Új Kelet, 1996. augusztus (3. évfolyam, 179-203. szám)

1996-08-24 / 197. szám

r 1996. augusztus 24., szombat Mezőgazdaság UJ KELET NEM ESZIK MEG A PAPUCSOT — évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt élt őseink is sokat próbálkoztak a hús tartósításával — mondta dr. Magyar Zoltán állatorvos, a lólengés olimpiai bajnoka a Bábolna Takarmányipari Kft. és a Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. által kifejlesztett Porcijó kutyaeledel és a PÁNIK-B kutyakozmetikum család hivatalos kereskedelmi bemutatóján. — fl kutya ősidők óta társa az embernek, de a hűséges társ ételeit csak azóta próbálják igazából tartósítani, amióta az emberrel együtt modern városlakivá változott. Próbálkoztak a szárítással, főzéssel és a fagyasztással is, de a mai modern, száraz kutyaeledelek előállításának a titkát nem fedezték fel. BÁBOLNA » .............I j ^ TAKARMÁNY )) A XX. század végén, amikor a kutya már nemcsak barátja, hanem gyakran munkatársa is az embernek, arra törekszünk, hogy mindennap egyforma táp- értékű és ásványi anyagot tar­talmazó ételt kapjon. Ez az igény fokozatosan magával vonta a tápszerek tartalmának — nyomelemek, ásványi anya­gok, vitamin és rost — fejlődé­sét. Ma már tudjuk, hogy nem csak húsra van szüksége négy­lábú barátainknak, éppen ezért a világon mindenhol rohamo­san terjed a száraztápok hasz­nálata. A Bábolna Takarmányipari Kft. munkatársai komoly pi­ackutatást végeztek a kutyák táplálkozási szokásairól és le­hetőségeiről. A. tapasztalato­kat összegyűjtve fejlesztették ki az új Porcijó termékcsa­ládot. — Az eredmények egyértel­műen azt mutatják, hogy noha a magyar szárazkutyatáp-piac igen jelentős növekedési lehe­tőségeket rejt magában, a for­galom bővülésének jelenlegi legnagyobb akadálya, hogy a minőségi kutyaeledelek még mindig túl drágák a szélesebb fogyasztói réteg vásárlóerejé­hez képest — jelentette ki dr Lóránth Tibor értékesítési ve­zető. — Az olcsóbb, zömében ha­zai száraz kutyatápok viszont mi­nőségükben egyértelműen elma­radnak az ismert nyugati márkák­tól. Éppen ezért gyenge etetési eredményeket adnak, és a fogyasz­tók kevésbé bíznak meg bennük. Az új Porcijó szárazeledel család éppen ezt a hiányt kívánja pótolni a hazai piacon. Nyugati színvona­lú minőséget nyújt itthon is meg­fizethető áron, s így a kutyatartók széles rétegének teszi lehetővé, hogy korszerű, teljes értékű ele­delt biztosítsanak állataiknak. Az újonnan kifejlesztett száraztáp elsősorban baromfihúsból és ga­bonafélékből készült. Teljes egé- / szében itthon gyártják, s mivel a cég saját alapanyagot használ fel, sikerült igazán kedvező árat kiala­kítaniuk. S hogy mitől jó ez a táp? A csirkehús könnyen és jól beépü­lő fehérjeforrást jelent, a gabona­félék bőséges energiaforrást nyúj­tanak, a rostanyagok az emésztést segítik az állati és növényi zsira­dékok pedig gondoskodnak a zsír és a vitaminok beépüléséről. Ép­pen ezért mindenfajta kutyának ajánlják a termék kifejlesztői, akik arról is gondoskodtak, hogy min­den „korosztálynak” megtaláljuk a megfelelő eledelt. A Porcijó Komplex az átlagos aktivitású házőrző és hobbikutyák étele. A magas aktivitású, sport- és munkakutyák, valamint a szopta­tós szukák eledele a Porcijó Ak­tív. Az elválasztott, fejlődésben lévő kölykök és a szoptatás első fá­zisában lévő szukák pedig Porcijó Kölyök tápot fogyaszthatnak. A Porcijó kutyaledel egy, három és tizenöt kilogrammos kiszerelésben is kapható. A társaság célja, hogy elérhető áron, minél rövidebb értékesítési csatornán keresztül jutassák el a vevőkhöz termékeiket. Éppen ezért szorgalmazzák a szupermarketek­ben és élelmiszerboltokban a polc­ról való forgalmazást, emellett az állatorvosokon és kutyatenyésztő­kön, illetve a vidéki mezőgazdasá­gi és takarmányboltokon keresztül próbálják megnyerni a vásárlókat. Az értékesítésbe besegít