Új Ifjúság, 1979. január-június (28. évfolyam, 1-26. szám)

1979-02-27 / 9. szám

El a kezekkel Vietnamtól! Vietnamban ismét háború van... Pe­king már hosszabb ideje készülődött rá. Először területi követelésekkel lé­pett fel, aztán kampányt indított a kínai származású vietnami polgárok védelmére. Ezt követően a kínai fél önkényesen felmondta Vietnammal szembeni kötelezettségeit. Leállítot­ták a kereskedelmet, visszahívták a szakembereket és megszakították a forgalmat a két ország között. A két ország határa a kínai provokációk ál­landó színterévé vált. Az idei év el­ső öt hete alatt példánl a kínaiak 230-szor sértették meg Vietnam hatá­rát, s néhány kilométerre behatoltak az ország területére. A pekingi vezetés ugyanakkor fel­használta kambodzsai védenceit, és két évvel ezelőtt nyílt frontot hozott létre Vietnam déli részén. Itt Viet­nam ellen kínai fegyverekkel felsze­relt egységek és a Pol Pot-hadsereg egységei léptek fel. Az akció célja az volt, hogy a Pol Pót — leng Sary- klikk belerántsa Vietnamot a háború­ba. Ez a tömör története Kins vsé gyenletes agressziójának a szocialis­ta Vietnam ellen, amelyet Pekingben „határ menti konfliktusoknak“ akar­nak feltűntetni. Tegyük hozzá, hogy a kínai agresszorok a kínai-vietnami határon néhány hadosztályt, több száz tankot és repülőgépet vontak össze. Mindenki előtt, aki ismeri a kínai nagyhatalmi ambíciókat, kezdettől fogva világos, hogy Pekingnek nem felel meg az egységes, független szo­cialista állam megalakulása. Még ke­vésbé tetszett a kínai vezetésnek az a távlat, hogy Indokínában több ön álló állam születik majd. Az említett államok puszta létezése akadályt gör­dít Peking agresszív tervei elé. Kína nem titkolta: aggodalommal tekint a vietnami nép egyesítésére. Amikor a vietnamiak szembeszegültek Kína nagyhatalmi követeléseivel, Peking fenyegetőzni kezdett. A Vietnam ellen indított támadás­hoz hozzájárult a nyugati nagyhatal­mak és japán elnéző magatartása is. T'no Hszian-plng washingtoni és to­kiói látogatása során arról beszélt, hogy „Vietnamot meg kell leckéztet­ni“ A megbeszélések során a minisz­terelnök-helyettes a részletekig ismer­tette a kínai tervet amerikai barátai­val. A New York Times című lap sze­rint Kína tájékoztatta az Egyesült Államokat a Vietnam elleni támadás­ról. Tekintettel arra, hogy Washington éppúgy reagált Teng kijelentéseire, mint most az Egyesült Államok a kí­nai agresszióra, Pekingben azt a kö­vetkeztetést vonhatják le, hogy az amerikaiak nem akadályozzák őket tervük végrehajtásában, legfeljebb formálisan sajnálkoznak az eset mi­att. A világ népei látják, hogy az ag­resszió Kínából indult. A támadás ta­nulság azok számára is, akik tegnap még magyarázni próbá’ták a Kambod­zsa belügyeibe való kínai beavatko­zást, akik könnyeket hullattak a Pol POt-rezsim felett. Az agresszor meg­mutatta igazi arcát. Vietnam visszaveri a kínai táma­dást, harcol nemzeti szabadságáért, függetlenségéért, és azért a jogáért, hogy önállóan dönthessen jelenéről és jövőjéről. A vietnamiak milliói mindezért életüket áldozták, amikor visszaverték a gyarmatosítók támadá­sait és az amerikai imperializmus agresszióját. Most is készek megvé­deni magukat. Világszerte hatalmas szolidaritási kampány bontakozott ki a vietnami nép támogatására. A népek követelik: „El a kezekkel a szocialista Vietnam­tól!“. (A moszkvai Pravda nyomán) Prágai fiatalok ezrei tiltakoz­tak az agresszió ellen a kínai nagykövetség épülete előtt.---------- fjM| 5 KERESKEDELEM KÍNAI MÓDRA A kínai külkereskedelmet az utóbbi évek­ben ismét a nagy nyugati kapitalista álla­mok felé orientálták. Emiatt az ország fi­zetési nehézségekkel küzd, megnőttek a tartozásai. Évente mintegy egymilliárd dol­lárt kell csak a kölcsönök kamataiért fia zetnie, ami az egész kereskedelmi forga­lom 8—9 százalékát teszi ki. A másik prob­lémát ennek a kereskedelemnek a stagnáló állapota okozza. Peking politikájának egyik jellegzetessé­ge az Is, hogy a szocialista államokkal va­ló kereskedelmi kapcsolatait nem csupán csökkenteni igyekszik, de egyes szocialis­ta államokra még nyomóst is akar gyako­rolni, ha annak politikája valamilyen te­kintetben neki nem felel meg. így például erősen csökkentették a Kubába irányuló rizsszállítmányok mennyiségét, mivel Pe­kingnek nem tetszik Kuba Afrika-politiká- ja. Ráadásul a kínaiak sok, előzőleg meg­rendelt cukorszállítmányt sem vettek át. így aztán a két ország közötti forgalom már 1977-től erősen csökken. Vietnamból visszahívtak 1000 kínai szakértőt. Ugyan­így járt Albánia is. Peking előbb csak fe­nyegetőzött gazdasági szankcióikkal, majd meg is valósította őket: minden Albániának ígért hitelt és segítséget visszatartott. A kis országban 40 befejezetlen gazdasági objektum maradt a visszahívott több mint 500 kínai szakember után. A fejlődő országokkal folytatott keres­kedelemben Peking állandóan „pluszban“ van — vagyis többet exportál oda, mint amennyit ott vásárol —, így az ott kere­sett valutával fizet a fejlett országokkal folytatott kereskedelmében. Például a Ma» laysiával és Szingapúrral folytatott keres­kedelmi mérleg 1971—1977 között több mint 1,5 milliárd dollárt hozott „tisztán“ a kínai államkasszába. A fejlődő országok­ból a kínaiak főleg stratégiai cikkeket hoznak be, helyettük pedig olyan fogyasz­tási cikkeket adnak, amelyeket más piaco­kon nem tudnak eladni (törülközők, szö­vetek stb.j, és amelyek ráadásul sok he­lyütt a helyi Ipar létét fenyegetik. Az áfa rikai országoknak nyújtandó ipari-gazdasá­gi segítség akadozik, több nagy létesít­mény építését még el sem kezdték. Kína az ENSZ adatai szerint 1977-ben például mindössze 25 millió dollár segélyt fizetett a gyengén fejlett országoknak. Ugyanebben az évben a KNK kereskedelmi forgalmá­nak 51 százaléka a fejlett kapitalista álla» mokra esett. Az előző évekhez képest gyors fejlődést mutat a Japánnal folytatott keres­kedelem (14 százalékos növekedés), Kana­dával (48 százalék), Ausztráliával (57 szá­zalék). A Peking és a Közös Piac között meg­kötött kereskedelmi egyezmény létrejötte óta — nyugati források szerint — a kí­naiak máris több száz millió dollár érté= kű hadianyagot és fegyvert vásároltak az új nyugat-európai partnereiktől. —s— A MONGOL NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉS A KGST Mongólia a Szovjetunió után a KGST másodük legnagyobb országa. A lakosságának számát illetőleg (1,2 millió) viszont a 10 KGST-tagország között az utolsó helyet foglalja el. Mon­gólia az 1921 júliusában végbement népi demokratikus forra­dalom győzelme előtt a külföldi gyarmatosítók és a mongol arisztokrácia, ill. hűbérurak kettős elnyomásának volt kitéve. Az antiimperialista és antifeudális