Új Kelet, 1996. április (3. évfolyam, 77-101. szám)

1996-04-22 / 94. szám

4 1996. április 22., hétfő Közélet UJ KELET Egyhetes gabonapiac! árrobbanás Lecsengő lelkesedés Az elmúlt hét csütörtöki munkanapján rendkívüli ár­robbanás következett be a Budapesti Árutőzsde ha­táridős gabonapiacán. Néhány termény kivételével ritkán látott mértékben — a napi limitet, azaz 300 fo­rintot meghaladva — emelkedtek az árak. Mind a ta­karmány-, mind az étkezési búza új termesztésű ha­táridős lejárataira nagy üzleteket kötöttek a bróke­rek. A takarmánykukorica és a -árpa piacán az elmúlt év végi árfolyamok maximális mértékben emelked­tek. A megkötött üzletek összértéke meghaladta a 285 millió forintot. Öt nappal később még mindig tartotta magát a napi limittel való áremelkedés, olyannyira, hogy a 400 forint­ra módosított értéket is meg­haladta többek között a mal­mi búza árnövekedése. Az aktív üzletmenet mellett to­vább nőtt a határidős termé­nyekre a vételi nyomás. A ta­karmánybúza- és árpajegyzé­sek viharosan emelkedő ten­denciát mutattak, sőt, a stag­náló napraforgó-kereslet az összes lejáratra emelkedett. Kicsit csökkent a megkötött üzletek értéke, csupán 159 millió forintos forgalommal zárt a tőzsde e napon. Egy nap múlva tetőzött a gabonatermékek iránti érdek­lődés, amely újabb heves ár­emelkedéseket produkált. Legnagyobb mennyiségben a decemberi lejáratú kukoricá­ra és a malmi búzára kötöttek üzleteket a brókerek, amely a napi összforgalom — 181 millió forint —jelentős részét tette ki. Az elmúlt hét végére kicsit mérséklődtek a gabonapiaci áremelkedések. A termények — többek között a búza—rö- videbb határidejű lejáratainak az árai ugyan nőttek, de a hosszab lejáratoké folyamato­san csökkent. A decemberi le­kötésű takarmánybúza és -árpa piacán viszont visszesett az ár­folyam. Egyelőre az étkezési búza aratás előtti ára 26 ezer forint felett, az aratáskorié csak alig több mint 22 ezer, viszont az 1997. januári ár 27 ezer, a márciusi már közel 27,8 ezer forintra szökött fel. A takar­mánybúza esetében a májusi és a decemberi árak között csak kilencszáz forint a különbség. A MÁV és a VPOP a feketegazdaság ellen Épül a vasút informatikai rendszere A Magyar Államvasutak és a Vám- és Pénzügyőrség Or­szágos Parancsnoksága veze­tőinek legutóbbi tárgyalásán kiemelt témakör volt a fekete- gazdaság elleni küzdelem. A MÁV részéről dr. Magos György, illetve Sipos István vezérigazgató-helyettes, a VPOP képviseletében Arnold Mihály altábornagy, országos parancsnok és helyettese, Soós László dandártábornok megál­lapodott arról, hogy megvizs­gálják a két szervezet informa­tikai rendszerének összekap­csolási lehetőségeit. Mindkét szerv közös óhaja és érdeke a határátkelési végpontok szá­mítógépes összekapcsolása, hogy megszűnjék a kettős adatrögzítés, így az informá­ciók nyomon követhetők és könnyen hozzáférhetők lesz­nek. A közös informatikai rend­szer létrejöttét előmozdíthat­ja az, hogy a MÁV néhány hónapon belül megkezdi a már korábban telepített bel­földi teherforgalmat nyomon követő szállításirányítási rendszerének üzemelteté­sét. Ennek segítségével az országhatáron belül útnak indított teherszerelvények útvonala pontosan figye­lemmel követhető bármely állomásról és ellenőrző- pontról. A nyíregyházi vasútállomás is szerves részét alkotja a MÁV új számítógép-hálóza­tának. A budapesti számító­gépközponthoz csatlakozik a nemrégiben a megyeszék­helyre telepített hétterminálos nyomkövető egység. A vasút munkatársai — már túl az in­formatikai képzésen — most gyakorolják a rendszer hasz­nálatát, ami az előzetes elkép­zelések szerint a második félévben üzemszerűen csat­lakozik a MÁV országos há­lózatához. Mivel a feketegazdaság és -kereskedelem javarészt a te­herforgalomban jelentke­zik, ezért a személyvonatok nyomkövetésének megszer­vezése egy későbbi informa­tikai feladata lesz a vasúttár­saságnak. A magasszintű megbeszé­lésen a szervezetek képvi­selői amellett voksoltak, hogy hozzanak létre egy olyan munkabizottságot, amely­nek feladata az új vámtör­vény rendelkezéseinek, el­sősorban a jövedékköteles áruk kezelésének értelmezése lesz. Tavaszi agrárkamarai összesítés Gond lehet a búzaexporttal? A tavaszi vetésekhez elegendő, jó minőségű fémzárolt vetőmag áll rendelkezésre Az esztendő első negyed­éves gazdajegyzői tapasz­talatainak összesítése volt többek között kiemelt na­pirendi pontja a legutóbbi agrárkamarai elnökségi ülésnek. Mint Feketéné Wittner Éva, a kamarai gazdajegyzői hálózat veze­tője elmondta, a kormány és a Földművelésügyi Mi­nisztérium által megjelen­tetett ez évi támogatási és pályázati lehetőségek élénk érdeklődést váltot­tak ki a gazdálkodók köré­ben. Talajjavítási pályázati igényt 23 esetben véleményezett a kamara, ez összesen 450 hek­tár föld minőségi változtatását jelenti. Megfelelőképpen és időben alapozták meg a gazda­jegyzők a földhasznosítási támogatás megkezdését. Az igénylők száma soha nem ta­pasztalt mértékben megnőtt, a gazdajegyzőket naponta 50— 70 termelő kereste fel, mivel az igénylőlap bonyolultsága miatt személyenkénti segítség- adásra volt szükség. Április ele­jéig 228 településen megkez­dődött az igénylések össze­gyűjtése. A pályázatokkal egy időben közel ezer kamarai tagsági iga­zolást adtak ki a pályázatok mellékleteként a szakemberek. Ezzel párhuzamosan a megyé­ben öt gazdajegyzői körzetben almatermesztési tanfolyamot szervezett a kamara, amelyen több mint 150 kistermelő vett részt. Az első negyedév kiemelt feladata volt az állatszámlálás, amelyet 5 ezer gazdaságban végeztek el a szakemberek. A megye mezőgazdasági te­rületei vegyes képet mutatnak a tavasz elején. Á Tisza felső szakaszán az árvíz és a magas belvíz késlelteti a munkák megkezdését, illetve az elma­radt őszi szántások is később­re tolódnak. Az összes megyei, 42 500 hektáros, őszibúza-vetésterü- letből 578 hektár kipusztult, a meglévő vetésállomány 22 százaléka jó, 38 százaléka kö­zepes és 40 százaléka gyenge minőségű. A rozs 16 500 hek­táros állományából 1207 hek­tár halt ki, a megmaradt terü­let harmada életerős, 27 szá­zaléka még elfogadható minő­ségű, de több mint 40 százalé­ka nagyon gyenge állapotú. A 6100 hektáron vetett őszi árpa telelt ki a legrosszabbul: közel ötven százaléka siral­mas minőségi állapotban sar­jad. A kalászosok fejtrágyázása az összes területnek csak az egyötödén történt meg, amely helyeken hektáronként csu­pán 100—200 kilogrammos dózisban került ki műtrágya. A termelők okként megemlí­tették: a szűkös mennyiség­ben kapható műtrágyának nagyon magas — mázsán­ként 3000—3600 forint — az ára. A kalászos-szerződéskötési lehetőségek korlátlanok, jelen­tős kereslet van export búzára és sörárpára is. A tavalyi bú­zaexport-engedélyek kiadása körül kialakult súlyos problé­mák miatt már most jelzések érkeztek a gazdajegyzőktől, hogy az igénylőlapokat önbe­vallással töltik ki a termelők, s a később gondot okozó eset­leges visszaélések miatt java­solták az adatlapok ellenőrzé­sét és a szabálytalanságok megtorlását. A tavaszi vetésekhez elegen­dő, jó minőségű, fémzárolt ve­tőmag áll rendelkezésre, s a termeltetők közel azonos feltételek mellett kínálnak szerződési lehetőségeket és