Új Ifjúság, 1978 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1978-09-05 / 36. szám

Fenti képünkön a két csapat tagjai kö­zött bizonyára sok ismerős arcot fedeznek fel. Középen Bodnár Gyula (háttal), Tomi Vince és Juhász Jácint (kissé takarva) harca a labdáért. Lent Ihász Gábor igyek­szik megszabadulni őrzőjétől Bala jtitnl. az akciót Cs. Németh Lajos figyeli, Palá- gyi (háttal), Batta, Szilvássy és Szigeti. Molnár János felvételei SZOROCSKA A cím nem találós kérdés, de Így is ma­gyarázatra szorul. Nos, a kedves olvasó bizonyára halott már a Budapesten min­den évben sorra kerülő színész—újságíró lab­darúgó rangadóról, 'ennek a rövidítése az SZŰR. Az utóbbi években a csehszlovákiai magyar újságírók csapata Is megmérkőzik a magyar színészválogatottal. A minap negyed­szer Királyhelmecen (Kráf. Chlmec), a jó ború és kedves, szívélyes emberek által lakott bodrogközi városban került sor a találkozóra. Mivel a szép hagyományú rendezvénynek ed­dig nem volt neve, ezúttal a csapatkapitány, Batta György indítványára elkeresztelték Szú- rocskának, a kicsinyítő képzővel is hangsú­lyozva, hogy még nem ér fel a negyedévszá­zados hagyománnyal rendelkező, s minden év­ben óriási érdeklődést keltő budapesti SZÜR- ral. A királyhelmect Szúrocska így Is nagy ün nép volt. Szép számú nézősereg gyűlt össze, hogy megtekintse, mit tudnak a zöld gyepen azok, akiket eddig csak a színpadról, a kép­ernyőről vagy a filmvászonról, illetve a lapok hasábjairól Ismert. A vendégek csapatában neves színészekkel találkozhatott, sok felejt­hetetlen magyar film főszereplőivel, Szirtes Ádámmal, Fülöp Zsigmonddal, Komlós András­sal, Juhász Jácinttal, vagy a táncdalénekes Ihász Gáborral. A játékvezetői szerepet nem kisebb személy vállalta, mint Józsa László, a csehszlovák labdarúgó-liga háromszoros gól­királya. Hibátlanul vezette a mérkőzést. A színészek meglehetősen tartalékosán lép­tek pályára, s mivel az újságírók ezúttal va­lóban nagyszerű teljesítményt nyújtottak, — amellyel sokak szerint akár a divízióban is megállnák a helyüket —, az eredmény egy percig sem volt kétséges, a mérkőzés a toll- forgatók 9:5 arányú győzelmével ért véget. A gólokat Tomi, Batta, Szaszák, Racskó (2—2) és Balajtí (1) lőtték, a színészek részéről Fü­löp kétszer, Egressy, Juhász és Ihász (tizen­egyesből) volt eredményes. Az újságírók győzelme elsősorban annak kö­szönhető, hogy Szigeti Lac! úgyszólván telje­sen kikapcsolta a játékból a kulcsember Ihász Gábort, a Vasas volt NB 1-es játékosát, a töbszörös magyar Ifjúsági válogatottat, juhász Jácint- a kapott gólok után pedig kénytelen volt hátrahúzódni a védelembe. A közönség azonban így is mindvégig szép és élvezetes játékot látott. Mindenképpen dicséret illeti a színészek kapitányát Komlós Andrást, a Víg­színház művészét, aki 57 évével Józsa Laci szerint a csapat legjobbja volt, és Szirtes Ádámot, aki korban csak alig fiatalabb nála, de végigjátszotta a mérkőzést. Természetesen a dicsértek sorából nem hagyhatjuk ki a közélet helyi vezető szemé­lyiségeit, akik áldozatos munkát végeztek azért, hogy a találkozó létrejöhessen. Első helyen kell említeni Gylmesi Györgyöt, a helyi kórház orvosát, a CSEMADOK járási bizottsá­gának elnökét, a neves vadászírót, továbbá Lackó Józsefet, a vnb elnökét és a többieket. És mit mondtak a nagy találkozó után a mérkőzés szereplői? JÖZSA LÁSZLÓ játékvezető: „Örülök, hogy már megtanultatok futballozni (az újságírók, a szerk. megjegyzése), hogy Ilyen korú em­berek egyáltalán akarnak valamit és már azt is tudiátok. mit akartok. Ma valóban jól ját­szottatok.