forradalom győzelme után átmenetileg alkotmányos monarchia jött létre, de rövidesen megszüntették a hűbériséget, és 1924-ben kikiáltották a Mon­gol Népköztársaságot. A Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom tehát forradalmasító hatással volt Mongólára is. A fiatal Szovjetunió példájára a népi kormány rendelkezéseket foga­dott el a feudális rend felszámolására, a szocializmus alap­jainak lerakásához szükséges feltételek megteremtésére. A mongol nép a nem kapitalista fejlődés útjára lépett. A második világháborúban Mongólia a Szovjetunió oldalán harcolt Japán ellen. 1945-ben a mongol nép egyhangúlag a független népköztársaságra szavazott. A Mongol Népköztársa­ságban tehát még a negyvenes évek eleén lezárult az általános demokratikus fejlődés szakasza, és elkezdődött a szocialista építés. Mongólia volt az első olyan ország, amely a tőkés fej­lődési út megkerülésével jutott el a szocialista társadalom é- pítésélg. 1921 előtt Mongólia Ázsia egyik legelmaradottabb területe volt. Mongólia népgazdaságának fejlődése a Szovjetunió és a szocialista országok internacionalista támogatásának kiemel­kedő példája. Az első Ipari létesítmények a Szovjetunió segít­ségével épültek fel. 1926-ban kezdődött az első textilüzemek, téglagyárak, fűrésztelepek építése. A harmincas évek végén üzembe helyezték a korszerű gépekkel felszerelt csojbaszanl ipari kombinátot. Teljesen felújították és korszerűsítették a nalajhi szénbányát, ahol már abban az időben 200 ezer ton­na szenet aknáztak évente. 1940-ben az ipar az ország társa­dalmi termelésben 20 %-kal részesült. A házi ipari termelés a belkereskedelem szükségleteinek egy negyedét tudta kielégí­teni. Az iparfejlesztéssel párhuzamosan növekedett a mun­kásosztály létszáma, és 1940-ben meghaladta a 13 ezret. Foko­zatosan javulni kezdett a dolgozók anyagi és kulturális szín­vonala és ellátottsága. Mongólia iparosításának sajátossága volt, hogy a többi szo­cialista ország nehéziparára támaszkodva mindenekelőtt a fel­dolgozó és könnyűipar fejlesztését tűzte ki célúi. A viszonylag gazdag nversanvagbázisra támaszkodva az ötvenes években további szén- és ércbányákat nyitottak, fémfeldolgozó ipart létesítenek. Az ipari termelés évi növekedése 1950 és 1960 kö­zött 13 és 18 °/o között mozgott. 1960-ban a bruttó ipari ter­melés évi 592 millió tugrikról 1965-re elérte a 985 millió tug- rigot. 1966 — 1970 között az ország nemzeti jövedelme 30 Vo­kal, az ipari termelés 75 %-kal és a mezőgazdasági termelés 40 %-kal növekedett. Az ipari termelésben előkelő helyet fog­lal el az élelmiszeripar (főként tejtermékek, húskonzerv stb.j, a tégla-, üveg- és szeszgyártás, a fém- és fafeldolgozóipar, va­lamint a furnlr- és papírgyártás. Fontos ipari központ: Ulán­bátor, az ország fővárosa. A Mongol Népköztársaságban az új üzemeket a legmodernebb gépekkel és berendezésekkel szere­lik fel. A mezőgazdaságban a mostoha természeti viszonyokra va­ló tekintettel kisebb Jelentőségű a földművelés. Belterjes nö­vénytermesztés az ország területének csak 0,3 százalékán, el­sősorban a csapadékosabb északi területeken, főként a folyők völgyében, valamint az északkeleti szűzföldeken folyik, ahol állami gazdaságokat szerveztek. A fontosabb növényi termé­kek: a búza, árpa zab, burgonya, köles. A mezőgazdaság fő ága az állattenyésztés. Az ország területének 72 százaléka le­gelő. Az egy főre eső állatállomány szempontjából az első he­lyen áll nemcsak KGST-, hanem világviszonylatban is. A szo­cialista mezőgazdaság fejlődésének eredményeként a nomád pásztorok fokozatosan letelepednek. Ma már ásott és fúrt ku takkal jórészt megoldották a vízellátást. Az állatorvosi szol­gálat létrehozásával, a szénakaszálás gépesítésével, a tenyész­állattelepek fenntartásával a szocialista állam jelentősen hoz­zájárult az állattenyésztés színvonalának további emelkedésé­hez. Jelentős a prémesállattenyésztés és vadászat, valamint a halászat. A Mongol Népköztársaság ma már viszonylag fejlett közle­kedési hálózattal dicsekedhet. A fővárost, mely egyben repü­lőközlekedési gócpont is, korszerű autóutak, vasutak (a transz­mongol vasútvonal) kötik össze az ország ipari és gazdasági központjaival. Az 1976-ban megtartott XV. pártkongresszus megállapította, hogy a Mongol Népköztársaság fejlődésének új szakaszába lé­pett: a szocializmus anyagi-műszaki bázisa megteremtésének befjező szakaszába. Mongólia fejlődésének nagy nemzetközi jelentősége van. Népgazdaságának gyors ütemű fejlődése kéz­zelfogható bizonyítéka a KGST-országok gazdasági kiegyenlí­tődésének. 1962 óta KGST-tagország A Mongol Népköztársaság megalakulása óta szorosan együtt­működött á szocialista országokkal, elsősorban a világ első szocialista államával a Szovjetunióval. A KGST létrehozása után Mongólia külkereskedelmének túlnyomó részét a KGST-be tömörült országúikkal bonyolította le. A Mongol Népköztársa­ságot 1982-ben vették fel a KGST-be. A KGST Mongólia számá­ra, mint kevésbé fejlett tagország gazdasági „felhozására“ 3 fő területen nyújtott és nyújt széles körű lehetőségeket. A nemzetközi gyártásszakosításban és ipari kooperációban való részvétele meggyorsítja az iparfejlesztést és piacokat biztosít. A KGST Nemzetközi Beruházási Bankja és a Nemzetközi Gaz­dasági Együttműködési Bank fontos szerepet tölt be mind a hitel-, mind a preferenciális politika és nem utolsósorban a kereskedelmi kapcsolatok területén. A tagországok műszaki­tudományos együttműködése ugyancsak fontos eszköze Mon­gólia as a töbut kevésbé fejlett tagország gyors fejlődésének és nivellálódásának. Érdemes megjegyezni, hogy a Komplex Program elfogadása óta Mongólia nemzetközi jövedelme gyorsab­ban növekedett, mint a hazánké, az NDK-é, a Szovjetunióé, Ma­gyarországé. Az ország külkereskedelmi forgalmának 98,8 %-a a szocia­lista országokkal bonyolódik le. Az import túlnyomó többsé­ge: gép és ipari berendezés, nyersanyag, fűtőanyag, iparcik­kek. A kivitel 70 %-a mezőgazdasági, főleg állattenyésztési termék (élő állat, hús, húskonzerv, gyapjú, bőr, vaj, szőrme, szövetek, selyem). 30 %-a bányászati, kisebb részben ipari tér mék. A Szovjetunió segítségével több villanyerőmüvet építet­tek, és létrehozták Mongólia egységes energiarendszerét. Bul­gária . húskombinátot épített Mongóliában. Magyarország gyógy­szeripari kombinátot, az NDK nyomdaipari központot hozott létre. Hazánk különféle gépeket, berendezéseket, gyáregysége­ket stb. szállított és szállít Mongóliának. A több oldalú integrációs intézkedések egyeztetett terve kü­lön rendelkezéseket tartalmaz a Mongol Népköztársaság gaz­dasági fejlesztésének meggyorsítására és ütemes fellendítésére. MIHÁLY Géza, mérnök \ /

Next

/
Oldalképek
Tartalom