Új Kelet, 1994. március (1. évfolyam, 5-8. szám)

1994-03-04 / 5. szám

I. évfolyam 5. szám Ára: 12,50 Ft 1994. március 4. Jönnek a lovas- rendőrök Csökken a bűnözés, de kegyetlenebbek a gyilkosságok ezer bűntett volt, ebből hét és fél ezer a nyíregyházi kapitányság területén (ami persze, nem azonos magával Nyíregy­házával). Mi is lenne a sláger ha nem az úgyne­vezett tulajdon elleni bűntett: három bűnesetből kettő lopás, betörés vagy ép­pen csalás, sikkasztás Csökkent ellenben az erőszakos, garázda bűncselekemények száma, és kevesebb ember halt meg gyil­kosság következtében (34). Minden gyil­kost elkaptak tavaly annak ellenére, hogy 12 esetben ismeretlen volt a tettes az első időben. Megjegyzendő: december utolsó harmadában öltek meg nyolc embert a 34- ből. Akkor nagyon összejött a zsaruknak... És ami azt illeti, ha kevesebb is volt az ügy nehezebb volt a munka - maga a főka­pitány állapította meg ,hogy sajnos, egyre kegyetlenebbek a gyilkosságok, s nem rit­kaság a fegyver sem. Jelenleg egyetlen olyan emberölési ügyük van, mely megoldatlan: a nyíregy­házi piac közelében 1992-ben talált női holttest rejtélye Folytatás a 7. oldalon Ukránok rabolnak ki ukránokat a négyes úton, Záhony és Nyíregyháza között. A legújabb divat: autóparkolóban vagy vala­mi módon leállítva a közeledőt - rabol­nak Ilyesmivel azelőtt nemigen találkoz­tak a megye rendőrei, ám 1993-ban már igen. Nem csoda, hogy újdonságszámba menő bűncselekmények is előfordulnak: tavaly (ha hiszi az Olvasó, ha nem) 12 millió idegen utazott át rajtunk autón, vonattal, busszal. Négy és fél millió külön­félejármű gördült át útjainkon a határ felől vagy felé menet.- Ez az elképesztő forgalom természe­tesen magával hozta a bűnt is - mondta tájékoztatóján dr. Hajzer László megyei rendőrfőkapitány - Románia, Oroszország Ukrajna sok kétes eleme felbukkant itt, már csak azért is, mert Nyíregyházán van az ország egyik legnagyobb „KGST-pia- cá\ Mindezek ellenére örvendetes, hogy nem nőtt, hanem csökkent a bűncselek­mények száma a megyében 1993-ban, mégpedig nem is kicsit: nyolcadával, 12 és fél százalékkal Összesen több mint 17 «d Sorters foto Szuperminoség és szuperárak Még mindig kettőt fizet — hámat kap-akció ALBUMRA és SOOTER’S FILMRE! Sőt: AJÁNDÉKFILM és 100 Ft filmvásárlási kedvezmény, ha nálunk dolgoztatja ki színes filmjeit! S­__________________________________________________________x Ké rdezzen és keressen * a nyíregyházi Centrum Aruháznál, mi segítünk! „Sooter’ s, ahol az Ön pénze sokkal többet ér!” n&a Egészségügyiek ultimátuma Béremelés vagy sztrájk A nyíregyházi megyei kórházból olyan in­formációkat kaptunk, miszerint a veszélyes munka­helyen dolgozók egy része nem írta alá az átsorolását, mert ebben nem szerepelt (ill 0 Ft-tal volt feltün­tetve) a bérpótlék. A nővéreknek megígért „ágy « ,,3 melletti” pótlékról is többféle variáció kering. Van olyan osztály ahol már februárban az emelt fizetést kapták meg a dolgozók, ám ez - nem tudni milyen ok­ból - nem volt általános. Ezért felkerestük a kórház igazgató főorvosát, dr. Séra Gyulát:- Konkrét időpontot, összeget nem tudok mon­dani a pótlékokat illetően, erről a gazdasági igazgatót kell kérdezni. Nincs tu­domásom arról, hogy az át­sorolással kapcsolatban problémák merültek volna feL Mivel a kórházban a kifizetések egységesek, minden változás egyszerre megy végbe, így a emelt bérek kifizetése is. Nagy János gazdasági igazgatótól megtudtuk, a kórházi dolgozók közalkalmazotti törvény szerinti kötelező alapilletményére a keret megvan, de a Kiürülnek a kórházi folyosók?... H. A. pótlékok kifizetésével kapcsolatban nem tud bizto­sat mondani Kérdésünkre elmondta, nem tud róla, hogy lenne olyan osztály ahol nem írták alá a bérbesorolást, ám ha ez mégis előfordult, csak a dolgozók járnak roszszul hiszen így a márciusi alap­bérük sem lesz megemelve A pótlékokkal kapcsolatban az EDDSZ ultimátuma az irányadó, vagyis március 7- éig ennek a kérdésnek ren­deződnie kelL Bár ennek a költségi­gényét felterjesztették, a minisztérium, és az egész­ségbiztosítási önkormány­zat szeretné a pótlékrend­szert egységesebbé, és raci­onálisabbá tenni Az biztos, hogy sem a nővéreknek beígért, sem pedig a veszé­lyes munkahelyen dolgo­zóknak járó, sem más pót­lékot márciusban nem fizet­nek. Hogy mikor és milyen formában, kiknek jár majd bérpótlék, arról csak március 7-e után tud bármilyen felvilágosítást adni A témáról interjút közlünk a3. oldalon Surján Lász­ló népjóléti miniszterrel. KDNP-kampánynyitó Nyíregyházán Az arasson, aki vetett! 2. oldal Hídfőállás Záhonyban Juhász Judit kormányszóvivő az MTI nyíregyházi szerkesztőségén keresztül az alábbi tájékoztatást adta az Új Keletnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye örökölt társadalmi gazdasági elmara­dottsága a 90-es évek elejére egyre növekvő foglalkoztatottsági és szo­ciális jellegű válsággal súlyosbodott A kormány felkérte a belügymi­nisztert hogy a környezetvédelmi tárca vezetőjének társfelelősségével, az érintett tárcák és a köztársasági meg­bízott a megyei önkormányzat vala­mint a települési önkormányzatok bevonásával dolgozza ki a megye fejlesztését szolgáló rövid— és kö­zéptávú programot Feladatként jelölte meg egy olyan részletes tanulmány elkészítését mely többek között vázolja a gazdasági övezet létesítésének feltételeit költség- és időütemezését is. Záhony és térsége gazdasági fej­lesztésének felgyorsítását indokolja, hogy fontos külkereskedelmi part­nereink felé az ésszerű szállítási útvonalak e térségen keresztül ve­zetnek. Tanulmányt kell készíteni, melyben tisztázni kell a gazdasági övezet létesítésének jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki feltételrendszerét A koncepció a záhonyi térségben egyfajta hídfőállás kiépítését tervezi Ukrajna és az észak-kelet-európai területek felé, és különleges gazdasági övezet létesítését javasolja. Az övezet az egész megye fejlődésének motorját jelentheti. A kormány kiemelt jelentőségűnek minősíti Záhony és térségének föld­gázellátás-fejlesztési programját és hozzájárul ahhoz, hogy a Terület- fejlesztési Alap tőkerészesedést sze­rezzen a fejlesztést megvalósító társa­ságban (B. D.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom