Új Szatmár, 1912. március (1. évfolyam, 1-5. szám)

1912-03-27 / 1. szám

2. oldal UjJmimm 1912. március 27 akik kezdték hangoztatni, hogy ők is demokraták, de komolyan. Egé­szen közönséges, homályos, sőt néha túlságosan is világos származású emberek bátorságot .vettek maguk­nak, hogy ők is demokraták legye­nek, majdnem úgy, mint Deák Fe­renc, Andrássy Gyula, Tisza Kál­mán és gróf Károlyi Gábor. Azzal az eltéréssel, hogy ők szerettek volna látni is valamit abból a ma­gyar demokráciából. A mesebéli király csodaköpe­nyének története volt az. A nagyurak elhitették a néppel, hogy a király felkent személyét tündérkezek szőtte finom palást födi, és a nép bámulta a regésszép- ségü ruhadarabot, mig egy ember el nem kiáltotta magát, hogy hiszen a királyon nincsen semmi, a király meztelenül ül lován! Amire az egész nép hahotában tört ki és fel- zugott, hogy hiszen a királyon nincs semmi, a király meztelenül ül a lován! A megérkezett magyar demok­raták elkiálltották magukat, hogy nincs, egy szemernyi sincs a ma­gyar demokráciából, és attól a pil­lanattól kezdve csodás átalakuláson ment keresztül a magyar közvéle­mény. Először is a születés és vagyon előjogán élő osztályok szüntették be sürgősen hazugságaiknak azt a fióküzletét, amely uraságoktól leve­tett demokrata-frázisok forgalomba lelket a felekezeteknek adták al­bérletbe az ország urai. A magyar demokratikus poli­tika első programmpontja tehát az iskolák államosítása. Ha a polgárság igy önmagát meghódította, mert azt kell tennie, akkor indulhat csak újabb küzde­lembe, az államhatalom fellegvárá­nak bevételére. Az anyagi eszközeitől megfosz­tott, kizsákmányolt polgárság az ország közéletét a maga javára csak egy uj adózási rendszerrel alakithaja át, amely a közterheket a vagyon által fizetteti. A magyar demokrácia tehát a progresszív adózásért küzd. Mindezek cáák az általános egyenlő és titkos választójog alap­ján érhetők el, mert mindaddig, mig a polgárság és a nép több­séghez nem jut, lehetetlen olyan vívmányokról beszélni, amelyek megdöntik a Tisza István féle re­akciót. A magyar demokrácia tehát önmegalapitása előtt áll és sorsa összeolvad a választójog sorsával. Választójogos politika és de­mokratikus politika egyet jelen­tenek. Ez a politika is azt mondja, mint ahogy a reakciósok mondják: — Magyarország a magyaroké. De hozzáteszi, hogy az összes magya­roké; a szatmári iparosoké, gaz­dáké és latájnereké, akik eddig igazán semmit sem kaptak ebből a hozatalával foglalkozott. Ez még egészen természetes lett volna. Hanem egyéb is történt; sokkal csodásabb fordulat. Mig ugyanis régen olyanok demokratáskodtak, akiknek úgy kellett a demokrácia, mint a magyarnak a pofon, a for­dulat után azok az éhező elemek fordultak a demokrácia ellen, akik­nek az olyan szükséges volna, mint az a falat kenyér, amelyet alig bír­nak megkeresni. Vannak éhes reakciósaink. Az egész éhező értelmiség, amelyet megzavartak a nemzeti ka­szinóból tervszerűen s|erjedt hon­szerelmi elméletek, idegenül állott a polgári demokrácia tanai előtt. Grófi vezérek köré csoporto­sulva beállott a kórusba, amely a polgári törekvések embereit gaz­embernek — sőt, szocialistának — sőt, zsidónak bélyegezte. Itt áll ma a magyar demokrácia sorsa és itt tart ma a magyar po­litika. Mert nem szabad hinni, hogy a magyar politikát igazában a pót- tartalékos határozat mozgatja. Az ország birtokáért folyik a harc Ma­gyarország urai és Magyarország polgársága között. Végsorban a demokráciának győznie kell, mert még nem volt példa az ellenkezőre. Ennek q, győzelemnek az útja mindenekelőtt magának a polgár­ságnak a lelkén át vezet. Ezt a régi tündérvilág, mikor a vidéki sajtó nem érintve a nagy expresszek dübörgő ro­hanásának szelétől, szépen beledohogta kis piszkos íüstgomolyát a pályáját övező vidéki élet csöndes vadonjába. Én magam is hallottam ilyen irányú szándékos törekvést helybeli „mérvadó“ férfiaktól. (Hogy a sokféle adó közé mi­ért nem veszik fel a „mérvadót“ is; legalább nem maradna ingyenbe a helybeli nagyság édes dicsősége). Arra töreked­tek, hogy mint régen, a mindenkori polgár- mester és politikai vezértársai nagysága töltsön meg minden hasábot, s ha esotleg maradna egy kis hely, akkor a közvetlen környezet legyen benne kiszolgálva, leges- legvégül pedig Szatmár 160 év előtti mű­történelme eredeti forrás munkák nyomán s ha még ezeknek az égető sajtófeladat­nak ilyetén megoldása még mindig teret hagyna, akkor legyen az a tér nyilttér, amelyben a tyukszemhágó gavallérok adogatják át egymást a közmegvetésnekf Az ilyen hangulatba ringatott sajtónak azután persze minden nagyszerű, ami illetékes helyről jön, és miután nem il­letékes helyek amúgy sem juthattak szó­hoz, egy fölemelő harmóniában emelkedik majd a menyekig az egész város köz­élete. És törölni akarták azt a pár esz­tendőt a helybeli sajtó életéből, amelyek alatt nem lehetett eprészni menetközben és nem értünk rá minden héten Szat- máron egy embert felfedezni, akit csak tévedésből nem fektettek még a pante­onba. ' Csakhogy bolond dolog ez, mégis úgy van, hogy az élet nem párttaktika és ott nem lehet „törölni.“ Azoknál a ránknézve előkelő, de ránknézve meglehetősen idegen gondolko­dású uraknál, akik a háziálattá szelídített szatmári sajtót megirányitották — ezek­nél az uraknál még nagyobb emberek is voltak már. Ez az állítás ugyan soha sem volt benne az ő sajtójukban, de azért mégis voltak nagyobb emberek. Például II. Jó­zsef is kimondta halálos ágyán, hogy az a tiz év, amig ő uralkodott, nem volt és kitöröltetik az ország történetéből. Mint az egykorú iró nevezte „a parasztok és zsidók istene“, ez a nagylelkű uralkodó mindenkivel birt, csak a históriával nem birt, amely épen olyan Halsburg, mint ő volt, mert legtöbb esetben nem tanul, de sohasem felgd. A história nem felejtette el, hogy tiz évig a „parasztok és zsidók“ érdekében kormányoztak Magyarországon És időnként megmozdul valami; egy fajra vágyó, nem is tudatos visszaemlé­kezés az első magyarországi szabad­ságra. Hiába mondta a nagy császár hal­dokló ajka, hogy ez nem történt; azért még is megtörtént és nem lehetett min­den további nélkül visszaállítani a régi elnyomást. Valahogy igy volt ez a Szatmári sajtóval is. Hiába csináltak a ránk nézve előkelő, de ránk nézve idegen urak saj­tót a saját nagy képükre és nagy hason­latosságukra és hiába mondták ki, hogy az a kis időköz, mig a vicinális sajtó sebes tempóban nekik szaladt és nem engedte meg, hogy útközben idillezzenek és ep- résszenek, — az az idő nem volt és le- iratik, az az idő mégis volt, és mindenki érzi, hogy az egész közönség visszavágyta az időt, mikor a sajtó neki és ő érette lármázott. Bocsánat a bohém szóért, de a saj­tónak ugatnia kell. Csakhogy nem felül­ről lefelé, hanem alulról fölfelé. A sajtó­nak idegesnek, nyugtalannak és gyorsnak bámul ha a szatmári asszony arc­képét látja, mert Friss Lenke oly finom és aprólékos mű­vészettel dolgozza ki a fényképeket, hogy távoli vidékeken is elismeréssel adóznak neki

Next

/
Oldalképek
Tartalom