“ KOMLÚS ANDRÁS, a színészek örökifjú ka­pitánya: „Sajnálom, hogy a vártnál gyengébb csapattal jöttünk, de mindenképpen le a ka­lappal előttetek. Ezeken a találkozókon min­dig jól érezzük magunkat, szavamra mondom, hogy jobban, mint otthon. Most is teljes szí­vemből és az egész csapat nevében köszönöm a nagyszerű fogadtatást.“ BATTA GYÖRGY, az újságírók kapitánya: „Csapatom még sohasem nyújtott ilyen jó tel­jesítményt, még soha senkinek nem rúgtunk kilenc gólt. Nagyon jól éreztem magam Ki- rályhelmecen, Bodrogköz a második szülőföl­dem. Köszönöm mindnyájunk nevében az első­rangú szervezést és a lelkes szurkolást.“ Dr. HEGEDŰS JANOS, a Szúrocska állandó konferensziéja Budapestről: „Számunkra fel­emelő érzés, hogy e találkozóra éppen az ország történelmének olyan nagyszerű évfor­dulóján került sor, mint a Szlovák Nemzeti Felkelés, és örülünk, hogy ml is hozzájárul­tunk az ünnep sikeréhez. Mindig nagy elra­gadtatásra hangol, hogy az olyan kis dolgokat is, mint ez a labdarúgó-mérkőzés, nagy gon­dolatok szolgálatába, a népek közötti kapcso­latok elmélyítésének szolgálatába állítjuk.“ SZIRTES ÁDÁM: „Jó dolog futkosni egy ki­csit a pályán és nagyon jó leülni az em­berek közé, figyelni őket és hallgatni, m't mondanak a sorsukról. Eleinte a szokásos jó- pofáskodás zajlik, de amint feloldódik az is­merkedés feszültsége, mindkét oldalon elő­kerülnek az élet valóságos tényei. Rengeteg mindent Ismerünk meg ilymódon.“ PALÄGY1 LAJOS gyszer Pécsre utaz­tam. Budapesten a Keleti pályaudvar e- lött ténjeregtem, vártam a csatlakozásra. A poggyá­szom egy padra tettem. Ci­garettát kezdtem sodorni. — Mindig csak sodrottat, nem gyárban készítettet szív? — Mindig, a saját gyárié mányú ctgarettát szeretem. Biztos ezért bátorkodott nagy hetykén mellém lép­ni a fiatal vagány és meg­kért, segítheti-e cipelni a bőröndömet. Gondolta, fe/re ejtheti azt, akt sodort ci­garettát szív. Én csak elmo­solyodtam. Segíthet akár Pécsig is cipelni — mond* tam —, ugyanis oda uta­zom, ökölvívó mérkőzésre. — Csak nem? — kérdez­te. — Bokszoló bajnok va­gyok — jeleltem. — Kato­nakoromban végigbunyóz­tam Csehország minden mérkőzését. — A bőröndöt azonnal visszahelyezte a padra, és úgy eltűnt, mint a füst. Nézze csak meg az öklömet. Egy szót sem ha­zudtam neki. — Verekedett már? — Nem, még soha. A durva, buta ember vereke­dik csak. Meg gátlástalan­ság is kell hozzá. Persze más, ha ezt önvédelemből teszt az ember. — A brattslavai cérna­gyárban — ahol dolgozik — talán maga a legerő­sebb? — Ezt nem állítom. De egyszer a gyárban két hős­ködöt agyonszorongattam. Gondolták, mivel kisfaludi vagyok és a nevem sem Iz* mos Péter, hanem csak Mol­nár Béla, hát majd elbán­nak velem. Nekem jöttek. Én meg elkapjam őket és ropogtattam mint macska az egeret. De úgy nyivákol- tak, mint a macska, ha be­lerúgnak. Azóta szent a béke. Most már nem hen­cegnek. Udvarias, szelíd ember. Véletlenül sem ejt ki egy durva szót. Szerinte a sza- vakkal is lehet ölni, ököl nélkül. Ezért nevessünk in­kább, mint mérgelődjünk. Papírt és vágott dohányt vesz elő. Vastag ujjaival fi­noman pödrt a ctgarettát. Pillanatok alatt bodor füst száll a levegőbe. — A dohányról nem mon­dok le, alkoholt azonban nem iszom. 