Új Kelet, 1994. november (1. évfolyam, 189-214. szám)

1994-11-01 / 189. szám

UJ KELET MEGYÉNK ELETEBOL 1994. november 1„ kedd 3 Szerencsére csendes napok is vannak Arany érdemkereszt A Magyar Köztársaság Arany Érdem­keresztje kitüntetést vehette át október 21 -én Göncz Árpád köztársasági elnök­től Csányi Sándor nyíregyházi tűzoltó százados a Belügyminisztérium nagy­termében. Ebből az alkalomból kerestük fel őt. —Milyen kitüntetés ez és miért kapta? — Az érdemkereszttel 1991-től jutal­maznak, és parancsnokom elmondása szerint ez az első ilyen díj a megyében, amit az eddigi, 18 éven át végzett mun­kámért kaptam. — Hányán vehették még át ezt a dí­jat? — Rajtam kívül egy tűzoltó. — Hogyan kezdődött a pályája? — A tűzoltó munkában mindig is benne voltam, mivel a család férfitagjai közül visszamenőleg is elég sok önkén­tes tűzoltó volt. 1983-ban végeztem a Tűzoltó Tiszti Iskolában Budapesten, ami az első kárelhárító osztály volt ak­koriban. Azóta is ebben a munkakörben dolgozom. A másik csoportban a meg­előző tűzvédelemmel foglalkozó kol­légák feladata is rendkívül fontos, mert minél szélesebb körű a felvilágosítás, nekünk a mentő tűzvédelemben annál kevesebb dolgunk van. — Mi volt a legérdekesebb esete? — Erre nehéz választ adni, mert két egyforma tűz nincsen. A legmegrázóbb esetek mindnyájunk számára mégis azok, amikor gyerekek válnak a tűz ál­dozataivá. Ezekben az esetekben a gon­datlanság, vagy éppen a kíváncsiság váltja ki a helyrehozhatatlan tragédiát. Szerencsére mostanában egyre keve­sebb ilyen esethez hívnak ki bennün­ket. — Mi okozza a legtöbb problémát? — Általában az időjárás dönti el, mi­kor, milyen tűzhöz kell kimennünk. Ta­vasszal és ősszel a legtöbb gondot az avartüzek okozzák, nyáron pedig a szá­razság idején a betakarítással keletkez­hetnek lángok. Ennek alapja legtöbb esetben a gondatlanság. A hideg napok beköszöntével azokban a lakásokban szokott padlástűz keletkezni, ahol nincs megfelelően felülvizsgálva és karban­tartva a kémény és a fűtőberendezés. — Vannak ,,üres napjaik", amikor nem hívja önöket senki? — Szerencsére már az is akad. Ilyen­kor délelőtt elméleti előadások vannak, ismereteink felfrissítésére és újak elsa­játítására, valamint szerelési gyakorla­tok, amit állandóan felszínen kell tarta­ni, hogy a nap bármely órájában bizton­ságosan tudjunk menteni. — Miért szereti a munkáját? — Ha az ember munkája során azt tapasztalja, hogy másokon tud segíteni :— mindegy milyen formában nézzük —, meg nem bánhatja. Én ennek a hi­vatásnak köteleztem el magam, nagyon szeretem a munkámat és remélem, még sokáig űzhetem ezt a mesterséget. Krasznai Kata Szakszervezeti körkép (ii.) Érdekvédelem vitákkal A kérdéseinkre ezúttal a Dohányipari Dolgozók Szakszervezetének nyíregyházi titkára, Németh Gáborné válaszol. — Vizsgáljuk először a szervezettséget! — Dolgozóink kilencvenöt százaléka szakszervezeti tag. A rendszerváltozás ide­jén nagyobb mértékű kilépés volt tapasz­talható. A privatizáció után a kivált tagok nagy része újra kérte felvételét, mert rájöt­tek arra, hogy minél nagyobb a szervezett­ség, annál nagyobb erőt képviselhetünk az érdekvédelmi munkában. Érdekeinkért, jogainkért kissé keményebben kell har­colni, mint az elmúlt rendszerben, de a tár­gyalásokon nem játszunk