Új Kelet, 1994. október (1. évfolyam, 163-188. szám)

1994-10-01 / 163. szám

2 1994. október L, szombat BELFÖLD-KÜLFÖLD UJ KELET Szombattól új rendőrségi törvény Október 1-jén, szombaton lép hatályba a rendőrségi törvény, amely a bűnüldözés hatékonyságának növelése érdekében megteremti a lehetőséget többek között a titkos információgyűjtésre, a vádalkura, fedővállalkozások létre­hozására, de arra is, hogy ezentúl a rendőrség engedélyezze, illetve ellenőrizze a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet. A jogszabályt fél évvel ezelőtt fogadta el teljes egyetértéssel a parlament. Az Alkotmánybíróság ülésezik a hét elején Az Alkotmánybíróság október 3-án és 4-én teljes ülést tart - tájékoztatta köz­leményében az MTI-t a testület. Hétfőn a grémium megtárgyalja azt az indítványt, amely szerint a pártok költségvetési támogatásának szabályai sértik a pártala­pítás szabadságának elvét. Napirenden szerepel az a beadvány is, amely a polgármesteri, illetve az országgyűlési képviselői tisztség összeférhetetlen­ségének megszűntetését kifogásolta. A testület megtárgyalja azt az indítványt is, amely szerint az alkotmányba ütközik, hogy devizakülföldinek minősülő magyar állampolgárok csak egyedi devizahatósági engedély birtokában nyit­hatnak betétszámlát. A Közoktatáspolitikai Tanács ülése A Közoktatáspolitikai Tanácsnak a jövőben komolyabb, hangsúlyosabb sze­repe lesz a döntéshozatalban - mondta Fodor Gábor művelődési miniszter a testület pénteki ülésén. Ehhez az szükséges, hogy a hétoldalú tanács minden tagja - a pedagógus szakszervezetek, a pedagógus szakmai szervezetek, a diák- és szülői szervezetek, az önkormányzati érdekképviseletek, a nem önkormányzati iskolafenntartók és az oktatásban érintett társtárcák - egyaránt rendelkezzék megfelelő információval. Göncz Árpád Franciaországban Göncz Árpád köztársasági elnök franciaországi látogatásának pénteki, utolsó napját a fővárostól 300 kilométerre levő Poitiers városában töltötte. A láto­gatásra elkísérte őt Alain Madelin, a francia kormány vállalkozási és gazdaság- fejlesztési minisztere is. Göncz Árpádnak átadták a város aranyérmét. A ma­gyar államfő köszönő beszédében azt hangsúlyozta, hogy Poitiers-ban a múlt és a jelen szerves kapcsolatának volt tanúja, s az itt látottak alapján mi is meg­próbálunk majd tanulni mindabból, amiből lehet. Zsúfoltabb program novembertől Az Országgyűlés a jövő héten másfél napos plenáris ülést tart, s várhatóan csak november-decemberben válik ismét zsúfoltabbá a program. Kóródi Mária, az Országgyűlés alelnöke a házvezetés szokásos péntek délelőtti sajtótájékoz­tatóján elmondta, hogy a jövő héten megkezdődik a visszamenőleges egyösszegű nyugdíjemelésről, valamint az expó lemondásáról benyújtott javaslat vitája. Az előbbi ügyében határozathozatal is várható. Intézkedés a külföldi diákok érdekében A tanulmányaikat idén megkezdő határon túli magyar anyanyelvű diákok többsége - mintegy 2500 fő - tanulmányi vízum nélkül érkezett Magyarországra, így nem kaphat tartózkodási engedélyt. Többségük képtelen megfizetni a tartóz­kodással kapcsolatos eljárás díját is. A mostani intézkedés szerint az említett költségek alól mentesülnek az állami, illetve az állami költségvetésből támoga­tott alapítványi ösztöndíjasok, amennyiben magyar nemzetiségüket igazolni tudják. Azok, akik nem rendelkeznek igazolással, egyedi kérelem alapján for­dulhatnak a hatóságokhoz költségmentességért. Kelet-európai régió a piacgazdálkodásban A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) kezdeményezésére novem­ber 10-12 között - első alkalommal Európa keleti részén - Budapesten rende­zik meg az európai régiók, városok gazdasági kamaráinak és önkormányzatai­nak hagyományos konferenciáját. A tanácskozás címe A kelet-közép-európai térség régióinak szerepe az európai piacgazdálkodásban lesz - közölte Keszt­helyi Péter, a BKIK főtitkára a várhatóan nemzetgazdaságilag is jelentős ese­ményt beharangozó pénteki sajtófogadáson. MÚOSZ-küldöttgyűlés Tisztújító küldöttgyűlését tartja a hétvégén a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Balatonszéplakon. A MÚOSZ pénteken megnyitott legfőbb fórumának résztvevőit Komlós Attila, a szövetség ügyvezető elnöke köszöntötte, majd a határozatképesség megállapítása után a küldöttgyűlés Rédey Pál elnökletével megkezdte első munkanapját. Feloldott ENSZ-szankciók Haitin Az ENSZ Biztonsági Tanácsa csütörtökön feloldotta azokat a gazdasági és büntetőintézkedéseket, amelyeket a testület tavaly és az idén hozott Haiti ellen - jelentette gyorshírben az AFP és a Reuter. A szankciók feloldására Warren Christopher amerikai külügyminiszter tett javaslatot, és azt a BT 13 igen sza­vazattal és kettő tartózkodással (Brazília, Oroszország) elfogadta. A 944-es sorszámot viselő határozat értelmében a büntetőintézkedéseket azonban csak egy nappal azt követően helyezik hatályon kívül, hogy Jean-Bertrand Aristide, a törvényesen megválasztott, majd később száműzött elnök visszatér a sziget- országba. Albániai kolera: tíz halott Albániai sajtójelentések szerint tízre emelkedett a balkáni országban három hete kitört kolerajárvány áldozatainak száma. M Önkormányzati törvény ellenzéki bojkottal A pótköltségvetés általános vitáját folytatta péntek délelőtti plenáris ülésén az Országgyűlés. Boldvai László, az MSZP vezérszónoka elsősorban azt próbálta érvekkel alátámasztani, hogy miért vált szükségessé a törvényjavaslat benyújtása. Sorolta az egyensúlyhiány okozta problémák mutatóit, utalva arra, hogy a folyó fizetési mérleg hiányáért - ráadásul eddig javuló cserearányok mel­lett - a külkereskedelem a felelős. A kialakult helyzetet értékelve a kor­mány úgy látta, hogy fennállnak a pót­költségvetés benyújtásának feltételei, hiszen az eredeti büdzsé végrehajtását je­lentősen veszélyeztető körülményekkel szükséges szembenézni. A 25 milliárd forintos általános tartalék 92 százalékát már az előző kormány felhasználta, holott az államháztartási törvény erre az időszak­ra csak 40 százalék elköltését teszi le­hetővé. Boldvai László végezetül arról szólt, hogy a pótköltségvetés elfogadása nem csupán az idei év „teljesítése” szem­pontjából fontos, hiszen 1994. és 1995. egységet alkot, a mostani döntések már a jövő év kereteit is meghatározzák. Zwack Péter független képviselő le­szögezte, hogy hazánkban szükség van a restrikciós intézkedésekre, de egy olyan program, amely csak a pénzügyi egyen­súlyra koncentrál, felborítja a társadalmi stabilitást. Egy ilyen gazdaságpolitika veszélyezteti a belső piacot, így elriasztja a tömeges keresletre építő külföldi tőkét is. A túlzott megszorítások következtében a hazai középosztály - amely az ország korlátozott vásárlóerejét jelenti - alól is kiszaladhat a talaj; a pénzügyi egyensúly pedig nem javul és tovább mélyül a válság. Összetett vizsgálatra van szükség, hogy világos legyen: a szigorítások belátható időn belül mennyit javítanak, illetve ron­tanak a gazdaság helyzetén. Kóródi Mária alelnök elnapolta a pót­költségvetésről szóló törvényjavaslat ál­talános vitáját. A parlament a délutáni órákban meg­kezdte a határozathozatalt az önkormány­zati törvénycsomagról. Ezt megelőzően Kuncze Gábor belügyminiszter foglalta össze az előterjesztés vitájában elhangzot­Szerdán láthatta vendégül Nyíregyhá­za Csurka Istvánt, a Magyar Igazság és Elet Pártjának elnökét. A Bessenyei téri református gyülekezeti házban beszél­gettünk vele. —Közelednek az önkormányzati válasz­tások. Mi az ön véleménye az elfogadásra váró önkormányzati választási törvényja­vaslatról? — Jelenleg úgy látszik, az országgyűlés el fogja fogadni a kormány által beterjesz­tett törvénytervezetet. E szerint az év végén várható önkormányzati választás egyfordulós lesz és nem vesz figyelembe sarokértékeket. Ez a kis pártoknak nem kedvez, sőt semmi esélyt nem ad. Ezért javasoltuk, hogy fogjon össze a nemzeti oldal, amit én szeretek magyar oldalnak nevezni. Ez a Magyar Demokrata Fóru­mot, a Kisgazdapártot, a Keresztény Demokrata Néppártot a Nemzeti De­mokraták Szövetségét és a MIÉP-et jelen­tené. Az ügy érdekében levelet intéztem a Magyar Fórumon keresztül 68 magyar értelmiséginek, akiket arra kértem, támo­gassák az elképzeléseinket. Már érkezett néhány válasz. — Mi célja ennek az összefogásnak? — Mindössze az, hogy a nemzetnek le­gyen módja tisztességesen választani. Ha ez nem jön létre, nagy a valószínűsége annak, hogy a szocialista és SZDSZ erőt nem tudjuk megakadályozni az előrejutás­iakat. A választójogot érintő módosítások kapcsán egyebek mellett hangoztatta, hogy az ötpárti egyeztetés fiaskója ellenére- ami egyébként nagy meglepetésként érte az egyeztetésre törekvő koalíciót - nem adja fel abbéli reményét, hogy a jövőben mégis csak sikerül egyeztetett álláspontot kialakítani számos kérdésben a kor­mánykoalíció és az ellenzék között. Kun­cze Gábor szerint az ellenzék számára a most lezajlott procedúra azzal a tanulság­gal jár, hogy az egyeztetés folyamatát nagyon komolyan kell vennie a jövőben. Ami az önkormányzati törvény mó­dosítását illeti, a belügyminiszter meg­ítélése szerint ezzel kapcsolatban szakmai vita folyt az ötpárti egyeztetésen. A beterjesztett módosító indítványoknak mintegy 80 százalékát az ellenzék kez­deményezte. Az elfogadásra javasolt mó­dosításokat tekintve pedig 60 százalékkal részesedik az ellenzék, 40 százalékkal pedig a koalíció. A határozathozatal megkezdésekor az ellenzékhez tartozó pártok, a Magyar Demokrata Fórum, a Kereszténydemokra­ta Néppárt, a Független Kisgazdapárt és a Fiatal Demokraták Szövetségének kép­viselőcsoportja demonstratíve elhagyta az üléstermet, bár ebbéli lépésüket nem in­dokolták a Ház előtt. Az Országgyűlés ezután 261 támogató és egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül módosította az alkotmányt, összhangban az önkormányzati és az önkormányzati választási törvény módosításával. A szavazást követően Pető Iván, az SZDSZ frakcióvezetője röviden visszatért az ellenzék kivonulásának incidensére. Hangsúlyozta: megítélése szerint semmi olyan súlyos sérelem nem történt, ami in­dokolta volna, hogy az ellenzék elhagyja az üléstermet. A koalíció nem állította őket kész helyzet elé, s a vita során sem jelez­ték, hogy súlyos, esetleg bojkottot is kiváltó sérelem érte volna az ellenzéket. „Úgy gondoljuk, hogy az az önkor­mányzati választás, amelyet a kormány- többség keresztül akar vinni, az a többpárti demokrácia elleni súlyos lépés, és mi eh­hez nem vagyunk hajlandók asszisztálni”- mondta Torgyán József az MTI érdek­lődésére, miután elhagyta az üléstermet. ban. Ennek pedig beláthatatlanok a követ­kezményei. Ebben a kezdeményezésben a MIÉP-et nem a megkapaszkodásvágy vezette, hanem a nemzet érdeke, — Van arra elképzelésük, hogy ha ez a nemzeti összefogás nem jön létre, akkor mihez kezd a Magyar Igazság és Élet Párt­ja? — Van