Új Kelet, 1996. szeptember (3. évfolyam, 204-228. szám)

1996-09-05 / 207. szám

UJ KELET Városlátogató 1996. szeptember 5., csütörtök 5 Hullámok a tüdőgondozó körül Kiigazítás igazításokkal Nagy Sándor, Újfehértó polgármestere szerint az 1996. augusztus 23-ai újfehértói tüdőgondozó pá­lyáztatásával, megvételével kapcsolatos írásunk ki­igazításra szorul. Hogy elejét vegyük a kiigazítás ki­igazításának, megszólaltattuk a többi érintettet is. írásunk egyébként olyan visszhangot váltott ki Újfehértón, hogy valakik fénymásolatban terjesztet­ték, helyezték el postaládákban, illetve a mai napig téma a városban a cikk. Természetesen ez mit sem von le a kiigazítás valóságtartalmából. Száraz Attila (Uj Kelet) Nagy Sándor polgármester úr augusztus végi kiigazító faxában szószerint a követke­zők állnak: 1. Sajnálatos, hogy dr. Ju­hász Miklós, a megyei köz­gyűlés tagja ellenőrizetlen információinak nem nézett utána, mert ha ezt megtette volna, kiderül ennek ellen­kezője, miszerint én mint pol­gármester ezen épületet nem kívánom megvásárolni, hisz ha ez lett volna a szándékom, akkor pályáztam volna. 2. Az Újfehértói Önkor­mányzat 44-114/1995. szá­mú előterjesztésben a város- fejlesztési és pénzügyi bi­zottsággal egyetértésben fel-! hatalmazott az elővásárlási jog bejelentésére, amit a képviselő-testület a 140/ 1995. XI. 30. számú határo­zatban megerősített, s továb­bított a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Önkormány­zat részére. Bizonyára dr. Bélteki Béla SZDSZ-es újfehértói önkor­mányzati képviselőnek, vala­mint a fent említett városfej­lesztési bizottság tagjának is fogalma lehetne a határozat­ról, ha rendszeresen eljárna a képviselő-testületi ülésekre. 3. Ezen ügynek politikai háttere nincs. Dr. Bélteki Béla nem kí­vánt különösebben reagálni a kiigazításra, de azt fontos­nak tartotta megjegyezni, hogy ő nem szabaddemokra­ta képviselő, hanem függet­len. Mint az orvos-képviselő elmondta: egyelőre vár, a jogászok szerint úgyis meg­nyeri a pert. Természetesen lenne mit hozzáfűznie a pol­gármester úr szavaihoz, de személyeskedéssel nem akar­ja tovább fokozni helyben az indulatokat. Dr. Juhász Miklós: — Ami az újságcikkben megjelent, azt ma is tartom, szeretném azonban megjegyezni, hogy azokat a dolgokat nem tény­ként állítottam, hanem az előzményekből adódóan fel­tételeztem. A következtetése­imet Szűcs Ilona pályázati összegének megváltoztatásá­ra, illetve a hozzám eljutott információkra alapoztam. Mint megyei önkormányzati képviselő, én is annak örül­nék, ha a megye nagyobb be­vételhez jutna, azaz Szűcs Ilona lenne a nyertes, de az ezzel kapcsolatos jogi aggá­lyaim most is megvannak. Természetesen a végső szót a bíróság mondja ki. A teljességhez tartozik, hogy a polgármester úr faxa óta ülé­sezett az újfehértói képviselő- testület, amely úgy foglalt ál­lást, hogy jobb, ha nem élnek az elővásárlási jogukkal, mert egyelőre a településnek nincs erre a célra 3,1 millió forintja, illetve még több, ha a felújí­tást is beleszámoljuk. Újfehértó egyelőre általános iskolát, utat épít, illetve a regionális hul­ladékkezelőre költi a pénzét. Már a megyei munkaügyi köz­pont is felajánlotta a helyi iro­dáját bérletre vagy megvétel­re, de azzal sincs semmilyen céljuk. Egyelőre tehát itt tart az ügy, folytatás a bíróságon. „Sáros az utcátok...” Az autósoknak és a gyalogo­soknak egyaránt gondot okoz­nak az óriási tócsák, amelyek a földes és a megromlott kövezett utakon állnak. A csapadékos időjárás miatt a város az idén már másodszor kérte a tűzoltóság se­gítségét. Hatvanhárom kilomé­ter útja van Újfehértónak, a fej­lesztésre elkülönített pénz vi­szont kevés. Mindössze har- micöt kilométer a szilárd burko­lat — tájékoztatta lapunkat Szántó Miklós, a polgármesteri hivatal műszaki irodavezetője. Négy-öt kilométeren zúzott tör­melék, a többi szakaszon csupasz föld található. A