Új Ifjúság, 1979. január-június (28. évfolyam, 1-26. szám)

1979-01-02 / 1. szám

2 IM 1978. december 18-án adta át Eudovít Pezlár, az SZLKP KB elnökséginek tagja és titkára Rabay Zoltánnak, az 0{ SZÚ fő- sserkesztájánek az SZLKP KB üdvözli levelét, amelyben a párt vezető szervei nagyra értékelik azt a harmincéves mun­kát, amelyet az 0] SZÓ olvasúl között végzett. (CSTK) SOKRÉTŰ MUNKA N éphadseregünk egységeinek éle te szinte elképzelhetetlen . szocialista munkaversenyet nélkül Egéiszséges versenge- folyik katonáink harci és po litlkai felkészültsége teiadatal nafc a teljesítése során, és már hagyó mánnyá vált, hogy minden ú] kiképzés évben a szocialista versenyek ú] len dülettel Indulnak, különösen a hadseree újonc fiataljai között. Ebben az Időszakban a ján 2iZka Aranycslllag érdemrenddel és a Vörös Csillag érdemrendjével kitüntetett Po- gyebrád György katonai alakulat tagjai versenyre hívták ki a csehszlovák nép­hadsereg minden katonáját a harci és politikai felkészültség feladatainak tel­jesítésére. De lássuk, mire Is vállalkoz­tak ennek a katonai alakulatnak a tagjait Csehszlovákia felszabadításának 34., az SZNF 35 évfordulója és a duklal hadművelet tiszteletére az 1978—79-es kiképzést évben teljesítik a nemzet- védelmi miniszteri parancs összes fel­adatat. A harci és politika felkészültség fő feladatait kitűnő eredménnyel, a többit szintén kitűnő és nagyon Jó eredménnyel teljesítették. Márpedig ezeknek az Igényes kötelezettségvállaló soknak eleget tenni minden téren az alakulatok nagy nagy igyekezetét köve teli meg Megmagyarázzák a jelenkori Irányzatokat, a nemzetközi kapcsolatok osztály-, ideológiai és katonai öszefüg géselt, leleplezik mindazokat az erő két, amelyek gátolják a szocialista kö zösség országainak a nemzetközi eny hülésért kifejtett igyekezetét. A haté kony és jól megszervezett kiképzéssé céltudatosan kialakítják és megszitál' dftják az alakulat tagjainak erkölcsi politikai és harci tulajdonságait. A ki képzés éve alatt a legénység és az ősz tagok 60 százaléka, a szakaszok, száza .tok és zászlóaljak 50 százaléka elnyeri i kiváló egység címet. A hivatásos ka onák 70 százaléka a második és ma gasabb szakmlnősltést éri el. Az ala 'tufát tagjainak a 70 százaléka elnyer i rátermettség! jelvényt. Az alakulat tagjai nagy figyelmei szentelnek a politikai felkészülésnek, a tudományos világnézetre való nevelés nek és előtérbe helyezik a párt- és f áZISZ-tagok példamutató szerepét. A politikai nevelő munka minden ágaza tában kitűnő eredményeket mutatnak fel. Kötelezettségvállalásuk kiterjed az egységek kiképzésének anyagi oldalára is. A Csehszlovák Néphadsereg legjobt alakulata címért folyó verseny sorái például 20 százalékkal több üzem- és kenőanyagot takarítanak meg, mint te valy. Az alakulat minden tagja vállalt kö elezettségeket, s ezeket 1979 ben a nép hadsereg napjára teljesítik Is. A Po gyebrád György katonai alakulat felhi vása nem maradt visszhang nélkül. A felhívás utáni napokban a néphadsereg egységei a párt- és SZISZ-akttvékor konkrét vállalásokkal feleltek. Az elsők között jelentkeztek például jzok az alakulatok, amelyekben Valen- tyn és Cáp is dolgoznak. Nem marad­tak el a néphadsereg tskolát és Intéz­ményei sem. Például a Podjavorlnal Partizánok Katonai Szaktan Intézet tagjai vállalták, hogy az 1978—79-es tanév igényes feladatait a harci és politikai felkészültség minden részlegén kiváló minősítéssel végzik el. A Vtt Nejedlf Katonai Zeneiskola tágját szocialista kötelezettséget vállaltak, hogy a 2—4. évfolyam diákjainak 50 százaléka az 1978—79-es tanévben elnyeri a kiváló diák megtisztelő címet. Igen értékes vállalásokat tettek a hadsereg legftalatabb tagjai la, akik még csak pár hete öltötték magukra az egyenruhát. |ozef Samler hadnagy egységében az újoncok 70 százaléka kij­elezte magát, hogy megszerzi a kiváló igység elmet. Folytathatnánk még tovább a meg­mozdulások egész sorát, amelyekkel e csehszlovák néphadsereg tagjai azt a célt követik, hogy az utolsó pontig tel­jesítik a CSKP XV. kongresszusán a hadsereg és az egész társadalmunk elé kitűzött feladatokat. — at — SZOCIALISTA MUNKAVERSENY A HADSEREGBEN A Nyugat-szlovákia! Energetikai Vállalat Igazgatóságának SZISZ alapszervezete 120 tagot számlál. A tagok 8 SZISZ-csoportot al­kotnak Az alapszervezet elnöke Prtstás Vla­dimír mérnök, aki nagyon sokat tesz a szer­vezetért. Az alapszervezet múlt évi sikeres munká­ját bizonyltja, hogy tavaly a V1T fesztivál- virág elnyeréséért folyó versenyben a SZISZ brattslaval kettes számú körzeti bizottságá­nak értékelése alapján a II. fokozatot sze­rezte meg. A kitüntetést sokrétű munkával érdemelték ki. Nem egy újítási javaslatot dolgoztak ki, amelyek több százezer korona megtakarítást hoztak a vállalatnak. A hul­ladékgyűjtésből Is kivették a részüket. Leg­többet dolgoztak azonban az Ifjúsági klub építésén. Munkaidő után, sőt szombat-vasár­nap Is dolgoztak, hogy a klubot mielőbb át­adhassák rendeltetésének. Az év második felében kultúrcsoportot ala­kítottak. Vezetője Spaőek mérnök, a Lúőnlca együttes régi tagja. Hetente kétszer próbál­nak, a bemutatót márciusra tervezik. A csehszlovák-szovjet barátsági hónapot két alkalommal ünnepelték meg. Különösen jól sikerült a második rendezvény, amelyen Leonyld Brezsnyevnek A kis föld és az Üjjá- őbredés cimú könyvelt vitatták meg. Az ün­nepélyen elhangzott Pjotr Iljtcs Csajkovszkij b-moll zongoraversenye Is, és előadáson Is­merkedhettek meg a nagy zeneszerző életé­vel és munkásságával. A rendezvény „Mit tudsz szovjet barátaink hazájáról?“ című vetélkedővel zárult. Az első három helyezett szép ajándékokat kapott. Bíró Magdolna A FÜRGE UJJÜ MÓNIKA iák, hogy egyszer majd a gép írásban is rendeznek versenye két. sót világrekordot is nyíl -íántartanak. A közelmúltban Stará Lesnán ja Magas Tátrában) országos oajnokságot rendeztek a Cseh szlovák Állami Bank alkalma zottal számára. Az őt évig ter­jedő gyakorlattal rendelkezők kategóriájában az Állami Bank dunaszerdahelyi (Dun. StredaJ fiókjának alkalmazottja, Csóka Eleonóra, fiatal és nagyon te ttetséges gépírónő az értékes második helyet szerezte meg percenként 397 leütéssel, két hibával. A végeredmény tehát percenként 317 tiszta ütés, mert minden hibára 40 pontot vontak le. A mezőny Igen erős volt, a kritériumok pedig szigorúak, a- mit a btbapontlevonás Is Iga­zol. Megtudtuk, hogy Nórlka — ahogy munkatársai szólítják — először vett részt Ilyen ran* gos versenyen, tehát nemtgr4 számított erre az előkelő he­lyezésre. Annál nagyobb volt aztán a meglepetés és a vele járó öröm. a szakmai elisme­rés és természetesen a mun-* katársak elismerése Is. Nörlka csak kétéves gyakor­lattal rendelkezik, és máris 1* lyen eredményes. Tehetségét bi­zonyltja ez a mostani második hely is. A Csehszlovák Állami Bank országos versenyein mind* eddig a cseh országrészek ver­senyzőt aratták a babérokat, de most ebbe a dunaszerdahelyi felfedezett Is „beleszólt“. N6- rtka képességét elsősorban a munkahelyén kamatoztatja. Sze­reti a munkáját, vlllámsebesen táncolnak az ujjal a