erre az esetre is koncepciónk: a MIÉP kiszemel egy-két helyet az ország­ban, és ott indítunk egyéni jelölteket. Többre sajnos nem futja sem az erőnkből, A Független Kisgazdapárt elnöke, frak­cióvezetője a továbbiakban kifejtette, hogy az elmúlt időszakban számos alkalommal észrevételezték, hogy a jogállam kö­rülményei között elképzelhetetlen két hónappal a választások előtt annak szabá­lyain lényegesen módosítani. A pártelnök azt is elfogadhatatlannak tartja, hogy magában az önkormányzati törvényben is a demokráciával ellentétes változtatásokat kezdeményezett a kormánykoalíció. Surján László szerint az ellenzéki pár­tok színjáték tanúi. A nyári egyeztetési sorozat leállt, s az utóbbi időben is csak az egyik kormányzópárt mutatott kész­séget a megegyezésre, míg a másik „be­fékezett”. A KDNP elnöke kifejtette, hogy a kormánykoalíció alkotmánymódosítást akar megvalósítani az ellenzék együtt­működése nélkül. A pártelnök a kivonulás­sal kapcsolatban kijelentette: ez egy vészjelzés, ami szól magának a tör­vénynek, de szól a jelenlegi koalíciónak is. Az ellenzék kivonulása azt jelenti, hogy a formális jog erejével mindent megtehet a koalíció, de erkölcsileg vannak határok. Surján László végezetül annyit mondott: a történet arról szól, lesz-e alkotmányos diktatúra Magyarországon, vagy nem. Kérdésre válaszolva a KDNP elnöke kije­lentette: az ellenzék kivonulása spontán megmozdulás volt. Az elmúlt négy évben nem volt arra példa, hogy alkotmánymódosítás, vagy valamely alapintézmény működésének megváltoztatása legalább az ellenzék egy pártjának támogatása nélkül ment volna végbe a parlamentben - szögezte le az MTI érdeklődésére Áder János a Fidesz alelnöke. Éppen ezért a fiataldemokraták - mutatott rá Áder János, - veszélyes pre­cedensnek ítélik a történteket és úgy talál­ják, hogy ez szemben áll a koalíció ko­rábbi, a konszenzus keresésre tett fogadal­maival. Az alelnök kiemelte azt is: ahogy a Házszabály módosításánál lehetőség volt az egyetértés megszerzésére, most az önkormányzati törvénycsomag esetében sem az ellenzéken múlt a kudarc. A Fidesz egyébként sajnálja a kivonulás tényét, de szerintük egy ellenzéki pártnak jelen eset­ben nem volt más lehetősége arra, hogy fenntartásaira felhívja a közvélemény fi­gyelmét. sem az anyagi keretünkből. Azért utaztam ide, hogy megismerjem Szabolcs-Szat- már-Bereg megye pontos helyzetét. Több mint valószínű, hogy Debrecen, illetve Hajdú-Bihar, Csongrád, Makó és Buda­pest néhány kerülete beleillik az elkép­zeléseinkbe. — Kedden elhangzott a parlamentben Horn Gyula beszéde. A parlamenti pár­toknak lehetőségük volt a reagálásra, de Önöknek nem. Megtenné ezt most néhány szóban? — A Horn-beszéd engem egyszerűen Kádár Jánosra emlékeztetett. Azzal a különbséggel, hogy Kádár helyből erősebb volt, ha a dobogóra lépett. Horn összehor­dott hetet-havat. Olyan hibákat hozott fel, amit többnyire az ő emberei követtek el, akiket az Antall-kormány sajnálatos mó­don a helyén hagyott. Privatizációs vissza­élésekről beszél, de nem szól például a spontán privatizációról. A szavakon kívül azonban nem látjuk a változtatás le­hetőségét. A beszédnél élvezetesebb volt számomra az ellenzéki pártok vezérszóno­kainak hozzászólása. A legjobban Pető Iván válaszán döbbentem meg, mert nem lehetett eldönteni, hogy mellette vagy el­lene beszél. Ezt nagyon veszélyesnek tar­tom, mert ha ez a dolog kijut külföldre, látva ezt a bizonytalanságot, nem fogják tudni eldönteni, hogy érdemes-e befogadni maguk közé Magyarországot. Garamvölgyi Imre Fogjon össze a nemzeti oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom