Új Ifjúság, 1982. január-június (31. évfolyam, 1-26. szám)

1982-04-06 / 14. szám

2 Hü „Kísérletező fiatal kEne“ ’Ä véletlen úgy hozta, hogy összeta­lálkoztam Köteles Ágostonnal, a Bodo- 161 (Budolov) Efsz elnökével. A Kas- sa-vldéki Járás legnagyobb gazdaságá­nak Irányítóját nemigen kellett faggat­nom, hiszen „gyakorló“ riportalany, így kérdések közbeiktatása nélkül adom közre monológját: „Tíz éve hat község hat szövetkeze­téből alakult a 6500 hektáros, 850 ta­got foglalkoztató szövetkezetünk. Ä kezdeti bizalmatlankodás a múlté. Ma már egyformán élvezzük az összevonás előnyeit és hátrányait. Hátrány, hogy korábban egy-egy falu lakossága a sa­ját községe földjeit sokkal inkább a magáénak érezte, szerette, féltette, mint most a nagy közöst. Előny: olyan gépeink lehetnek, amelyek korábban egy kis szövetkezetben elképzelhetetle­nek lettek volna. Szakosított szövetkezet vagyunk, ugyanis még két gazdaság összesen 3800 tehenének utódait ml gondozzuk, neveljük. Hogy milyen körülmények kö­zött? Nos, egy férőhely 36 ezer koro­nába kerül. Körfejőházas, szabad tartá- sos elhelyezésről van sző, ahol nyolc­van tehenet egy fejő két és fél óra alatt megfej, természetesen az ügyes és drága gépekkel. Van 5000 hektár szántónk, 4800 szar- vasmarMnk, 1000 sertésünk. Évi telje­sítményünk 101 millió korona. No, ezt csak azért mondom, mert van egy 25 embert foglalkoztató kőbányánk Is, a- melynek nagyobb a jövedelme, mint a mezőgazdaságnak. Szövetkezetünkben az átlagkereset 2400 korona: van, aki ezer koronát se kap, van olyan házaspár is, amelyik tízezret visz haza havonta. Persze be­lőlük kevés van, mármint az állatgon­dozókból, pedig ők keresnek a legjob­ban. Kicsi, valóban kicsi a számuk. S a legtöbbje már nyugdíjas. A fiatalok nemigen Jönnek a tehenészetbe dolgoz­ni. Igaz, megvan annak is az oka. Mert mit mondott a felszabadulás után apa a fiának? Tanulj, mindenáron tanulj, nehogy paraszt legyen belőledl Küldte őt Iskolába, taníttatta mindenáron, hi­szen a háború előtti világban a parasz­ti munkának nem volt becsülete. A földműves apa inkább rossz borbélyt, kőművest, cukrászt, mérnököt csinált a fiából, de a mezőgazdaságba nem­igen engedte. így maradt kaszálatlan a rét, a sáncpart, így felejtették el a fia­talok, hogy föl lehet kelni hajnali négy­kor is, megetetni az állatokat, elvégez­ni a ház körüli munkát, így lett az is­tállóból garázs, a kaszából rozsdás vas, és közben a fiatalok nem tanulták meg­becsülni a föld, a termőföld adomá­nyait sem. Hazardíroznak az élelem­mel, a kenyérrel: tonnaszám gyűlik a városok kukáiban a kidobott étel. Nem ételmaradék: étel! Járok a szepsi mezőgazdasági isko­lába heti négy órát előadni. Ott mindig mondom a gyerekeknek: földünk négy- milllárd lakosából csak minden harma­diknak van tele a bendöje, és ma a világon a mezőgazdasági termelés nö­vekedése csak évi két (2!) százalékot mutat, ami nagyon kevés. Ha így halad tovább, elérjük, hogy nem az olajsejkek dominálnak majd a világpiacon, hanem azok, akiknek élelmük: gabonájuk és húsuk van. Szerény véleményem sze­rint béke. Igazi béke Is csak akkor lesz, ha többé nem lesz éhes száj! Eh­hez pedig elkerülhetetlenül szükséges az is, hogy a falusi embernek ne kell­jen az üzletben vennie a tejet, vajat, tojást, hanem saját magának megter­melje. Tudom, a sok ránk szabott feladatot nem könnyű megvalósítani, mert míg a mezőgazdaság technikai ágazatai iránt nagy, nagyon nagy az érdeklődés, addig az állattenyésztésben és a nö­vénytermesztésben roppant kicsi. De nem kesergek, mivel azt vallom, hogy aki sír, attól még azt Is el kell ven­ni, amije van. Már csak azért sem, mert nálunk száz emberre tizenöten ál­lítják elő a szükséges élelmiszert, s ez az arányszám világviszonylatban na­gyon rossz. így azon fáradozok, hogy kevesebb munkaerővel még többet tud­junk termelni. Hozzá kell szoknunk majd ehhez a gondolathoz Is, mert a gazdaságosság Jegyében csak ez az egyedüli Járható út, no meg a magas fokú technika alkalmazása és az együtt­működés. Kitűnőek a kapcsolataink a magyar- országi encsl termelőszövetkezettel. Tudjuk, hogy egyformán süt ránk a nap, esik az eső, hogy egyformák a ter­mészeti adottságaink, a gondjaink, a sorsunk. Kell ez a kapcsolat, hiszen az egykori paraszt se tudta elképzelni, hogy ne beszélje meg szomszédjával a gondjait, ne cseréljen tapasztalatokat. Nincs ez másképp ma sem. Hogy mit tudunk mi adni? Eredményeink titkát, kudarcaink okát, sok-sok mezőgazdasá­gi gépet, mert a gépellátás tekinteté­ben mi Jóval előbb Járunk magyarorszá­gi barátainknál. A gépek fejében vi­szonzásul a napraforgó- és a kukorica­termesztésben szerzett tapasztalataikat adják át nekünk az encslek, arról már nem is beszélve, hogy dolgozóink köl­csönösen látogatják egymást: ml meg­hívjuk az ottani szövetkezeti tagokat a Tátrába, a mieink meg a Balatonhoz és Hajdúszoboszlóra mennek üdülni. De visszatérve még a fiatalokhoz, sajnálattal kell elmondanom, hogy a 850 tag közül mindössze 16 a főisko­lát végzett, s Jelenleg' is csak nyolc főiskolai ösztöndíjasunk van. Kéne még sok ügyes. Jó fejű, az újtól nem visz- szariadó, bátran kísérletező fiatal, aki­nek szívügye a mezőgazdaság, aki sze­reti a munkát, a mindennapi munkát. A ránk váró feladatok egyre nagyob­bak: mindezt csak képzett, odaadó szakembergárdával tudjuk megoldani, s hiányukat máris érezzük. Az alkal­mas szakembert pedig szívesen fogad­juk!“ —er— F eje, keze, lába acélból, szeme villo­gó villanykörte, a szája helyén meg hangszóró. Egy ormótlan, lassú já­rású fémbe öntött emberalak, amilyet már egynémely scl-fl filmben láthattunk. Azt hlszeöi. ilyen kép jelenik meg képzeletünk­ben, ha azt a szót halljuk, robot. Ha az ember netán lát egy igazi, a mai műszaki fejlettségnek megfelelő szinten dolgozó ro­botot. esetleg elmegy mellette anélkül, hogy különösebben felfigyelne rá, hiszen a kép­zeletbeli robothoz egyáltalán nem hason­lít. Talán ezért Is érdemes volt megnézni a Brnóban február 17—23-ig tartó hármas kiállítást, amelynek egy része a robotok­kal foglalkozott. Törvényszerű követelménye a fejlődés­nek, hogy nemcsak a megerőltető fizikai munkától mentesitik az embert a gépek, hanem az egyhangú, lélekölő foglalatosság­tól, az egészségre káros munkafolyamatok­tól Is. és számítani lehet rájuk ott, ahol az emberi pontosság (pontatlanság) nem elégséges. Hogy ez mennyire lehetséges nálunk, ezt mutatták be Brnóban. Az egyik gép hegesztett— nem is egyszerű munkadara­bot —. a másik vég nélküli türelerrmel ra­kosgatott egy munkadarabot, a harmadik felületi sajtolást vagy más megmunkálást végzett. Laikus számára talán nem is volt eléggé világos, hol és hogyan is lehetne mindez alkalmazható. A témát vagy misz­tifikáljuk. vagy ha szóba kerül, csak le­gyintünk: ez a tudósok dolga, ezzel ök fog­lalkoznak. Pedig ha nem akarunk sokáig egy helyben topogni ebben az ágazatban, akkor egyre inkább el kell terjeszteni az ipari robotokat. Ezt a célt tűzte a szak­mában dolgozó vállalatok és szakemberek élé a 07 jelzésű állami