'Módfával, hely- lyel-közzel Igen. de nincs törzshelyem a kocsmában. Nem szeretem az alfa be-’ szédet, ami ott folyik. Dur­vaság, kivagyiság minden sző mögött. Eltorzult ar­cok, káromkodás ... Mert ma az emberek nem mulat­nak. Sokat isznak, Orrukat lógatják a sörbe és a vod­kába, de nem énekelnek. A fiatalok, még búcsúkor sem táncolnak. Pénzük van az embereknek, ház, autó, vil­lanymotor ... de egy egész-, séges, fő nevetést csak el­vétve hallant. Mi ennek az oka? Eltűnődöm rajta. A cérna- gyárt munkással három na­pig vitatkozhatnánk ezen. — Aprócska két lányom van — folytatja. — Gyak­ran felhozzuk őket Bratis- lavába, mindent ismernek a városban, amit gyermekek­nek ismerni érdemes. I i- szent az üzemben dolgoz­nak olyan húszévesek, akik színházban, kiállításon so­hasem fúrtak. Nem egy van köztük, akik üzemi kirán­dulásról visszatérve nem tudják, hol jártak, melyik városban, milyen hegyek között és folyók partján. — Maga sokat dolgozik? — kérdem. — Sokat, de arra, amire kell, mindig van Időm. A munkahelyemen kívül még egy havi fizetést nagyfából összehozok. Falat rakok, vakolok Is, ha kell. Hentes Is voltam a sertésvágási i- dényben. Néha ácskodom is. A maga alumíniumlemezét is összeforrasztom, vagy megszegecselem, ne féljen. Azt természetesen ingyen, baráti alapon — mint mon­dani szokták. — Érdemes ennyire sokai dolgozni? — Nekem érdemes — fe­leli. — Fiatal vagyok még, most kell megfognom min­dent. A házépítés, beren­dezés, bútorok vásárlása kiüríti a pénztárcát. A na­pokban autót is vettem. A feleségem pedig hosszú i- deig nem dolgozhatott a gyerekek miatt, mert kU esik voltak. Most odahaza a szövetkezetben alkalmaz­ták. — Mondja, segített vala­ki magának az életben? — Senkt, mindig csak én magamon, meg hát a fele­ségem. Nem örököltem, nem nyertem, soha nem csaptam be senkit. Még csak iri­gyelni sem tudom azokat, akik munkaviszonyban van­nak ugyan, de semmi értei* mes vagy hasznos munkát nem végeznek. És aztán felveszik a fó pénzeket. Le­het, hogy a helyükben én is azt tenném. A sorsom­nak kovácsa vagyok. Eddig legalábbis így volt. — Mindig mindent köny- nyen ért el? — Mindig mindent nehe­zen — és ö ezen egészsé­gesen nevet. Bagota István Dr. Helmuth Käser, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség főtitkára. Korábban a svájci szövetséget irányította. A 85 éves szakember a FIFA legutóbbi ülésen Argentinéban to­vábbi tíz esztendőre vállalta ezt a felelősségteljes és szép munkát. Igazi szaktekintély, nem érdektelen tehát, hogyan vélekedik a világ labdarúgásáról. EGVRf MESS A FEUER FOLT BESZÉLGETÉS A FIFA FŐTITKÁRÁVAL ■ Hogyan ítéli meg a tizenegyedik világbajnokság ta­pasztalatait? — Legfontosabb, hogy a világ labdarúgása nemcsak meg­tartotta, hanem megerősítette a pozícióját. A legjobbak találkozója Iránti érdeklődés fokozódik, s a fiatalság fut­ballszeretete — egyes korábbi borúlátó jóslásokkal szem­ben — emelkedő irányzatot mutat. A labdarúgás nemzet­közi térképén egyre kevesebb a fehér folt. Különösen ör­vendetes, hogy olyan országokban Is, mint az Egyesült Ál­lamok és Ausztrália, amelyekben a futball nem vezető sport, néhány