően nem előkelő. Hiszen azt az asztalosok szervezetének legfiatalabb tagja is tudja, hogyha nincs átengedve a kávéház, akkor a gyűlés hatósági betiltás nélkül sem tartható meg. És arra is rájön még a szer­vezetlen asztalos tanonc is, hogy ahol ilyen indokolással tiltják le munkásem­berek gyülekezési jogát, ott komolyabb érv nem akad. De tudja azt is és ha nem tudná, akkor ez az indokolás tudatára ébreszti, hogy a szervezett munkásság ereje könnyen meggyőzi az ilyen ki­csinyes akadékoskodást. Egyszerűen újból kérelmezik a gyűlést a szabad ég alatt. Akkor csak nem fogja a hatóság azt kö­kell lenie ; békétlennek és kellemetlennek, ha nagy, ha kicsi egyaránt. A nagyvilági sajtónál ez már rég elintézett dolog. A keskeny vágányu vicinális hírlapirodalom azonban még nem fejtette meg a saját problémáját. Elcsépelt vicceknél tart még a közvélemény is ebben a tárgyban, mint annyi másban. A „mucsai híradó“ — ötle­tében merül ki mindaz, amit erről mon­dani tudnak. Pedig mégis csak van ebben valami, amit tapasztalhatunk, itt Szatmáron is. Há­rom év előtt hihetetlennek tartották, hogy itt egy napilap éljen és ma háromév után a közönségnek hiányzik az, hogy a napi­lap nem az övé. Tehát nemcsak élclapi téma a vidéki sajtó, hanem van valami reális feltétele is a létezésének. Körül­belül abban az irányban, hogy a közön­ség intelligenciájának átlagos színvonala rohamosan emelkedik. Az a közönség, az a „mindenki,“ akit vezetnek, akit dirigál­nak, akinek és aki ellen intézkednek, az a nagy tömeg, amelynek elébe állanak azok, akik hivatalos, félhivatalos, félig — és egészen hivatatlan vezéreik gyanánt szerepelnek — ez a közönség szemellát­hatóan kezd modernebbül és értelmeseb­ben érezni, gyorsabban kezd a vére ke­ringeni, talán gyorsabban mint a vezérek kék — ezután a dühtől is kékülendő erei­ben. Ez a mohó átértelmezés pedig beszélni és tenni vágy; egyebet beszélni, mint mindig azt, hogy milyen nagyszerű mindaz ami történik ebben a városban, azon vi­lágnézet recipéje szerint, amely erőnek erejével a régi sajtót akarta visszahozni és sikerült is neki két esztendőre elné­mítani a publikumát. Ennek a szatmári közönségnek kezd nagyon sok mondanivalója lenni és unja azt, hogy mindig mások beszéljenek he­lyette a mások hangjával. Ezért kell ennek a gyorsuló életű közönségnek egy gyorsuló hírlapirodalom. Az „Uj Szatmárra“ nem irtuk ki, hogy menetközben nem szabad eprészni. Azért nem irtuk ki, mert a gyorsvonatból már „kihajolni“ is veszélyes; kiugrani pedig csak akkor érdemes belőle, ha az ember azután egyáltalán nem szándékozik többé utazni. vetelni: mutassák fel a kontraktust, váj­jon az Úristen átengedte-e nekik gyű­lés céljaira a szabad ég alját és a ter­mészetnek rendőri felügyelet alatt álló lágy ölét. Szatmár, 1912. márc. 26. Nem volt szükség verbunkosra, hogy az Uj Szatmár munkásainak kicsiny, de elszánt csapatába édesgessen bajtársnak. Ifjúkorom óta élénken vágyódtam olyan hírlapra, amely lehetőleg független legyen, s amelybe ennélfogva szabadon írhasson mindenki, akinek Írni valója van, és írni akar. Azért mondom, „lehetőleg“, mert teljesen független hírlap nem is képzel­hető. A legjobb esetben is, amikor tehát minden idegen befolyástól mentes, függ a saját létérdekétől. És bizony ez is elég súlyos béklyó. Az Uj Szatmár, amint tudom, ennél nehezebb kötelékkel nem indul útnak. És, mert a vezetői főleg abban biza­kodnak, hogy a közönség érdeke egészen összeesik az övékkel, és igy ugyanaz lesz jó mindakettőnek: bízvást föl lehet tételezni, hogy az uj lap kizárólag a kö­zönség jóvoltának fog szolgálni, amint­hogy kizárólag ebből fog élni őmaga is. Mások adják majd elő a lap szelle­mének általános irányzó pontjait. Én, aki mindjárt negyven esztendeje, hogy magánbuzgalomból kontárkodom az újságírás mezején, örömmel és lelkese­déssel állok be most is önkéntesnek fia­tal barátaim sorába, hogy velők harcoljak a közjóért, a helyes fejlődés, városunk közéletének haladása, a művelődés és becsületes munka és összes polgártársa­ink zavartalan békéje szellemében. Remélem és hiszem, hogy az Uj Szatmár uj iránya: a radikális demokrá­cia meghódítja az olvasó közönséget — hamarosan. Mert, ha vannak is tán, akik idegenkednek az idegen nevű eszmevi­lágtól, szívesen megbarátkoznak majd vele, mihelyest rájönnek, hogy a latinos név tulajdonképp magyar jellemvonást fed. Boldog leszek, ha e nemes munká­ban én is végezhetek néhány kapavágást, mikor nagy szeretettel akarok közremű­ködni, hogy Uj Szatmárunk legyen — nemcsak papiroson . . . Tanódy Márton Valódi angol és olasz kalap-újdonságok keztyü,- zsebkendő-különlegességek Ragályinál. Sárfeány L. mitten Piíii 8. ipliíiet IMS kézből átadó. Cim : a kiadóhivatalban. 50 százalék megtakarítás, ha házilag készítjük likőreinket, melyek jóval kel­lemesebb izüek a gyárilag készülteknél. Mindenféle ízben kaphatók. Kis üvegcse ára 60 fillér. Főrak­tár: Brünn Sándor gyógyszertárában a „Meg- váltóhoz“ Szatmár Deáktér 15. szám. Az összes művésznők és művészek megegyeztek abban, hogy ezentúl CIPŐSZÜKSÉGLETÜKET M0SK0VITS Cipőgyár R.-T. fióküzletében szerzik be. Talpbavésett szabott ár

Next

/
Oldalképek
Tartalom