billentyű-* kön! Azt Is el kell róla mon­danunk, hogy SZISZ-tag. A mostani váratlan eredményét márts számításba veszik: a SZISZ legközelebb! járási ver­senyén Is Indulni fog. Kép és szöveg: Csordás Béla Az olasz Ravlzza 1855-ös író- gépmodellje alapján az ameri kai Sholes. a német Schwaiba Cherrel együtt szerkesztett Író­gépet, s azt 1873-ban az ame rlkai Remington tovább fejlesz tette, majd forgalomba Is hoz­ta. Ekkor még nem gdndolhai Az utolsó simításokat végezték a bejárati díszkapu előtt, amikor megérkeztek az első vendégek, az első versenyzők. A legjobb, legaktívabb, legügyesebb mezőgazdasági szakem­berek, SZISZ tagok Jöttek el Hódosba (Vydrany), a duna­szerdahelyi |Dun. Stredaj járás mezőgazdasági fiataljainak találkozójára, vetélkedőjére. A nagyszabású esemény szerve­zői a SZISZ járást titkársága, az Ifjú Mezőgazdasági Szak­emberek Klubja, a járást termelési Igazgatóság és a hodosl székhellyel működő egyesített Dukla Efsz. A találkozó során több versenyt rendeztek. Bemutatták ügyességüket az Ifjú gépjavítók. A verseny gyakorlatt részé ben a traktor motorjának ás a vetögépeknek a helyes be­állítása szerepeit. Mindannyian tudták, hogy ezek helyes be állításától függ az egyik igen lényeges mezőgazdaság) mun­kának, a vetésnek a sikere. Így a legjobb a gép teljesítmé nye, jelentős az üzemanyag megtakarítás és kisebb az esélye annak hogy a gépek elromlanák. Ezt a versenyfeladatoi m:nd a tizennégy Ifjú gépjavító úgy végezte, mint ahogyan odahaza a műhelyben dolgoznak Pontosan, lelkiismeretesen ás olyan szakszerűen, hogy akár azonnal indulhattak volna Is a gépek a határba És gyorsan is dolgoztak, mert tovább; feladat várta őket A hegesztésben kellett bizonyítaniuk szak tudásuk»! Majd anyagismeret következett. Akik naponta ta lálkoznak. dolgoznak a bemutatott szerszámokkal, azoknak nem okozott különösebb gondot felismerni, meghatározni legjobbak találkozója »et, s gyakorlatt alkalmazásukról beszélni. A verseny ve ■otője, a Dukla Efsz gépesítóje, Tóth András mérnök Is elé ;edett volt a fiatalok teljesítményével. A környező szövetkezetek tiatal szőlészei a találkozóra elhozták legjobb minőségű boraikat. A fiatal kertészek be számoltak a gyümölcs- és zöldségtermesztésben elért sikereik röl, hozamaikról. Megdicsérték a járás fiatal kombájnosalt, akik nagy nagy odaadással rdszt vettek a gabona betakarítá­sában, s kijutott a dicséretből azoknak Is, akik az őszi mezőgazdasági munkákban szorgoskodtak. Boráros |ános, a Szövetkezeti Földművesek Szövetsége |árási titkárságának dolgozója különösen nagyra értékelte a fiatalok feladatválla­lását, hiszen nélkülük aligha érhetett volna el a |árás Ilyen nagyszerű eredményeket a gabonaeladás tervének teljesítésé­ben. A szórakozásról sem feledkeztek meg a rendezők Este az Ifjúsági mezőgazdasági bálon kertészlány ropta a táncot traktorossal, fejőnő meg gépesitővel. A ]6 hangulatot fokozta a tombola, melynek díjait a járás SZISZ szervezetet ajánlot­ták fel a nyerteseknek. A járás ifjú mezőgazdászainak találkozóját másodszor ren­dezték meg Hódosban. Ennek a második találkozónak ha­gyományteremtő szerep ts jutott. A rendezőség ugyanis már a következő találkozó programját tervezgeti. Rendszeresen Itt, ebbe- a szövetkezetben tartják majd az Ifjú mezőgazdászok találkozóját. A versenyzésben e fiatalok tudásának bemuta­tásán kívül a találkozó legnagyobb jelentősége az, hogy a fiatal szakemberek kapcsolatot teremthettek egymással, és értékű; tapasztalatokat szerezhettek (banyák)

Next

/
Oldalképek
Tartalom