a Bá­bolna Környezetbiológiai Központ Kft. is. A két társaság a piacot fel­osztva gondoskodik a kutyatáp or­szágos terítéséről. A szárazeledel terjesztése mellett ugyancsak közö­sen érdekeltek a cégek a PÁNIK-B kutyakozmetikum család forgalma­zásában. A Bábolna Bio szakembe­rei által kifejlesztett bolhairtó a ku­tyán élősködők ellen indít támadást. — Az eddig ismert bolhair­tószerek elpusztították ugyan a pa­razitákat, de nem nyújtottak védel­met a peték ellen — magyarázza Daru János, a Bábolna Környezet­biológiai Központ Kft. kereskedel­mi igazgatóhelyettese. — A bolha ugyanis a kutyán élősködik, de a ugat petéket nem a gazdaállatra, hanem annak közvetlen környezetébe rakja le. S ha az eddigi szerekkel sikerült is kiirtani a kutyán lévő bolhákat, a kifejlődött egy edek újra megszállták. Ezért cégünk olyan készítményt fej­lesztett ki, amely a fejlődési átala­kulást is megakadályozza. Ha nincs BÁBOLNA *~=r—"i /mr­...... ^ t akarmány j) külső fertőzés, a PÁNIK-B-vel való kezelés 3—4 hónapig biz­tonságot nyújt, azaz évi három­szori kezeléssel hosszú távra megszabadítjuk négylábú ked­venceinket a nemkívánatos ven­dégektől. A bolhairtó aeroszol és permet formájában is kapható. Emellett a vállalat számos más terméket is kínál a kutya- és macskatartóknak. A bolhairtó kutya- és macskanyakörv immár többféle színben is kapható. A kutyáknak fekete, barna és piros, a macskáknak pedig piros és bar­na színű nyakörvet ajánlanak a gyártók. A bolhairtó sampon, amely nemcsak tisztít és bolhát irt, de a modem hajsamponok mintájára kondicionál is, kétféle kiszerelésben kapható. A bolha­irtó porozószer kiválóan alkal­mas a kullancsok távoltartására is. Ezenkívül a gyár különleges ajánlata a kutya- és macska szag­talanító. Egy kezeléssel 3—4 na­pig megelőzhetjük a kellemetlen szagokat a lakásban. Kuriózum a kutya és macska távoltartó ae­roszol, amivel megakadályozhat­juk, hogy kedvenceink állandó­an ránk ugráljanak, megrágják a széthagyott cipőket, papucsokat és megkóstolják legszebb dísz­növényeinket. Elég egy aprócs­ka fújás, s a lakás máris bizton­ságban van... Pénz beszél, kutya Bábolna Takarmányipari Kft 2942 Nagyigmánd Telefon: 34/356-624, 34/356-706. Telefax: 34/356-605 KIVÁLÓ MINŐSÉG VERSENYKÉPES ÁRAKON Nyugatra kacsingatva... BÁBOLNA AKBOÍt ACRES ftfir&y RrA Drásim A Bábolna-Arbor Acres Baromfitenyésztő Kft. már több mint ötéves múltra te­kint vissza, hazai és nem­zetközi brojlertermelési in­tegrációja világszínvonalú baromfihibridekkel büsz­kélkedhet. A társaság már a kezdetekkor tisztában volt vele, hogy a technológián túl mennyire fontos a ter­melés istállókörnyezeti fel­tételeinek megteremtése is. Felismerték, hogy a gazda­ságos működéshez elenged­hetetlen a megfelelő műsza­ki háttér biztosítása is. Ez maximálisan úgy valósítha­tó meg, hogy az etetés és itatás rendszere mellett gon­dot fordítunk a fűtésre és a szellőztetésre is. A Bábolna-Arbor Acres Kft. által létrehozott Poultry Tech szakmai divízió alig másfél éves múltra tekint vissza, de máris jelentős ha­zai sikerekkel büszkélked­het a brojlertermelés esz­közellátásának terén. — Óriási kihívásokkal nézünk szembe, hiszen a bábolnai baromfiintegráció nemcsak a hazai piacra ter­mel, hanem nyugat- és ke­let-európai országokba is exportál növekvő mennyi­ségben feldolgozott baromfi­húst, szülőpárt és keltetőtojást — jelentette ki Hadfalvi Már­ton, a Bábolna-Arbor Acres Kft. eszközkereskedelmi igaz­gatója. — A hazai istállótech­nológia működési elve elavult, a 20—30 éves berendezések már régen leamortizálódtak. Ebből adódóan az eszközrend­szerek teljes felújítása egyre inkább elkerülhetetlenné válik. Társaságunk erre kínál teljes körű-megoldást. S hogy miért érdemes ve­lünk üzletet kötni? Cégünk többek között abban is külön­bözik a hasonló jellegű vállal­kozásoktól, hogy nem egy adott gyártót képviselünk, és nem kifejezetten a berendezé­sek forgalmazásában, a gyár­tó képviselésében vagyunk ér­dekeltek, hanem a végtermék, a tenyészanyag, illetve barom­fihús értékesítésében is. Ezért célunk, hogy a világszínvona­lú berendezéseket minél ked­vezőbb áron juttassuk el a vá­sárlókhoz. Mert ha csak a technológia értékesítésének nyereségességében gondol­kodnánk, akkor a megtermelt végtermék — keltetőtojás, brojlercsirke, szülőpár stb. — árban elveszítené a versenyt a konkurenciával szemben. S azt hiszem, ma egyetlen cég sem engedheti ezt meg magának. A kedvező árak mellett nagy hangsúlyt fektetünk a berende­zések minőségére is. Éppen ezért olyan csomagot kínálunk partnereinknek, amelybe a vi­lág legjobb eszközgyártóinak termékeit hoztuk össze. Az etető- és takarmánytovábbító rendszereket a CHORE-TIME cégtől, az itatórendszert pedig a ZIGGITY cégtől választot­tuk. A fűtés és szellőztetés esz­közeit ugyancsak vezető ame­rikai eszközgyártó cégektől vásároljuk. Az elmúlt másfél év tapasztalata alapján — amely több mint 200 ezer négyzetméter brojler hizlaló- kapacitáson beszerelt eszközt jelent — nyugodtan mondhat­juk, hogy az általunk összeál­lított csomag révén jelentősen csökkenthető a brojlerállo­mány elhullása. Javult a takar­mányértékesítés és radikálisan csökkentek a termelési költsé­gek. Partnereink visszajel­zéséből tudjuk, több állomány váltása után kimutatható, hogy a termelési költség a megter­melt vágósúly kilójára számít­va 8—10 forinttal kevesebb a hízlalási periódus végén. A rendszereket a még gazdasá­gosabb üzemeltetés érdekében automatizáltuk, s ugyancsak az üzletfeleink véleményére tá­maszkodva tudjuk, ez sokak megelégedésére szolgált. Társaságunk hisz abban, hogy az új technológia hazai bevezetése és széleskörű alkal­mazása révén az itthoni broj­lertermelés jövedelmezősége javítható, az export áru mi­nősége és árának versenyké­pessége fokozható. Szakmai csapatunk teljes­körű szolgáltatást kínál a ter­vezés, szaktanácsadás, import, eszközbeszerelés és értékesítés utáni szerviz területén. Sorol­hatnám még tovább is, hogy mi mindennel állunk partnere­ink rendelkezésére. Az üze­meltetés és a szerviz biztonsá­ga érdekében 800 négyzetmé­teres alapterületű komplett eszköz- és alkatrészraktárral kívánjuk a szerviz színvonalát magas szinten tartani, és ügy­feleink kiszolgálását — az im­port szállítási idő kiküszöbö­lésével — gyorsítani. Annak ellenére, hogy szakembereink mindegyike komoly tapaszta­latokkal rendelkezik — előző munkájából adódóan — a ba­romfitartás területén, komoly hangsúlyt helyezünk az állan­dó szakmai továbbképzésre. Részben ennek is köszönhető, hogy üzleti partnereink mind­ig elégedetten távoznak tő­lünk, és mind gyakrabban tér­nek vissza hozzánk vásárolni. Azt hiszem, ez mindennél jobb kritika a cég tevékenységét illetően. A partnerek elégedettsége a legfontosabb délja hosszú távú üzleti terveinknek. A pi­aci bemutatkozás és az igé­nyek felmérése után a kipró­bált és adaptált eszközrend­szert a bábolnai nemzetközi integráció révén szeretnénk a külföldi piacokon is bevezet­ni. Ezzel párhuzamosan el­képzeléseink között szere­pel, hogy a csirke mellett más szárnyasok — pulyka, kacsa stb. — termeléséhez is kiépítsük eszközrendsze­rünket. A profilszélesítés­sel szeretnénk hozzájárul­ni, hogy azok a vállalko­zók, akik e nehéz gazda­sági helyzetben is bele­vágnak a gazdálkodásba, tudjanak hova fordulni akár vásárolni, beruházni szeretnének, akár szerviz­re van szükségük, vagy csak tanácsot, szakértői véleményt szeretnének hallani. Mint eddig is, a jövőben is ügyfeleink ma­ximális megelégedésére és eredményesen kívánunk tovább dolgozni. R€ND€l€S, INFORMÁCIÓ: Bábolna Rrbor Rcres Kft. Poultry Tech Division H-2943 Bábolna, PL: 25. Telefon: (34) 369-866, 369-876. Fax: (34) 369-887

Next

/
Oldalképek
Tartalom