Új Szatmár, 1912. március (1. évfolyam, 1-5. szám)

1912-03-27 / 1. szám

Magyar demokrácia^ ‘ I* (T) Magyarországon mindenki demokrata volt, mig el nem jött a magyar demokrácia. Addig ugyanis a demokrácia nagyon ártatlan mulatság volt. j Minden politi­kus és minden tár­sadalmi vezető elmondotta min­den alkalommal, hogy mindnyá­jan egyenlők va­gyunk, hogy eb­ben az országban mindenkire nézve egyenlő lehető­sége van az érvényesülésnek, itt dühöng a polgári szabadság és egyenlőség stb. stb. És mindezt abban a biztos tu­datban mondották, hogy ezért ugyan egy fűszál sem fog másfelé hajolni, sem meggörbülni ebben az országban, egyetlen előjog sem fog megcsorbulni, szóval marad minden I. évf. 1. sz. Szatmár-Németi 1912 március 27 Szerda a régiben. Megmaradnak Magyar- országnak született miniszterei, szü­letett államtitkárai, született kép­viselői, főispánjai, és egész született vezérkara. Ellenben ugyancsak megmarad­nak a kézbesítői, a végrehajtói, az állatorvosi, a gabonaügynöki, a nép­tanítói, és fogházfelügyelői állások és más hasonrendü pozíciók, mint a sza­bad verseny kecsegtető pályadijjai. A demokratikus elmélet a ma­gyar politika hosszú évtizedein át mérhetetlen messzeségben állott at­tól, hogy valami látszata legyen a közélet gyakorlatában. Ezért lehe­tett zavartalanul demokratáskodni azoknak az uraknak is, akiknek hatalma és politikai fölénye kizáró­lag abból élt é« él m* is-, hogy a miniszterség, államtitkárság, kép­viselőség és íőispánság mindenki számára elérhető ugyan, csakhogy nem szokás elérni, csekélyszámu kivételektől eltekintve. * Tiszta véletlen folytán ebben a demokratikus országban, ahol mind­nyájan egyenlők vagyunk és ahol tisztán a tehetségektől és érdemek­től függ az érvényesülés sikere, egészen tiszta véletlen folytán eb­ben az országban a képviselők és főispánok aránylag sohasem kerül­nek ki a néptanítók és gabona­ügynökökből, de aránylag ritkán a néptanítók és kézbesítők fiaiból is. Ezek tudniillik mindannyian tehet­ségtelen, munkátlan, hasznavehe­tetlen emberek, ellenben a grófok, a bárók, a nagybirtokosok és nagy­tőkések azok rendkívüli szellemi képességeikről, ernyedetlen vas­szorgalmukról és egyéb erényeikről annyira ismeretesek, hogy a po­litikai vezetés egészen, természe­tesen az ő kezeikbe kerül. Mindaddig mig ez az örven-É detes véletlen fenntartható volt, addig veszélytelenül lehetett hazudni £ az országnak, hogy Magyarország a polgári demokrácia hazája. Egyszerre sorban kezdtek jönui — mondjuk ki magyarán, ami a szivünkön van: szemtelen emberek, TÁRCA Tavasz-éji szonáta Elhagyott tájakon, tavaszos éjjelen Csendesen bandukolok; Halk, színes dallamok ritmusát érlelem, Mit füvek selyme suhog. Fák árnya lépeget s nyújtózó gallyakon Virágok lelke piheg, Illatok szárnyain álmaim altatom S szivemet vágy üti meg. Csillagos messziből reszketeg áradat Küld nekem izenetet, Köröttem bágyatag, holdsütött fátylakat Láthatlan ujj szövöget. Suttogó lehellet cirókál arcomon, Sugár kószál fejemen ; Ó most a mámorok mámorát hajszolom, Hadd zárja le a szemem. Nesztelen, hangtalan, súlytalan batáron Mögöttem suri'an a csend . . . Remegőn sóváron két karom kitárom Szent ez az éjtszaka, szent! Most jönne valaki, elémbe, utamba, Lelkem az ajkamra gyűl, Két karom rácsuknám, mellemre olvadna S csókolnám hangtalanul. KACZÉR IGNÁC Keskenyvágányu hírlapirodalom. Irta: Tanódy Endre — „Menet közben tilos az eprészés“ — ez volt kiírva az anekdotabéli vicinális vasút kocsijára. Az ilyen tilalmak mindig hasznos történelmi adatok. Mert az emberek Ádám óta a tilosra vágynak és Ádám óta min­dig azt tiltják legjobban, amire leginkább vágyik az ember. A mesebeli keskeny­vágányu vonat utasainak is nyilván azért kellett ez a tilalom, mert rákaptak volt, hogy menetközben szépen leszálljanak és leszaggassák a pályatest körüli erdő haragos zöld pázsitjából ingerkedve kiviritó szamóczát. Aztán visszaültek és utaztak megint a következő szamócáig, miközben a kis vonat egyre haladt, egyre bele­dohogta kis piszkos füstgomolyát az öreg fák illatos leheletébe és minden nagy lármája és loholása dacára sem tudta el­hagyni legelésző utasait. Ó boldog idők bájos emléke! — mi­kor a vidéki sajtó vicinális pályája szépen visszatért önmagába és olyan békesség vette körül, amely megengedte, hogy a legutszélibb események és legutszélibb emberek kiviritó jelentéktelensége után is érdemes volt kiszállani a nagyhangú baktató járműből. A menetközben való eprészés felejt­hetetlen napjai! Csakugyan felejthetet­lenek, vagy legalább is nehezen felejt­hető napok. Hiszen nincs még harminc éve sem, hanem legfeljebb csak kettő, mikor egyik helybeli lap Magdolna mód­jára, bűnbánóan feketére festette igézőén vörös hajzatát és eltalálva a pillanatot, amelyen túl amúgy sem kapott volna partnereket a bűnözésre (mert nem olyan könnyű a bűn, aminőnek erényeikbe bele­hervadt laikusok elképzelik) — visszatért a hasznos meggondolások örömeihez. És amikor ez történt, akkor ennek a városnak előkelő vezető emberei (hiszen itt mindenki előkelő, aki vezefc-és senki- sem vezet, aki nem előkelő) fqjfb költsé­get mint fáradtságot kiméivé^ 'szótöbbség­gel kimondták, hogy vissza lesz állítva a A Deák-térre költözte­tem butorraktáramat Ez az oka, hogy bútoraimat, melyek­ről a közönség is előnyösen tudja, hogy szépek, tartósak és elegánsak, a rendesnél is olcsóbban járusitom. Krámer Jenő SZATMÁR, HÁM JÁNOS-UTCA

Next

/
Oldalképek
Tartalom