termelési hitelezést. A kerté­szeti munkák a fóliasátrakban elkezdődtek, megtörtént a do­hány, a paprika, a paradicsom vetése, de a váratlan hideg miatti fűtési költségek vár­hatóan megemelik majd a ter­melői árakat. A gyömölcs- kertészetekben április elejéig a fák 80 százalékát lemetszették, de a tél végi lemosóperme­tezést még sehol sem kezd­ték meg. Az oldalt összeállította Vitéz Péter. A felvételeket Bozsó Katalin készítette Gáz van, babám! A Tigáz története az 1920- as években kezdődött a hajdú- szoboszlói kutatásokkal. A te­rület geológiai feltárása után húsz évvel alakult meg a Haj­dúszoboszlói Földgáz Rt. A cég 1965-ben az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) irányítása alá került, s ekkor bővült ki többek között a nyíregyházi kirendeltséggel is. A fúzió után két esztendő­vel megalakult a Tiszántúli Gázszolgáltató és Szerelő Vál­lalat, amibe beolvadtak a kör­nyék üzemei és szolgáltató- vállalatai. A rendszerváltás után önálló állami vállalati stá­tust kapott a Tigáz. A gázvagyon privatizáció­ja már 1992-től elkezdődött. Ekkor magánkézbe került a palackos gázforgalmazás: a Prímagáz Rt. szerezte meg e tulajdont. A hazai gázszolgál­tató vállalatok 1993. január 1- jén részvénytársasággá ala­kultak. Ezután sokáig semmi nem történt. Öt vidéki gáztár­saság, közöttük a Tigáz Rt. privatizációs pályázatának feltételeit szabályzó határozat 1995 júliusában, az árszabály­zás viszont csak augusztusra készült el. E hónap közepén az ÁPV Rt. kiírta többfordulós pályá­zatát, amelyben a Tigáz ese­tében többek között kötelez­ték az érdeklődőket legalább 200 millió dolláros saját tőke­fedezet felmutatására. Szep­tember 28-ára már csak 19 külföldi cég és holding ma­radt versenyben, akik közül az olasz többségi tulajdonban lévő Italgas-é lett az Tigáz, amelynek szakemberei idő­közben bekötötték a fogyasz­tói hálózatba a százezredik la­kást Fehérgyarmaton. Ezzel párhuzamosan tavaly nyáron született egy törvényi szabályozás: a gázszolgálta­tók új tulajdonosai között lesznek az önkormányzatok is negyvenszázalékos részese­déssel. Rövid határidőt ka­pott az egyeztetésre a közel hatszáz kistelepülés, ame­lyek nem tudtak novemberig megegyezni egymással, amit a korábbi eltérő építtetési tá­mogatási rendszer — me­gyénkben ez 30—50 százalék volt, szemben Hajdú-Bihar 22,5 százalékával — csak to­vább bonyolított. Kelet-Magyarország önkor­mányzatai vitatták a jövőbeni tulajdonlást, s egy 1993-as tör­vény alapján, amely szerint a privatizációs döntésekben a te­lepüléseknek tulajdonosként kellett volna részt venniük, dr. Zilahi József, a megyei önkor­mányzat elnöke szeptember 19-én pert indított az ÁPV Rt. és a Tigáz ellen. A törvény arra is kitért, hogy az önkormány­zatok befektetéseik arányában részvényekhez juthassanak, amiből a mai napig sem látott senki semmit. Ez év elején a megyei szo­cialista országgyűlési képvi­selőcsoport örömei jelentette be: sikerült az ÁPV Rt.-n ke­resztül megkezdeni az előtár- gyalásokat az Italgas-zal, ami vakvágánynak tűnt. Az elmúlt héten a hét észak­keleti megye képviselői meg­egyeztek abban, hogy a bécsi székhelyű EPIC Befektetési Társaságra bízzák az önkor­mányzati gázvagyon értéke­sítését. Bár ez nem hatotta meg túlságosan a napokban itt járt Suchman Tamás privati­zációs minisztert, aki a tele­püléseket okolta a korábbi si­kertelen üzletért, de a kistele­pülések vezetői újfent felsó­hajthattak: talán így kikerül­hetik az olasz monopólium nyomását, s megtérülhet az a befektetés, ami sokukat a csőd szélére sodorta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom