Új Kelet, 1996. június (3. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-01 / 127. szám

2 1996. június 1., szombat Belföld-külföld UJ KELET Az EU sürgeti Albániát Az Európai Unió pénteken sürgette, hogy az albán kor­mány részlegesen ismételje meg az általános választást, amely az ellenzéki pártok szerint tisztességtelen volt. Olaszország az EU nevében figyelmeztette Albániát, hogy kedvezőtlenül befolyásolhatja a 15 országot tömörítő EU-hoz fűződő kap­csolatait, ha választási folyamata nem felel meg a nemzet­közi demokratikus normáknak. — Az Európai Unió felhívja az albán kormányt: tegyen meg minden tőle telhetőt a vá­lasztás tisztességes lefolytatása feltételeinek biztosítása ér­dekében — hangzik az olasz külügyminisztérium közlemé­nye. — Ez magában foglalja a választás megismétlést olyan választókerületekben, amelyekben jelentős szabálytalansá­gokat állapítottak meg. Emberjogi viszonyok Kínában Egyhetes kampányba fogott pénteken a londoni székhe­lyű nemzetközi emberjogi szervezet, az Amnesty Internati­onal az emberi jogok kínai helyzetének bemutatására. A kezdeményezésre a Tienanmen-téri vérengzés közelgő he­tedik évfordulója kínált alkalmat. A Londonban kiadott bevezető jelentésből kiviláglik, hogy hét évvel a véres ka­tonai fellépés után a távol-keleti országban továbbra sem lehet fellelni az emberi jogok intézményes tiszteletben tar­tásának jeleit. Fehér győzelmek A dél-afrikai Fokföld tartományban lezajlott helyhatósági választásokon az első eredmények szerint a Frederik Willem de Klerk\olt elnökhelyettes vezette Nemzeti Párt áll az élen. A Reuter jelentése szerint a csütörtök estig megszámolt sza­vazatok alapján a hét körzetből hatban a fehér párt legyőzte a Nelson Mandela nevével fémjelzett ANC-t. Az NP a sza­vazatok 59, míg az ANC 33 százalékát szerezte meg. Fokvá­rosban az NP ezenkívül a hat kerületi tanács egyikében 30 helyéből 26-ot szerzett meg. \ Hírről \ hírre Palotai István jegyzete Ha vállalja Izrael... ...a béke kockázatát, akkor az Amerikai Egyesült Álla­mok is mindent megtesz, hogy elősegítse a zsidó állam biztonságát — mondotta Clinton elnök, amikor hírét vette, hogy az izraeli válasz­tásokon Natanjahu konzerva­tív politikus győzött. Az üze­net szövegét elemezve köny- nyen fedezhető fel benne némi fenyegetés is: ha nem folytatja az új politikai kurzus a békefolyamat gyakorlatát, akkor az USA nem tesz meg mindent Izrael biztonságáért... Nem csoda, hogy az újdon­sült — és napokon belül beik­tatandó —miniszterelnökjelölt ,kezét-lábát törve” kijelentette: a békefolyamat folytatódik... A bibi csak ott van, hogy ez nem kizárólag tőle függ. A má­sik oldal—aHezbollah, a Jihad és a többi terrorszervezet — együttesen jelentette ki, hogy a Likud győzelmét hadüzenetnek tekinti! Az sem biztos száz szá­zalékig, hogy a zsidó naciona­listák (győzelmük mámorában) nem lépik-e át a demokratikus küzdelem határait, és nem kez­dik tűzzel-vassal védeni az ál­taluk elfoglalt területeket. A béke szempontjából édesmindegy, hogy ki melyik oldalt veszélyezteti, ha az eredmény a vérontás, a hábo­rú. A szenvedő emberek mil­lióinak akarásai szerencsésen találkoznak azonban manap­ság az amerikaiak gazdaság­terjeszkedésének szándéká­val. Ez az utóbbi már valóban a béke garanciájának látszik... Egyedül a megyében: Felsőfokú vállalkozás-szervezői szak Megyénkben először jelent- kezik vállalkozás, mely a magasszintű gazdasági képzés megvalósítását tűzte ki célul szűkebb pátriánkban, Sza- bolcs-Szatmár-Beregben. Az Értékpont Oktatásszervező Gazdaságfejlesztő Iroda a ne­vében is szereplő érték megho­nosítására, terjesztésére vállal­kozik a gazdasági szférában felsőfokon. Ezzel kapcsolatban kerestük meg az iroda ügyve­zetőjét, Lévai Bertalant, akik­től a vállalkozás részleteiről, helyzetéről, terveiről kértünk bővebb tájékoztatást. — Ügyvezető úr, milyen szándék vezette Önöket az ala­pításkor? — Cégünk egy hónapja ala­kult meg azzal a szándékkal, hogy megyénkben is elérhető legyen a különféle gazdasági vállalkozások jelen és jövő ve­zetőinek, alkalmazottainak képzése. A Budapesti Közgazdaság- tudományi Egyetem Tovább­képző Intézetével közösen in­dítunk posztgraduális, másod- diplomát adó képzést egész­ségügyi, gyógyszerügyi és kör­nyezetvédelmi menedzser sza­kokon. Megyénkben ez most valósul meg először nyíregyhá­zi székhellyel, megkímélve ezzel a hallgatókat az utazás fá­radalmaitól és a plusz költsé­gek terheitől. E szakok elvég­zői megalapozott szakmai és gazdasági, magasszintű isme­retekkel rendelkeznek, s ennek birtokában eredményesebben láthatják el nem könnyű mun­kájukat. Kiemelném vala­mennyi képzés közül a legin­kább preferáltat, mely a kör­nyezetvédelem témájával fog­lalkozik. Bízunk abban, hogy Záhony és környéke építésé­nek fejlődésével egyidejűleg al­kalmazzák a nálunk végzett kör­nyezetvédelmi menedzsereket is. Szükségesnek látjuk, hogy az ön- kormányzatok rendelkezzenek a törvényben előírt környezetvé­delmi szakemberekkel. Lényeges szempont az is, hogy a gazdasá­gi szervezetek a kapott ismere­tek birtokában csökkenthessék a környezetvédelmi szempontok szerinti veszélyeket. —Mit tart vállalkozásuk erős­ségeinek, ismerve az oktatási kí­nálatokat? — Először is a mi oktatási for­máink kifejezetten a gazdaság céljait szolgálják, tartalmukban, tematikájában és óraszámában pedig meghaladják az eddig ta- nítottakat. A jelenlegi vállalkozóknak, vállalkozni kívánóknak számító- gépes ellenőrzési módszerek el­sajátítására nyílik lehetőség, mely ma a gazdaságirányítás alapját képezi. Középiskolai vég­zettségűek is jelentkezhetnek Marketing Reklám PR mene­dzser képzésre, melyen a hallga­tók 10 elméleti és 5 gyakorlati anyagot esettanulmányban dol­goznak fel. Ismeretanyagukat majdan munkájukban haszonnal alkalmazhatják. Felsőfokú szá­mítástechnikai szakképesítést nyújtó tanfolyam elvégzésével olyan ismeretanyagot sajátítanak el, amely lehetőséget ad a vállal­kozás teljeskörű számítógépes irányítására. Fontos tudni azt is, hogy felsőfokú vállalkozás-szer­vezői szak jelenleg nincs a me­gyében, csak nálunk, mely 13 tantárggyal teszi teljessé a vállal­kozással kapcsolatos magas­szintű ismereteket. A szaktanfo­lyam sikeres elvégzése esetén kész vállalatirányítási dokumen­tációval rendelkeznek. — Ehhez a színvonalhoz ren­delkeznek-e megfelelő oktatói gárdával? —Jelenleg összesen 20—30 oktatóval dolgozunk, ők főisko­lai, egyetemi tanárok. A gazda­sági szakemberek meghívásos alapon tartanak előadásokat. — Milyen veszélyekkel kell szembenézniük a jelenlegi gaz­dasági helyzetben? — Mivel köztudott, hogy szegény megye vagyunk, nem igazán garantált a tandíjfizetés biztonsága. Bizonytalanná te­szi a helyzetet az, hogy a Me­gyei Munkaügyi Központnál még nem dőlt el e képzések támogatottsága. — Tartanak a konkurenciá­tól? — Igazából nem, mert el­sődleges célunk az, hogy a me­gyében az oktatás színvonalát magasra emeljük, és a meg­szerzett képesítések értékálló­ak legyenek. Ebben pedig min­denkinek sokrétű és egymást kiegészítő feladata van. — Milyen terveik vannak még? — Lehetőséget akarunk te­remteni azok számára, akik a középiskola elvégzése után a továbbtanulásukat nem tudták folytatni. Olyan szakképesítést adó szakmák oktatását tervez­zük, melyek a jövő lehetséges szakmái közé tartoznak, iga­zodva a jelentkezők igényeihez is. Az itt végzetteknek segítsé­get kívánunk nyújtani gyakor­noki munkakörben történő el­helyezkedésükhöz. — Hol tart a konkrét meg­valósítás? — Eddig az előkészítéssel kellett foglalkoznunk a magas cél eléréséhez szükséges felté­telek megteremtésével, elkez­dődött a tényleges munka is, s várjuk a jelentkezőket. (X) Álláskeresőknek Munkalehetőségek megyénkben Megyei Munkaügyi Központ Kirendeltsége Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Telefon: 42/411-800,411-802,315-107. Szakmai állás fő hol kereseti lehetőség Tűzőnő (17—45 é. szak. v. bet. műnk.) 20 Gávavencsellő 15—25 E Ft Fésűs fonodái technológiai gépkezelő (18—45 é. szak-, bet-, segédm. nő) 40 Demecser 15—28 E Ft (telj. alapján) Tűzőnő (18—45 é. szakmunkás) 40 Nyíregyháza 19—28 500 Ft Marós (18—45 év, szakmunkás, egyetemes marógépen kell dolgozni) Helvzetfúrós (18—45 év, szakm., függőleges helyzetfúrógépen kell dóig.) 3 Nyíregyháza 30—35 E Ft 3 Nyíregyháza 30—40 E Ft Esztergályos (18—45 év, szakm. egyetemes esztergagépen kell dóig.) 3 Nyíregyháza 30—35 E Ft Fémipari gyalus (18—50 év, szakm. 4 m-es gyalugépen kell dolgozni) Horizontos (18—45 év, szakm. horizontál gépen kell dolgozni) 1 Nyíregyháza 30—35 E Ft 3 Nyíregyháza 35—40 E Ft Textilvarró (18—40 é. bet., v. szakmunkás) 20 Újfehértó 14,5—20 E Ft Bolti eladó (17—25 é. nyh.-i nő, tart. mn. gépíró-kereskedelmi végz.) Kereskedelmi-műszaki eladó (üzletkötő) 1 Nyíregyháza 15—22 E Ft (25—40 é. férfi, B, C kát. jog. saját szgk., nyh.-i) 1 változó 20 E Ft+juttatás Hegesztő (18—50 év szakm., Ny.háza+10 km körzet, tartós mnk.) Szerkezetlakatos+hegesztő (bet. m. 18—50 é. Ny.háza+20 km, 15 Nyíregyháza 20—35 E Ft tartós munkanélküli) 10 Nyíregyháza 20—35 E Ft Szerkezetlakatos (18—50 é., szakm., Nyh.+20 km, tart. mn.) 15 Nyíregyháza 20—35 E Ft Kőműves (25—50 é. szakm. Apagy és kömy.) Bútorasztalos (17—25 é. szakm., Ny.háza, Apagy, Napkor kömy., 1 Apagy 16-20 E Ft alkalmankénti munkavégz.) Autószerelő (tart. mn. 20—30 év, szakm., tgk. javításban gyakorlott) 1 1 Nyíregyháza Nyíregyháza Megbíz, szerz. 50 E Ft Karosszéria-lakatos (tart. mn. 20—30 év, ny.házi szakm.) Szalagközi MEO-s (18—45 év, szakm. nő, Nyh.+20 km, férfiruha-kész., 1 Nyíregyháza 50 E Ft v. ruhaip. szakk. érettségi) 2 Nyíregyháza 19—22 E Ft Varrómunkás (18—45 év, Nyh+20 km, szakm., v. gyakorlott, nő) 10 Nyíregyháza Teljesítménybér Gazdasági vezető (közg. egy. végz. férfi, 20—50 év, tart. mn) 1 Nyírbátor Megegyezés szerint Elektrokonstruktőr (tart. mn. 30—50 év, tech. v. mérnök) 10 Nyírbátor Megegyezés szerint Programozó (20—50 év, tart. mn. prog. mat. v. fizikus mérnök) 7 Nyírbátor Megegyezés szerint Műszaki vezető (tart. mn. 30—50 év, gépészmérnök, férfi) 1 Nyírbátor Megegyezés szerint Konstruktőr (20—50 év, tart. mn. tech. v. gépészmérnök) 2 Nyírbátor Megegyezés szerint Villanyszerelő (25—40 év, nyh-i, erősáramú, ber.szerelő, tart. mn.) 1 Nyíregyháza 20—28 E Ft Vegyimosó (25—40 év, nyh-i, férfi, tart. mn. gépkezelő előnyben) 1 Nyíregyháza 16—28 E Ft Gőzmosó (25—40 év, nyh-i, férfi, tart. mn. könnyűgépkezelő előnyben) 1 Nyíregyháza 14,5—25 E Ft Minőségellenőr (25—40 év, nő, textiles) 1 Nyíregyháza Megegyezés szerint Felszolgáló (18—35 év, nyh-i, nyelvism. előny) 3 Nyíregyháza Megegyezés szerint Épületasztalos (17—50 év, szakm. nyh-i+15 km) 8 Nyíregyháza 120—150 Ft/óra Kőműves (20—50 év, szakm. nyh-i+20 km) 30 Nyh.+ változó 30—40 E Ft Szabász (20—40 év, szakm. techn. v. főisk. végz.) 1 Nyíregyháza Megegyezés szerint Hidegburkoló (nyh-i+20 km, 20—55 év, szakm.) 1 Nyíregyháza 30—35 E Ft Szakács (25—55 év, szakm. férfi) 1 Nyíregyháza 15—30 E Ft Bolti eladó (Kér. szakközép isk. végz.. 19—25 éves) 1 Nyíregyháza Megyegyezés szerint Fűrészgépkezelő (19—45 év, férfi-nő szak. v. bet. segédm.) 15 Nyíregyháza kb. 1000 Ft/nap/nettó Kőműves (25—55 év szakm.) 10 Változó 30—70 E Ft Ács (25—55 év szakm.) 4 Változó 30—70 E Ft Gépjármű eladó-ügynök (20—40 év, Nyh.-i, jogosítv., tart mn.. min 8 ált végz.) 1 Nyíregyháza megyegy. szerint Gépi varró (18—45 év, ruhaip szakm., nő) 5 Nyíregyháza 14,5—30 E Ft Cipész (tüzödei MEO-s, 25—40 év, Gávavencsellő és környéki szakm.) 2 Gávavencsellő 22 E Ft Off szet-gépmester 5 Nagykőrös Megegyezés szerint Varrógépműszerész (22—40 év. szakm.) 1 Nagyhalász Megégyeszés szerint Épületvillanv-szerelő (17—30 év Nyh.-i szakm. tartós mn.) 4 Változó 18—23 EFt Vasszerkezeti lakatos (tartós mn., Nyh-i, 30—50 év szakm.) 2 Nyíregyháza 22—25 EFt (Felszolgáló (17—30 é., szakm. vagy bet. m.) 2 Nyírpazony 10—15 EFt+jut. Szerkezetlakatos (20—45 é., szakm.) 2 Változó 30—40 EFt/nettó Fekete-szigetelő (20—45 é. szakm vagy bet m.) 4 Változó 30—40 RFt/nettó Csőszerelő (20—45 é. szakm.) 1 Változó 30—40 EFt/nettó Pszichológiai szaktanácsadás! Megyei Munkaügyi Központ Nyíregyháza, Benczúr tér 18. Telefon: 42/310-845, 42/314-751. Megyei Munkaügyi Központ Kirendeltsége Kisvárda, Szent Gy. tér 4. Telefon: 45/415-171. Testnevelés—angol szakos ped. 1 Szabolcsbáka KJT szerint Magyar—történelem szak. ped. 2 Kisvárda KJT szerint Kohnyhai kisegítő 1 Fényeslitke 14,5 EFt Biztosítási képviselő 10 Kisvárda és kömy. 60—80 E Ft Szakács 1 Záhony 14.8 EFt Tv-rádió-műszerész 2 Kisvárda Megegyezés szerint Szabó-varró 10 Gyulaháza 16—22 EFt Angol—német szakos tanár 1 Kisvárda KJT szerint Angol nyelvtanár 1 Mándok KJT szerint Pék 3 Záhony Megegyezés szerint Megyei Munkaügyi Központ Kirendeltsége Vásárosnamény, Szabadság tér 1. Telefon: 45/371-164. Jegyző 1 Márokpapi KJT szerint Zongora szakos zeneiskolai tanár 1 Vásárosnamény KJT szerint Fafúvós (klarinét) zeneiskolai tanár 1 Vásárosnamény KJT szerint Angol—bármely szakos ált. isk. tanár 1 Vásárosnamény KJT szerint Felszolgáló 10 Tivadar 15 EFt Ált. isk. tanító 3 Márokpapi KJT szerint Német szakos ált. isk. tanár 1 Tarpa KJT szerint Ált. isk. tanító 1 Tiszakerecseny KJT szerint Német—történelem szakos ált. isk. tanár 1 Tiszakerecseny KJT szerint Biztosítási üzletszerzés és befektetési tanácsadó 3 Vásárosnamény Jutalékos Fejős szakmunkás 4 Nyírmada 24 EFt Üvegfúvó 2 Budapest 250-300 Ft/óra Területi képviselő 10 Vásárosnamény 22 EFt/jutt. Megyei Munkaügyi Központ Kirendeltsége Nyírbátor, Kossuth u. 16. Telefon: 42/381-712. Konstruktőr (tart. mn. technikus v. gépészmérnök) Elektrokonstruktőr (tart. mn. elektrotechnikus v. elektromérnök) Termeléselőkészítő (tart. mn. gépészeti szakközépisk. végz.) Programozó (tart. mn. programozó matematikus v. fizikus mérnök) Művezető (tart. mn. gépésztechnikus) Műszaki vezető (tart. mn. gépészmérnök) Gazdasági vezető (tart. mn. közgazdasági egyetem) Álláskereső klubfoglalkozás! (folyamatosan) Megyei Munkaügyi Központ Kirendeltsége Mátészalka, Jármi u. 2. Telefon: 44/313-726,44/315-076. Megyei Munkaügyi Központ Kirendeltsége Mátészalka, Jármi u. 2. Telefon: 44/310-646. Vendéglátóipari eladó 1 Kocsord 15—20 EFt Megyei Munkaügyi Központ Kirendeltsége Tiszavasvári, Városháza tér 4. Telefon: 42/372-755. 2 Nyírbátor Megegyezés szerint 10 Nyírbátor Megegyezés szerint 1 Nyírbátor Megegyezés szerint 7 Nyírbátor Megegyezés szerint 2 Nyírbátor Megegyezés szerint 1 Nyírbátor Megegyezés szerint 1 Nyírbátor Megegyezés szerint Pszichológus 1 Tiszadob KJT szerint Kollégiumi nevelő (férfi) 1 Tiszadob KJT szerint Gépi varró 17 Tiszalök 17—19 E Ft Biztosítási üzletkötő (érettségi) 5 Tiszavasvári+körz. Alap+jutalék Magyar—angol szakos tanár (egyetemi végz.) 2 Tiszavasvári KJT szerint Angol— bármely szakos tanár (egyetemi végz) 1 Tiszavasvári KJT szerint Informatika—bármely szakos tanár (egyetemi végz.) 1 Tiszavasvári KJTszerint Informatika—elektromérnök (egyetemi végz.) 1 Tiszavasvári KJT szerint Vegyészmérnök (egyetemi végz.) 1 Tiszavasvári KJT szerint Megyei Munkaügyi Központ Kirendeltsége Baktalórántháza, Zrínyi u. 1/B. Telefon: 42/352-253. Hegesztő 5 Baktalórántháza 18—25 EFt Lakatos 5 Baktalórántháza 18—25 EFt Megyei Munkaügyi Központ Kirendeltsége Nagykálló, Báthory út 36. Tel.: 42/263-236. Autószerelő (szakm. képzés, szakközépisk.) Autófényező (szakm.) Autókarosszéria lakatos (szakmunkás) Konfekcióvarró (szakm. bétán műnk.) Italbolti eladó (férfi szakmunkás, nagykállói lakos) 4 Nagykálló 15 E Ft/nettó 1 Nagykálló 15 E Ft/nettó 1 Nagykálló 15 E Ft/nettó 55 nő Nagykálló 14,5 E Ft 5 férfi 1 Nagykálló 18 EFt

Next

/
Oldalképek
Tartalom