Új Kelet, 1995. május (2. évfolyam, 101-126. szám)

1995-05-02 / 101. szám

2 Belföld-külföld 1995. május 2., kedd nemzetközi Kijevi majális Sarló-kalapácsos vörös lobogók százaival és a kormányt elítélő feliratokkal vonultak végig hétfőn Kijev egyik főutcáján az ukrán baloldali pártok hívei, akik menetük vé­gén emlékgyűlésen idézték fel a régi május elsejéket. Rendőrségi források szerint 2500 rendőr vigyázott arra, hogy ne ismétlődhessen meg a tavaly november 7-én lezajlott összecsapás a kommunisták és a nacionalisták között. Gázrobbantók őrizetben Dél-Koreában őrizetbe vettek öt embert, köztük egy ki­sebb cég vezetőjét, azzal a váddal, hogy közvetve vagy köz­vetlenül felelősek a Tegu városában legalább 100 ember ha­lálát okozó pénteki gázrobbanásért. A Reuter szerint a halá­los áldozatoknak mintegy a fele iskolába tartó gyerek volt. 200 ember sebesült meg a robbanás következtében, hétfőn közel 140 személyt még mindig kórházban ápoltak. Keresik a szektavezért A japán rendőrség elhatározta, hogy a föld alól is előkeríti Aszahara Sokót, a tokiói metrón márciusban ejkövetett gáz­támadással gyanúsítható szekta alapítóját és vezetőjét. Most már a szó szoros értelmében a föld alatt kutatnak a nyomo­zók a titokzatos guru és újabb bűnjelek után, mert a szekta Fudzsinomijában lévő központjában egy rejtett alagsori trak­tust is felfedeztek. Előzőleg a Kamikuisiki falu melletti tele­pen, az Aszahara rezidenciájául szolgáló épületben kerestek föld alatti helyiségeket és átjárókat, ott azonban nem .találtak ilyesmit. Üres volt a fudzsinomijai központban felfedezett alagsor is. Horvátok Krajina ellen A horvát haderő mintegy 1500 katonája két oszlopban, keleti és nyugat irányból Okucani felé nyomul előre—je­lentette be hétfő déli sajtókonferenciáján Alan Roberts, a Nyu- gat-Szlavóniában állomásozó ENSZ-erők szóvivője. Roberts elmondta, hogy a hétfőn hajnalban indított offenzívá során a horvát erők elfoglaltak négy ENSZ-megfigyelőállást,-öt köz­pontot azonban megvédtek a jordán kéksisakosok. „A zág­rábi ENSZ-parancsnokság utasítást adott az ENSZ-erőknek, hogy a továbbiakban álljanak ellen a horvát támadásoknak” — idézte a szóvivőt a Tanjug. Keleti próbatétel A közös piaci tagság előkészületei nehéz próbatétel elé ál­lítják a csatlakozásra pályázó kelet-európai országokat, de nem kevésbé komoly feladat a szervezet bővítése az Európai Unió számára is — mondotta hétfőn a brit külügyminiszter. Douglas Hurd az Európa jövőjének szentelt londoni szakértői konferencián felszólalva kijelentette: 45 év központosított garázdálkodása után a piacgazdaság a vártnál hamarabb eresz­tett gyökeret Kelet-Európábán. Az átalakulás gyümölcseire azonban még várni kell, s jóllehet érthető a térség türelmet­lensége, Németország újjáépítése is arról tanúskodott annak idején, hogy a tartós jólét feltételeinek előteremtése időbe telik — fejtegette. Moszkvai megmozdulások Moszkvában és Oroszország számos nagyvárosában több­ezres megmozdulásokat tartottak május 1-jén. A szakszerve­zetek, a baloldali pártok és mozgalmak által szervezett fel­vonulásokon, nagygyűléseken a jelenlegi vezetés politikáját bíráló, Jelcin elnök és a kormány lemondását követelő szó­noklatok is elhangzottak. Moszkvában a szakszervezetek, a mérsékelt baloldali pártok, illetve Jelcin elnök kérlelhetetlen kommunista