Új Ifjúság, 1984 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1984-01-03 / 1. szám

... ' ».hia December huszonnegyediké, dél­előtt. Ahogy közeledünk a Dunához, egyre jobban érezzük a csípős téli szél élét. Mint egy rossz borbély, be- le-belemehetsz az arcunkba. A három fiatal határőr látszólag egykedvűen halad előttem, alig beszélgetünk. Csak sejtem, mire gondolnak. Biztos vagyok benne, hogy kevésbé zavarná őket a kellemetlen téli szél, ha most a vasútállomás felé vezetne az útjuk, ha néhány órán belül szeretteikhez repítené őket a vonat. De hát nem lehet. Szolgálat az szolgálat. Kará­csony napján is helyt kell állni ugyanúgy, mint máskor, éberen kell vigyázni határaink sérthetetlenségét. A motorcsónakjuk a medencének becézett kikötőben vesztegel. A Duna vizét fel-felborzolja az erős szél, de a csónak mozdulatlanul simul a pal­lónak. Erős kötelek tartják, értették dolgukat, akik kikötötték. És értik most'is. Egy-két perc alatt útra kész a járőrcsónak. Nagy Róbert őrvezető, a csónak parancsnoka uta­sítást ad az indulásra. Elhangzanak a megszokott vezényszavak, és már fel is búg mind a két motor. Az indítás­nál Rencés Mihály közkatona segéd­kezik. de utána már szinte minden felelősség Bazso Lászlóra, a csónak kormányosára hárul. Utunk felfelé vezet a Dunán. Alacsony a vízállás, nagyon figyelnie kell a kormányos­nak, számtalan akadály nehezíti a manőverezést, főleg ha húsz-harminc kilométeres sebességgel kell hajtani árral szemben. Gyér a forgalom a Du­nán, de azért egynéhány teherhajó most is fel-felbukkan a látóhatáron. A Duna vízállása miatt most főleg osztrák hajók érkezésére kell számol­nia a három határőrnek. — Ritkán fordul elő szabálysértés — mondja a hajó parancsnoka —, de azért ébernek kell lennünk most is. Nem is történik semmi egész vé­•j, a három fiatal határét mégis Kencis Mihály szemlátomást örül, hogy letelt a szol­gálatuk. Mindig sietnek vissza a ka­szárnyába, de most talán ,még jobban, mint máskor. Karácsony estéjének kü­lönös a varázsa még a kaszárnyában is, s ők tudják, akik itt maradtak, most is mindent megtesznek azért, hogy meghitt „családias“ környezet­ben tölthessék el ezt az estét, ha a szolgálati kötelesség miatt nem lehet­nek a szülőkkel, testvérekkel, bará­tokkal. A kaszárnyában már az ünnepi elő­készület a tetőfokára hág, amikor megérkezünk. A járőrcsónak legény­sége siet, hogy rendbeszedjék magu­kat az esti ünnepségre. Rencés Mi­hályt várták talán a legjobban társai, mert fellép az esti műsorban. Még azt is megkérdezik tőle, hogy nem re­kedt-e be a csípős széltől, hogy tud-e majd énekelni. Mert Misi nélkül nincs műsor, ő a kaszárnya csalogánya. Este a fenyőfa mellett ismét talál­kozunk, de addig a konyha felé ve­szem az utam. Igaz, nemcsak azért, mert megéhez­tem a friSs dunai levegőn, hanem azért isj hogy megtudjam, mivel lepik meg a kaszárnyában maradt katoná­kat. — Ebédre finom káposztalevest és rántott halat kaptak a srácok — mondja Sári Milán, a konyha szolgá­latvezető szakácsa. — Ízlett mindenkinek? — Ogy érzem, igen. Most jobban odafigyeltünk az ízekre, meg az ada­gok is nagyobbak voltak, mint más­kor. Elvégre ünnep van! — Ogy hallottam, hogy nem vélet­lenül kaptál ezen a napon szolgála­tot. A bajtársaid és az alakulat tiszt­jei is kitűnő szakácsnak tartanak. — Tanult szakmám ez. Civilben egy rövid ideig pincérkedtem is egy boro­zóban, de az a gyanúm, ha leszere­lek, megmaradok a főzőkanálnál. — Otthon is te főzted volna pz ün­nepi vacsorát? — Nem hiszem, édesanyám még én­nálam is jobb szakács. Kár, hogy nem ehetek most az ünnepi főztjéből, de hát katonák vagyunk, még akkor is, ha fehér köpenyben a konyhában „állunk őrséget“. — Főzés közben eszedbe jutottak az otthoniak? — Igen. de azért semmi sem koz­máit oda. Csak furdalt a kíváncsiság, hogy mit találnék a fenyőfa alatt. — Mit szeretnél? — Nem is tudom. Amíg civilben voltam, mindig valami praktikus ajándékot kaptam, pulóvert, nadrá­got, inget, nyakkendőt, de most ilyes­mikre nincs szükségem. El sem tudom képzelni, mi lehet a fa alatt. — De azért biztos van most is szá­modra is valami alatta. — Biztosan! ■ — Na és mi lesz az ünnepi vacso­ra? — Húsleves, sült baromfi sok-sok körítéssel és sütemény. Horváth Tibor őrvezetőt, az alaku­lat ifjúsági szervezetének instruktorát már reggel is kerestem, de annyira el volt foglalva az ünnepség előkészü­leteivel hogy csak akkor tudtam vol­na vele beszélni, ha lemaradok a jár­őrhajóról. Szerencsére délutánra már elkészült minden, a fenyőfa is ott dí­szeleg a nagyterem szegletében, s a villangyertyák fénye a délutáni fél­homályban is már beragyogja az egész termet. — Mindig örömmel vállalok ilyen feladatokat — mondja Horváth Tibor őrvezető/— Ilyenkor úgy érzem, egy kicsit magamból is adok. másoknak. Civilben is rengeteg rendezvényt szerveztem, itt meg már ez a máso­dik karácsonyom. — Mind a kettőt a . kaszárnyában töltötted? — így jött ki. Jó lejt volna haza­menni, de vannak, akiknek erre na­gyobb szükségük volt mint nekem., Néhány társam már nős, gyerekeik vannak, esetleg a szüleik betegek, idős emberek. Ök jobban hiányoztak volna az ünnepi asztalnál. mint én. — Délelőtt a program felől akar­tam érdeklődni. — Néhány perc múlva kezdődik. Ogy érzem, tetszeni fog. December huszonnegyediké este hat óra. A fenyőfa beragyogja a ha­tárőrök alakulatának nagytermét. Je­len van mindenki, akit a szolgálat nem szólított máshova. Tisztek, altisz­tek, közkatonák várnak a parancsnok ünnepi köszöntőjére. Az alezredes be­széde most néhány perccel hosszabb­ra nyúlik, mint máskor, mert más ez a karácsonyi este itt is, mint a többi. Ezen az estén tudja meg mihdenki,’ hogy egész évi kiváló munkájukért megkapták a „Példás Alakulat“ címet. A fenyőfa fényénél is jól látni, mi­lyen büszkeséggel tölti el a bejelen­tés a jelenlevőket. Ezen az estén, a kultúrműsorban, Misi hangja talán még tisztábban cseng, mint máskor, pedig .alig két órája, hogy visszajött a csípős dunai szélben töltött szol­gálatból. KA^C^SAI IMRE Érettségi találkozó -10 év után Vörös Veronika tanárnő a duna- szerdahelyi (Dun. Streda) alma mater egyik virágillatú osztáiyáua várta vissza az onnan 10 évvel ez­előtt „kirepült gyerekeit“ Gondos szülőként rendezte el a tablót, és táskájában ott lapultak az Űj ifjú­ság régi számai is, amelyekben az osztály diákjairól írt a lap. ■— Különös érzés tíz év ucán ta­lálkozni olyan' összetételben ve­lük, mint akkor, amikor meg gyenge, védtelen emberekkel áll­tam szemben. Sajnos, az ötéves osztálytalálkozó elmaradt, .így ez a mostani többszörösen is értékes számomra, hiszen olyan diákjaink is vannak itt, akiket nem láttam, amióta leérettségiztek. Csodálatos érzés hallani, hogy egyetemet, fő­iskolát végeztek, felelősségteljes posztokat töltenek be, jó szülők, barátok, embertársak váltak belő­lük. Ilyenkor érzi a pedagógus, hogy ebben az ő munkája is ben­ne van — mondja Vörös tanárnő, miközben valami különös, megiejt- hetetien titokzatosság jelenik meg az arcán, s én egyszeriben megér­tem, hogy számára a pedagógus- pálya több, mint foglalkozás — hivatás: Ezt nem lehet „csinálni“ lelkesedés, elkötelezettség nélkül, elvben hinni kell, s aki nem hisz benne, képtelen arra, hogy tanít­son, neveljen. De menjünk tovább, és próbál­junk valamit megtudni arról, ho­gyan alakult az első dunaszerüa- helyi gimnazisták sorsa. Vajon he­lyesen mutatták-e nekik az utat lámpásaik? Biztosan, hiszen a har­mincegy diák K&Cegy sincs, aki ne találta volna meg a számára legmegfelelőbbet. A sikeres érettségi után az osz­tályból többen elindultunk az egye­temek, főiskolák felé. A gondtalan középisőolás diákéletet vizsgaidő- szakok, cigarettafüstös éjszakák, vaskos könyvek és a füzetek vál­tották fel. Karikás szemmel ültünk a vizsgáztatók előtt, s ezerszer megfogadtuk, hogy ezentúl becsü­letesen eljárunk az előadásokra, szemináriumokra, csak ez a vizs­ga sikerüljön. A hajtást aztán me­gint lazítás követte megint. Mozi- és színházlátogatások, építőtábo­rozások közben észrevétlenül el­érkezett az államvizsga s a dipio- makiosztó ünnepségen azt hittük, hogy miénk a világ. Osztályunkból Horváth Ilona, Madi Ilona, Illényi Éva, Fikész Éva, Csibrai Elvira és Vaskó Zsu­zsanna a pedagóguspályát válasz­tották, Kovács Erzsébet és Lelkes Margit pedig mérnöki diplomát szerzett. Nyolcán szakosító iskolát végeztek, s ma felelős beosztás­ban dolgoznak. Mindezt‘Vörös tanárnő mondja', s amikor László Irénre terelődik a szó, elhatározom, hogy felkere­sem őt a tallósi iskolában. Megtudom, hogy Irén nemcsak jó pedagógus, hanem aktívan dol­gozik a helyi Bartók Béla Vegyes­kórusban, tagja Dunaszerdahelyen a Pántlika zenekarnak, s nemrég egy tankönyv összeállításában is közreműködött. Irén is tanítvá­nyairól kezd beszélni, éppígy, mint az érettségi találkozón Vö­rös tanárnő. így adják át pedagó­gusok tanítványaiknak a tudásu­kat, titkaikat, hogy gazdagodva, ők is másokat gazdagíthassanak. A kilenc diplomás közül hatan a pedagóguspályát választották, és nem véletlen, hogy közülük többen magyar, illetve orosz nyelv taná­rai lettek. Lehet-e nagyobb elégtétel a ta­nárnak, mint diákjai elismerő te­kintete?! S vajon elégtételnek számíthatjuk-e azt, ha a diák ha­sonlóképpen akarja hasznossá tenni önmagát, mint példaképei?., Biztosan. Vontszeníű Rita Szalagavató előtt A legelső napon úgy indultunk el otthonról, hogy új életet kez­dünk. Azt hittük, a kamaszkor örök, s ez a remek felismerés el­feledtette, hogy az új iskola, a- melynek kapuján beléptünk, ne­hezebb mint az előző. Persze, ez csak a legelső benyomás volt. Az elsőmapokban visszhangzott a tan- j termünk, mindenki meg akart is- j merni mindenkit, barátokat sze- ! reztünk. Megismertük bévülrtől a | sulit, minden órán kölcsönös ts- : merkedést tartottunk tanáraink­kal ... ' i Ugye valahogy így* kezdődőit a mi történetünk négy évvel ezelőtt. I A folytatást pedig mindenki maga választotta. Kialakult a sorrend a tantárgyak fontossága között, ké­sőbb kitapasztaltuk azt is, hogy hol lehet egy kicsit lazítani, hol kell rákapcsolni, de tanulni min­dig tanultunk. Tagadhatatlan, a tanárok közül is választottunk kedvencet, de minden tanárunkat diákhoz illően tiszteltünk. A diákélet gyönyörű, az építő­táborok szabad, feledhetetlen lég­köré éppúgy, mint egy-egy fizika­dolgozat. Ahol összetartó az osz­tály, remek dolgokat lehet művel­ni. Mondjuk Luca-napkor palacsin­tát sütni, izgulni, odaragad-e, vagy osztályt cserélni egy másik osz­tállyal, s a tanárral együtt derül­ni, hogy végre ránk talált. Tudom, most mosolyogsz, pedig hidd el mi komolyan vettük a diákbulikat. Nem tagadom, voltak rossz napok, kétségbeesett pilla­natok is. Valami titkos erő ilyen­kor mindegyikünknek azt sugnlta: „Fel a fejjel, ez a diáksors!“ Ek­kor rendszerint egy szivacscsata következett, amely egész napra „feldobta“ az embert. Jó lenne ismét elsősnek lenni. Ott ülni a tanévnyitón, élvezni, hogy* rajtunk van mindenkinek a szeme, aztán sokszor éjjelekig ta­nulni, hogy ne okozzunk csalódást, és jogosan bízzanak bennünk. Ugye te sem hitted-az elején, hogy ilyen gyorsan tudnak repülni az évek, s most öltönyt veszel, nyak­kendőt kötsz, és szalagavatóra mész? Mindnyájan tudjuk — az érettségi még előttünk áll, de ezen az estén a.gondolatot félretesszük. A lányok majd pityeregnek, a fiúk férfiasán „szipognak“, és a fal az álom és valóság között las­san omlani kezd ... B. J. a ÍZ. B-ből őrszolgálat a Dunán Horváth Tibor őrvezeti

Next

/
Oldalképek
Tartalom