alárendelt sze­repet. Erre egy példa: az új gazda már a privatizációs tárgyalásokon érdeklődött a szakszervezeti munkáról. Érdekesnek tűn­het, de szervezettségünk magas foka pozitívumként hatott. — Soroljon fel néhányat az eddigi na­gyobb eredményekből! — Érdekeinket egyeztetve elkészítettük az új kollektív szerződést. Kiharcoltuk, hogy a törvényes 1-6 hónap helyett 2-14 hónap legyen a végkielégítés alapja. Bértárgyalásainkon az emelést tizenöt százalékra sikerült feltornázni. — Milyen, a dolgozók javára történő intézkedések születtek a szakszervezet ja­vaslatára?-— Rendeztük a készenléti pótlékot és a túlórát. A cég szociális keretének elosz­tásánál egyetértési jogunk van. Az új gaz­da meghagyta az eddigi szociális költsé­geket, ami nem kis eredmény egy csökken­tett létszám esetén. Függetlenített szak- szervezeti vezető nincs, régebben sem volt, de a havi nyolcvan óra munkaidő­kedvezményt megkapja. Kizárólag tagdíj­ból tartjuk fenn magunkat, de a jóléti alap elosztásánál a vállalati tanácson keresztül közvetve ott vannak tagjaink. — Mire használják fel a csoport-va- gyont? — Éves terv alapján ennek egy részét segélyezésre, üdülési támogatásra, okta­tásra, továbbképzésekre, a sport és a kul­túra támogatására. A múltban is voltak ilyen jellegű támogatások, de az emberek egyre jobban megértik, hogy a szakszer­vezetnek nem ez az igazi feladata, hanem az érdekvédelem, és a dolgozók jogainak védelme, a jogsérelmek orvoslása, vala­mint az érdekképviselet. — Úgy tűnik, hogy az új gazdánál min­dent ki lehet harcolni, ami a dolgozók javát szolgálja. Hogy lehet ez? — A privatizált gazdaságban nem min­denhol a farkastörvények uralkodnak. Egy komoly igazgató számára fontos, hogy a termelőegységben jó hangulatban dolgoz­zanak az emberek, és nyugodt legyen a légkör. Ez később meghozza a maga gyümölcsét. — A privatizáció velejárója a leépítés. Mi erről a szakszervezet véleménye? — Természetesen mi is megvizsgáltuk ennek létjogosultságát. Sajnos a régi, ela­vult termelési struktúra és létszámgazdál­kodás miatt az állandó dolgozók egyhar- madát el kellett küldeni. A vidéki bevál­tóhelyek megszüntetése, a központi átvé­tel és raktározás bevezetése miatt ez szin­te törvényszerű lépés volt. Bizonyos te­vékenységeket vállalkozásba adtak ki. Ilyen például a vagyonőrzés, öltözőőrzés és a takarítás. A szezonon kívüli kényszer­tevékenységeket megszüntették — a sze­zonális munkákra idénymunkásokat szer­ződtetnek. Csak ez kb. kettőszáz főt érint. Az elkerülhetetlen leépítés következmé­nyeit enyhítendő a kedvező végkielégítés mellett elértük, hogy az elbocsátott dol­gozók elsőbbséget élvezzenek az idény­munkákban, hogy a legkipróbáltabb mun­kásokat most is a gyár autóbusza szállítsa be Nagyhalászból, Tiszatelekről és Hajdú- dorogról. A dolgozók érdekeiért továbbra is határozottan kiállunk, de ez nem jelent el­lenségeskedést. — Mire készülnek a közeljövőben? — Felsőbb szervünk az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete, ezért szüksé­gesnek tartjuk erősíteni a szervezetet kö­zépszinten. A legközelebbi kongresszu­sunkon szeretnénk elérni, hogy a Dohány­ipari Dolgozók Szakszervezete egységes álláspontokat tudjon képviselni, segítve ezzel a helyi szervezeteket. Fel fogjuk vet­ni egy egységes ágazati