Új Kelet, 1995. november (2. évfolyam, 256-281. szám)

1995-11-01 / 256. szám

MA Nyíregyházi Közelkép (7—10. oldal) * Lelki egészségünk (12. oldal) Project 2000 — ápolói jövőkép Emlékmécsek Halottaink nem gyújtott gyertyáink lángjában élnek. Ha- lottainkra nem csak ma emlékezünk. Halottaink mi magunk vagyunk; génjeink génjeik örök hordozói. Elő emlékműve minden ember a múlt időknek, ezért kelt, hogy „ rendben tart­sa” önmagát, ahogy azt egy méltó emlékhelyhez illik. Le­gyünk méltók múlt idők és a jövendő tiszteletére! Egyszer miránk is emlékeznek majd november első napjain. Nemcsak magunknak tartozunk ezzel, hanem azoknak is, akik majd értünk gyújtanak emlékmécseket. Mert minden ge­nerációnak szüksége van tisztelhető elődökre, hogy tisztel­hesse önmagát. Halottaink bennünk figyelnek minket, ben­nünk remélvén méltó utódokat. A mi szívünk őrzi elporladt szívük örök szer etet ét, a mi szívünk értük is dobban. Nem kell semmilyen külön indíttatás ehhez, mert olyannyira részük vagyunk, hogy képtelenek lennénk ez ellen bármit is tenni. Halottak napja. A legbiztosabb ünnep. Változhat világ, változhat ideológia, elhomályosulhatnak események vagy értéküket veszthetik. A halottak napja pedig él tovább, mert örök. Mint az élet... Csökkent a veszélyforrások száma Uj minisztérium Ukrajnában Leszerelés A Magyar Honvédség Pa­rancsnokságának előzetes tervei szerint sorkatonai szol­gálatuk befejeztével mint­egy 5800-an szereltek le ked­den. Közülük 450-en tartalé­kos parancsnoki hallgató­ként kilenc hónapos szolgá­latot teljesítettek — tájékoz­tatta az MTI-t a Honvédelmi Minisztérium sajtóirodája. A közlemény szerint az újon­cokat november 15-én, illet­ve 16-án hívják be. Könyv a protokollról Protokoll plussz címmel jelent meg Ottlik Károly könyve, amelynek keddi saj- tóbemutatóján, a Gundel Ét­teremben a szerző mindazok­nak ajánlotta művét, akik hi­vatásuk gyakorlása során más emberekkel kapcsolatba kerülnek. (Ottlik Károly a Budapesti Közgazdaságtu­dományi Egyetem vendégta­nára, a Magyar Protokoll Szövetség alelnöke). A Pro­tokoll plusszt nem könyves­boltokban terjesztik, hanem a postahivatalokban vásárol­ható meg. A rádió- és tévétörvényről A hat parlamenti párt által felkért médiaszakértők ked­den folytatták a rádiózásról és a televíziózásról szóló tör­vénytervezet egyeztetését a hatpárti megállapodás alap­ján. Mint ismeretes, a parla­ment média-albizottsága döntött arról, hogy a tör­vényszöveg és a megállapo­dás szövegének összevetése a szakértők közreműködésé­vel, az Igazságügyi Minisz­térium, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Hivatal szakértőjének bevo­násával történjék meg. Rendőrségi felhívás A rendőrség továbbra sem találja Gyöngyösi Sándor 27 éves derecskéi lakost, aki bátyjával, Gyöngyösi Lász­lóval ez év július 24-én egy rabszállító kocsiból szökött meg Budapesten a XVIII. kerületi Haladás utcában. Gyöngyösi Lászlót rövid időn belül elfogták, testvér­ét azonban eddig nem sike­rült kézre keríteni — tudat­ta kedden az MTI-vel a rendőrségi sajtóiroda. A rendőrség feltételezése sze­rint Gyöngyösi Sándor — a debreceni rendőrkapitány­ság által eltűnés miatt körö­zött — Jenei Rita 17 éves sárándi lakossal bujkál, aki korábban élettársa volt. Évforduló A debreceni orvosi kar megalakulásának 77. évfor­dulója alkalmából kedden a Református Kollégium dísz­termében ünnepi ülést tar­tott a Debreceni Orvostudo­mányi Egyetem (DOTE) ta­nácsa. Ebből az alkalomból több doktori címet is átad­tak. Az egyetem díszdokto­rává avatták Giovanni De Gaetano olasz orvospro­fesszort, aki nagymértékben segítette a vérrögképző­déssel és vérzéscsilapítással kapcsolatos debreceni kuta­tások nemzetközi elismerte­tését. Az egyetem négy munkatársa vehette át Műsz­óé k László rektortól az egye­temi (Ph. D.) doktori okle­velet, míg tizenöten kapták meg a legkiválóbb oktatók méltó elismerését. Ápolóképzés a jövőnek cím­mel rendezett kedden szakmai napot a DOTE Nyíregyházi Egészségügyi Főiskolája. A ma­gyar egészségügy közismert helyzetében igencsak időszerű­nek bizonyult a vitafórum, mert egy lehetséges fejlődési kiutat mutatott a megjelent egészség- ügyi dolgozóknak és szociális munkásoknak. Az előre kiadott szakmai program szerint Dr. liléi György, a szombathelyi egész­ségügyi intézmény főiskolai tanára ismertette a Project 2000 (az ápolóképzés jövőjéről szó­ló) programot. Előadásában az angol és a magyar ápolónőkép­zés különbözőségét hasonlí­totta össze, kitérve a szigetor­szági gyakorlat hazai megva­lósíthatóságára. A szociális munka és az ápo­lás kapcsolatáról dr. Horváth László, a nyíregyházi főiskola docense elmondta, hogy az említett képzési programba a szociális munkások is bekap­csolódhatnak, mert a kiterjedt ápolási, egészségmegőrzési rendszernek ők is szerves részét alkotják, csak nem klinikai környezetben, hanem akár az utcán segítve a rászorulókat. Dr. Soltész János főiskolai tanár az ápolás és antropológia témakörében kifejtette, hogy a megfelelő minőségű ápolói munka ellátásához nélkülözhe­tetlen az emberi test beható is­merete, hogy a betegben vég­bemenő biológiai, biokémiai folyamatok ismeretében a leg­hatékonyabb eszközökkel tud­ják segíteni a felépülését. A modern orvostudomány ma már elismer jó néhány ter­mészetgyógyászati eljárást, amik természetesen nem helyet­tesíthetik a klinikai kezelése­ket, de azokat mindenképpen kiegészíthetik. E módszerek kombinált alkalmazásáról és az oktatási környezetbe való be­építhetőségéről dr. Lipóczki Imre főiskolai docens tartott előadást. A napokban megyénkben járt A. Sz. Goncsarko ezredes Kárpátalja polgári védelmi törzsparancsnoka, aki egyez­tető megbeszéléseket folytatott Berényi Levente mérnök, polgári vé­delmi ezredessel, megyei parancs­nokkal. — Novemberben új minisztériumot szerveznek Ükrajná- ban — tájékoztatta lapunkat Goncsarko ezredes. — A ka­tasztrófák megelő­zésére, felszámolá­sára, várhatóan még novemberben, a kor­mány létre hozza a polgári védelem és a rendkívüli esetek mi­nisztériumát. A szer­vezet koordinálja a polgári, a tűz- és a környezetvédelem­mel, valamint az ipari kataszt­rófákkal összefüggő feladato­kat, felkészít az ezzel kapcsola­tos teendőkre és beszerzi a szük­séges eszközöket. A minisztéri­um megszervezésétől azt remél­jük, hogy munkánkhoz több pénzt kapunk, és hogy egy eset­leges katasztrófa esetén a men­tő-, mentesítő munkában köz­reműködő szervezetek együtt­működése gördülékenyebb lesz. — Ezredes Úr! Lapunk érte­sülése szerint a határtól né­hány kilométerre negyven ton­na klórt tárolnak, amelynek a: esetleges robbanása után ke­letkezőfelhő megyénkben akár harminc kilométerre is eljut­hat. Milyen védelmi intézkedé­seket tettek? — Az említett településről a klórt már elszállítottuk, erről tájékoztattuk Berényi ezredes urat is. Mindkét me­gyére veszélyt jelenthet a hűtőtárolók működéséhez szükséges — egyenkét tíz-ti­zenöt tonna — ammónia, va­lamint a közúton és vasúton szállított egyéb vegyi anya­gok kiszabadulása és robba­nása. Sajnos, éppen úgy, mint önöknél, nálunk sem ismeri a polgári védelem a kamionok, tehervagonok rakományának tartalmát, így a veszélyes anyagok szállítását nem tud­juk nyomon követni. (Szerettünk volna választ kapni arra is, miért tároltak ilyen hatalmas mennyiségű ve­szélyes vegyi anyagot Bot- rágy on — Kárpátalján —, az országhatártól mintegy tíz ki­lométerre. Sajnos az ille­tékestől erre nem kaptunk vá­laszt.) Vonat alá esett Tegnap délután Újfehértón egy helybeli 44 éves férfi a már mozgásban lévő személyvonatról leugrott, és a sze­relvény alá esett. A szolgálattevő forgalmista kihúzta a szerelvény alól, így „csak” a lábán ment keresztül a vo­nat. A mentők a férfit súlyos, életveszélyes sérülésekkel kórházba szállították, az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Kékese tsz-telepén a tegnap reggeli órákban történt egy viszonylag szerencsés kimenetelű baleset. Egy Barkas kis­teherautó egy be nem látható kanyarban áttért az úttest másik oldalára, és egy szabályosan szembejövő kerék­párost elgázolt, akit a mentők nyolc napon túl gyógyuló sérülésekkel szállítottak kórházba. Lehetőség az együttműködésre New York állam egyetemének nemzetközi ügyekkel fog­lalkozó rektorhelyettese Reynold J. Bloom Ph. D. kedden és szerdán kétnapos munkalátogatáson vesz részt megyénkben. Látogatása New York állam kormányzója, George Pataki, ittjárta következtében jött létre, s funkciójában ő az első a várható vendégek sorában. Vendéglátója, Jobbágy Gábor, a Magánvállalkozásokat Fej­lesztő Központ igazgatóhelyettese, valamint Nyíregyházán dr. Popovics László, a Szabolcs-Szatinár-Bereg Megyei Vál­lalkozásélénkítő Alapítvány agrármarketing-centrumának igazgatója. Bloom úr kedden délelőtt rövid nyilatkozatot adott a nyír­egyházi televízió számára, melyben elmondta, melyek azok a területek, ahol lehetőséget lát az együttműködésre. Beszélt a régiónkban megteremthető — és a munkanélküli­ség ellen ható :— oktatási rendszerről. Kijelentette, hogy a State University of Név/ York már évek óta azon iparkodik, hogy oktatási rendszerei átadásával a magyar magánszektor fejlődését elősegítse. Befejezésül annak a véleményének adott hangot, hogy Sza- bolcs-Szatmá -Bereg megye és New York állam nagyon sok hasonlóságot mutat, főleg a kiváló minőségű gyümölcs és zöldségtermelés területén, ezért érdeklődése jelenleg legin­kább a mezőgazdaságban rejlő lehetőségek felé fordul. Lapunk 5. oldalán olvasható Bloom úr munkatársunknak adott nyilatkozata. Goncsarko ezredes

Next

/
Oldalképek
Tartalom