program. A prog­ram fő koordinálója és irányítója a pre- äovi Fémipari Kutatóintézet (VUKOV). Brnó­ba Is ők hozták a legnagyobb kiállítási anyagot. A PR—32 E, UM—160, Robomatlk —01 és más jelzések, de maguk a berendezések sem mondanak azok számára sokat, akik nem alapos Ismerői a szakmának. A leg­többjük még kísérleti stádiumban van, hi­szen a fejlesztés nem fejeződik be ott, ahol már valamit el tudunk végeztetni a robo­tokkal, be kell őket építeni a gyártási fo­lyamatba, Illetve gyártani Is kell őket. En­nek lehetőségeit a kiállítást kísérő konfe­renciákon, szakmai megbeszéléseken keres­ték a szakemberek, az érdekelt üzemek és intézetek képviselői. Itt már szóba kerül­tek azoknak a külföldi cégeknek az ered­ményei Is, amelyek nem vettek részt a ki­állításon, például néhány Japán gyáré. A hazai specialisták közül néhányan szemé­lyesen Is meggyőződhettek Japánban arról, hogy a robotlzálás rajtját egy kissé elalud- tuk, de elaludta egész Európa is. A fejlesztés felgyorsításának leghatáso­sabb módja a nemzetközi együttműködés lehet, a kiállítás is e cél jegyében zajlott. Csodákra természetesen nem várhatunk, ezért is bosszantó az, amiről az egyik szak­ember, az említett preäovi kutatóintézet munkatársa panaszkodott. Nagyban gátolja a fejlődést a megfelelő hidraulikus, légnyo­másos és szervoberendezések, az elektro­technika, főleg a mikroprocesszorok hiá­nya, de hiányoznak olyan előkészített mun­kahelyek is, ahol lehetővé válna a robo­tok nagyüzemi kihasználása. Remélhetőleg egyre többen felismerik majd ennek a prog­ramnak a fontosságát és sikereit, az em­lített hiányosságokat fokozatosan felszá­molják, a lemaradást pedig behozzák. Min­denesetre Jó lenne, ha a Robot 82 kiállítás nem csak rövid Időre bolygatná meg a ro­botlzálás állóvizeit, főleg az érdekeltek fan­táziáját.- Szénásl György F úvós zenekar a kijelölt épület előtt, plonírvezetől egyenruhába öltözött fiatalok, piros nyakken- dős pionírok, a SZISZ Járási bizottsá­ga elnökének Ünnepi megnyitója, majd a gyermekek bevonulása hatalmas taps közepette, versek szlovákul és magya­rul, virág és ajándék a vendégeknek. Ugye Ismerős a kép? Bármelyik dél- -szlováklai Járási székhelyen lejátszód­hatott volna az elmúlt hét szombatján, amikor a pionírdolgozók értékelték az elmúlt évek munkáját. Am a már meg­szokott ünnepi aktusokon kívül min­denütt más volt, mindenütt más-más tartalommal töltötték meg a tanácsko­zást, tekintetbe véve a helyi lehetősé­geket és adottságokat. Szinte parancs­ként hatott a gyermekek kérése: nevel­Űj erőt adnak a csillogó gyermek­szemek jetek úgy bennünket, hogy a haza hasznos polgárai lehessünk. Ró­luk, a gyermekekről beszéltek, a pio- nírszervezet múltban elért eredményei­ről, a Jelenről, de főleg a jövőről. Hogyan is fogalmazta meg a fent fel­vetett gondolatokat Kalmár Imre, a SZISZ Komáromi (Komárno) Járási Bi­zottságának plonírtltkára az általa elő­terjesztett beszámolóban? „Nyugodt lelkiismerettel megállapít­hatjuk, hogy járási pionírszervezetünk- ben az elmúlt három évben elég lehe­tőséget teremtettünk arra, hogy gyer­mekeink, a szikrák és a pionírok az adottságuknak megfelelő módon ve­gyék ki részüket a fejlett szocialista társadalom építéséből. Járásunkban dolgozó úttörökollektívák olyan reális munkafelajánlásokat tettek, amelyeket szorgalmasan teljesíthettek is. Köz­hasznú munkájuk végzése arra irányult, hogy a legfontosabb tennivalókat segít­sék elő. Kétszázkllencvenezer órát dol­goztak le társadalmi munkában, hogy segítsék a Nemzeti Front választási programjának teljesítését. A mezőgaz­dasági teendőkből is kivették részüket a pionírok. A nyári és az őszi mun­kákban 114 ezer órát dolgoztak le. Még néhány adat, mely a közhasznú munka legékesebb bizonyítéka: a pio­nírok 11 300 fát és díszbokrot ültettek ki, 798 500 kg vasat, 1 millió 840 500 kg papírt, 339 390 kg textilhulladékot, 157 300 kg gyógynövényt gyűjtöttek. Munkafelajánlásukkal köszöntik pionír­jaink a SZISZ III. kongresszusát is“. Hadd idézzük a vitában felszólalók egy-egy gondolatát. Hodek Márta, éke­li alapiskola; „Az emberek műveltségi szintjének emelése alapvető feladat. Pionírjaink tevékenysége a népművészet ápolásában is megnyilvánul. Mi sem bi­zonyítja Jobban, mint az a tény, hogy díjakat, elismerő okleveleket nyernek a különböző versenyeken.“ Pintér Ist­ván mérnök, a Békevilágtanács tagja; „Célunk olyan fiatalokat nevelni, akik a béke aktív harcosaivá válnak.“ Sár­kány Katalin, komáromi alapiskola; „Nekünk, felnőtteknek úgy kell irányí­tani a gyerekeket, hogy alkotó módon végezzék a pionírtevékenységet. Csin­talan Zsuzsanna, komáromi alapiskola; „Hagyjuk a gyermekeket játszani. Még a honvédelmi nevelést is játékosan ta­nítsuk“. Már hagyományos Jó kapcsolat van a komárnól és a komáromi járás ifjú­sági szövetségei között. Most is eljött Rigó Mária, a KISZ Komáromi Járási Bizottságának titkára és a magyaror­szági úttörőmozgalom tapasztalatairól beszélt. Egyebek között hangsúlyozta; „Megnőtt a gyermekek körében a po­litikai kérdések iránti vonzalom. Ezért hoztuk létre a kis politikusok körét, hogy ott érthető módon választ kapja­nak a napi politikai kérdésekre az út­törők. Nekünk vezetőknek mindig új erőt adnak a csillogó gyermekszemek.“ Harcsó Ildikó, perbetel (Prlbeta) a- lapiskola; „Nem lehetünk közömbösek a mozgás és a turisztika iránt. Az ösz- szes gyermek rendszeres tornáztatásá- ra meg kell teremtenünk a feltételeket, és a legjobbakat aktív sportolókká ne­velni.“ Szabó Imre, a járási pártbizott­ság titkára; „Az ifjúság és a gyerme­kek iránti érdeklődésünk nemcsak az ünnepi alkalmakkor erősödik tel, ha­nem naponta figyelemmel kísérjük har­monikus fejlődésüket. Nem fogadhat­juk el azt a véleményt, hogy a mai szülőknek nincs idejük a gyermekne­velésre. Ezt csak olyanok állíthatják, akiknek fontosabb a víkendház, az au­tó és más anyagi Javak halmozása és hajszolása." Rumiová Éva, ógyallal (HurbanovoJ szlovák alapiskola; ,,A pionírnyár mindazoknak gazdag él­ményeket ígér, akik hajlandók bekap­csolódni a mozgalmi tevékenységbe. Hutvágner Sándor, a SZISZ SZKB pJ,o- nírosztályának vezetője: „Kell, hogy választ adjunk gyermekeinknek azok­ra a kérdéseire, melyek a Jelenlegi vi­lághelyzettel függnek össze. Nagy szükség van most erre, amikor az in­formációk tömkelegé zúdul rájuk.“ Mé­száros Ferenc, a Gútai (Kolárovo) Pio­nírház igazgatója: „Pionírházunk leg­fontosabb célja, hogy felkeltse a gyer­mekekben a természettudományok i- ránti érdeklődést.“ Patócs József, az izsai alapiskola Igazgatója: „A pionír- munka sokrétűsége megköveteli, hogy széleskörű aktíva irányítsa a gyerme­kek tevékenységét. Ezért vettük fel a kapcsolatot a faluban működő tömeg- és társadalmi szervezetekkel, és ez a nevelő munkánk végső célját szolgálja.“ A vitában közel húszán szólaltak fel. Nem idéztünk, nem is Idézhettünk min­denkit, nem ez volt a célunk. Csupán egy-egy gondolatot ragadtunk ki, a- melyeket másutt is megszívlelhetnek. CSIKMAK IMRE ROBOTOK AZ ÉLETÜNKBEN

Next

/
Oldalképek
Tartalom