kollektív szerző­dés szükségességét, olyan általános ele­mekkel, amelyek minden dohányipari ter­melőegység számára kötelező érvényűek lesznek. - • • » F. Sipos József NEM TUDJÁK, ELÉG-E A PÉNZ A nagycsaládosok nyomában A -k. Makula János Döntött a kormány a magánlakás-építés támogatásának kedvezőbbé tételéről. A szociálpolitikai kedvezmény eddigi összegét mintegy három-négyszeresére emelik, és növelik a fiatal házasoknak és a leginkább rászorulóknak nyújtható önkormányzati támogatást is. így egygyer­mekes család esetén 50 ezerről 200 ezer forintra, kétgyermekeseknél 300 ezerről 1,2 millió forintra, háromgyermekes csalá­doknál 900 ezerről 2,2 millió forintra emelkedik a kedvezmény. Mi Nyíregyhá­za cigány lakosai között kérdezősködtünk, hogy mit szólnak mindehhez, s ez je- ^ent-e változást a családtervezési kon­cepciójukban? Makula János: — Szerintem ehhez további alaptőke kell, az meg nekem nincs. Egy gyermekem van, két-három gyer­meket vállalni csak ezért nagyon nehéz, mert többe kerülne az eltartásuk, mint amennyit a ház érne magában. Az én családtervezésemet ez a döntés nem be­folyásolja. Lakatos Lajosné: — Ne csörögjél már! — szól az egyik gyermekre, mielőtt a kérdésre reagálna. — Én már 1,2 milliót kapnék? Maga szerint ennyi elég lenne egy ház felépítéséhez és két gyermek felneveléséhez? Én már nem hiszek el semmit sem, mert segélyt sem kaptunk. Óvodába járnak a gyerekek. Az egyik az öt évet, a másik a hatot töltötte be. Ha oly­an cipőt akarok venni nekik, amit nem lökök el egyből, az kétezer forintnál kezdődik. Egy kereső van a családban, a férjem. Minden este 500 forintot kap. Al­kalmi munka, de mindennapos. így tizen­ötezer sincs belőle! Most fizettem be az óvodában a havi ebédpénzt, 1500 forintot. Szorítom a pénzt, hogy legyen. Most kértem nevelési segélyt, amire azt mondták, még el kell dönteni. Ezt mondták már egy, kettő s há­rom éve is, de még so­hasem adtak. Tóth Gyuláné: — Négy gyermekem van, akik óvodába és iskolába járnak. Nem is tudom, hogy mit tennénk! Összesen huszonnyolcezerből gazdálkodom, hat főre. — 2,4 milliót kap­nának. — Ha a házat fel is építenénk, a 28 000- ből nem tudnánk azt is, s magunkat is fenn­tartani. A gyermekek csak délig vannak az óvodában, mert az óvónő azt mondta, hoy nincs elég fek­vőhelyük. Ez nem le­het igaz! Az a baj, hogy cigánygyerekek. — Önöket sokszor megkülönböztetik azért, mert cigányok? — Bizony, hogy van olyan. Van bennük fajgyűlölet! Míg élünk, lesz is. Akárhogyan is legyen a cigány felöltözve, tisztán vagy koszosán, csak cigány, a magyar meg magyar. Rézműves Zoltán: — Jobb lenne 2,6 millióból lakást szerezni, mert most taná­csi lakásban élünk. Jobb az, ami a sajá­tunk, s nem a tanácsé. — Ez a hír tehát feldobja? — Majd gondolkodunk rajta. — Hány négyzetméteren laknak heten? Én nem tudom. •— Mennyi pénzből gazdálkodnak? — Nem sokból! A telepre járunk ki az asszonnyal. — ??? Guberálnak? — Igen. Rezet és alumíniumot kere­sünk. Összejön vagy ötezer hetente. —Az havonta húszezer! Nem sok. — Nem ér az semmit. Kajára és egy kis ruházatra azért jut. — Kinek adják el a rezet? — Debrecenből jönnek érte. Száz­ötvenet adnak kilójáért. A nevemben is benne van, hogy keressük a rezet. (?) Varga Attila Fotó: Bozsó Kati

Next

/
Oldalképek
Tartalom