év alatt Iskolások százezrei váltak a játék lelkes híveivé. A Cosmos feltűnése, gyors sikere csak azért volt lehetséges, mert az USA-ban is megvan az Igény a magas szintű labdarúgásra. Pelé, Beckenbauer szereplése nyomán tehetséges fiatalok tanulják meg, hogyan is kell bánni a labdával. ■ Tapasztalható-e hasonló előretörés a harmadik világ országaiban is? — Feltétlenül. Afrikában például évtizedekig csak Egyip­tom jelentette a nemzetközi színvonalat. Ma más a hely­zet: jóformán nincs egyetlen ország sem ezen a hatalmas földrészen, ahol ne kezdődött volna el a szervezett labda­rúgás. Ezen a téren jelentkeznek a legfontosabb feladata­ink: azokban az országokban, ahol nincs hagyománya a sportágnak, meg kell tanítani, hogyan építsék fel a szö­vetségi munkát. Nem elég drága pénzen külföldön kiké­pezni egy-egy edzőt, ha senki sem tudja, hogyan kell szer­vezni a labdarúgást. Ezért vagyunk hálásak azoknak az országoknak, amelyek segítséget-nyújtanak a harmadik vi­lágban Indított szemináriumokhoz. ■ Argentínában 18 csapat szerepelt, de Havelange elnök azt szeretné, ha Spanyolországban huszonnégyre emelnék a létszámot. — Eredetileg Argentína is több csapatot szeretett volna fogadni, de menet közben rájöttek, hogy milyen sok gondot vettek volna a nyakukba. Ezért aztán önként lemondtak a létszámemelésről. Spanyolországban több jő stadion ált rendelkezésre, kérdés azonban, hogy 24 csapat nem jelent e majd színvonalcsökkenést. ■ Hogyan áll a moszkvai olimpiai torna? — Jelenleg minden a legnagyobb rendben. Október első napjaiban Havelange elnökkel a Szovjetunióba utazom helyszíni szemlét tartunk Moszkvában, Minszkben, Kijevben és Lenlngrádban, a csoportmérkőzésekre kijelölt stadionok ban. Októberben elkészül a csoportbeosztás. 1979. január­jától az olimpiai torna, a fiatal tehetségek seregszemléje (a világbajnokságon szerelitek nem indul*--’"ak) a lab­darúgóvilág érdeklődésének a középpontjába kerül.- ■ n «raw——n>— Kerékpáron < Szlovákia körül A bratislavai Szlovák Mű’ szaki Főiskola Vegyészmér- 1 nökl Karának hallgatói 1 minden évben kerékpáros s| túrával emlékeznek mega- zokről, akik életüket ál­dozták hazánk szabadságá­ért. Az Idén, a kar harma- , dlk évfolyamának három hallgatójára, név szerint Öurian Maroära, Ondro Mar- ttnskyra és e sorok írójára ; esett a választás, hogy ne­kivágjanak a hosszú útnak. A túra elején Bratislavá- ban megkoszorúztuk a hő­sök emlékművét a Slavínon, aztán nekivágtunk az 550 kilométer hosszú útnak. E- sőben, sárban, napsütésben kerekeztünk a nem könnyű rakománnyal, amelyben fel­fújható matracok, sátrak és hálózsákok voltak. Egy hétig tartott az út a Slavín — Senec — Trnava —- Trenőín — 2ilína — Ru- áíomberok — Liptovsk? Mi- kuláá — Poprad — Stará Lubovűa — Bardejov — Svldník — Dukla útvona­lon. Mindenütt szívélyesen fogadtak bennünket, és 5- szintén csodálták, hogy 1- lyesmtre vállalkoztunk, hol­ott egyikünk sem űzi ver­senyszerűen a kerékpáro­zást. A túra végén a hála és köszönet jeléül koszorút he­lyeztünk el a duklai em lék műnél. Kicsit fáradtak voltunk, de büszkeséggel 1 töltött el az a tudat, hogy J éppen mi fejezhettük ki ily- mödon tiszteletünket azok Iránt, akik hazánk szabad ságáért harcoltak. Oláh Gyufa **'*--' ■* ■■ - rT-i<k / % A Az okolvivo civilben

Next

/
Oldalképek
Tartalom