Új Kelet, 1996. szeptember (3. évfolyam, 204-228. szám)

1996-09-05 / 207. szám

UJ KELET Interjú 1996. szeptember 5., csütörtök 7 Műemlékek a megyében Kevés pénz, sok épület Sikli Tímea (Új Kelet) A Világörökségek listájára az elmúlt év végéig négyszáz- negyven kulturális, illetve ter­mészeti értéket vett fel az UNESCO világörökségi bizott­sága. A régi idők bejegyzett emlékei között Magyarországot a budai vár, a hollókői múze­umfalu és az aggteleki csepp­kőbarlang képviseli. A kor­mány a pannonhalmi műem­lékegyüttes felvételét is megpá­lyázta, de a bizottság ennek fel­vételéről majd csak december­ben dönt. Szabolcs-Szatmár- Bereg megyét járva számos vá­rosban és településen találkoz­hatunk műemlékekkel vagy műemlék jellegű épületekkel. Ezeknek állapotáról beszélget­tünk Szatmári Istvánnal, az Or­szágos Műemlékvédelmi Hiva­tal területi felügyelőjével. — A megyében körülbelül háromszázhatvan műemléket tartunk nyilván. Pontos adatot azért nem tudok mondani, mert az elmúlt századok műemlék jellegű épületei közül sokak­nak tart még a vizsgálata, s idő­ről időre bejegyeznek néhányat hivatalosan is. A tavalyi évben elsőként a nyíregyházi ortodox zsinagógát, majd Ramocsa- házán a Mikecz-kúriát és vé­gül a nagyhalászi Csuha-Kál- lay kúriát vettük fel a műem­lékek sorába. —Hogyan válhat műemlék­ké egy épület, és ki gondozza azután? —A műemlékké nyilvánítást vagy a tulajdonos, vagy pedig a műemlékvédelmi felügyelő­ség indítja el. Hosszas kutatá­sok után művészettörténészek határoznak arról, érdemes-e beadni a kérelmet az országos központnak, ahol a végső dön­tésjoga a környezet- és telepü­lésfejlesztési valamint a műve­lődésügyi miniszter kezében van. A törvény alapján a keze­lői feladatok a tulajdonos kezé­ben maradnak, de a gondozás­ba természetesen a műemlékvé­delmi felügyelőség is bekapcso­lódik. Azt mindenképpen tud­ni kell, hogy egy műemlék fel­újítása lényegesen többe kerül, mint egy átlagos épületé. A megyei önkormányzat minden évben ad egy bizonyos össze­get, amiből gazdálkodhatunk. Míg tavaly kilencmilliót kap­tunk, az idén erre a célra csak 2,1 miihó jutott. Ez persze ko­rántsem fedezi a költségeit, ezért meg kell pótolni a forintokat. 1995-ben a Műemlékvédelmi Hivatal negyvenmillió forintot költött felújításokra, s a terveink szerint idén még többre lesz szükség. Egyetlen adat ahhoz, hogy tisztán látható legyen, mennyire kevés a meglévő pénz. Egy átlagos nagyságú kastély restaurálása, fel újítása közel 250 millió forintot tesz ki. — Hol folynak most komo­lyabb munkálatok? — Tuzséron a Lónyai kas­télynak már részben elkészült az új tetőszerkezete, de az igé­nyesebb, belső munkálatok még hátravannak. A nagy fel­újítások azonban elsősorban a komoly értékeket képviselő középkori templomokkat érin­tik. Ilyen például a sonkádi re­formátus templom, melynek helyreállítása anyagiakban har­minckétmillió forint. Ebből a pénzből akár két új templomot is fel lehetne építeni, de annyira értékes az épület deszkameny- nyezete és fapadjai, hogy sem­miképpen nem szabad veszni hagyni azokat. Pályázat útján nyolcmillió forint érkezett Az Európa Tanácstól a számlára, s ezt egészítette ki a szatmári re- fonnátus egyházmegye, a helyi közösség, az Idegenforgalmi Hivatal, a polgármesteri hivatal és a Műemlékvédelmi Hivatal. A másik két nagy munkát adó műemlék a nyírturai református templom és a túristvándi vízima­lom. Míg az elsőhöz leginkább a helyi református egyház ad tá­mogatást, addig a malom re­konstrukciójának pénzügyi von­zatú a Kincstári Vagyonkezelő Igazgatóságot terheli. A néha igencsak nehéz anyagi körülmények mellett én mégis úgy érzem, elégedet­tek lehetünk, hiszen megyénk komoly figyelmet kap az Or­szágos Műemlékvédelmi Hi­vatal részéről. Bár lehet, hogy más megyében egy-egy na­gyobb épület felújítására több pénzt áldoznak, a mi aprócs­ka templomaink, kúriáink kö­rül folyó munkálatok mégis sokkal látványosabbak. A nagy kaland lovakkal—négyezer kilométeren át [onfoglalás lencsevégen A Magna Hungária Expedíció tagjai — tucatnyi bátor ember — hatéves tervezés és készülődés után lóháton végigjárták honfoglaló őseink útját. A Magyar Forrás Alapítvány szervezte lovas emléktúrára megyénkből csupán Szűcs Róbert fotóriporter mint az expedíció fotós dokumentátora nyert résztvételi jogot. A halk szavú fiú 22 életévével a csapat legfiatalabb tagja. A MUOSZ Bálint György Újságíró Iskola fotóriporteri sza­kán végzett, jelenleg a Kossuth Lajos Tudományegye­tem néprajz szakos hallgatója. Dojcsák Tibor interjúja — Olyan fotóst kerestek az expedícióba, aki néprajzzal fog­lalkozik — magyarázza —, és mind fizikailag, mind pszichika- ilag alkalmas arra, hogy meg­tegye ezt az utat. Több jelent­kező is volt, pszichológiai tesz­teket kellett megoldani, és volt állóképesség-vizsgálat is. Néz­ték, hogyan tudok beilleszkedni a csapatba, és persze a szakmai megfelelőséget is bizonyítani kellett. Az expedíció három cso­portra tagozódott: voltak médi­ások — két operatőr és én —, egy ellátócsapat — tagjai a ka­mionsofőr, a tolmács és az or­vos — és lovasok, akiknek az volt a feladatuk, hogy Ufától ló­háton tegyék meg a Magyaror­szágra vezető 4200 kilométeres utat. Oda autóval mentünk. Vol­vo teherautónkban nyolc lovat tudtunk elhelyezni, de kockáza­tos vállakózásnak számított el­indulni a 25 éves a járművel. Volt még két Nivánk, egy Lada Samaránk és egy Hyundai mik- robuszunk. — Miből állt a szakmai munka? — Az én feladatom volt a fo­tózás és a néprajz, de olykor se­gítettem a lovakat ellátni, őrsé­get is álltam. Nem vittünk profi biztonsági őrt és fegyvereket sem, csak elemlámpával őrköd­tünk, de ez is elégnek bizonyult. Sátorban aludtunk, naponta, te­repviszonyoktól függően 25—80 kilométeres távot tettünk meg. Lóháton ez 14—16 órát tett ki! A lovak után közúton haladtak a szállítójárművek, és mi, a ki­szolgáló személyzet telepítettük a tábort. A lovak erdős, mocsa­ras részeken mentek. Ha forgat­ni akartunk, megpróbáltuk kö­vetni őket a Nivákkal, ha ez nem ment, akkor gyalog, vagy éppen futva készítettünk felvételeket. Volt egy pontos programunk, hogy hányadikán hová kell ér­keznünk, de ez sokat csúszott. Előfordult, hogy a semmi köze­pén, az út mentén éjszakáztunk műszaki hiba miatt. A két hétre tervezett út több mint három hétig tartott, sokszor elromlot­tak az autók, az időjárás sem volt a legjobb. Egy-egy szakaszon traktorral vontatták át a Volvót. Visszafelé több időnk volt, így minden könnyebben ment. — Hogy fogadták a csopor­tot az emberek? Értették, mi az út célja, vagy azt gondolták, hóbortos turisták érkeztek? — Arrafelé nem divat a turiz­mus, lehet, hogy mi voltunk az elsők, akik ott jártak. Sokszor meg kellett magyarázni, mi az utunk lényege, mert nem értet­ték, hogy normálisak vagyunk?! Most ide jövünk, utána elme­gyünk, és egyáltalán, miért csi­náljuk?! Ennek ellenére készsé­gesek voltak, segítettek. Talál­koztunk idegenbe szakadt, illet­ve arra járó magyarokkal, és hi­hetetlen, mennyire tudtunk örül­ni a magyar szónak, különösen, miután már eltelt két hónap. Hébe-hóba összefutottunk ka­mionsofőrökkel, üzletemberek­kel és asszonyokkal, akik oda mentek féijhez. —Mi volt az, ami különösen megviselte a társaságot? — Nehéz helyzetek is adód­tak. Mínusz 20 fok sem volt rit­ka, amikor oda érkeztünk, viha­ros szelek fújtak, azután egyik napról a másikra megjött a ta­vasz, és ez nagyon jó volt, an­nak ellenére, hogy egy—két na­pon belül elöntött minket a sár. Megtörtént, hogy nagyon fáz­tunk, két hétig esett az eső, a tel­jes szárazruhakészlet a háló­zsákokkal együtt elázott. Utána jött a meleg, méghozzá 40 fo­kos. Néha magunk alá süllyed­tünk, de jó volt a csapatszellem, figyeltünk azokra, akik depresz- sziósak lettek, hiszen teljesen egymásra voltunk utalva. A leg­nagyobb élmény talán Magna Hungária területén a baskírok és a tatárok nagy vendégszeretete volt. Testvérnek tekintettek ben­nünket, mint a legnyugatabbra szakadt rokonokat. Csodálatosan fogadtak a mari kisebbség tag­jai, akik Naberezsnyije Cselnyi területén még egy Magna Hun- garia-múzeumot is berendeztek. Az útra az indulás előtt edző­táborban készültünk fel, Er­délytől a Hortobágyon át Kár­pátaljáig, változatos színhelye­ken. Talán az étkezés volt az, amire nem fordítottunk elég gondot, energiát. Nem haltunk éhen, de sokszor nagyon kelle­metlenül éreztük magunkat az egyhangú táplálkozás miatt. Kifelé menet elég sokat fogy­tam, de amikor jobb idő lett és többet vendégeskedtünk, visszaszedtem a súlyomat, sőt, egy—két kilót híztam is. Ez kö­szönhető a helyiek vendégsze­retetének, ugyanis az ő életszín­vonalukhoz képest királyi fo­gadtatásban részesültünk. — Melyik táj volt a legemlé­kezetesebb —fotósszemmel? — Két rész tetszett különö­sen, egyrészt a Kárpátok, ahol visszafelé jövet közel két hétig tartózkodtunk, a másik szép hely pedig az Ufától húsz kilo­méterre elhelyezkedő Karaje- kupovó nevű táborhelyünk kö­rüli dombos puszta. —Hazaérve, mi volt a továb­bi program? — A további feladatom a ki­állítások megszervezése volt. A lovascsapat vonult, de az volt a tervünk, hogy még a magyar- országi hátralévő úton fotóki­állítás nyújtson ízelítőt a meg­tett szakaszról. Visegrádon, Budapesten, Ópusztaszeren és Esztergomban már a kiállítás is ott volt a csapattal. Ezután a fotókat archiváljuk, későbbre pedig van egy olyan terv, hogy könyv születik belőlük. —Amiről az emberek többsé­ge csak álmodik, e csapat tagja­inak sikerült. így, utólag össze- gezve milyen volt a nagy kaland? — Azt mondják, aki egyszer „megkóstolja”, többé nem tud­ja abbahagyni. Talán sikerül újra kimenni Magna Hungáriá­ba, és folytatni a népdal- és nép­zenegyűjtést. Az az út persze már könnyebb lesz, mivel autóval mennénk. Egy lovas expedíció­ban az a nehéz, hogy mindent a lovak ritmusához kell igazítani. A nagy büszkeségünk, hogy egyetlen lovunkkal sem történt semmi baj, mind a nyolcat ép­ségben hazahoztuk, az óriási táv ellenére még csak egy feltörés sem volt rajtuk! Tervben van 1997-re egy Afrika-expedíció. talán én is ott leszek. Ezt az utat nagyon sokan szívvel-lélekkel támogatták, amiért mindenki­nek, aki segített, hálás vagyok. Nyári üzenetek Leiter György (Új Kelet) Hát elrepült ez a nyár is! — s vele a gólyák, a fecskék. Igazán nem tudnám meg­mondani, mennyire él még bennünk együtt a kettő: a nyár és kedves költözőma­daraink. Talán észre sem vet­tük az ittlétüket, a hátravetett nyakú gólyák kelepelését, a villásfarkúak villámcikázá- sát, a fészkek megszaporodott lakóinak szárnypróbálgatá­sait. Ha így van, akkor a messzerepülésük sem jelent­het semmit. Nincs hiányérze­tünk. A gólyák, a fecskék per­sze ezt másképp gondolják, különben miért is igyekeznek vissza tavasszal azon a vége­láthatatlan hosszú vándor- úton, amely egészen Fokföld­től az itthagyott fészekig tart. Elrepült ez a nyár is, s míg némi pátosszal az összetört napkorong cserepeit szedem, néhány üzenete még mindig az oldalam csiklandja, ami­től aztán rendesen kacagnom kell. A nyárnak — miként Adynak egykori iskolája — bizony, volt hozzám víg üze­nete. Elég, ha csak a cipőbol­tosra gondolok, akinek kifüg- gesztett irománya több héten át szolgált vidám olvasmány­ként. Újsütetű vállalkozónk pazar észjárását dicsérte az ablakra helyezett útmutatás, miszerint „Nyitás 3 hét múl­va”. Az üzenet napnál világo­sabb. Am, hogy mikor kez­dődhetett, avagy mikor ért véget boltosunk minden bi­zonnyal megérdemelt vakáci­ója, a vásárlóközönség előtt végképp titok maradt. Nem kevésbé mulatságos­nak találtam azt a szintén „üzleti üzenetet”, hogy „A te­metőbe vagyok!” Üzenet- írónkhoz hasonlóan más is járt már így, de annak közlé­sét nem tartották olyan fon­tosnak az örök pihenők. Vagy egészen másról lenne szó?! Nyári üzenetként olvastam egy gyorsbüfé megállító­tábláján a napi ajánlatot, kré­távalfelróva: hanburger kap­ható. így, n-nel! Ráadásul a há is inkább a ká-lioz volt hasonlatos, ezárt aztán eláll­tam vásárlási szándékomtól. Mégha a „kanburger” alatt szűzsült díszelgett volna... Persze, vendéglátóink — helyesírási tudnivalók hiányá­ban — nyugodt lelkiismeret­tel kínáltak nekünk „cigány­pecsenyét, rabló húst” és mi­egyebet, melyek így különírva sajátos területei lehetnek a gasztronómiának. Persze, gusz­tus dolga — mondaná a kan­nibál. Én azonban, Éliás— Tóbiás egy tál dödölléjétől elté­rően, nem ettem egyikből sem. Nyári üzeneteink egy része nem jutott el a feladóhoz. Pe­dig szépek voltak, szép képes­lapok. Pontatlan cím és egyéb miatt többnyire a tömblaká­sok lépcsőházát díszítették. Az unatkozó gyerekek repülőt hajtottak belőle, szivart so­dortak, s miegymást. Ám re­pülőként sem ért célba a nyá­ri üzenet, a forró üdvözlet, a millió csók. Honiara földnek csapódott. Mára eltűntek az üdvözle­tek is, el a pecsenyesütők kré­taírásai, el a cipőboltos táb- \ lácskája, a temetőből is vissza­érkezett a trafikos, már üresen árválkodnak költözőmada­raink fészkei, s nincs hiány- \ érzetünk. Elrepült ez. a nyár is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom