Új Kelet, 1998. április (5. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-06 / 81. szám

8 1998. április 6., hétfő Kultúra Meghalt egy igazi ember, egy nagy színész M i a nyíregyhá­zi színházban tudjuk róla, hogy rendkívüli személyiség volt. A megyehatáron túl már nem tudják, csak eset­leg elhiszik. Harminc évvel ezelőtt is­mertem meg, karizmatikus egyénisége, az örök el­lenszegüléstől izzó mon­datai az első találkozá­sunkkor lenyűgöztek, a már fiatalon is kérlelhetet­lenül konok moralista ki­rívó karizmája engem, az akkor még éretlent megej­tett, és huszonöt évig is eszemben tartottam, szí­vemben őriztem akkori találkozásaink emlékét. 1993-ban boldog voltam, hogy itt találtam őt a nyír­egyházi színházban. Igaz, egy csöndesebb, fáradtabb, elhasználtabb ember foga­dott, de a rengeteg munka során és sok-sok fontos be­szélgetésben, mégis mind­ig, mindenkor, újra és újra kigyúlt. Erős jelenlétű ember volt, tehát törvényszerűen küz­delmes volt a vele való együtt­működés, de éppen ezért cso­dás is egyben. Állítom, korosz­tályának legnagyobb tehetsé­gű, legszuggesztívebb színé­sze volt, mindössze az élethez, a neki kiszabott időben való létezéshez volt teljesen tehet­ségtelen. Soha egyetlen egyet nem lépett azért, hogy elismer­tebb, sikeresebb jobban kereső legyen. Soha nem hazudott, ha állásfoglalásra kényszerítették. Soha nem hagyta szó nélkül, ha megsértették méltóságában, ha igazságtalanság érte őt vagy mást!... Soha nem volt szolga­lelkű, elvtelen. Soha nem törte le senki kedvét, soha nem minősített senkit félvállról. Komoly ember volt, olyan, aki­nek anélkül járt a tisztelet és szeretet, hogy azt ő bárkitől is — egyébként joggal — elvárta volna. Egyszerű, kis igényű, puritán életet élt. Nagy fájdal­mairól tapintatosan hallgatott, a neki jutott apró örömeit pe­dig megosztotta velünk, le­gyen az egy jó falat, egy finom pohár ital, vagy egy fél napnyi boldogságot remélő tervezge- tés. Soha senkit nem zavart, nem zalkatott föl, de soha senkitől nem is hagyta megza­vartatni magát. Rigolyás volt és bájos, morózus és ironikus, keserű és jópofa, bölcs és játé­kos. Tapasztalt, sokat megélt férfi volt, akinek a szíve mégis mindig legyőzte az eszét. És soha senkinek nem ártott, csak saját magának. Zárkózottsága, szemérme, elkülönülése elle­nére rajongva szerette minden­ki, pályatársai és a közönség egyaránt. Egyetlen látványos vagy hivalkodó megnyilvánu­lását sem csíptem el - sőt! amiből kiviláglott volna, hogy a legjobb lelkű valaki volt, aki­vel harminc év alatt találkoz­tam a színházi világban. És még sorolhatnám, sorol­hatnám erényeit, furcsaságait, de megakadok, mert ez, tennem sajnos már késő!... Ott halt meg közöttünk, a színészház második emeletén, magányosan. Egy olyan héten halt meg, amikor nem voltak sem próbái, sem előadásai. Még holtában is alázatos volt hivatásával szemben!... Péntek éjszaka, amikor szem­lét tartott az orvos, a rendőrség, döbbenten ténferegtünk a fo­lyosón. Szombat reggel, még mielőtt szóltam volna, „kenye­res pajtása”, Bajszi a színház büféjében törzshelyén a székét ráfordította az asztalára, a fel­fordított szék lapjára ráfordított egy hamutartót. Az asztalon még égett egy gyertya is. Igen, azt hiszem, oda, ahol naphosz- szat többnyire szótlanul és egye­dül üldögélt, mind úgy szeret­nénk, ha soha többé nem ülne le más. Ott a helye köztünk. És ezen a szombaton hirte­len mindannyian a szokásosnál jóval csöndesebben beszél­tünk, mint egyébként, s egy­szerre mintha valahogy jobban is kezdtünk volna figyelni egy­más mondataira. Mintha aznap mindenkiről lehullt volna a köznapok sallangja, igen, szom­baton mindannyian a saját han­gunkon szólaltunk meg, kár, hogy ehhez ez a mély és igazi szomorúság szükségeltetett. Tény, hogy elkezdődött ben­nünk Szigeti András hiánya!... Szoktuk nagyszájúan mon­dani, „nincsenek pótolhatatlan emberek”!... Vannak. Szigeti Andris az. A nyíregyházi színházban pótolhatatlan mint művész, kollégái szívében pótolhatat­lan mint ember. Őt halva találtuk pénteken, és az élet szombaton ment to­vább, rohadtul ment tovább, nagyon rohadtul!... Aznap este két előadásra is gyűlt a közönség. A nagyszín­pad kulisszái között ki-be jöt­tünk egy komédiából, s míg odabenn telt pofával mulattat­tunk, a színfalak mögött mind­végig gyász költözött kifeje­zéstelen arcunkra. Csibész foglalkozás. Szombat este, másnap, hogy Szigeti Andrist hal­va találtuk, a nagy né­zőtéren a publikum egy víg történetet láthatott a nyomorúságról, a pénzte­lenségről, a deklasszáló- dásról, a kisszínházban pedig arról, hogyan tébo- lyodik meg valaki a ma­gánytól, a kilátástalan- ságtól. Aztán elmúlt ez a nap is, és elmúlik az évad is, és jövőre a Mensáros-, a Pankotay- mellé elneve­zünk egy Szigeti-bérle­tet is!... D e hogy igazából ki volt ő, mi volt ő, azt már csak mi tudjuk, mi őrizhetjük meg magunkban, a nyíregyhá­zi kollégák és a nyíregyhá­zi közönség, akiknek a kö­zelében élt, dolgozott és meghalt. Isten vigyázza nyugal­mát az örökkévalóságban! Verebes István Szabadúszás a Bárkával Szülői szerepben Trisztán és Izolda „Gyerekként eleven volt, élénkebb, mint a társai, jó fejű, számtalan dolog érdekelte. A sokoldalú, életvidám egykori kisfiú ma már komoly, megfontolt fiatalem­ber. Bárcsak sok hasonlóan sikeres gyerekünk lenne, aki meg tudja valósítani álmait!” - mondta Szerdi Béla, a berkeszi gyermekotthon nevelője régi kedves „fiá­ról”, Kálid Artúrról. Immár tíz éve, hogy a fiatal, tehet­séges srác feltűnt a Ki mit zud? színpadán, s belopta magát a zsűri és a tévénézők szívébe. A színésztársa­dalom keblére ölelte, s e társaságból választotta élete párját, a szép és kedves színésznőt, Murányi Tündét. Artúr színész lett, mert az akart lenni, igazi, szerető családban él, mely nemrégiben kéttagúból háromta­gúvá nőtt, hiszen decemberben „beállított” “Pockos”, Tamás Ábel. Boldog, kiegyensúlyozott házaspárhoz látogattam Budapesten. Babus Andrea (Új Kelet)- Viszonylag gyakran járok vissza Szabolcsba - meséli a családfő —, kötődöm Berkesz- hez, főként a Szerdi család­hoz. Időnként Kisvárdán is megfordulok, ahol a Bessenyei György Gimnáziumban tanul­tam. Fellépőként két alkalom­mal látogattam haza, a Ki mit tud?-gálára Nyíregyházra, majd egy Kisvárdán rendezett jótékonysági gyermek-szép­ségversenyre, melynek bevé­telét a nevelőszülőknél élő ál­lami gondozott gyermekek tá­mogatására fordították. Létre­jött az Élet-Tér A Gyermeke­kért Berkeszen Alapítvány, melynek én is az alapítója va­gyok. Egy televíziós szeren­csejáték népszerűsítő adásá­ban Schütz Ilával közösen nyertem hétszázezer forintot, ezzel teremtettük meg az ala­pítvány tőkéjét.- Mikor hagyta el Szabolcs- Szatmár-Bereg megyét?- Tíz évvel ezelőtt költöz­tem Budapestre, miután sike­resen szerepeltem a Ki mit tud?-on, majd főiskolás let­tem.-Hogyan tervezte az életét, amíg fel nem vették a főis­kolára?- Erre készültem, nem is tud­tam elképzelni, hogy nem si­kerül, de ha így történik, ak­kor egy évi munka után felvé­teliztem volna a tanárképző főiskolára. Visszamentem vol­na Berkeszre tanítani, mert úgy éreztem, megtalálnám a han­got az ottani gyerekekkel, talán mert én is onnan jöttem.- Milyen érzelmekkel gondol vissza a berkeszi évekre?- Nem hagyott bennem kelle­metlen élményeket a nevelőott­hon, persze felhőtlennek sem nevezhető a gyermekkorom... de hát kinek az? Az ott töltött esztendőknek köszönhetem pél­dául, hogy a mai napig tudok batikolni, kötni, hímezni, varr­ni. Amennyiben volt valakiben megfelelő ambíció, s melléállt egy-egy biztató pedagógus, sok mindent el lehetett érni.- A Ki Mit Tud?-on úgy vélte az egyik zsűritag, ha el akarja hitetni a közönséggel, hogy Ön egy szőke herceg, akkor el is tud­ja hitetni... Találkozott már érde­kes feladatokkal, felkérésekkel?- Egy germán legenda alak­ját, Trisztánt merész vállalkozás volt rám osztani. A szőke herceg tipikus esete. Az Amit a lakály látott a kulcslyukon át című előadásban pedig Vasvári Eme­sével ikerpárt alakítottunk.- Mely darabokra gondol vissza legszívesebben?- A legkedvesebb a Trisztán és Izolda, mely azon túl, hogy izgalmas feladat, „segített” megtalálni a feleségemet, Tün­dét, akit már korábban is ismer­tem, de csak e darab bemutatása­kor néztünk egymásra valahogy másképp. Szeretem a Dombot, a Jób könyvét, a SÖR-t, és a las­san a négyszázadik előadást is megérő Padlást, melyben Bara­bás B. Barabást játszom. Ez utób­bi egyébként az egyetlen olyan darab, amelyben énekelek is.- Filmez, szinkronizál, játszik. Melyik ál! legközelebb a szívé­hez?- Mindhárom más-más kon­centrációt igényel. Sok színész­hez hasonlóan színpadon szere­tek lenni a legjobban, hiszen ott közvetlen visszajelzést kapok a közönségtől. A szinkronizálás gyermekkori vonzalmam, ked­velem a rádiójátékokat is, de sze­retek és szeretnék filmezni is. Nagy siker volt az Angyalbőrben, játszottam az Istállóban, a Sza­badság tér 56-ban...- Szabadúszó lett. Miért?- Mindig is hangoztattam, hogy néhány év elteltével sza­badúszó szeretnék lenni. Amikor megtudta Szirtes Tamás - egy­kori osztályfőnököm —, hogy azzá is váltam, azt mondta, iga­zam van: nekem egy színház ke­vés. Tény, speciális személye vagyok a magyar színházi élet­nek, s egy társulatban nem tud­nak annyi szereppel ellátni, amennyi szakmailag kielégíthet­ne, emellett a szabadság sem utol­só szempont.- Változtatott Önön az apa­szerep?- A jellemem nem változott, hiszen akkor egész addigi életem nem lett volna igaz, de a vállalá­sokban jelentősen megnöveke­dett a szerepem. Még többet dol­gozom. Szinkronizálok, s április­tól új darabot próbálok. Hiány­zik a színpad.- A kisfiúnak miért lett Wink­ler Tamás Abel a neve?- A számomra nagyon kedves Winklerék a nevükre akartak venni, de az édesanyám nem mondott le rólam. Amennyiben sikerült volna, a Winkler Tamás nevet viselném. Ezért lett ez a gyermekünk neve, az Ábel pe­dig Tünde ötlete volt, mert ez egy gyönyörű bibliai név... Ha lánynak születik, Rebekának hívnák.- Vannak-e szerepálmai?- Már két alkalommal „talál­koztam” a Rómeó és Júliával, Baltazárt, majd Benvoliót eleve­nítettem meg, de eddig még csak nekem jutott eszembe, hogy el­játsszam Mercuüót. Talán majd harmadszor... Némi elégtételt je­lent, hogy a nagy sikerű Rómeó és Júlia-feldolgozásban, ahol Leonardo DiCaprio alakította Rómeót, egy tehetséges, hozzám hasonló fizimiskájú színész volt Mercutió. Őt szinkronizálva el­mondhattam azokat a sorokat, melyeket színpadon eddig még nem. Almom még Jago és Lu­cifer is.-Murányi Tünde neve szépen cseng a magyar színház világá­ban. Honnan is indult a tempe­ramentumos, tehetséges fiatal lány, aki azóta sikeres színésznő, s akinek életével néhány éve összekapcsolódott Kálid Artúr sorsa?- Tatabányán születtem, Ta­tán érettségiztem, majd jelent­keztem a Képzőművészeti Főis­kolára.- Hogyan került közel a szí­nészmesterséghez ?- Festő szerettem volna lenni. Nem vettek fel. Budapestre köl­töztem albérletbe, s díszletfestő lettem. „Hátulról” közelítettem a színházhoz. Sikeresen felvéte­liztem a Színművészeti Főis­kolára.- Erezte már úgy, hogy meg­bánta?- Semmit sem bántam meg. Terhességem idején díszletet ter­veztem, előbb-utóbb szeretném összegyűjteni az írásaimat is, melyek leginkább gondolatok, töredékek... Engem önmaga az alkotás érdekel. A színház pilla­natnyilag a legizgalmasabb.- Szerepálmok, kedvenc dara­bok léteznek az Ön számára?- Szerepálmom nincs, min­dent eljátszhatok a Bárkában, amit szeretnék. Legszívesebben a Trisztán és Izolda című darab­ra gondolok vissza, de nagyon szerettem a Bűn és bűnhődést, a Rómeó és Júliát, örömmel ját­szottam Nyilas Misit, sőt azok­ban a darabokban is szerettem játszani, amelyek megbuktak... Élveztem a Mesél a bécsi erdőt, és a Liliomot is Gáspár Csám- pival.- Hogyan egyeztethető össze a színésznő temperamentuma és az anyaság?- Jelenleg a kisfiámon „élem ki” minden tehetségemet, vele tudok legjobban kiteljesedni. „Pockos” születésével megvál­tozott az életem: nagyon „ke­rek”. A gyermekünk egészséges, okos, nyugodt, barátságos. Su­gárzik belőle valami költőiség, légiesség, amit én annyira imá­dok! Születéséig nem tudtam, mi az: aggódni - s közben meghal­tam a színpadon. Most már tu­dom, mit jelent: amikor egyszer édesanyámék vigyáztak a gye­rekre, s mi kimozdultunk, olyan ideges voltam, hogy majdnem megbolondultam... A lakásunk „kifli” alakú, s így a konyhába már nem hallatszik, ha Tamás Ábel gőgicsél. Azért, hogy a kony­hában is nyugodtak legyünk, fel­szereltük a „babarádiót”. A kis­ágyon egy készülék van, mely Pockos minden „megnyilvánu­lását” továbbítja a konyhába, ahol kihangosítottuk. Ezzel csu­pán az a baj, hogy néha a taxi­sok is beleszólnak... s röpköd néhány nyomdafestéket nem tűrő szó...- Éppen akkor született a ki­csi, amikora Vígbői „átevezett” a Bárkába... Miben más a Bár­ka, mint a többi színház?- Igen, akkor jöttem cl, ami­kor „vízre bocsátottuk” a Bárkát. A szándékukat ismerem, hogy hogyan valósul meg, azt nem tudom, hiszen nem vagyok köztük. A Bárka igazi közös­ségi alkotás. Működik egy írói műhely, s úgy is születnek da­rabok, hogy a színész impro­vizál, az író pedig ott ül és le­jegyzi. Összesen körülbelül harmincán vagyunk, s a „mun­kakörök” között átfedések vannak - én például díszletet is tervezek... — Mikor tér vissza a szín­padra?- Olyan távolinak tűnik a színház... május 23-án álltam utoljára a publikum előtt. Vissza kellene venni a szere­peimet, a Bárkában a Szent- ivánéji álmot, a Vígben a Co- lombe címszerepét, az Össz­táncot, de állandóan tologa­tom... Ősszel megyek vissza. Tervezgettem, hogy már ápri­lisban játszom a Szentivánéji álomban, s részt veszek a má­jusi Leningrád-Moszkva tur­nén... Nem így lesz. Kijárunk sétálni a Duna-partra, s ma­gamra is vigyáznom kell. Az évad végéhez „hozzácsapom” a nyarat, s ősztől indulhat a Bárka. Addig a fiunknak van rám igazán szüksége.

Next

/
Oldalképek
Tartalom