Új Kelet, 1996. augusztus (3. évfolyam, 179-203. szám)

1996-08-24 / 197. szám

UJ KELET m FOOD and PfiCK Kft. Élelmiszeripari tervezés, szaktanácsadás ♦ Technológiai, csomagolási berendezések és anyagok forgalmazása ♦ Marketing, képviselet ♦ Külkereskedelmi bonyolítási lehetőség ♦ Raktárunkból a Naturin és Purac cégek termékeivel állunk a felhasználók rendelkezésére Mezőgazdaság 1996. augusztus 24., szombat 7 rt­8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 12—14. Tel.: 92/316-944, Fax: 92/328-118 c PIG-TECHN Kft MOHÁCS D SZÁMÍTÓGÉPPEL VEZÉRELT MOSLÉKADAGOLÓ A sertéstechnológia csúcsa A mindössze ötéves múlttal, de annál na­gyobb eredmények­kel és sikerekkel büszkélkedő mohácsi PIG-TECHN Kft., az idén immár negyedszer vett részt a debreceni FARMER EXPÓ-n. A száz százalékban magántulaj­donban lévő PIG-TECHN Kft. a sertéstenyésztéshez szükséges technológiai eszközök gyártásá­val és forgalmazásával foglalko­zik. A termékek 85 százalékát a társaság saját maga állítja elő, a fennmaradó 15 százalékot pedig Nyugat-Európából szerzi be. A cég által kínált termékskála igen széles, ma már rendelkez­nek a profil valamennyi beren­dezésével. Slágertermékeik kö­zül is kiemelkedik a társaság mérnökei által kifejlesztett és szabadalmaztatott kombinált sertésönetető termékcsalád. A berendezés népszerűségét jelzi, hogy az elmúlt években a bevé­tel 40 százaléka ennek a termék­családnak az értékesítéséből származott. S hogy mi ennek a titka? Ezt Péter György, a társaság ügyve­zető igazgatója osztja meg velünk. — A kombinált sertésönetető berendezés valamennyi tagja speciális műanyagból és rozsda- mentes acélból készült. A tech­nológiai újítást az jelenti, hogy a betöltött takarmány mellé be­vezettük a vizet is, így egy he­lyen ehet és ihat a jószág. A rend­szert egy napra elegendő takar­mánnyal és vízzel tölthetjük fel, így az állatok éjszakára sem ma­radnak ellátatlanul. Miután a be­töltött takarmány folyamatosan kerül a vályúba, nincs benne egy­szerre túl nagy mennyiség, ezzel megakadályozzuk, hogy a malacok kiszórják az etetőből az ennivalót. A berendezés élettartama 10— 15 év. Üzemeltetésével jelentősen növelhető a napi súlygyarapodás és jelentősen csökkenthető a takar­mányfelhasználás. Éppen ezért a gép beruházási költségeinek meg­térülésére mindössze 6—14 hóna­pot kell várni. A PIG-TECHN évek óta foglal­kozik a sertéstelepek számítógép­pel vezérelt moslékos etetőrend­szereinek beépítésével és üzemel­tetésével is, de a profilhoz tartozik a sertés-fialtató és malac-utóneve- lő berendezés gyártása és forgal­mazása is. A cég vezetői lényeges­nek tartják, hogy mind a gyártás, mind pedig a forgalmazás az ő ke­zükben van. S hogy teljes legyen a kínálat, a jószágok elszállásolásá­ra szolgáló épületek fűtése és szel­lőző-berendezéseinek kialakítása is a társaság nevéhez fűződik. A PIG-TECHN Kft. vezetői az elmúlt években létrehozlak két másik céget is, melyeknek profilja és tevékenysége szintén szorosan kapcsolódik a mezőgazdasághoz és az állattenyésztéshez. A két éve alapított TIER-TECH Kft. a sertés­technológián kívül minden más állattenyésztési (baromfi, pulyka, szarvasmarha, stb...) technológiá­val foglalkozik. Az egyéves szü­letésnapját ünneplő PLUIMERS-H Kft. pedig az állattartó épületek beltéri hőszigetelését valósítja meg. A holland—magyar vegyes­vállalatnál az alkalmazott techni­kát egy hollandiai családi vállalko­zásban 28 éve kifejlesztett megol­dás jelenti, a kivitelezést és a piac­kutatást pedig a magyar partner vállalta fel. A Cég sikereit hűen tükrözi, hogy a magán és nagyüzemi ser- téshízlalásra is kiválóan alkalmas etetőkből a korábbi években egy— két darabot vett meg egy-egy gaz­dálkodó, az idén pedig volt rá pél­da, hogy egy vállalkozó több mint háromezer darab etetőt rendelt meg. A sikerek titkáról Péter György ügyvezető igazgató így vall: — A FARMER EXPÓ-n első­ként mutattunk be technológiai be­rendezést élő állatokkal négy évvel ezelőtt. Az ötlet életképességét bizonyítja, hogy az idei FARMER EXPÓ-n három állatbemutató sá­tor is színesítette a kiállítás forga­tagát. S ez azért nagyon lényeges, mert mi hiszünk abban, a mai vál­lalkozások sike­rének az az alap­ja, hogy a gyártó és a forgalmazó keresse a közvet­len kapcsolatot a vevőkkel. Ehhez szervesen hozzá­tartozik, hogy évente legalább egyszer mutas­suk be a régiók­nak a már meglévő technológiá­kat és az újdonságokat is. A pros­pektusok személytelenségével szemben közelről megtekintve és a felmerülő kérdésekre választ kap­va ugyanis mindenki könnyebben eldönti, hogy szüksége van-e az adott technikára, vagy sem. r n PIG-TECHN Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 7700 MOHÁCS, Tompa M. u. 15. Tel.: (00-36) 69/322-301, 322-751. Fax: 322-822. Mobiltel.: 60/360-810 A baromfietetés úttörői Dty Dutchman A Nagy Hollandus Ismer-e a világon még egy olyan vállalatot, amely ilyen komplett technológiát tud ajánló ni partnerei számára ? A Big Dutchman-t, azaz a Nagy Hollandust egy, az Amerikai Egyesült Államokba kivándo­rolt holland testvérpár alapította meg 1938-ban. Az első automata baromfietető berendezés, ame­lyet 1955-ben fejlesztettek ki, akkora siker lett az újhazában, hogy a testvérpár elhatározta, Európában is megpróbálkoznak az forgalmazá­sával. Áttették a székhelyüket Hollandiába, és megkezdték a berendezés gyártását. Az USA-hoz hasonlóan az öreg kontinensen is óriási népszerűségnek örvendett az új barom­fietető technológia. Ezt kihasználva az 1960-as évek elején megvette a céget egy német nagy- vállalat. Ma már a világ több mint száz országá­ban van képviseletük, és a szakemberek szerint a sertés- és baromfitartó berendezések legna­gyobb gyártója a világon. Eves forgalmuk tavaly 800 millió márka fe­lett volt. A bevétel jelentős részét a folyamatos fejlesztésre fordítják. Külön mérnöki gárda fog­lalkozik azzal, hogy az egyes országokban tapasz­taltakat összegyűjtsék és azokat felhasználva to­vábbfejlesszék a már meglévő technológiát. A Big Dutchman mind baromfi-, mind sertés- tartáshoz gyárt technológiai berendezéseket a kézi vezérléssel működőtől a kompjuter által ellenőrzött rendszerig. — Számunkra mindennél fontosabb, hogy az ügyfél elégedett legyyen az általunk gyártott berendezésekkel — mondja Takács Ervin, a Big Dutchman magyarországi irodájának a ve­zetője. — Éppen ezért mindig a helyszín meg­tekintése után, az épület jellemző paraméterei­nek, valamint a vásárló igényeinek a figyelem­be vételével tesszük meg javaslatunkat. Ha az általunk felvázoltak megegyeznek a partner el­képzeléseivel, és az árajánlatunkat is elfogad­hatónak találja, a helyszínre szállítjuk és össze­állítjuk a berendezést. A megrendeléstől az üzembe helyezésig — valamennyi technológi­§ Dutchman át Németországból hozzuk — mintegy 5—6 hét telik el. — Mit kínálnak az állattartóknak?-— A baromfitartóknak a brojler spirálos, csészés etetőberendezést a szelepes itató­rendszerrel. Ezekhez komplett klímatechni­kát ajánlunk, az adott istállóra adaptálva. To­jástermeléshez a trágyaszalagos ketreces rendszerre hívnám fel a figyelmet, amely­hez'irányított szellőztetést ajánlunk. Mély­almos tartáshoz mind a brojler, mind a szülőpár neveléséhez rendelkezünk komp­lett Big Dutchman berendezésekkel. A sertéstenyésztőknek nedves és száraz takarmányozási rendszert és az elmaradha­tatlan klímatechnikát kínáljuk. Természe­tesen mind a háztáji, mind pedig a nagy­üzemi berendezéseket a helyszín tanulmá­nyozása után választjuk ki, és ajánljuk a kedves ügyfélnek. Magyarországon ed­dig mintegy 150—200 ezer négyzetméteren üzemelnek a berende­zéseink, és van olyan telep, ahol már 15 éve működik a rendszer. A gazdálkodók lehető­ségeit figyelembe véve a kisebb üzemekbe és a háztájitenyészetekbe inkább a kézi vezérlé­sű, a nagyüzemekbe pedig az automatizált berendezéseket javasoljuk. 1. Big Dutchman magyarországi iroda Takács Ervin, 9021 GYŐR, Jókai u. 1—3. Tel/fax: 96/318-330 2. Sertéstechnológia Dr. Csorna Mihály. Tel/fax: 1/1631-017 Autótelefon: 30/554-305 3. Béke Agrárszövetkezet Tóth Ferenc, Hajdúböszörmény Tel.: 52/371-044, fax: 52/371-246.

Next

/
Oldalképek
Tartalom