ellenzéke a kölcsönös elhatárolódás jegyében külön-külön emlékezett meg a munka ünnepéről. A Nagy­színház előtti téren tartott két nagygyűlés résztvevőinek együt­tes száma mintegy 25 ezer volt. Embargókijátszás Amerikai hírszerzési értesülések szerint görög vállalatok naponta több ezer hordónyi olajat szállítanak Albániába, ahonnan az üzemanyag zöme — megsértve az ENSZ tilalmi intézkedéseit — csempészutakon átkerül Jugoszláviába. Az év első hónapjaiban a csempészett olaj mennyisége ahárom- szorosára növekedett annak ellenére, hogy a tiranai kormány megígérte a szigorúbb ellenőrzőt. Kőolajár-emelkedés Emelkedett á'kőolaj világpiaci ára Bili Clinton amerikai elnöknek arra a bejelentésére, hogy még a héten be kívánja tiltani az amerikai vállalatok kereskedelmi és befektetési együttműködését Iránnal. A tilalom az elnöki .rendelet alá­írásától számított harmincadik napon lép életbe. Londonban hétfőn a júniusi szállítású északi-tengeri Brent-kőolaj ára hor­dónként 30 centtel emelkedett és 19,37 dolláron állt. UJ KELET Ismét Orbán Viktor az elnök Fidesz — MagyarPolgári Párt (Folytatás az 1. oldalról) A régi-új elnök arra reagált így, hogy a kongresszuson Trombitás Zoltán parlamenti képviselő egy sokak által szél­sőséges hangvételű felszólalás­ban bírálta a kormányzatot. Orbán szerint a piacon vagy az üzemekben elhangzó kormány­bírálatokhoz képest Trombitás Zoltán mondandóját „akadémi­ai kifinomultságú” nyilatkozat­nak lehet minősíteni. Azt is le­szögezte: a koalíció megítélé­se a polgárok egyre növekvő részénél sokkal durvább, mint ami a Fidesz kongresszusán el­hangzott. A polgári szövetséggel kap­csolatban a politikus úgy vélte: ez a lehetőség az ellenzéki pár­tok számára a választások előtti utolsó pillanatig nyitva áll. A küldöttek döntése alapján a párt alelnökei lettek: Ader Já­nos, Deutsch Tamás, Illés Zol­tán, Kövér László, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Szájer József es Varga Mihály. ,Az el­nökség póttagjai: Fried Miklós és Kása Lajos. Az eseményt záró sajtótájékoztatón Orbán — A Jugoszlávia ellen beve­zetett embargó a legnagyobb akádálya annak, hogy Bosz­niában béke jöjjön létre. Meg­érett a helyzet a szankciók fel­oldására, amely a legrövidebb út a háború felszámolására és a délszláv válság megoldására— hangoztatta Vladislav Jova- novic jugoszláv külügyminisz­ter hétfőn a magyar kollégájá­val folytatott megbeszélések után tartott sajtótájékoztatón. Jovanovic úgy vélte, hogy tartalmas tárgyalásokat folyta­Viktor a kongresszus legfonto­sabb eredményének A polgári Magyarországért című politikai programnyilatkozat megszüle­tését ítélte. „Mától kezdve a Fi­desz életében új időszámítás kezdődött, ugyanis már nem időszerű az a kérdés, hogy mi­ben változtunk. Csak össze kell hasonlítani az 1988-as és az 1995-öS programnyilatkozatot” —jelentette ki. A dokumentum szerint ha­zánknak „nem kisebb kérdést kell megválaszolnia, mint hogy Európa egyenrangú társorszá­gaként tudja-e átlépni a harma­dik évezred küszöbét, vagy le-- csúszik a világ végleg megre­kedt, nyomorba, káoszba és erőszakba süppedt, reményte­lenségben vegetáló nagyobbik részéhez.” Az előző kormány­nyal kapcsolatban a nyilatkozat leszögezi: „Az 1990-ben kor­mányra került úgynevezett ke­resztény nemzeti koalíció nem tudta kivezetni az országot, a gazdasági válságból, s ebben hibás gazdaságpolitikai dönté­sek is szerepet játszottak. Nem volt elég ereje ahhoz, hogy az tott Kovács Lászlóval. A ju­goszláv diplomácia vezetője bízik abban, hogy a magyar külügyminiszter a közeljö­vőben látogatást tesz Jugoszlá­viában a kétoldalú kapcsolatok, valamint Jugoszlávia és az EBESZ viszonyának megvita­tására. Hangsúlyozta: Jugoszlá­via az embargós feltételek mel­lett is eltökélt a nemzeti kisebb­ségek és az emberi jogok vé­delmében. A magyar—jugosz­láv viszony tekintetében a tár­gyalásokon szó esett a határ egyre romló gazdasági-szociá­lis feltételek mellett, parlamen­táris keretek között végrehajt­sa a teljes polgári átalakulást. A rendszerváltozás iránt őszin­tén elkötelezett politikai cso­portosulások — köztük a Fi­desz kudarca is ez,” A szöveg tartalmazza a kö­vetkező, több küldött által ki­fogásolt mondatot is: „1990 ősze, a mindössze fél éve hiva­talban lévő első demokratikus kormány hatalmát megrengető taxisblokád óta az alkotmányos intézményrendszer stabilitását is veszélyeztető szociális dema­gógiával az SZDSZ és az MSZP együtt ásta azt a vermet, amelybe az egész ország esett bele.” A dokumentum szerint a mai súlyos válsághelyzet felol­dásában csak az a párt tud köz­reműködni, amélynek szilárd értékrendje, s erre épülő jövő­képe van. A Fidesz önmagát a polgári jövő pártjaként, szabadelvű pártként definiálja, amelynek központi értékei a szabadság, a parlamentáris demokrácia, a szociális felelősség. menti együttműködésről és a Vajdaságban élő magyar ki­sebbség oktatásával kapcsola­tos szükségletek kielégítéséről. Kovács László kiemelte: Ma­gyarország számára fontos, hogy folyamatos legyen a po­litikai érintkezés déli szom­szédjával, amely kulcsszerepet játszik a válság megoldásában. Magyarország számára azért is fontos Jugoszlávia, mert a Vaj­daságban több száz ezer ma­gyar él, akiknek a sorsa nem közömbös Budapest számára. Szerb— horvát összecsapás Hétfőn hajnalban a nyu­gat-szlavóniai Pakrac körze­tében tüzérségi harc tört ki a horvát hadsereg és a krajinai szerb haderő között, a hor­vát gyalogság, valamint több harckocsi átkelt az ENSZ- erők ellenőrzése alatt lévő elválasztó övezeten — jelen­tették be zágrábi ENSZ-for- rások. Krajinai szerb jelen­tések szerint á meglepe­tésszerű horvát támadás el­lenére stabilak a szerb védel­mi vonalak. A harcok kitörését köve­tően a szerb erők ENSZ- fegyverraktárakat támadtak meg, hogy megszerezzék az ott tárolt nehézfegyvereket - mondta Susan Manuel ENSZ-szóvivő, majd hozzá­tette, hogy mintegy 500 hor­vát katona és egy harckocsi­zó egység hatolt be a világ- szervezet ellenőrzése alatt lévő térségbe. A heves tűz­harcban három Jordániái ENSZ-katona megsebesült. Az ENSZ illetékesei arról is beszámoltak, hogy hétfőn feggel katonákból, harcko­csikból és páncélozott szállí­tójárművekből álló konvoj indult el Nova Gradiskából Nyugat-Szlavónia keleti ré­sze felé. „A horvát parancsnokság az éjszaka folyamán beje­lentette, hogy haderíLátcso- pörtosítást fog végrehajtani, nem közölte azonban, hogy mi a célja a csapatok moz­gatásával” — mondta Ma­nuel, majd hozzátette, hogy az ENSZ-erőknél teljes ké­szültséget rendeltek el. Krajinai szerb jelentések szerint a horvát erők körül­zárták az ENSZ-erők tá­maszpontjait, a kéksisako­sok egy lépést sem tehetnek. Magyar—j ugoszlá v külügyi megbeszélések Orosz infláció Oroszországban áprilisban 8 százalékra mérséklődött az inf­láció havi üteme a márciusi 8,9 százalék után. Az Interfax em­lékeztet arra, hogy a mutató ja­nuárban még 17,8 százalék volt. Oroszország a Nemzetkö­zi Valutaalap 6,8 milliárd dol­láros készenléti hiteléért cseré­be azt vállalta, hogy a második félévben havi 1-2 százalékra mérsékli a pénzromlás ütemét. Nyugati szakértők közlése sze­rint a készenléti hitel első, 1,1 milliárd dolláros részletéhez Moszkva már hozzájutott. Feladták a reményt Az Oklahoma City-i merény­let helyszínén dolgozó mentő- csoportok hétfőn feladták az utolsó reményt, hogy tizenkét nappal a robbanás után bárkit is életben találjanak a romok között. Frank Keating oklaho- mai kormányzó közlése szerint a következő napokban nehéz- gépekkel fognak nekiállni a romok eltakarításának. Ki tűzte ki a győzelmi zászlót? A második világháború vége után ötven évvel kide­rült: a győzelmi vörös lobo­gót nem akkor és nem azok tűzték ki a Reichstag tetejére, mint akiket a hőstett végrehaj­tóiként ünnepeltek az egyko­ri Szovjetunióban. A Rosszijszkaja Gazeta egy olvasói levél nyomán beszá­molt róla: a dicsőségért foly­tatott versenyfutás, egy elsie­tett győzelmi jelentés, majd a nyilvánvaló tévedés elken­dőzése okozta, hogy a világ fél évszázadon keresztül tév­hitben élt. A vörös zászlót nem a hivatalos krónikákból ismert Bereszt hadnagy, illet­ve Jegorov és Kantarija őr­mester, hanem pár órával ko­rábban odaért társaik tűzték ki, akiknek hőstettéről gondo­san hallgatott a szovjet had­vezetés. A történet 1945 áprilisának végére nyúlik vissza, amikor véres utcai harcokat követően a harmadik szovjet hadsereg a Spree folyóig nyomult előre. A hadosztályok azon kísérlete, hogy „menetből” foglalják el a Reichstagot, a védők elkesere­dett ellenállása nyomán ku­darcba fulladt. A szovjet csa­patok ekkor megkezdték a fel­készülést az ostromra. Két, egyenként huszonöt emberből álló egységet hoztak létre: az első rohamosztagot egy bizo­nyos Makov százados, a máso­dikat pedig Bereszt hadnagy vezette. Makov csoportja a főbejárat felől, egy nagyobb alakulat fe­dezete mellett április 30-án este indított támadást a Reichstag ellen. Az épülethez érve a szá­zados nem várta be a fő erőket, hanem négyjémbere élén előre­nyomult és kézigránátokkal, géppisztolysorozatokkal utat törve a tetőre indult, s a kupo­lára este tizenégy óra előtt ki­tűzték a vörös zászlót. A másik osztag csak később ért a hely­színre.......................... A dicsőségért versengő pa­rancsnokok azonban hibát követtek el: már délután je­lentették az épület bevételét — holott a tüzérségi előké­szítés is csak este kezdődött, s az épületet a sötétség beáll­tával tervezték elfoglalni. Az elsietett győzelmi jelentést azonban továbbították, s a várva várt eseményről hama­rosan értesült a világ. Makov százados a zászló kitűzése után szintén jelentést tett: ennek továbbítása azon­ban a hiba beismerését jelen­tette volna, ezért a vétkes pa­rancsnokok hallgattak róla. Nem vették, figyelembe a későbbi tanúvallomásokat sem, amelyek pedig egyértel­műen Makov elsőbbségét bi­zonyították. A történelmi vi­tára végül a moszkvai védel­mi minisztérium hadtörténe­ti intézete tett pontot, amely igazolta a százados és embe­reinek hőstettét. MTl-Panoráma

Next

/
Oldalképek
Tartalom