Új Kelet, 1996. szeptember (3. évfolyam, 204-228. szám)

1996-09-05 / 207. szám

Kultúra 1996. szeptember 5., csütörtök Magyar kulttregyletek a világban IV. A Torontói Magyar Ház Palotai István (Új Kelet) A forradalmat követő né­hány évtizedben az a mondás járta Kanada-szerte, hogy Toronto a nyolcadik legna­gyobb magyar város. Nem tudom, volt-e ebben némi túl­zás, az azonban bizonyított: a nyolcvanas évek legelején teljes képtelenség volt bárhol úgy végigmenni Toronto ut­cáin, hogy magyar szót ne hallott volna az ember. Sőt! Némi túlzással az is ál­lítható, hogy volt olyan ke­rület, ahol szinte nem is lehe­tett angolt, csak magyart hal­lani... A Bloor, a Bathurst, a Wellesley és a St. Clair kör­nyékén egymást érték a ma­gyar üzletek, cégek. Vagy öt­ven magyar étterem, két ma­gyar színház (A Művész Szín­ház és a Kamara Színház), négy-öt mozi és szinte hihe­tetlen, de négy magyar újság (Menora, Kanadai Magyar­ság, Magyar Élet és az Igaz Szó) kísérelte meg pótolni a haza, az otthon levegőjét. Természetesen szükség volt klubokra is, ahol a mint­egy százhúszezer magyar ki­cserélhette nézeteit, vitatko­zott, politizált. Igen ám, de az emigráció nem volt egységes, ezért szinte pillanatok alatt közel húsz magyar klub ala­kult. Volt közötte olyan, ame­lyik a régi, a század elején „ki tántorgott”-akat tömörí­tetté, ez kimondottan a kom- munisztikus eszméket vallók gyűjtőhelye lett. Volt termé­szetesen klubjuk az ötvenha­tosoknak is, meglehetősen vegyes politikai attitűddel. A magyar emigráció legegysé­gesebb csoportosulása azon­ban kimondottan a negyven­ötben érkezett, leginkább horthysta tisztek köre volt. A konzekvensen és meglehető­sen mereven jobboldali néze­teket valló—ötezer főt szám­láló csoport — roppant hely­zeti előnnyel rendelkezett: már évtizedek óta kanadai ál­lampolgár volt és egziszten­ciálisan is kötődött a befoga­dó országhoz. A Torontói Magyar Ház — bár ezt nem deklarálta—ezek­nek a katonatiszteknek volt a klubja, gyűjtőhelye. Egy meg­lehetősen zárt világ, amelybe belépni, „betömi” igen nehéz volt annak, aki nem tartozott közéjük. Ahhoz, hogy valaki bekerülhessen, négy régi tag ajánlása kellett. Nem azt jelen­tette ez, hogy a nagy és nyílt­körű rendezvények, bálok, színházi előadások el lettek volna zárva a többiek elől. Csak a kisebb létszámú és ál­landó napi programok, legin­kább a csendes presszóbeszél­getések voltak zártkörűek. Évente egy alkalommal — mindig tavasszal —, amikor a torontói nemzetiségi feszti­vál zajlott, kinyitották a ház kapuit és hatalmas bálokat, nagy magyar ételkóstolókat, néptáncbemutatókat tartot­tak, volt kiállítás is, magától értetődően magyar vonatko­zásokkal. Ilyenkor aztán megteltek a hatalmas termek, és előfor­dult, hogy egy-egy magyar bálon kétezren is megjelen­tek. A bálok a régi Horthy- korabeli illemkódex szerint zajlottak, palotással az élen és mind hangulatában, mind külsőségeiben azokat az idő­ket idézték. Csattanó bokák, finom meghajlások és régi katonatiszti egyenruhák... Nem csak a bálok alkalmá­val volt ez így. A Magyar Házban soha sem hangzott el egyetlen hangos szó sem, még mulatni is úgy mulattak, hogy halkan a fülükbe huzatták! Aztán az idő múlása ki­kezdte ezt az egyletet is. A fiatalok már máshová jár­tak, az idősek pedig lassan ki­koptak ebből a világból. Meghalt Vitéz Veresváry Ist­ván, a ház eszmei vezére, a Kanadai Magyarság főszer­kesztő-tulajdonosa is, és ez­zel gyakorlatilag a Magyar Ház megszűnt — régi funkci­ójában — működni. Táncműsor Új Kelet-információ ________________________ A Re-flex Moderntánc Stúdió, a Primavera Balettcsoport és a Slip Társastánc Egyesület lép fel szeptember 14-én, szom­baton 19 órától a nyíregyházi művelődési központban. Záhonyból Kardistára Szárnyalt a Főnix Munkatársunktól____ Gö rögországban járt a kö­zelmúltban a záhonyi Főnix Kórus. A mediterrán ország Kardista nevű városában 14. alkalommal rendeztek nem­zetközi kórusfesztivált közel húsz énekegyüttes részvéte­lével. — A megnyitóünnepség augusztus 28-án volt, ame­lyen egy másik magyar cso­port is szerepelt, a budapes­ti Kölcsey Gimnázium kóru­sa is fellépett — tájékoztat­ta lapunkat Vassné Oláh Ag­nes kórusvezető. — A fesz­tiválon esténként három-há­rom kórus összesen kétórás előadását láthatta-hallhatta a zsűri és a közönség. Közel negyvenfős társaságunk két alkalommal lépett a görög közönség elé. A verseny ke­retében különböző zenetör­téneti korszakok műveit ad­tuk elő. A Korona nevű, ma is működő kolostorban egy­házi énekekkel léptünk fel. Talán szerénytelenségnek tűnik, de úgy éreztük, a gö­rög közönség tetszéssel fo­gadta műsorunkat, amelyet Gál Zsuzsa és Molnár Angé­la fuvolajátéka, illetve Lu­kács Lívia zongorakísérete színesített. A fesztivál e hét végéig tart, eredményéről az ígéretek szerint az értékelés után adnak összefoglalót a szervezők. UJ KELET osok a művészetben — dr. Vikár István grafikusművész „A két hivatás nem Dr. Vikár István Fotó: Bozsó Berki Antal (Új Kelet) ____ Bu dapesten született, de nem tekinti magát pestinek. Édesap­ja a Dunántúlról, édesanyja Nagybányáról származik. Gyer­mekkorában szinte az egész or­szágot végiglakta. Nyíregyhá­zára az orvosi diploma megszer­zése után költözött. Ennek több mint harminc éve. Tagja a kép­zőművészeti alapnak. Hivatá­sos grafikusművész. — Annak idején, amikor pá­lyát választott, miért nem egye­nesen a képzőművészeti főisko­lára jelentkezett? — Mert még nem foglalkoz­tatott sem a festészet, sem a gra­fika, akkoriban még a zene ér­dekelt. Két és fél évet hallgat­tam a Debreceni Zeneművésze­ti Főiskola zeneszerzés szakán, aztán rájöttem, hogy kiváló ze­neműveket vagyok képes létre­hozni elsősorban Brahmstól és Mozarttól, így abbahagytam. — Festeni mikor kezdett? — Amikor idekerültem, olyan volt a helyzetem, hogy még zongora közelébe sem ju­tottam. Valamiféle elfoglaltsá­got kellett találnom magam­nak. Vadul és teljesen amatőr módon festeni kezdtem. — Meddig tartott ez a kor­szak? — Sokáig, nagyon sokáig. Persze volt olyan is, hogy öt évre abbahagytam, de először a főiskola tuzséri alkotótábo­rába kerültem, hogy úgy mond­jam, profi körülmények közé. Azóta kőkemény szakmai fel­ügyelet alatt dolgozom. — Művésznek vagy orvos­nak érzi-e magát? — Attól függ, hol vagyok. A rendelőben orvos vagyok, a műteremben festő, A két hiva­tás nem keveredik bennem. — És itthon? A család ho­gyan tűri ezt a kettősséget? — Tűrik. Pedig nem lehet könnyű velem élni. Túl azon, hogy állandóan rendetlenséget csinálok, mindent szétszórok, összefestékezem a falat, a két szakma elég időigényes, ezt a családomtól kell megvonnom. Régóta élek boldog házasság­ban. Két gyerekem van. A ki­sebbik főiskolás, rajz tansza­kon. Szeretném, ha jobb graft­keveredik bennem” kus lenne, mint az apja. És ha létezne ilyen kitüntetés, akkor a feleségemnek ítélném a „bé­ketűrés” Nobel-díját. — Betegei mit szólnak ah­hoz, hogy a doktor úr festőmű­vész is? — Régebben még meg is szóltak: „hú, milyen ember az, aki tán még arra is képes, hogy aktot fessen?” Pedig soha nem festettem aktot. Mostanra so­kan szurkolóimmá váltak, so­kan pedig nem is tudják, mivel foglalkozom szabad időmben. — Tud valamilyen magyará­zatot az orvostudomány és a művészetek ilyen szoros kap­csolatára? — Sokat gondolkodtam a dol­gon. Igazán érvényes magyará­zatot nem tudok adni, de azt hi­szem, a humanizmus lehet a mozgatórugó. A művészet az emberiségről szól, az orvostudo­mány pedig az emberiségért van. Vikár István: P. N. (rézkarc) Ha a feleség rendez, néha ő a villámhárító Kaszás Attila, a „garabonciás” A zápor másodszor mosta el szeptember elsején Ka­szás Attila és a Mandala Dalszínház közös fellépését a Padlás című produkcióban. A Vígszínház művésze azonban feltűnően higgadtan fogadta az égi áldást — jobban mondva átkot. Sőt, a humorát sem vesztette el. Javasolta a Mandala ügyvezetőjének, hogy legközelebbi vendégszereplésekor inkább az Esőcsináló című ame­rikai színdarabot tűzzék műsorra. E sorok írójának csak haszna származott az égzengésből, hiszen a sztárnak rengeteg ideje maradt nyilatkozni. Gyüre Ágnes (Új Kelet) — Ön kisebbségi sorban szü­letett a mai Szlovákia terüle­tén. Mit szól ahhoz, hogy előbb a kassai, majd a komáromi színházat vonták össze más in­tézményekkel, s tették majdnem biztosan működésképtelenné? — Nemrég jártam otthon. Még a helybélieknek sincsen elég információjuk sem magá­ról a folyamatról, sem a várható következményekről. Annyi biz­tos, hogy nemcsak a kisebbsé­get érik atrocitások, hanem az egész liberális gondolkodású értelmiséget is. A szlovák nem­zeti színház igazgatóját is meg­vádolták zagyvaságokkal és le­váltották, a szlovák színészek emiatt tüntetést szerveztek. — Nem kellene a magyar művészeknek a magyar nyelvű színházakért legalább a tilta­kozásukat megfogalmazni és eljuttatni az illetékesekhez? — Szerintem ez a politiku­sok dolga. — Nem is fordult meg a fejé­ben, hogy a diploma megszer­zése után hazamenjen Komá­romba? — Tudtam, hogy ha egyedül szerződöm oda, az nem ér sem­mit. Az osztálytársaimmal, Rátóti Zoltánnal, Méhes Lász­lóval, Töreky Zsuzsával, Bar- dóczi Attilával és Eszenyi Eni­kővel, illetve Szekér András dramaturggal és Csizmadia Ti­bor rendezővel együtt akartunk odamenni. Jelentkeztünk is az igazgatónál, ő nagyon örült, de már ezt sem lehetett véghez vinni — politikai okokból. — Tizenhárom éve a Vígszín­házhoz tartozik. Ez a kötődés a hely szellemével magyarázható? — A klasszikus helyi miliő­ből mi még (Méhes Laci, Esze­nyi Enikő és én) kaptunk ízelí­tőt, amikor még élt Páger An­tal és Ruttkai Éva. Ok pótolha­tatlanok. Persze aznap este is volt előadás, amikor Ruttkai meghalt, mégis: a szellemisé­ge hiányzik. Akárhogy is igyekszünk a nyomába lépni. Engem a munkáim tartanak a Vígszínházban. Például a Macbeth és Brechttől a Baal. Ezek olyan feladatok számom­ra, amikbe majd’ belepusztu­lok minden alkalommal. Ami a legtöbbet adott emberileg, amiből a leginkább tanultam, az a Baal volt. Mióta ezt ját­szom, másképp nézem a vilá­got. Például azon vagyok kény­telen gondolkodni, hogy a művészetért érdemes-e meg­halni. Vagy hogy mi az alko­tás. Az életünk maga legyen egy alkotás vagy egy konkrét produktumot hagyjunk ma­gunk után? —A Macbethben a feleségé­vel, Eszenyi Enikővel játszik. Jelent ez bármiféle másságot az ön számára? — Mi arra koncentrálunk, hogy minél jobban oldjunk meg egy jelenetet. Egyébként már szerelmes is úgy lettem a feleségembe, hogy az osztály­ban mi kaptuk a Csongor és Tünde két címszerepét. Enikő remek színésznő, akivel jó színpadon lenni. Szerintem a házasságunk tartósságának is az az egyik oka, hogy ugyan­azon a pályán dolgozunk, ugyanazok a dilemmák foglal­koztatnak mindkettőnket. — S milyen rendező Eszenyi Ehikő? Hiszen többször is irá­nyította az ön munkáját. —Igazán felkészült szakem­ber, pontosan tudja, milyen végeredményt akar. Ha rendez, akkor kisebb jelentőségű ese­tekben villámhárítóként műkö­döm. Például: ha már négy órá­ja próbálunk, és a többiek szü­netet szeretnének, azt nekem kell kieszközölni. — Egy év különbséggel kap­tak Jászai-díjat és egyszerre lettek Ajtay-díjasok. Ezenkívül több olyan elismeréssel is ren­delkeznek, amivel a házastár­suk nem. Foglalkoznak azzal, hogy Önök közül ki kapja meg előbb ezt vagy azt a kitünte­tést? — Elég szomorú lenne, ha bárkit ilyesmi hajtana ezen a pályán. Egyszerűen örömet akarunk találni a munkánkban és boldogságot próbálunk sze­rezni másoknak is. Hát nem ez az élet értelme? — Annyiféle figura bőrébe bújik bele! Hogy lehet egyszer­re jónak lenni a kommersz és nem kommersz műfajban? — Az a színészet lényege, hogy az ember megformálja a Csókos asszony bonvivánját is, meg a Dühöngő ifjúság Jim- myjét is. Persze ha egyik este egy nagyon fajsúlyos szerepet játszom, akkor másnap nem biztos, hogy alkalmas a han­gom egy zenés produkcióra. Erre mások figyelnek oda. Ezért minden zenés darabot kettős szereposztásban játszom. — A Patika című tévésoro­zat alapján szinte biztos va­gyok abban, hogy kamaszkorá­ban önnek is volt egy zeneka­ra. —A főiskolai osztályunknak volt egy countryegyüttese, a Velocipéd. — Milyen új feladatok vár­ják az új évadban? — Októberben kezdjük pró­bálni Zsótér Sándorral Goet­he Faustját. Faust Gáljfy Lász­ló lesz, Mephisto pedig én. — Mephisto negatív figura. Ez nem nyomasztó? — A keleti bölcselet szerint a világban egyenlő arányban létezik a rossz és a jó. Szerin­tem is így van.

Next

/
Oldalképek
Tartalom