testület pályá­zatot nyújtott be a területi ki- egyenlítést szolgáló pénzalapra. Támogatás esetén a négyes főutat a Széchenyi úttal kötnék össze nyolcszáz méternyi szilárd burkolattal. Természetesen nem­csak ennyire lenne szükség, hi­szen a település valamennyi te­rületét fejleszteni kellene. Ké­pünk az Ady Endre utcán ké­szült, de a város bármely részén találhattunk volna hasonlót. Az oldal riportjait Kozma Ibolya írta, fotók: Harascsák A. Tanító nélkül az osztály, hely nélkül a gyerekek | Újfehértó Tervek, feladatok az iskolákban Nagyné Filimon Csilla Aknai András Nagyné Filimon Csilla, a Bajcsy-Zsilinszky Endre Tex­tilipari Szakközépiskola és Gimnáziúm igazgatója: •— Egy gimnáziumi és egy szakközépiskolai osztályt indí­tottunk ebben az évben. Az előbbit húsz, az utóbbit negy­ven fővel. A gimnáziumi okta­tás általános jellegű, mégis sok nyelv közül választhatnak di­ákjaink: angolt, németet, latint vagy oroszt. Szeretnénk, ha a jövő évtől technikusi képzést indíthatnánk, hiszen a tárgyi és személyi feltételek adottak, igény is lenne rá. Több, tanórán kívüli tevé­kenységet, szakkört is beindí­tottunk, köztük a felvételi- és érettségi-előkészítőt, ami nagy segítséget ad végzőseinknek. Az idén két szakközépiskolai és egy gimnáziumi osztály érettségizik, reméljük, jó ered­ményekkel. Aknai András, 1. Számú Ál­talános Iskola: — Intézményünk már har­minc éve ének-zene tagozatos iskola. Továbbra is folytatjuk a megkezdett hagyományokat. Második éve testnevelés tago­zatos osztályokat is indítunk, mert erre van igény a gyerekek és a szülők részéről. Tanulóink angol és orosz nyelv között választhatnak. A nyolcadiko­soknak felvételi-előkészítőt, az alsó tagozatosoknak felzár­kóztatót javaslunk. Különböző szakkörökben bővíthetik tudá­sukat gyerekeink, többek kö­zött énekkarban, dramaturgiai és rajzszakkörben. Szénási Józsefné Az ősz beköszöntése az is­kola kezdetét is jelenti. Az oktatási intézmények ve­zetői szeptemberben terve­ket készítenek, mit szeret­nének, hogyan tudnák a rendelkezésre álló kevés pénzből a legtöbbet nyújta­ni diákjaiknak. Újfehértó öt oktatási intézményének igazgatóját a célokról, meg­valósításra váró feladatok­ról kérdeztük. Somosi Antal, 2. Sz. Általá­nos Iskola: — A város képviselő-testü­letével szerethétik elfogadtat­ni intézményünk javaslatát: német tagozatos iskolává sze­retnénk válni. A gyerekek, ugyanúgy, mint most, ötödik évtől tanulnák az idegen nyel­vet, hiszen a Nemzeti Alaptan­terv is így ajánlja. Reménye­ink szerint új iskola épül peda­gógusaink és diákjaink számá­ra. A város sikeresen pályázott egy tíztantermes iskola építé­sének támogatására. A költsé­gek hetven százalékát az állam finanszírozná, amennyiben hatvanötmillió forint önerőt fel tud mutatni Újfehértó. Ezt az összeget a gázhálózat privati­zációjából tudnánk fedezni. Az összeg három év alatt csordo­gálna az önkormányzat kasszá­jába, és az iskola felépítésére is három év áll rendelkezésre. Természetesen nem biztos, hogy sikerül a gázprivatizáció. Amennyiben az erről szóló szerződést október 15-éig alá­írják, lesz új épületünk, ha ez nem sikerül, akkor le kell mon­danunk róla. Közismert tény, hogy peda­gógusok vannak munka nél­kül. Ezért furcsa, hogy egyik negyedik osztályunk tanító nélkül kezdte az évet, az egyik napközis nevelő helyettesít az osztályban. Szakképzett taní­tóegyelőre még nem jelentke­zett. Szénási Józsefné, 3. Sz. Álta­lános Iskola: — Ettől a tanévtől újra két igazgatóhelyettese van isko­lánknak. A gyereklétszám meg­f, Pallai Ágnes Somosi Antal haladja az ötszáz főt, ezért — a törvény értelmében — két he­lyettes szükséges. Az első ta­nítási napokban felméréseket végzünk, milyen szakkörökre van igény. Három első osztályt indítottunk, huszonnyolcas és huszonhetes létszámokkal. Ötödik osztályból is három kezdte az évet, így, a többi évtől eltérően, egyetlen gyere­ket sem kellett más iskolába küldeni. A korábbi években folyt a hadakozás: ki menjen, ki maradjon. Ugyanis csak minden negyedik évben tud­tunk kettőnél több felsős osz­tályt indítani. Továbbra is folytatjuk a ma­tematika tagozatos osztályok magasabb színvonalú képzé­sét. Pallai Ágnes, 4. Sz. Általá­nos Iskola: — Szeretnénk minél előbb felkészülni a Nemzeti Alaptan­tervben előírtakra, ezért több kollégánk is jelentkezett a Pe­dagógiai Intézet továbbképzé­seire. Testnevelés tagozat két éve működik iskolánkban, ezt szeretnénk tovább folytatni. Kiemelten atlétikával, labda­rúgással és kézilabdával foglal­koznak diákjaink. Idegen nyel­vet negyedik osztálytól okta­tunk. Hamarosan berendez­zünk nyelvi laborunkat, ame­lyet a tavasszal rendezett jóté­konysági bál bevételéből fi­nanszíroztuk. Az idén is szeret­nénk hasonló esteket szervez­ni, ugyanis a számítógéppar­kunk már bővítésre, felújításra szorul. Gyorsabbak a rend őrei A rendőrök egy éjszaka a hely­színen fogták el azt a négy tol­vajt, akik az éjszaka leple alatt feltörtek egy büfét. A rablóknak már nem volt idejük elfutni. Egy hónapja sincs, hogy be­állították azt a hívásátirányító készüléket, amely megkönnyíti a rendőrök munkáját. Éjszaka egy vagy két ember van szol­gálatban, így nincs lehetőség arra, hogy a telefon mellett ül­jenek. Az új készülék a negye­dik—ötödik csörgés után a rendőrök rádiójára irányítja a hívásokat, így a városban járőrözve is kapcsolatot tart­hatnak a bajba jutottakkal. — A hívásátirányítót a váro­si önkormányzattól kaptunk — mondta Vízi Pál rendőrőmagy, őrsparancsnok. —Sokan a második—hárma- dik jelzés után lerakják a tele­fonkagylót, pedig csak néhány csörgés után jelez a készülék. Új­szerű még, hogy a hívó és a hí­vott nem beszélhet egyszerre, mint a telefonban — folytatta Bakó György törzszászlós. — Nemrégiben egy szemtanú tele­fonált, hogy néhányan az egyik büfét készülnek feltömi. Azon­nal a helyszínre siettünk, s a tolvajok már nem tudtak elme­nekülni. Gyakoriak a családi veszeke­dések, problémák. Nemrégiben egy hölgy hívott minket, a féjre ittas volt, s őket kizavarta a lakásból. Elmentünk és fi­gyelmeztettük a férfit. Testületi döntések Az újfehértói képviselő- testület az elmúlt héten tar­tott ülésén elfogadta és tá­mogatta a területi kiegyen­lítést szolgáló pénzalapra beadott pályázatot. Ebben a négyes főutat a Széchenyi utcával összekötő nyolc­száz méteres szilárd útbur­kolat építésére kérnek tíz­millió forint támogatást. Ehhez hárommillió forint saját erőt és majdnem négy­millió forintnyi egyéb for­rást tudnak felmutatni. A megyei munkaügyi köz­pont felajánlotta a városnak az Eötvös utcán lévő ingat­lanját, melynek sem bérle­tére, sem vásárlására nem tart igényt az önkormány­zat. Papp Lászlóné jegyző asz-szony a helyi adók be­vezetésének tapasztalatai­ról számolt be. Két évvel ezelőtt megszüntették a kommunális adót. Jelenleg helyi iparűzési adót és gép­járműadót fizetnek a polg­árok. A testület december végéig szeretne részletes tá­jékoztatást kapni a kint­lévőségek nagyságáról. El­fogadták az 1996-os év első félévének gazdálkodá­sáról adott beszámolót, és módosították az 5/1996 (III: 12.) VKT sz. költségvetési rendeletet. A Nyitvicsav ez év októ­berében részvénytársasággá alakul, a testület döntése alapján az önkormányzat alapítóként vesz majd részt az átalakításban. Elfogadták és szeptembertől bevezették a város oktatási intézménye­iben a törvény által előírt óraszámemelést. Tízezer fo­rinttal támogatják a nyíregy­házi Hivatásos Önkor­mányzati Tűzoltóság gép- járműfecskendő-vásárlását. Nemrégiben másfél millió forintot nyert az önkor­mányzat, melyet nyolcszáz­ezer forinttal kiegészítve ultrahangkészülék megvé­telére fordítanak. A testület döntése alapján a volt tüdő­gondozó épületére nem tart igényt az újfehértói önkor­mányzat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom